ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

el

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *el*, -el-

el ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
el (suf.) จิ๋ว See also: เล็ก
elaborate (adj.) ซับซ้อน Syn. complex, intricate
elaborate (vt.) ทำด้วยความละเอียด See also: ประดิดประดอย, ทำอย่างประณีต Syn. embellish, refine
elaborate (adj.) ละเอียด See also: ประณีต Syn. detailed, intricate
elaborate (vi.) อธิบายเพิ่มเติม See also: เพิ่มเนื้อหา, ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
elaborate on (phrv.) สาธยาย (พูดหรือเขียน) See also: พูดหรือเขียนอย่างละเอียด Syn. enlarge on
elaborately (adv.) อย่างประณีต See also: อย่างละเอียด, อย่างซับซ้อน
elaboration (n.) ความหรูหรา See also: การตกแต่งอย่างมากมาย Syn. ornateness Ops. simplicity
elaboration (n.) การประดับ See also: การตกแต่ง, การเสริมแต่ง Syn. embellishment
elan (n.) ความกระฉับกระเฉง See also: ความกระตือรือร้น, ความคล่องแคล่ว, ความห้าวหาญ, ความฮึกเหิม Syn. animation, enthusiasm, energy, exuberance, flair, life, nimbleness Ops. listlessness, sluggishness, torpor
eland (n.) ละมั่งขนาดใหญ่จำพวก Taurotragus พบในแอฟริกากลางและใต้
elapse (vi.) ผ่านไป See also: พ้น, ล่วง Syn. pass, slip by
elaspe (vi.) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (เวลา, ฤดูกาล) See also: ล่วง Syn. pass, glide
elastic (adj.) ซึ่งยืดหยุ่น See also: ยืดหดได้, ซึ่งไม่ตายตัว Syn. flexible, spring, stretchy
elastic (n.) ยางยืด Syn. rubber band
elasticity (n.) ความยืดหยุ่น See also: ความอ่อนตัว, ลักษณะยืดหดได้ Syn. flexibility, resilience, springiness
elastomer (n.) สารที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นแบบยางธรรมชาติ
elate (vt.) ทำให้มีความสุข See also: ทำให้ปิติยินดี Syn. cheer, exhilarate, inspire
elated (adj.) ซึ่งมีความสุขมาก See also: ชื่นใจ, ปิติยินดี Syn. ecstatic, exhilarated, jubilant
elation (n.) ความปิติยินดี See also: ความตื่นเต้นดีใจ, ความภาคภูมิใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ Syn. exhilaration, euphoria, rapture Ops. depression
elbow (n.) ข้อศอก See also: ศอก Syn. joint
elbow (n.) ความโค้งงอ Syn. bend, curve
elbow (vt.) ดันด้วยข้อศอก See also: ใช้ข้อศอกดัน, เอาศอกดัน Syn. push
elbow (n.) สิ่งที่โค้งงอ
elbow aside (phrv.) ดันด้วยศอก Syn. push aside, shoulder aside, thrust aside
elbow forward (phrv.) ใช้ศอกดันหรือเบียดไปข้างหน้า Syn. push forward, shoulder forward, thrust forward
elbow grease (n.) งานที่ต้องใช้กำลังแขนมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: งานหนัก, อาชีพที่ต้องใช้กำลังมาก Syn. toil, travail
elbow through (phrv.) ใช้ศอกดันหรือเบียดผ่าน (ฝูงชน) Syn. push through, shoulder through, thrust through
elbow-grease (idm.) งานหนัก See also: งานที่ต้องใช้แรง
elbow-room (n.) เนื้อที่กว้างขวางทำให้เคลื่อนที่ได้สะดวก See also: เนื้อที่กว้างขวางทำให้ทำงานได้สะดวก Syn. ample, room
elder (adj.) แก่กว่า See also: อาวุโส, แก่, สูงวัย Syn. senior
elder (n.) ผู้อาวุโส See also: ผู้เฒ่า, ผู้สูงอายุ, ผู้ใหญ่
elder (n.) พระอาวุโสในศาสนาคริสต์บางนิกาย See also: พระผู้ใหญ่ของศาสนาคริสต์บางนิกาย
elderliness (n.) ความแก่ Syn. oldness, old age
elderly (adj.) สูงวัย (คำสุภาพสำหรับ old) See also: สูงวัย, อาวุโส, อายุมาก, แก่ Syn. aged
eldest (adj.) แก่ที่สุด See also: อาวุโสที่สุด Syn. oldest
eldorado (n.) แหล่งอันอุดมสมบูรณ์ Syn. bonanza, treasury
eldritch (adj.) ประหลาด See also: แปลก, พิลึก, น่ากลัว, ซึ่งผิดธรรมชาติ Syn. weird, uncanny, unearthly
elect (vt.) คัดเลือก See also: เลือก, คัด, ออกเสียงเลือกตั้ง Syn. choose, select
elect (adj.) ซึ่งได้รับคัดเลือก See also: ซึ่งคัดเลือกแล้ว, ซึ่งผ่านการคัดเลือกไว้แล้ว, ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี, ยอดเยี่ยม, หัวกะทิ
English-Thai: HOPE Dictionary
elaborate(อีแลบ'เบอเรท) adj. ประณีต,ซับซ้อน vt.,vi. วางแผนอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต,บรรยายอย่างละเอียด, See also: elaboration n. ดูelaborate elaborative adj. ดู elaborator n. ดู laborate, Syn. develop ###A. simple
elaeometern. เครื่องวัดน้ำหนักของน้ำมัน
elann. ความฮึกเหิม,ความเร่าร้อน
elan vital(เอลาน'วีทัล) n. พลังสร้างสรรค์ภายในตัวสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และการปรับตัวของร่างกาย
eland(อี'แลนดฺ) n. ละมั่ง มีเขายาว
elapse(อิแลพซฺ') vi. ผ่าน,พ้น,ล่วง -n. การผ่านพ้นไปของเวลา
elasmobranchadj. ,n. (เกี่ยวกับ) ปลากระดูกอ่อนประเภทฉลามปลากระเบน
elastic(อิแลส'ทิค) adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้,เด้งได้,ไม่ตายตัว,ขึ้น ๆ ลง ๆ -n. ยางที่ยืดหยุ่น,วัตถุที่ยืดหยุ่น., See also: elastically adv. ดูelastic, Syn. pliant
elasticity(อิแลสทิส'ซิที) n. ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้
