ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

author

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *author*, -author-

author ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
author (vt.) ประพันธ์ See also: เขียนหนังสือ, แต่งหนังสือ, เขียน Syn. compose, produce, pen
author (n.) ผู้เขียน See also: นักประพันธ์, นักเขียน, ผู้แต่ง Syn. writer
author (n.) ผู้คิดสร้าง See also: ผู้สร้าง Syn. creator, originator
authorisation (n.) อำนาจบังคับบัญชา See also: อำนาจบัญชาการ, อำนาจสั่งการ Syn. authority, control, leadership, mastery, sway, domination, dominion, sovereignty, prerogative, authorization, supremacy, primacy, suzerainty, jurisdiction
authoritarian (n.) ผู้ที่เผด็จการ See also: ผู้ที่ใช้อำนาจเผด็จการ Syn. tyrant, autocrat, despot
authoritarian (adj.) เผด็จการ Syn. dictatorial, absolute
authoritative (adj.) ซึ่งเชื่อถือได้ See also: ซึ่งไว้ใจได้ Syn. trustworthy, reliable
authoritative (adj.) ซึ่งมีอำนาจสนับสนุน See also: ซึ่งแสดงถึงอำนาจ Syn. well-supported
authoritative example (n.) ตัวอย่างหรือแบบอย่างที่มีมาก่อน See also: เรื่องราวแต่ก่อน, ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีที่มีมาก่อน Syn. pattern
authority (n.) ผู้ที่รอบรู้ Syn. expert, scholar, professional, specialist
authority (n.) ผู้มีอำนาจ See also: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ Syn. officials, officialdom
authority (n.) ฝ่ายบริหาร See also: สำนักงาน, เจ้าหน้าที่บริหาร
authority (n.) อำนาจในการสั่งการ See also: อำนาจ, อำนาจหน้าที่ Syn. power, influence
authorization (n.) การอนุญาต Syn. authority, sanction
authorization (n.) เอกสารอนุญาต See also: เอกสารมอบอำนาจ Syn. mandate
authorize (vt.) ให้อำนาจ See also: มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, อนุญาต Syn. empower, commission
authorized (adj.) ที่ได้รับอำนาจ Syn. allowed, sanctioned
Authorized Version (n.) คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611 Syn. King James Version
English-Thai: HOPE Dictionary
author(ออ'เธอร์) n. ผู้ประพันธ์,นักเขียน,ผลงานประพันธ์,ผู้สร้างสรรค์. -vt. ประพันธ์.
authoring systemระบบการเขียนโปรแกรมหมายถึง ระบบการเขียนโปรแกรมโดยที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมเลย ผู้เขียนเพียงแต่ใช้ภาษาง่าย ๆ ในรูปแบบเชิงโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
authoris(z) e (ออ'เธอไรซ') มอบอำนาจ,แต่งตั้งมอบหมาย. -authoris (z) er n.
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
authoritarian(ออธอริแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ,เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ. -n. ผู้ที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ,ผู้ใช้อำนาจเผด็จการ.
