ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tallow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tallow*, -tallow-

tallow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tallow (n.) ไขมันสัตว์ที่ใช้สำหรับทำเทียนไข See also: ไขมันสัตว์ Syn. beef fat, mutton fat, wax, grease
English-Thai: HOPE Dictionary
tallow(แทล'โล) n. ไข,ไขมันสัตว์,มันสัตว์. vt. ทาด้วยไข.
tallow candlern. พ่อค้าเทียนไข
tallow facen. หน้าซีด
English-Thai: Nontri Dictionary
tallow(n) ไขสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tallow; suetมันแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once the tallow hardens, you skim off a layer of glycerin.อยู่กับความเจ็บปวดนี่สิ อย่าไปคิดเรื่องอื่น ไม่, ไม่เอา โอ๊ย พระเจ้า!
Hand prints and drops of tallow on this one side, but nothing on the other.พิมพ์มือและผ้าขนหนูแต่งตัว ด้านนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่มี อะไรในที่อื่น ๆ
(Tyler) As the fat renders, the tallows float to the surface.อะไรน่ะ? นี่--ประทับตราไง
Paraffin or tallow?ไขพาราฟินหรือแบบไขมันสัตว์
The substance burns so hot, it melts flesh like tallow.สสารเผาไหม้ดีเสียจน หลอมเนื้อเยื่อราวกับเป็นเทียนไข
As a perfect form of tallow.ในหน้าที่ของไขในเทียนที่สมบูรณ์แบบ

tallow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 桕] Tallow tree; Sapium sebiferum
乌桕[wū jiù, ㄐㄧㄡˋ, 乌桕 / 烏桕] Tallow tree; Sapium sebiferum

tallow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脂(P);膏;膩[あぶら, abura] (n) (See 油) fat; tallow; lard; grease; (P)

tallow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไข[n.] (khai) EN: fat ; grease ; tallow ; solidified oily matter ; wax FR: graisse [f] ; suif [m]
มัน[n.] (man) EN: fat ; grease ; tallow FR: graisse [f] ; lard [m] ; suif [m]
เทียนไข[n. exp.] (thīenkhai) EN: tallow candle ; candle FR: chandelle de suif [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tallow
Back to top