elate(อิเลท') {elated,elating,elates} vt. ทำให้มีความสุขมาก,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ร่าเริง adj. ร่าเริง,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, Syn. excite
elated(อิเล'ทิด) adj. มีความสุขมาก,ภูมิใจมาก,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, See also: elatedness n.
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี,ความภูมิใจ,อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ,ความอิ่มอกอิ่มใจ
elbow(เอล'โบ) n. ศอก,ข้อศอก,สิ่งหรือส่วนที่งอคล้ายข้อศอก,ข้อต่อท่อน้ำ vt.,vi. ดันด้วยข้อศอก -Phr. (up to the elbows มีธุระยุ่ง)
elcosisn. การเกิดแผลเน่าเปื่อยและเหม็น
elctrologistn. ผู้เชี่ยวชาญขจัดไฝหรือหูดด้วยกระบวนการ electrolysis
eld(เอลดฺ) n. อายุ,อายุมาก,ยุคโบราณ
elder(เอล'เดอะ) adj.,n. (บุคคลที่) แก่กว่า,อาวุโสกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า., Syn. senior
elderly(เอล'เดอลี) adj. ค่อนข้างเก่า,ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่างวัยกลางคนกับวัยชรา,เกี่ยวกับคนวัยชรา, See also: elderliness n. ดูelderly
eldestadj. แก่ที่สุด,เป็นผู้อาวุโสที่สุด, Syn. oldest
eldrich(เอล'ริช) adj. น่ากลัว,แปลกประหลาด,พิลึกวิตถาร., Syn. eldrich
elect(อิเลคทฺ') {elected,electing,elects} vt.,vi. คัดเลือก,เลือก adj. รักษาการ,ซึ่งได้รับการเลือก,ถูกเลือก. -n. -Phr. (the elect ผู้ที่ถูกเลือก,ผู้ที่ได้รับการเลือกจากพระผู้เป็นเจ้า), Syn. choose
electee(อีเลค'ที) n. ผู้ได้รับเลือก
election(อีเลค'เชิน) n. การเลือกตั้ง,การคัดเลือก,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง,การเลือกโดยพระผู้เป็นเจ้า, Syn. selection
electioneer(อีเลค'เชินเนียร์) vi. ดำเนินการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: electioneerer n. ดูelectioneer
elective(อีเลค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเลือก,-n. วิชาเลือก, See also: electiveness n. ดูelective, Syn. chosen
electomassagen. การนวดด้วยไฟฟ้า
elector(อีเลค'เทอะ) n. ผู้เลือก
electoraladj. เกี่ยวกับผู้เลือก,เกี่ยวกับการเลือก
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
electoraten. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด,เขตเลือกตั้ง
electressn. ผู้เลือกตั้งที่เป็นหญิง
electric(อีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับไฟฟ้า,น่าตื่นเต้น,ตื่นตระหนก, Syn. dynamic
electricaladj. ดู electric,เกี่ยวกับไฟฟ้า, See also: electricalness n., Syn. electric
electrically alterable reหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดแก้ไขได้ใช้ตัวย่อว่า EAROM (อ่านว่าอีรอม) เป็นรอม (ROM) ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาลบและบันทึกใหม่ได้โดยไม่ต้องย้ายออกมาจากแผงวงจร การบรรจุโปรแกรมใหม่ทำได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า และทำได้สะดวกกว่าอีพรอม (EPROM) มากดู ROM และ EPROM ประกอบ
electrician(อีเลคทริช'เชิน) n. ช่างไฟฟ้า
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
electrify(อีเลค'ทริไฟ) vt. อัดไฟ,อัดไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,ทำให้ตื่นตระหนกมาก,ทำให้ตื่นเต้นมาก, See also: electrification n. ดูelectrify electrifier n. ดูelectrify, Syn. terrify
electrocardiogramn. ภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ, Syn. EKG,E.K.G.,ECG,E.C.G.,cardiogram
electrocardiographn. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ cardiograph
electrocauteryn. การเผ่าจี้ด้วยไฟฟ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
elaborate(adj) ที่ประณีต,อย่างรอบคอบ,ซับซ้อน,ละเอียด,ที่บรรจง
elapse(vi) ผ่านพ้นไป,พ้น,ล่วงเลยไป
elastic(adj) ยืดหดได้,ไม่ตายตัว,ยืดหยุ่นได้,เด้งได้,ขยายได้
elasticity(n) ความยืดหยุ่น,ยางยืด,หนังรัด
elate(vt) ทำให้ปีติยินดี,ทำให้อิ่มเอมใจ,ทำให้ร่าเริง
elation(n) ความปลื้มปีติ,ความปีติยินดี,ความอิ่มเอมใจ
elbow(n) ข้อศอก,ข้อต่อท่อน้ำ
elder(adj) มีอาวุโสกว่า,แก่กว่า,อายุมากกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า
elderly(adj) มีอายุ,ค่อนข้างแก่,เกี่ยวกับคนชรา,สูงอายุ
eldest(adj) หัวปี,แก่ที่สุด,อาวุโสที่สุด,โตที่สุด
elect(adj) ที่ถูกเลือก,ได้รับการเลือก,รักษาการ
election(n) การคัดเลือก,การเลือกตั้ง,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง
electioneer(vt) ช่วยหาเสียง,ช่วยโฆษณา
elective(adj) เกี่ยวกับการเลือก,ซึ่งมีสิทธิ์เลือก,ซึ่งได้รับเลือก
elector(n) ผู้เลือก,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
electoral(adj) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง,เกี่ยวกับผู้เลือก
electorate(n) ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
electric(adj) มีไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,ประดุจไฟฟ้า
electrical(adj) มีไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,ประดุจไฟฟ้า
electrician(n) ช่างไฟฟ้า,ช่างไฟ