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
authorization(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
authorship(ออ'เธอชิพ) n. อาชีพการเขียนหนังสือหรือบทความ,แหล่งที่มาของผลงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
author(n) ผู้แต่ง,ผู้เขียน
authoritarian(adj) เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ,เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ
authoritative(adj) เผด็จการ,มีอำนาจ
authority(n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ
authorization(n) การให้อำนาจ,การอนุญาต
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย
authorship(n) อาชีพการประพันธ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
authorผู้ประพันธ์, ผู้แต่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authoritarian leaderผู้นำแบบอำนาจนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authority๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ๓. องค์การรัฐวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authorizationการอนุญาต, การให้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authorizeอนุญาต, ให้อำนาจ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorized capital; authorized issueทุนจดทะเบียน (ของบริษัทจำกัด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authorผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Authoritarianอัตตาธิปไตย [การแพทย์]
Authoritative, Benevalentหัวหน้างานแบบเผด็จการแบบมีศิลป [การแพทย์]
Authorityอำนาจความรับผิดชอบ, อำนาจ, ผู้มีอำนาจ [การแพทย์]
Authorized capital stockหุ้นทุนจดทะเบียน [การบัญชี]
Authorshipการเขียนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเขียน (n.) author See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง
ผู้ประพันธ์ (n.) author See also: writer, poet Syn. ผู้แต่ง, ผู้เขียน
ผู้เขียน (n.) author See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist Syn. นักเขียน, ผู้แต่ง
ผู้เขียน (n.) author See also: writer, poet Syn. ผู้แต่ง
เขียนหนังสือ (v.) author See also: compose, scribe, write Syn. แต่งหนังสือ Ops. อ่านหนังสือ
ผู้มีอำนาจ (n.) authoritarian See also: autocrat, despot, tyrant, dictator
จนท. (n.) authority Syn. เจ้าหน้าที่
สิทธิ (n.) authority Syn. อำนาจอันชอบธรรม
อาณา (n.) authority See also: power
อำนาจ (n.) authority See also: power, right, privilege, prerogative Syn. สิทธิ
อำนาจอันชอบธรรม (n.) authority
เจ้าหน้าที่ (n.) authority See also: officer, official Syn. ข้าราชการ, เสมียน
เดโช (n.) authority See also: might, power, force Syn. อำนาจ, กำลัง
อำนาจหน้าที่ (n.) authority and function
มอบฉันทะ (v.) authorize See also: empower, give a proxy to Ops. รับมอบฉันทะ
มอบสิทธิ์ (v.) authorize See also: assign authority Syn. ให้อำนาจ Ops. รับมอบอำนาจ
มอบอำนาจ (v.) authorize See also: assign authority Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์ Ops. รับมอบอำนาจ
ให้สิทธิ (v.) authorize See also: give authority to somebody Syn. มอบอำนาจ Ops. ยึดอำนาจ
ให้อำนาจ (v.) authorize See also: give authority to somebody Syn. มอบอำนาจ, ให้สิทธิ Ops. ยึดอำนาจ
ทุนจดทะเบียน (n.) authorized capital See also: registered capital stocks
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The local authorities are not totally on our sideเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้เข้าข้างเราเลยสักนิด
I didn't authorize you to leaveฉันไม่ได้อนุญาตให้คุณออกไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The author was inspired by certain opinions of a British publisher concerning world peace.ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดเห็นบางอย่างของสำนักพิมพ์อังกฤษ เกี่ยวกับสันติภาพของโลก
