ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desponding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desponding*, -desponding-

desponding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desponding (adj.) ที่มองโลกในแง่ร้าย Syn. fatalistic, downbeat

desponding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สิ้นคิด[adj.] (sinkhit) EN: desperate ; despairing ; desponding ; forlorn ; hopeless ; in a hopeless situation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desponding
Back to top