electricity(n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า
electrify(vt) ทำให้เกิดประจุไฟฟ้า,วัดไฟฟ้า,ต่อไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า
electrocute(vt) ฆ่าด้วยไฟฟ้า,ฆ่าด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า
electrolysis(n) การวิเคราะห์สารประกอบเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า
electrolyte(n) สารประกอบที่ถูกวิเคราะห์ด้วยกระแสไฟฟ้า
electromagnet(n) แม่เหล็กไฟฟ้า
electromotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกระแสไฟฟ้า,ที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
electron(n) อิเล็กตรอน,หน่วยของประจุไฟฟ้า
electroplate(vt) เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า,ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
elegance(n) ความงดงาม,ความสง่า,ความโก้,ความเก๋,ความสะโอดสะอง
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย
elegy(n) โคลงกำศรวญ,บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย
element(n) ส่วนประกอบ,ธาตุ,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,พื้นฐาน,ปฐม,ขั้วไฟฟ้า
elementary(adj) เบื้องต้น,ขั้นต้น,ปฐม,ชั้นต้น,พื้นฐาน
ELEMENTARY elementary school(n) โรงเรียนประถม
elephant(n) ช้าง
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
elevate(vt) ยกขึ้น,เงย,เปล่ง(เสียง),แผด(เสียง),เลื่อนยศ,ทำให้สูงขึ้น
elevation(n) เนินเขา,มูนดิน,โคก,การยกระดับ,การเลื่อนฐานะ
elevator(n) ลิฟต์,บันไดเลื่อน,คนยกของ,เครื่องยก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elaioplastอีไลโอพลาสต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ELAN (emulated LAN)อีแลน (แลนข่ายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเลียนแบบ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elapsed timeเวลาล่วงผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
elastic-ยืดหยุ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
elastic bandageผ้าพันยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elasticityสภาพยืดหยุ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
elaterสายกระจายสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
elationภาวะกระเหิมใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elbow joint; elbowข้อศอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elder statesmanรัฐบุรุษอาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
elderly, theผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส [ดู aged, the] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
electionการเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electioneeringการหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
elective benefitsผลประโยชน์ที่เลือกได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
elector๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง๒. สมาชิกคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral collegeคณะผู้เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral voteคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electorateบรรดาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electric basementหินฐานไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electrical clauseข้อกำหนดว่าด้วยไฟฟ้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrically alterable read-only memory (EAROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไฟฟ้า (อีเอรอม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrocardiogram (ECG, EKG)ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (อีซีจี, อีเคจี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrocardiographเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrocauteryการเผาจี้ด้วยไฟฟ้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrode๑. ขั้วเชื่อม๒. ลวดเชื่อม๓. อิเล็กโทรด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electroencephalogram (EEG)ภาพคลื่นไฟฟ้าสมอง (อีอีจี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electroencephalographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrolysisการแยกสลายด้วยไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electrolyteอิเล็กโทรไลต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electromagnetic interference (EMI)การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอ็มไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electron beam cuttingการตัดด้วยลำอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electron gunปืนอิเล็กตรอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electronic blackboardกระดานอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic data processingการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