And if you're telling the truth... if you really want your author back... if you really want your book... then maybe it's in both our best interests... if I go find him.ถ้าคุณพูดความจริงล่ะก็ ถ้าคุณต้องการนักเขียนของคุณกลับมาจริงๆ ถ้าคุณต้องการหนังสือนั่น
My guest tonight is author and theologian Palmer Joss.คืนนี้แขกของฉันเป็นนักเขียน และนักบวชพาลเมอร์ธูป
In a few seconds, you're about to discover the face and the true identity of the man hidden behind the pen name "Aladin", author of In The Light, the young generation's cult novel.วันนี้เราจะมาเปิดเผยหน้าตา ชายผู้ซึ่ง... อยู่ภายใต้นามปากกา "อลาดิน"
We wrap tonight's broadcast with thoughts from author Claudia Hunter, whose new book, "Women Who Love Men They Hate," has just hit the shelves.ขอจบรายการด้วยข้อคิดนักเขียน หนังสือที่ขายดีที่สุด คลอเดีย ฮันเตอร์ "ผู้หญิงซึ่งรักผู้ชายที่ตัวเองเกลียด"
Original Author by GUI Yeo Ni.Original Author by GUI Yeo Ni
Although divers are still searching the area, reported sightings of the best-selling author continue to reach police from towns up to 20 miles away.แม้ว่านักประดาน้ำกำลังค้นหาพื้นที่ดังกล่าว มีรายงานการพบเห็นนักประพันธ์ชื่อดัง ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จากหลายเมืองซึ่งไกลออกไปถึง 20 ไมล์
It's 10 days now since international author Anna Rivers' car was found...เป็นเวลาสิบวันแล้วตั้งแต่ที่ พบรถของแอนนา ริเวอร์ส
Three weeks since the disappearance of author Anna Rivers.3 สัปดาห์แล้วตั้งแต่การหายตัวไป ของนักประพันธ์ แอนนา ริเวอร์ส
The body of internationally renowned author Anna Rivers was discovered last night by a security guard making a routine visit to the disused pier 16, three miles upriver from where her car was found abandoned five weeks ago on Argyle Avenue.ศพของนักปีพันธ์ผู้โด่งดัง แอนนา ริเวอร์ส ถูกพบเมื่อคืนนี้ โดยรปภ.ขณะตรวจตราตามปกติ... ...ที่ท่าเรือร้างที่ 16 ห่างไป 3 ไมล์
YOU CAN TALK TO THAT AUTHOR YOU LOVE,ลูกอยากจะคุยกับใครก้อได้ที่อยากคุย
Newspaper reporter and author of the upcoming book "wronged man."นักหนังสือพิมพ์และนักเขียน ซึ่งกำลังจะวางแผงชื่อ'ผิดคน'

author ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, 亚当・斯密 / 亞當・斯密] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论
伊索[Yī suǒ, ㄧ ㄙㄨㄛˇ, 伊索] Aesop (trad. 620-560 BC), Greek slave and story-teller, reported author of Aesop's fables
埃斯库罗斯[Āi sī kù luó sī, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 埃斯库罗斯 / 埃斯庫羅斯] Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven against Thebes etc
乔治・奥威尔[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Ao4 wei1 er3, 乔治・奥威尔 / 喬治・奧威爾] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984
乔治奥威尔[Qiáo zhì Ào wēi ěr, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄠˋ ㄨㄟ ㄦˇ, 乔治奥威尔 / 喬治奧威爾] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984
撰稿人[zhuàn gǎo rén, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄠˇ ㄖㄣˊ, 撰稿人] author (of a manuscript)
海伦・凯勒[Hǎi lún, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄣˊ· Kai3 le1, 海伦・凯勒 / 海倫・凱勒] Helen Keller (1880-1968), famous American deafblind author and activist (whose story is told in biopic The Miracle Worker)
李约瑟[Lǐ Yuē sè, ㄌㄧˇ ㄩㄝ ㄙㄜˋ, 李约瑟] Joseph Needham (1900-1995), British biochemist and author of Science and Civilization in China
死亡笔记[sǐ wáng bǐ jì, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 死亡笔记 / 死亡筆記] Death note (Japanese: デスノート), translation of cult manga series by author OHBA Tsugumi 大場·鶇|大场·鸫 (pen-name) and illustrator OBATA Takeshi 小畑·健|小畑·健
隋唐演义[Suí Táng yǎn yì, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄤˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 隋唐演义 / 隋唐演義] Dramatized History of Sui and Tang, novel by Qing dynasty author Chu Renhuo 褚人獲|褚人获
