ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

curable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *curable*, -curable-

curable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
curable (adj.) ที่สามารถเยียวยารักษาได้ Syn. treatable, remediable
English-Thai: HOPE Dictionary
curable(เคียว'ระเบิล) adj. ซึ่งรักษาให้หายได้., See also: curability n. ดูcurable
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curableหายจากโรค [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เยียวยา (v.) be curable See also: cure, treat, aid, heal, remedy Syn. แก้ไข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, but, i mean, that was a curable strain.รอด มันเป็นสายพันธุ์ที่รักษาได้
There's no working through it. It's not a curable thing.ไม่ได้หรอก มันไม่ใช่สิ่งที่จะรักษาได้นะ
The IRA said he was an incurable thief., บ้านมือสองกล่าวว่าเขา ขโมยไม่มีทางแก้
Don Juan DeMarco, suffered from a romanticism... which was completely incurable.ทนทุกข์จากโรคโรแมนติค ซึ่งไม่มีทางรักษาให้หาย
That's totally curable, by the way.เรื่องแบบนี้รักษากันได้จริงๆ นะ
You could create an incurable strain.คุณอาจสร้างไวรัสที่รักษาไม่ได้ขึ้นมา
It's genetic,incurable.มันเป็นกรรมพันธ์,ไม่สามารถรักษาได้
It is curable?คือ... รักษาให้หายได้ไหมคะ
Incurable diseases, war, hatred...รู้มั้ยสิ่งนั้นคืออะไร
I am so sorry for nearly curing an incurable romantic.I am so sorry for nearly curing an incurable romantic.
You have an incurable disease.เธอเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้
It's efficient, it's incurable,มันมีประสิทธิภาพ มันรักษาไม่ได้

curable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, 不可救药 / 不可救藥] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless
不治之症[bù zhì zhī zhèng, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄓ ㄓㄥˋ, 不治之症] incurable disease
死症[sǐ zhèng, ㄙˇ ㄓㄥˋ, 死症] incurable disease; terminal illness
绝症[jué zhèng, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄥˋ, 绝症 / 絕症] incurable disease; terminal illness
必死之症[bì sǐ zhī zhèng, ㄅㄧˋ ㄙˇ ㄓ ㄓㄥˋ, 必死之症] terminal illness; uncurable condition (also fig.)

curable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不治の病[ふじのやまい;ふちのやまい, fujinoyamai ; fuchinoyamai] (n) incurable illness
業病[ごうびょう, goubyou] (n) incurable disease
病膏肓に入る[やまいこうこうにいる;やまいこうもうにいる(ik), yamaikoukouniiru ; yamaikoumouniiru (ik)] (exp,v5r) (1) to become seriously ill; to catch an incurable illness; (2) to become a slave of a habit
膏肓[こうこう;こうもう(ik), koukou ; koumou (ik)] (n) incurable disease
難病[なんびょう, nanbyou] (n) incurable disease; (P)
難症[なんしょう, nanshou] (n) incurable illness

curable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja y) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless FR: sans espoir
รักษาไม่หาย[adj.] (raksā mai h) EN: FR: incurable ; inguérissable

curable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unheilbarkeiten {pl}incurableness
unheilbar {adj}uncurable
unheilbar {adj}incurable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า curable
Back to top