electronic mail (e-mail)๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)๒. ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่งอีเมล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electroshock therapy (EST); therapy, electric convulsive (ECT); therapy, electric shock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrostatic printerเครื่องพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electrotherapy; electrotherapeuticsการรักษาด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrothermal printer; thermal printerเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
El Ninoเอลนีโญ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elaborateการปลดปล่อย [การแพทย์]
Elapsedเวลาที่กำหนด [การแพทย์]
Elasticสายยางยืด,ผ้ายางยืด,ยางยืด [การแพทย์]
Elastic Bandวงยาง [การแพทย์]
Elasticityความยืดหยุ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elastomerพอลิเมอร์ที่มีสมบัติยืดหยุ่นคล้ายยาง สามารถเปลี่ยนรูปร่างและมิติได้เมื่อรับแรงกระทำ และเมื่อนำแรงกระทำนั้นออก อิลาสโตเมอร์ก็จะสามารถกลับคืนสู่รูปร่างและมิติเดิมได้ [เทคโนโลยียาง]
Elationร่าเริงเป็นสุข,อารมณ์ครึ้มใจ,ความรู้สึกเป็นสุขมาก,อารมณ์ครึกครื้นร่าเริง,ร่าเริงเป็นสุข [การแพทย์]
Elbowข้อศอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elderly poorผู้สูงอายุยากจน [TU Subject Heading]
Election forecastingพยากรณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Electiveวิชาเลือก,วิชาชีพ,ชนิดที่คอยได้ [การแพทย์]
Electortherapeuticsการรักษาด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric alarmsสัญญาณเตือนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric Chargeประจุไฟฟ้า [การแพทย์]
Electric Currentกระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
Electric lightingการส่องสว่างด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric resitanceความต้านทานไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electricalแบบไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrical engineeringวิศวกรรมไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electriciansช่างไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electricityไฟฟ้าปริมาณประจุไฟฟ้าที่เลื่อนไหลในวงจรไฟฟ้าต่อหน่วยวินาที เรียกว่า ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหล แอมแปร์ คือประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของขดลวดในเวลา 1 วินาที และหน่วยของกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrocardiogramคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การตรวจคลื่นหัวใจ,คลื่นไฟฟ้าหัวใจ,อีเล็คโทรคาร์ดิโอแกรม,ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การบันทึกกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากหัวใจ,การตรวจทางคลื่นหัวใจ [การแพทย์]
Electrocardiographเครื่องบันทึกภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,เครื่องตรวจหัวใจด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrocauteryการใช้ไฟฟ้าจี้เพื่อห้ามเลือด [การแพทย์]
Electrochemistryเคมีไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
electrodeขั้วไฟฟ้า, ตัวนำไฟฟ้าที่จุ่มอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นส่วนที่เกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ไฟฟ้าเคมีหรือเซลล์อิเล็กโทรไลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electrodynamicsไฟฟ้ากระแส [การแพทย์]
Electroencephalogramการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,คลื่นไฟฟ้าสมอง,คลื่นไฟฟ้าในสมอง,อิเลคโตรเอนเซฟาโลแกรม,การตรวจคลื่นสมอง,อีเล็คโตรเอ็นเซฟฟาโลแกรม,การตรวจคลื่นสมองด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]
Electroencephalographเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [การแพทย์]
Electroencephalographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrolysisการแยกสลายด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
electrolyteอิเล็กโทรไลต์, สารละลายหรือของเหลวที่แตกตัวเป็นไออนได้บางส่วน หรือทั้งหมด และยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electromagnetแม่เหล็กไฟฟ้า, แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการพันขดลวดไฟฟ้ารอบแกนเหล็กอ่อน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถเหนี่ยวนำแกนเหล็กอ่อนภายในขดลวดให้เป็นแม่เหล็กได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electromagnetic compatibilityการเข้ากันได้ของแม่เหล์กไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electromotive Forceแรงผลักดัน,แรงเคลื่อนไฟฟ้า [การแพทย์]
Electronอิเลกตรอนพาหะที่เคลื่อนที่ผ่านไปในผลึกของของแข็งเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electron Gunแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน [การแพทย์]
Electronegative, Highlyดึงดูดอีเล็คตรอนได้ดี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยายความ (v.) elaborate See also: explicate, spell out Syn. แต่งเติม, ต่อเติมเสริมแต่ง, ต่อเติม
