ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dying*, -dying-

dying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dying (adj.) กำลังจะตาย See also: ใกล้ตาย, ป่วยหนัก Syn. enfeebled, feeble, ill Ops. well, healthy
dying to do something (idm.) วิตกมากกับบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
dying(ได'อิง) adj. กำลังจะตาย,ใกล้ตาย,ใกล้จบ.n. ภาวะใกล้จะตาย, Syn. expiring
English-Thai: Nontri Dictionary
dying(adj) ใกล้ตาย,ใกล้จบ,จวนตาย,ร่อแร่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dying declaration; death-bed declarationคำให้การขณะใกล้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dying declarationsคำให้การขณะใกล้ตาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจจะขาด (v.) be dying for something See also: be dying to do something
มรณะ (adj.) dying See also: deceased, dead, funereal (e.g. atmosphere)
เฮือกสุดท้าย (adj.) dying; moribund
วัยศึกษา (n.) studying age See also: education age
วัยเรียน (n.) studying age See also: education age Syn. วัยศึกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So I don't really have enough time for studyingดังนั้นฉันจึงไม่มีเวลามากพอสำหรับการศึกษา
I'm not sure I'll be studying it much longer!ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเรียนรู้มันนานมากไปกว่านี้ได้อีก
Now, I'm studying at Bangkok Universityตอนนี้ ฉันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
I've got loads of studying to doฉันมีเรื่องเรียนมากมายที่ต้องทำ
I was studying before you phoned meหนูก็กำลังศึกษาอยู่ก่อนที่แม่โทรมาหา
You need to do more studyingคุณต้องเรียนให้หนักมากขึ้น
He is studying hard as everเขากำลังอ่านหนังสือหนักตามเคย
You're always too busy studyingคุณยุ่งกับการเรียนอย่างมากเสมอ
By studying hard, so I can get good grades to get into a good schoolโดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้
Most of them are too busy with studyingพวกเขาส่วนใหญ่ยุ่งอยู่กับการเรียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As a last resort, and with anguished hearts, they take the dying to the camp hospital.และในท้ายที่สุด ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น พวกเขาพาเพื่อนที่ใกล้ตาย ไปยังโรงพยาบาลในแคมป์
In the dawn, the old man simply woke... ... looked out the door at the dying moon, unrolled his trousers and put them on.ในยามเช้าที่ชายชราก็ตื่น มองออกไปนอกประตูที่เปิดไป ที่ดวงจันทร์กำลังจะตาย, คลี่กางเกงของเขาและนำมันใน
Why am I happy? We're dying of thirstทำไมฉันถึงดีใจ เราจะตายเพราะขาดน้ำ
Tits to revive a dying crippleหน้าอกจะช่วยเพิ่มสมรรถนะ
Gandhiji is dying because of our madness.คานธี กำลังจะตาย เพราะความบ้าคลั่งของเรา
By dying Yu won a place in Kazuhiko's heartได้ตายอยู่ในใจของคาซุไฮโกะ
So you and your friends went out at night on your bikes to visit your dying mother, and a group of hooligans called the Clowns picked a fight with you.นายกับพวกขี่รถออกไปตอนกลางคืน เพื่อไปเยี่ยมแม่ที่กำลังจะตายงั้นเหรอ และแก๊งที่เรียกตัวเองว่า คลาวน์มาหาเรื่องก่อน
And before dying of extreme old age, he supposedly imparted his tale to a... to a Franciscan friar, I think.และก่อนที่เขาจะตาย ด้วยอายุที่แก่มากจริงๆ คาดว่าเขาได้เปิดเผยความลับของเรื่องนี้ ผมคิดว่า ให้แก...
The Soviet knight is dying inside his armour.อัศวินโซเวียตกำลังจะตายภายในเกราะของเขา
I knew Paulie didn't want anybody dying in the building.ผมรู้ว่าพอลลี่ไม่ต้องการให้ ใครหน้าไหนมาตายในร้าน
Oh, princess-- --there's someone I'm dying to introduce you to.โอ้ องค์หญิง ข้าอยากจะแนะนำให้รู้จักใครบางคน จาฟา ปล่อยเธอไป
People are dying and I will have her for it.ผู้คนกำลังจะตาย และผมจะจับเธอให้ได้

dying ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垂死挣扎[chuí sǐ zhēng zhá, ㄔㄨㄟˊ ㄙˇ ㄓㄥ ㄓㄚˊ, 垂死挣扎 / 垂死掙扎] dying struggle
临危[lín wēi, ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟ, 临危 / 臨危] dying (from illness); facing death; on one's deathbed
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, 妙手回春] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor
伏案[fú àn, ㄈㄨˊ ㄢˋ, 伏案] bent over one's desk (studying or writing)
垂死[chuí sǐ, ㄔㄨㄟˊ ㄙˇ, 垂死] dying
奄奄一息[yān yān yī xī, ㄧㄢ ㄧㄢ ㄧ ㄒㄧ, 奄奄一息] dying; at one's last gasp
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, 铭心刻骨 / 銘心刻骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, 铭心镂骨 / 銘心鏤骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
不行了[bù xíng le, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄜ˙, 不行了] on the point of death; dying
留学生[liú xué shēng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, 留学生 / 留學生] student studying abroad; (foreign) exchange student
稽古振今[jī gǔ zhèn jīn, ㄐㄧ ㄍㄨˇ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄣ, 稽古振今] studying the old to promote the new (成语 saw)
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, 钻营 / 鑽營] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit
瑞氏染料[ruì shì rǎn liào, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ ㄖㄢˇ ㄌㄧㄠˋ, 瑞氏染料] Wright's stain (used in studying blood)
瑞氏染色[ruì shì rǎn sè, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ, 瑞氏染色] Wright's stain (used in studying blood)