埃德加・斯诺[Āi dé jiā, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Si1 nuo4, 埃德加・斯诺 / 埃德加・斯諾] Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China
陀思妥耶夫斯基[Tuó sī tuǒ yē fū sī jī, ㄊㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛˇ ㄧㄝ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, 陀思妥耶夫斯基] Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821-1881), great Russian novelist, author of Crime and Punishment 罪與罰|罪与罚
司马穰苴[Sī mǎ Ráng jū, ㄙ ㄇㄚˇ ㄖㄤˊ ㄐㄩ, 司马穰苴 / 司馬穰苴] Sīmǎ Rángjū, strategist of Qí 齊國|齐国, dates unknown (c. 800 BC), author of Sīmǎ's Art of war 司馬法|司马法
孙子[Sūn zǐ, ㄙㄨㄣ ㄗˇ, 孙子 / 孫子] Sun Wu 孫武|孙武, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法
孙武[Sūn Wǔ, ㄙㄨㄣ ˇ, 孙武 / 孫武] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
孙武子[Sūn Wǔ zǐ, ㄙㄨㄣ ˇ ㄗˇ, 孙武子 / 孫武子] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
彭养鸥[Péng Yǎng ōu, ㄆㄥˊ ㄧㄤˇ ㄡ, 彭养鸥 / 彭養鷗] Peng Yangou, late Qing novelist, author of Black register of lost souls 黑籍冤魂
托尔金[Tuō ěr jīn, ㄊㄨㄛ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 托尔金 / 托爾金] J.R.R. Tolkien (1892-1973), British philologist and author of fantasy fiction such as Lord of the Rings 魔戒
霍金[Huò jīn, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣ, 霍金] Hawkins or Hawking; Stephen Hawking (1942-), British physicist and author of A Brief History of Time 時間簡史|时间简史
范晔[Fàn Yè, ㄈㄢˋ ㄧㄝˋ, 范晔 / 範曄] historian from Song of the Southern Dynasties 南朝宋, author of History of Eastern Han 後漢書|后汉书
史景迁[Shǐ Jǐng qiān, ㄕˇ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧㄢ, 史景迁 / 史景遷] Jonathan D Spence (1936-), distinguished British US historian of China, author of The search for modern China 追尋現代中國|追寻现代中国
司马光[Sī mǎ Guāng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄤ, 司马光 / 司馬光] Sima Guang (1019-1086), politician and historian of Northern Song, author of Comprehensive Mirror for aid in Government 資治通鑒|资治通鉴
司马迁[Sī mǎ Qiān, ㄙ ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢ, 司马迁 / 司馬遷] Sima Qian (145-c. 86 BC), historian, author of Records of the Grand Historian 史記|史记, known as the father of Chinese historiography
司马辽太郎[Sī mǎ Liáo tài láng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄌㄧㄠˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 司马辽太郎 / 司馬遼太郎] SHIBA Ryotarō (1923-1996), Japanese author of historical novels
吴任臣[Wú Rèn chén, ˊ ㄖㄣˋ ㄔㄣˊ, 吴任臣 / 吳任臣] Wu Renchen (1628-1689), Qing dynasty polymath and historian, author of History of Ten States of South China 十國春秋|十国春秋
吴晗[Wú Hán, ˊ ㄏㄢˊ, 吴晗 / 吳晗] Wu Han (1909-1969), historian, author of biography of Zhu Yuanzhang 朱元璋, hounded to his death together with several members of his family during the cultural revolution
张纯如[Zhāng Chún rú, ㄓㄤ ㄔㄨㄣˊ ㄖㄨˊ, 张纯如 / 張純如] Iris Chang (1968-2004), Chinese American historian and author of the Rape of Nanjing
托尔金[Tuō ěr j??n, ㄊㄨㄛ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 托尔金 / 托爾金] J.R.R. Tolkien (1892-1973), British philologist and author of fantasy fiction such as Lord of the Rings 魔戒
约翰・本仁[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Ben3 ren2, 约翰・本仁 / 約翰・本仁] John Bunyan (1628-1688), English puritan writer, author of Pilgrim's Progress 天路歷程|天路历程
李贺[Lǐ Hè, ㄌㄧˇ ㄏㄜˋ, 李贺 / 李賀] LiHe (790-816), Tang poet and author of 南园十三首
马可波罗[Mǎ kě Bō luó, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, 马可波罗 / 馬可波羅] Marco Polo (1254-c. 1324), Venetian trader and explorer who traveled the Silk road to China, author of Il Milione (Travels of Marco Polo)
三浦・梅园[Sān pǔ, ㄙㄢ ㄆㄨˇ· Mei2 yuan2, 三浦・梅园 / 三浦・梅園] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原