ต่อเติมเสริมแต่ง (v.) elaborate See also: explicate, spell out Syn. แต่งเติม, ขยายความ, ต่อเติม
ประดอย (v.) elaborate See also: decorate, embellish, adorn, trim
ประดิดประดอย (v.) elaborate See also: decorate, embellish, adorn, trim Syn. ประดอย
เสริมแต่ง (v.) elaborate See also: explicate, spell out Syn. แต่งเติม, ขยายความ, ต่อเติมเสริมแต่ง, ต่อเติม
แกล้งเกลา (v.) elaborate See also: refine Syn. ประณีต, ประดิดประดอย
ตัวบรรจง (n.) elaborate handwriting See also: proper or regular handwriting
อย่างประณีต (adv.) elaborately See also: finely Syn. ละเอียดลออ
ข้อศอก (n.) elbow Syn. ศอก
ศอก (n.) elbow Syn. ข้อศอก
ละอง (n.) Eld´s deer See also: eldi deer Syn. ละมั่ง
ละองละมั่ง (n.) Eld´s deer See also: eldi deer Syn. ละมั่ง, ละอง
ผู้สูงอายุ (n.) elder See also: elderly person, older person, senior Syn. คนชรา, คนแก่ Ops. เด็ก, ผู้เยาว์
ผู้อาวุโส (n.) elder See also: senior Syn. ผู้ใหญ่, คนแก่, คนชรา, ผู้สูงอายุ, ผู้สูงวัย Ops. เด็ก
ผู้ใหญ่ (n.) elder See also: senior Syn. คนชรา, ผู้สูงอายุ, คนแก่, ผู้สูงวัย Ops. เด็ก, ผู้เยาว์
ไม้ใกล้ฝั่ง (n.) elder See also: oldster, patriarch, sexagenarian, old man, old woman, old lady
พี่ชาย (n.) elder brother Syn. ภราดา, ภาดร, เชษฐา, ภราดร
เชษฐา (n.) elder brother Syn. ภราดา, ภาดร, ภราดร
เฮีย (n.) elder brother Syn. พี่, พี่ชาย
โก (n.) elder brother Syn. พี่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I get myself into trouble by..ฉันพาตัวเข้าสู่ปัญหาโดยการ...
You know very well that..คุณทราบเป็นอย่างดีว่า...
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่าง
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
Tell me what you thinkบอกฉันหน่อยว่าคุณคิดยังไง
How well did you know him?คุณรู้จักเขาดีแค่ไหนหรือ
Tell me what to doบอกมาว่าฉันต้องทำอะไร
I obviously can't tell you whyฉันไม่สามารถบอกคุณได้แน่นอนว่าทำไม
He will do what no one else daresเขาจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครอื่นกล้าทำ
But your cellphone was turned offแต่คุณปิดมือถือ
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
Why are you telling me all this?ทำไมคุณบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับฉัน
I'm sorry I'm so little helpฉันเสียใจด้วยที่ช่วยได้น้อยเหลือเกิน
I didn't get a chance to tell youฉันไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณ
Someday I will tell you all about itสักวันฉันจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
How may I help you?ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง
Make yourself at homeทำตัวตามสบายนะ
I don't believe soฉันคิดว่าไม่นะ
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
I would prefer nobody else see itฉันไม่อยากให้ใครอื่นได้เห็นมัน
I need your help right awayฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเดี๋ยวนี้
How well do you know about this?คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีแค่ไหน
Believe me, it's no mistakeเชื่อฉัน ไม่มีพลาดแน่
You'd better explain yourselfคุณควรจะอธิบายตัวเอง
I'll tell you in a minuteฉันจะบอกกับคุณอีกสักประเดี๋ยวนี้แหล่ะ
I don't know what else I can tell youฉันไม่ทราบว่ามีอะไรอีกที่ฉันจะบอกกับคุณได้
There's much I have to tell youมีเรื่องมายมายที่ฉันต้องบอกกับคุณ
You have done wellคุณทำได้ดี
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
I'll tell him in personฉันจะบอกกับเขาเป็นการส่วนตัว
I must see you immediatelyฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
I tried to tell you beforeฉันพยายามบอกกับคุณมาก่อนแล้ว
I still can't believe itฉันยังคงไม่อยากจะเชื่อมันเลย
Let me introduce myselfขอฉันแนะนำตัวเองหน่อย
The flight is delayedเที่ยวบินนั่นเลื่อนเวลาออกไป
Helloสวัสดีครับ ขอพบคุณกรีนได้ไหม
You speak English pretty wellคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His window is opposite hers across the el tracks. She swore she saw him do it.หน้าต่างของเขาเป็นของเธอตรงข้ามกับฝั่งตรงข้ามเอลแทร็ค เธอสาบานว่าเธอเห็นเขาทำมัน
Through the windows of a passing el train.ผ่านหน้าต่างของรถไฟผ่านเอล
This el train had no passengers on it. It was just being moved downtown.นี้เอรถไฟมีผู้โดยสารที่มันไม่มี มันเป็นเพียงแค่ถูกย้ายเมือง
She said she saw it through the windows of a moving el train.เธอบอกว่าเธอเห็นมันผ่านหน้าต่างของย้ายเอรถไฟ
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่
It takes a six-car el train ten seconds to pass a given point.มันต้องใช้เวลาหกรถเอรถไฟสิบวินาทีที่จะผ่านจุดที่กำหนด
You can reach out and almost touch the el tracks, right?คุณสามารถเข้าถึงและเกือบสัมผัสเอลแทร็คใช่มั้ย?