dying ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一死報国[いっしほうこく, isshihoukoku] (n) dying for one's country
倒死[とうし, toushi] (n) dying by the wayside
垂死[すいし, suishi] (n) on the verge of dying
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P)
成仏[じょうぶつ, joubutsu] (n,vs) (1) entering Nirvana; becoming a Buddha; (2) going to heaven; resting in peace; dying (peacefully)
散華[さんげ, sange] (n,vs) falling as flowers do; dying a glorious death
斃仆[へいふ, heifu] (n,vs) (obsc) falling dead; perishing; dying
斃死[へいし, heishi] (n,vs) falling dead; perishing; dying
殉死[じゅんし, junshi] (n,vs) dying a martyr; following someone in suicide
永逝[えいせい, eisei] (n,vs) death; dying
消去[しょうきょ, shoukyo] (n,vs) elimination; erasure; dying out; clearing; purge; melting away
狂い死に;狂死[くるいじに, kuruijini] (n,vs) (sens) death in madness; dying insane
狂死[きょうし, kyoushi] (n,vs) dying insane
獲麟[かくりん, kakurin] (n) (1) (arch) the end of things (esp. used for one's last writings); (2) one's dying hour (esp. used for the death of Confucius)
窮死[きゅうし, kyuushi] (n,vs) dying in miserable circumstances
臨終[りんじゅう, rinjuu] (n,vs) deathbed; dying hour; one's death; (P)
虫の息[むしのいき, mushinoiki] (exp,n) faint breath; dying whisper; at death's door
遺命[いめい, imei] (n,vs) will; dying instructions
遺志[いし, ishi] (n) dying wish; (P)
遺訓[いくん, ikun] (n) dying instructions
順縁[じゅんえん, jun'en] (n) (1) {Buddh} favorable condition (for entering the priesthood); (2) dying in order (from oldest to youngest)
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death
一死[いっし, isshi] (n) (1) dying; laying down one's life; (2) one out (baseball)
不朽不滅[ふきゅうふめつ, fukyuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; eternal; immortal; imperishable; undying
不滅[ふめつ, fumetsu] (adj-na,n,adj-no) immortal; undying; indestructible
修道[しゅうどう, shuudou] (n) learning; studying the fine arts; (P)
共修[きょうしゅう, kyoushuu] (n,vs) studying together (esp. of males and females); coeducation
具象[ぐしょう, gushou] (n,vs) embodying; expressing concretely; (P)
兼学[けんがく, kengaku] (n,vs) concurrently studying the teachings of two or more different schools or sects
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship
官費留学[かんぴりゅうがく, kanpiryuugaku] (n) studying abroad at government expense
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying
後片付け(P);跡片付け[あとかたづけ, atokataduke] (n,vs) tidying up; cleaning; clearing away; putting in order; (P)
或る日;ある日;或日(io)[あるひ, aruhi] (n) one day (e.g. "one day while studying, ..")
或る時;ある時[あるとき, arutoki] (n) once (i.e. "once, when I was studying ..")
捩って[もじって, mojitte] (exp) (uk) (See 捩じる) parodying
整頓[せいとん, seiton] (n,vs) orderliness; put in order; tidying up; arranging neatly; (P)
朝自習[あさじしゅう, asajishuu] (n,vs) studying in the morning (by oneself); brief "self-study" period before morning classes begin
枯死[こし, koshi] (n,vs) withering; dying; (P)
死に掛ける;死にかける[しにかける, shinikakeru] (v1) to be dying; to be about to die; to be close to death
Japanese-English: COMDICT Dictionary
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial

dying ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครึ่งผีครึ่งคน[v.] (khreung phī) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying FR:
ใกล้จะสิ้นใจ[X] (klai ja sin) EN: dying FR: mourant ; à l'agonie ; à l'article de la mort ; sur le point de mourir
ใกล้จะตาย[X] (klai ja tāi) EN: dying FR: mourant ; à l'agonie ; à l'article de la mort ; sur le point de mourir
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death ; be scared to death FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
กรัก[n.] (krak) EN: heart-wood of the jackfruit tree (used mostly for dying Buddhist monk's robes) FR: noyau de jaque [m]
มรณะ[adj.] (mørana) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal FR: mortel ; de mort
ปลาชา[n.] (plāchā) EN: nearly-dead fish ; dying fish FR:
ตราบจนวันตาย[X] (trāp jon wa) EN: until death ; as long as one lives ; until the day one lives ; until one's dying day FR: jusqu'à la mort
อมตะ[adj.] (amata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมต-[pref.] (amata-) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
การเรียน[n.] (kān rīen) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies FR: enseignement [m] ; éducation scolaire [f] ; éducation [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
คันถธุระ[n.] (khanthathur) EN: burden of studying the Scriptures ; burden of the books ; scriptural studies FR:
ขุยไผ่[n.] (khuiphai) EN: bamboo seeds ; tiny fruits of the bamboo (which appear when the plant is dying) FR:
มิคลาย[X] (mi khlāi) EN: undying ; everlasting FR:
วัยเรียน[n. exp.] (wai rīen) EN: school age ; studying age ; education age FR: âge scolaire [m]
เวลาเรียน[n. exp.] (wēlā rīen) EN: school hours ; studying time ; time in school FR: heures de cours

dying ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sterben {n} | im Sterben liegen | Angst vor dem Sterbendeath; dying | to be dying | fear of death; fear of dying
Selbststudium {n} | im Selbststudium lernenprivate study | to learn by studying on one's own

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dying
Back to top