迈克尔・克莱顿[Mài kè ěr, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ· Ke4 lai2 dun4, 迈克尔・克莱顿 / 邁克爾・克萊頓] Michael Crichton (1942-), US techno-thriller writer, author of Jurassic Park
米尔顿[Mǐ ěr dùn, ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 米尔顿 / 米爾頓] Milton (name); John Milton (1608-1674), English republican writer and poet, author of Paradise Lost
姜太公[Jiāng tài gōng, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 姜太公 / 薑太公] Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙 (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, 姜子牙 / 薑子牙] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
大场・鸫[Dà chǎng, ㄉㄚˋ ㄔㄤˇ· Dong1, 大场・鸫 / 大場・鶇] OHBA Tsugumi (pen-name), author of cult series Death Note 死亡筆記|死亡笔记
创作者[chuàng zuò zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 创作者 / 創作者] originator; creator; author (of some project); inventor
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, 托勒密] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成
托勒玫[Tuō lè méi, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄟˊ, 托勒玫] Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成; also written 托勒密

author ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit
オーサー[, o-sa-] (n) author
作成者[さくせいしゃ, sakuseisha] (n) implementor; author
作者未詳[さくしゃみしょう, sakushamishou] (n) anonymous; author unknown
共著者[きょうちょしゃ, kyouchosha] (n) collaborator; coauthor; joint author
刻する[こくする, kokusuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to carve; to engrave; (2) to publish; to author
杜撰[ずさん(P);ずざん, zusan (P); zuzan] (adj-na,n) (1) (uk) careless; sloppy; faulty; (2) author who makes many mistakes; author who uses unsupported references; (P)
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide
自己演出[じこえんしゅつ, jikoenshutsu] (n,vs) an author directing (producing) his; her own play (film); staging oneself for effect; presenting oneself in a favorable light
読み人知らず;読人知らず;詠み人知らず;詠人知らず[よみびとしらず, yomibitoshirazu] (n) (1) author unknown; anonymous; (2) unknown waka composer
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] (n) {comp} access authorizations
ウラマー[, urama-] (n) ulama (body of authoritative Muslim scholars) (ara
オーサリングシステム[, o-saringushisutemu] (n) {comp} authoring system
オーサリングソフト[, o-saringusofuto] (n) {comp} authoring software
オーサリングソフトウェア[, o-saringusofutouea] (n) {comp} authoring software
オーサリングツール[, o-saringutsu-ru] (n) {comp} authoring tool (WWW)
オーサリングプラットフォーム[, o-saringupurattofo-mu] (n) {comp} authoring platform
オーソライズ[, o-soraizu] (n,vs) authorize; authorise; authorization; authorisation
オーソリティ;オーソリティー;オオトリテエ(ok)[, o-soritei ; o-soritei-; ootoritee (ok)] (n) authority
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] (n) {comp} CAT; Credit Authorization Terminal
その筋;其の筋[そのすじ, sonosuji] (n) (1) that field; (2) the authorities (esp. the police)
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] (n) {comp} network addressing authority
不正アクセス[ふせいアクセス, fusei akusesu] (n) {comp} unauthorized (computer) access; hacking
中央集権[ちゅうおうしゅうけん, chuuoushuuken] (n) centralized authoritarian rule; centralised authoritarian rule; (P)
主務[しゅむ, shumu] (n) competent (authorities)
二十五史[にじゅうごし, nijuugoshi] (n) (See 二十四史) Twenty-Five Histories; authoritative collection of twenty-five Chinese historical books (the Twenty-Four Histories and the New History of Yuan)
二十四史[にじゅうしし, nijuushishi] (n) (See 二十五史) Twenty-Four Histories; authoritative collection of twenty-four Chinese historical books
介護認定[かいごにんてい, kaigonintei] (n) (See 要介護認定) nursing care authorization