Now let me ask you this. Has anyone here ever lived near the el tracks?ตอนนี้ให้ฉันขอให้คุณนี้ มีใครที่นี่เคยอาศัยอยู่ใกล้กับเอลแทร็ค?
I just finished painting an apartment that overlooked an el line. It took three days.ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการวาดภาพพาร์ทเมนท์ที่มองข้ามสายเอ มันต้องใช้เวลาสามวัน
I lived in an apartment near the el line once.ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นใกล้กับเอลสายหนึ่งครั้ง
The woman across the street swore positively she looked out of the window and saw the killing through the last two cars of a passing el train-the last two cars.ผู้หญิงข้ามถนน สาบานบวกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นการฆ่า ผ่านช่วงสองคันผ่านเอรถไฟสุดท้ายรถสองคัน
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา!

el ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, 阿德雷德] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, 阿爸] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, 阿爸父] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
[fù, ㄈㄨˋ, 腹] abdomen; stomach; belly
腹部[fù bù, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ, 腹部] abdomen; belly; flank
亚伯[Yà bó, ㄧㄚˋ ㄅㄛˊ, 亚伯 / 亞伯] Abe (short form for Abraham); Abel (in Genesis 4:2)
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, 左右] about; approximately; left and right; around
约摸[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约摸 / 約摸] about; around; approximately; also written 約莫|约莫
约莫[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, 约莫 / 約莫] about; around; approximately
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
[yì, ㄧˋ, 镒 / 鎰] abrasion; gold-20 taels in weight
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, 必不可少] absolutely necessary; indispensable; essential
悄然无声[qiǎo rán wú shēng, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄕㄥ, 悄然无声 / 悄然無聲] absolutely quiet
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 文风不动 / 文風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 断 / 斷] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge
断然[duàn rán, ㄉㄨㄢˋ ㄖㄢˊ, 断然 / 斷然] absolutely; certainly
纹风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 纹风不动 / 紋風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 文風不動|文风不动
绝大多数[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, 绝大多数 / 絕大多數] absolute majority; overwhelming majority
绝对观念[jué duì guān niàn, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, 绝对观念 / 絕對觀念] absolute idea (in Hegel's philosophy)
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, 荒谬绝伦 / 荒謬絕倫] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly
万万[wàn wàn, ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, 万万 / 萬萬] absolutely; wholly
加速[jiā sù, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ, 加速] accelerate; expedite
加速度[jiā sù dù, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, 加速度] acceleration
加速器[jiā sù qì, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 加速器] accelerator (computing); particle accelerator
油门[yóu mén, ㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, 油门 / 油門] accelerator (pedal); gas pedal; throttle
将就[jiāng jiu, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡ˙, 将就 / 將就] accept (a bit reluctantly); put up with
迁就[qiān jiù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄡˋ, 迁就 / 遷就] to yield; to adapt to; to accommodate to (sth)
修养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, 修养 / 修養] accomplishment; training; self-cultivation
[yàn, ㄧㄢˋ, 彦 / 彥] accomplished; elegant
[yù, ㄩˋ, 彧] accomplished; elegant
电瓶[diàn píng, ㄉㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ, 电瓶 / 電瓶] accumulator; battery (for storing electricity)
[wū, , 诬 / 誣] accuse falsely
阿奇里斯[Ā qí lǐ sī, ㄚ ㄑㄧˊ ㄌㄧˇ ㄙ, 阿奇里斯] Achilles, figure in Greek mythology, also spelled Akhilleus or Achilleus

el ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador)
エレクトロルミネセンス;エレクトロルミネッセンス[, erekutororuminesensu ; erekutororuminessensu] (n) {comp} electroluminescence; electro-luminescence; electronic luminescence; EL
ラニーニャ[, rani-nya] (n) La Nina (ocean-atmosphere phenomenon similar to El Nino) (spa
黄金国[おうごんこく, ougonkoku] (n) El Dorado; legendary land of wealth
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game)
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number)
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P)
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache
2ちゃんねらー;2ちゃんねら[にちゃんねらー(2ちゃんねらー);にちゃんねら(2ちゃんねら), nichannera-( 2 channera-); nichannera ( 2 channera )] (n) 2channeler; 2chan user
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum)
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle)
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL
Bリンパ球;B淋巴球[ビーリンパきゅう, bi-rinpa kyuu] (n) (See B細胞) B lymphocyte; B cell
B細胞[ビーさいぼう, bi-saibou] (n) (See Bリンパ球) B cell; B lymphocyte
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
ES細胞[イーエスさいぼう, i-esu saibou] (n) (abbr) (See 胚性幹細胞) embryonic stem cell
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella)
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT
Japanese-English: COMDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control)
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier
アナログ通信路[アナログつうしんろ, anarogu tsuushinro] analog channel
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development
アンデリート[あんでりーと, anderi-to] Undelete
イーエルエーピー[いーえるえーぴー, i-erue-pi-] ELAP
イエローページ[いえろーぺーじ, iero-pe-ji] yellow page
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC)
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device
エクセル[えくせる, ekuseru] EXCEL
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] escape elements
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection)
エレクトロニックコマース[えれくとろにっくこまーす, erekutoronikkukoma-su] electronic commerce
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission)
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model
オンラインヘルプ[おんらいんへるぷ, onrainherupu] online help
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book
カーネル[かーねる, ka-neru] kernel
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel
カメレオン[かめれおん, kamereon] Chameleon
キーフィールド[きーふぃーるど, ki-fi-rudo] key field
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ホテル[ほてる, hoteru] Thai: โรงแรม English: hotel
争議[そうぎ, sougi] Thai: ทะเลาะ English: quarrel
傷む[いたむ, itamu] Thai: เจ็บ English: to feel pain
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: เยี่ยมยอด English: excellent
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ผลที่ได้ English: yield
分野[ぶにゃ, bunya] Thai: แขนง English: field
割合[わりあい, wariai] Thai: ค่อนข้าง English: relatively
割合[わりあい, wariai] Thai: จัดว่าอยู่ในข่ายที่เรียกว่าเป็น English: comparatively
名乗る[なのる, nanoru] Thai: อ้างชื่อ English: to call oneself (name, label, etc)
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model
展開[てんかい, tenkai] Thai: พัฒนา English: develop (vs)
属する[ぞくする, zokusuru] Thai: สังกัด English: to belong to
感じる[かんじる, kanjiru] Thai: รู้สึก English: to feel
有名人[ゆうめいじん, yuumeijin] Thai: ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป English: celebrity
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: เกณฑ์ English: level
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
泊まる[とまる, tomaru] Thai: พักแรม English: to stay at (e.g. hotel)
物語る[ものがたる, monogataru] Thai: เล่าเรื่อง English: to tell
甘い[うまい, umai] Thai: อร่อย English: delicious
相対[そうたい, soutai] Thai: ที่สัมพันธ์กัน English: relative
知る[しる, shiru] Thai: รู้สึก English: to feel
福祉[ふくし, fukushi] Thai: สวัสดิการ English: welfare
福音[ふくいん, fukuin] Thai: เสียงสวรรค์ English: Gospel
経路[けいろ, keiro] Thai: ช่องทาง English: channel
自分[じぶん, jibun] Thai: ตัวเอง English: myself
自分[じぶん, jibun] Thai: ตนเอง English: oneself
触る[さわる, sawaru] Thai: รู้สึก English: feel
触れる[ふれる, fureru] Thai: รู้สึก English: to feel
軍人[ぐんじん, gunjin] Thai: ทหาร English: military personnel
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: คัดเลือก English: to select
選出[せんしゅつ, senshutsu] Thai: การคัดเลือก English: election
選択[せんたく, sentaku] Thai: การคัดเลือก English: selection (vs)
開発[かいはつ, kaihatsu] Thai: พัฒนาให้เจริญ English: development
関係[かんけい, kankei] Thai: ความสัมพันธ์ English: relation
関連[かんれん, kanren] Thai: ความสัมพัํนธ์ English: relation
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
電子[でんし, denshi] Thai: อิเล็กทรอนิก English: electronics
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน English: University of Electro-Communication

el ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอลนีโญ[n. prop.] (Ēl Nīyō) EN: El Niño FR: El Niño [m]
เอลซัลวาดอร์[n. prop.] (En Sanwādø ) EN: El Salvador FR: Salvador [m] ; El Salvador [m]