住民監査請求[じゅうみんかんさせいきゅう, juuminkansaseikyuu] (n) resident audit request to local government authority
僧綱[そうごう, sougou] (n) ancient Buddhist ecclesiastical authority
僭上越権[せんじょうえっけん, senjouekken] (n) exceeding (overstepping) one's powers (competence, authority); abuse of one's legal authority; acting ultra vires
儼として[げんとして, gentoshite] (adv) solemnly; gravely; majestically; authoritatively
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P)
全権[ぜんけん, zenken] (n) plenipotentiary powers; full authority; (P)
公訴権[こうそけん, kousoken] (n) authority of prosecution; authority to indict
公認[こうにん, kounin] (n,vs,adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P)
公認卸売業者[こうにんおろしうりぎょうしゃ, kounin'oroshiurigyousha] (n) authorized distributor; authorised distributor
共作者[きょうさくしゃ, kyousakusha] (n) coauthor; joint author; collaborator
Japanese-English: COMDICT Dictionary
作成者[さくせいしゃ, sakuseisha] implementor, author
団体著者[だんたいちょしゃ, dantaichosha] corporate author
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW)
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] network addressing authority
仕様作成[しようさくせい, shiyousakusei] standards author, writer of standards
命名機関[めいめいきかん, meimeikikan] naming-authority
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer
承認者表示[しょうにんしゃひょうじ, shouninshahyouji] authorizing users indication
権限を与える[けんげんをあたえる, kengenwoataeru] to authorize
管理機関[かんりきかん, kanrikikan] administrative authority
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval
証明機関[しょうめいきかん, shoumeikikan] certification authority

author ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดรรชนีชื่อผู้แต่ง[n. exp.] (datchanī ch) EN: author index FR: index des auteurs [m]
ดรรชนีผู้แต่ง[n. exp.] (datchanī ph) EN: author index FR: index des auteurs [m]
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: author ; laureate FR: lauréat [m]
เขียนหนังสือ[n. exp.] (khīen nangs) EN: write ; compose ; author (form.) ; scribe ; be a writer FR: écrire ; rédiger ; s'adonner à l'écriture
นักเขียน[n.] (nak khīen) EN: novelist ; author ; writer ; fiction writer ; prose writer ; fictionist FR: écrivain [m] ; auteur [m] ; rédacteur [m]
นักประพันธ์[n.] (nak praphan) EN: writer ; author ; novelist FR: écrivain [m] ; nouvelliste [m]
ผู้เขียน[n. exp.] (phū khīen) EN: author ; writer FR: auteur [m] ; écrivain [m] ; rédacteur [m]
ผู้ประพันธ์[n.] (phū praphan) EN: author ; writer ; poet FR: auteur [m]
ผู้ประพันธ์หนังสือ[n. exp.] (phū praphan) EN: author ; writer FR: auteur [m] ; écrivain [m]
ผู้เรียบเรียง[n. exp.] (phū rīeprīe) EN: complier ; author ; writer ; composer FR: auteur [m] ; compositeur [m]
ผู้แต่ง[n.] (phūtaeng) EN: author ; authoress ; writer FR: auteur [m] ; écrivain [m]
ประพันธกร[n. exp.] (praphanthak) EN: author ; writer FR:
ต้นคิด[n.] (tonkhit) EN: originator ; inventor ; author FR: initiateur [m]
วรรณึก[n.] (wannneuk) EN: writer ; author FR:
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery ; might FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangk) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway FR:
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; oppressive power ; force ; coercion ; arbitrary power ; arbitrary authority FR:
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børih) EN: executive power ; administrative power ; executive authority FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจในการสั่งการ[n. exp.] (amnāt nai k) EN: authority ; power ; influence FR:
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers FR: pouvoirs et attributions [mpl]
อำนาจนิยม[n. exp.] (amnāt niyom) EN: authoritarianism FR: autoritarisme [m]