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Republic of El Salvador FR: République du Salvador [f]
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบีเลียนกรูป ; อาบีเลียนกรุป[n. exp.] (ābīlīen krū) EN: abelian group ; commutative group FR: groupe abélien [m]
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained FR: bien né
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional ; career FR: professionnel
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsar) EN: freelance FR: indépendant [m] ; profession indépendante [f]
อาชีพปัจจุบัน[n. exp.] (āchīp patju) EN: FR: occupation actuelle [f]
อาชีว-[pref.] (āchīwa-) EN: vocational FR: professionnel
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuks) EN: vocational education ; vocational training FR: enseignement professionnel [m]
แอร์บัส เบลูกา[TM] (Aēbas Bēlūk) EN: Airbus Beluga ; Beluga FR: Airbus Beluga ; Beluga
แอดิเลด[n. prop.] (Aēdilēt) EN: Adelaide FR:
แอล[n.] (Aēl = aēl =) EN: L ; l FR: L ; l
แอละแบมา[n. prop.] (Aēlabaēmā) EN: Alabama FR: Alabama [m]
แอลเบเนีย[n. prop.] (Aēlbēnīa = ) EN: Albania FR: Albanie [f]
แอลโดสเตอโรน[n.] (aēldōsatoēr) EN: aldosterone FR:
แอลเอ[n. prop.] (Aēl-Ē) EN: L.A. FR:
แอลเอ็นจี (แก๊สธรรมชาติเหลว)[abv.] (Aēl .En.Jī.) EN: LNG (liquefied natural gas) FR: GNL (gaz naturel liquéfié) [m]
แอลเอสดี[n.] (Aēl-Ēs-Dī) EN: LSD (lysergic acid diethylamide) ; LSD-25 FR: L.S.D. [m] ; LSD [m] ; lysergamide [m]
แอลฟา = แอลฟ่า[n.] (aēlfā = aēn) EN: alpha (Α, α) FR: alpha (Α, α)
แอลจี[TM] (Aēl.Jī.) EN: LG [TM] FR: LG [TM]
แอลเจียร์[n. prop.] (Aēljīa) EN: Algiers FR: Alger
แอลจีเรีย[n. prop.] (Aēljirīa = ) EN: Algeria FR: Algérie [f]
แอลแลนทอยส์[n.] (aēllaēnthøi) EN: allantois FR:
แอลลิเกเตอร์[n.] (aellikētoē) EN: alligator FR: alligator [m]
แอลลิเกเตอร์อเมริกา[n. exp.] (aellikētoē ) EN: American alligator ; gator FR:
แอลลิเกเตอร์จีน[n. exp.] (aellikētoē ) EN: Chinese alligator FR:
แอลพีจี[n.] (Aēl-Phī-Jī ) EN: LPG FR:
แอลวาโร[n. prop.] (Aēlwārō) EN: Alvaro FR:
แอมานุแอล มาครง[n. prop.] (Aēmānu-aēl ) EN: Emmanuel FR: Emmanuel
แอนน์ แฟรงค์ = แอนน์ แฟร้งค์[n. prop.] (Aēn Fraēng) EN: Anne Frank ; Annelies Marie "Anne" Frank FR: Anne Frank
แองเจลา[n. prop.] (Aēngjēlā ) EN: Angela FR: Angela
แองเจลา แมร์เกิล[n. prop.] (Aēngjēlā Ma) EN: Angela Merkel FR: Angela Merkel
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow FR: hirondelle [f]
แอนติอิเล็กตรอน = แอ็นติอิเล็กตร็อน[n.] (aēnti-ilekt) EN: antielectron = anti-electron FR:
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir

el ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aalspieß {m}eel spear
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup
Drehstromsteller {m} [electr.]a.c. power controller
aalglatt {adj}slippery (as an eel); slick
Stellungsaufgabe {f}; Aufgabe einer Stellung
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical)
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap
Bauchmuskel {m} | Bauchmuskeln
Kaiserschnitt {m} [med.]abdominal delivery
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group
Abenddämmerung {f}; Zwielichttwilight
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service
Denkvermögen {n} | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason
Durchsetzungsvermögen {n}ability to assert oneself
Abmeldefrist {f}cancellation notice period
Abonnementvorstellung {f} | Abonnementvorstellungen
Abordnung {f}delegacy
Abordnung {f}; Delegation
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Abraum {m}overlay shelf
Abraumbagger {m}stripping shovel
Schleifpapier {n}; Schmirgelpapier
Schleifscheibe {f}abrasive wheel
Abriss {m}; Abreißzettel
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes
Absatz {m} (Gelände)terrace
Geruchlosigkeit {f}absence of smell
Absolutauswahl {f}absolute selection
Absolutbeschleunigung {f}absolute acceleration
Absolutgeschwindigkeit {f}absolute velocity
unumgänglich {adj}absolutely essential; imperative
Abwägung {f} | gerechte Abwägung der Interessen von | Mängel
Abwärtstransformator {m} [electr.]step-down converter; step-down transformer
Achillesferse {f} [übtr.]; wunder Punkt; Schwachstelle
Achse {f}; Welle
Akzelerationsprinzip {n}acceleration principle
Beschleunigungsbegrenzer {m} [techn.]acceleration limiter
Beschleunigungsmoment {n}acceleration torque
Beschleunigungsregelung {f}acceleration control

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า el
Back to top