อำนาจทั่วไป[n. exp.] (amnāt thūap) EN: general authority FR:
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration FR: juridiction [f]
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance ; authority FR: mandat [m] ; délégation [f]
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อาศัยอำนาจ[X] (āsai amnāt) EN: by virtue of the power ; by virtue of the authority FR:
อาชญา[n.] (ātchayā = ā) EN: authority ; power FR: autorité [f]
อาชญา[n.] (ātyā = ātch) EN: authority ; power FR: autorité [f]
อาญา[n.] (āyā) EN: power ; authority FR:
ใบอนุญาต[n. exp.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchan) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy ; mandate ; authorization FR:
บุคคลภายนอก[n. exp.] (bukkhonphāi) EN: outsider ; third party ; unauthorized person FR:
บุคคลภายนอกห้ามเข้า[xp] (bukkhon phā) EN: no unauthorized entry FR:
ใช้อำนาจในทางที่ผิด[v. exp.] (chai amnāt ) EN: abuse one's power ; abuse authority FR: abuser de son pouvoir
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney ; desire for truth and understanding FR: procuration [f] ; mandat [m]
ฉันทานุมัติ[n.] (chanthānuma) EN: authorization ; mandate FR:
ได้[adj.] (dāi [= dai]) EN: yes ; that's possible ; certainly ; authorized FR: oui ; c'est possible ; certainement ; autorisé
ได้รับมอบอำนาจ[v. exp.] (dāi rap møp) EN: be authorized ; have been authorized FR:

author ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitverfasser {m}joint author
Kontenberechtigung {f}account authorization
Betragsberechtigung {f}amount authorization
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage
Schiedsinstanz {f}arbitral authority
Autorenkatalog {m}author catalogue
Verfasserangabe {f}author statement
Verfasserkatalog {m}author catalogue
Auslandsstartgenehmigung {f}authorisation to take part in events abroard
autoritär {adj} | autoritärer | am autoritärstenauthoritarian | more authoritarian | most authoritarian
Ankaufermächtigung {f}authority to buy
Autoritätsstruktur {f}authority structure
Entscheidungsbefugnis {f}authority to decide
Planfeststellungsbehörde {f}authority responsible for the plan approval
Verhandlungsvollmacht {f}authority to negotiate
Zeichnungsvollmacht {f}authority to sign
Ziehungsermächtigung {f}authority to draw
Bauvorlageberechtigung {f}authorization to present building documents
Berechtigungsgruppe {f}authorization group
Berechtigungskennzeichen {n}authorization identification
Berechtigungsklasse {f}authorization category
Berechtigungsmarkierung {f}authorization flag
Berechtigungsmaske {f}authorization mask
Berechtigungsprüfung {f}authorization check
Handlungsbevollmächtigte {m,f}; Handlungsbevollmächtigterauthorized agent; authorized representative
Sollstärke {f}authorized strength
Vertragshändler {m}authorized dealer
vertretungsberechtigt {adj}authorized to represent; authorised to represent
zeichnungsberechtigt {adj}authorized to sign
zugriffsberechtigt {adj}authorized to access
Bauamt {n}building authorities
Bauaufsichtsbehörde {f}building control authority; building supervisory board
Bundesbehörde {f} | BundesoberbehördenFederal authority | Higher federal authorities
Änderungsgenehmigung {f}change authorisation
Änderungsgenehmigungsentwurf {m}change authorisation draft
Kontrollbehörde {f}control authority
Zollbehörde {f}customs authorities; customs office
Erstellen {n} eines Dokumentsauthoring
Finanzbehörde {f}fiscal authority; tax authority
Genehmigungsbehörde {f}approving authority

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า author
Back to top