ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refine*, -refine-

refine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refine (vt.) กลั่น Syn. distil, filter
refine (vt.) ทำให้บริสุทธิ์ Syn. clarify, purify
refine (vt.) ทำให้ดีขึ้น See also: ทำให้สวยขึ้น Syn. improve, perfect
refine (vt.) กล่อมเกลา See also: ขัดเกลา Syn. elevate, polish
refine on/upon (phrv.) ปรับปรุง See also: ทำให้ดีขึ้น
refined (adj.) ซึ่งสุภาพเรียบร้อย See also: ซึ่งขัดเกลา Syn. cultured, elegant, polite
refined (adj.) สละสลวย See also: ประณีต, ละเอียดลออ Syn. dilicate, fine, precise
refined (adj.) ซึ่งปราศจากสิ่งสกปรก See also: ซึ่งบริสุทธิ์ Syn. clean, pure
refinement (n.) ความละเอียดปราณีต Syn. civilization, cultivation, sophistication
refiner (n.) ผู้ทำให้บริสุทธิ์
refinery (n.) โรงกลั่น See also: โรงน้ำตาล, โรงกลั่นน้ำมัน Syn. brewery, distillery
English-Thai: HOPE Dictionary
refine(รีไฟนฺ') vt.,vi. ทำให้ (กลายเป็น) บริสุทธิ์,ซัก,ฟอก,กลั่น,สกัด,ขัดเกลา,ทำให้สุภาพเรียบร้อย, See also: refinable adj. refiner n.
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย,ขัดเกลา,สละสลวย,ปราศจากสิ่งสกปรก,กลั่น,กรอง,ประณีต,ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle)
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย,ความประณีต,ความสำรวย,ความละอียดลออ,การทำให้บริสุทธิ์,การกลั่นกรอง,สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว,สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness,elegance
refinery(รีไฟ'เนอรี) n. โรงกลั่น,โรงกลั่นน้ำมัน,โรงทำน้ำตาล,โรงงานสกัด
English-Thai: Nontri Dictionary
refine(vt) ขัดเกลา,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,กลั่น,ซักฟอก
refinement(n) การขัดเกลา,การทำให้สะอาด,การกลั่น,ความสุภาพ
refinery(n) โรงกลั่นน้ำมัน,โรงฟอก,โรงทำน้ำตาล,โรงงานสกัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
refineทำให้บริสุทธิ์ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refinementการแบ่งละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
refined sugarน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์, น้ำตาลจากอ้อยที่ได้ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ต่าง ๆ แล้ว  เช่น การฟอกสีการตกผลึก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรงกลั่น (n.) refinery
การกลั่นน้ำมัน (n.) oil refinery
ผู้ดีจัด (n.) over-refined person
โรงกลั่นน้ำมัน (n.) oil refinery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, I think we need to refine our back story first. How did we...?โอเค ฉันคิดว่าเราควรจะมาทวนเรื่องกันตั้งแต่แรกก่อน เราสองคนเจอกั...
If we refine the philophon melt inside this, you and I can live like emperor for the rest of our lives. Uh?ถ้าเรากลั่นฟิโลฟอน นายกับฉันจะมีชีวิตอย่างราชาเลยนะ
Indeed. We just need to refine them, grind them up.จ๊ะ เราต้องปรับแต่งหน่อย เจียรไนมันหน่อย
I myself know of at least 58 techniques to refine a seemingly infinite array of randomly generated possibilities down to the smallest number of feasible variables.ฉันเองรู้ 58 เทคนิคเป็นอย่างต่ำที่จะคัดกรอง แนวทางล้านแปดของความเป็นไปได้ที่เกิดจากการสุ่ม ให้มีตัวแปรที่เป็นไปได้น้อยที่สุด
Refine your search to males between 25 and 30 years of age.ค้นหาเพศชาย อายุระหว่าง 25 ถึง 30 ปี
My old underpants. What incomparable refinementอายุของฉันunderpants incomparable refinement อะไร
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย
I knew a man capable of quite diverse refinements of the sortฉันรู้เหมาะแก่ diverse refinements ทีเดียว ของการจัดเรียง
Your friend will know the libertine's refinement is being executioner and victimเพื่อนของคุณ .จะรู้ความสุภาพเรียบร้อยของ the libertine ... ...คือเพชฌฆาตกำลังและเหยื่อ
There's an oil refinery and a scrap yard.มีโรงกลั่นน้ำมัน ป่าช้ารถ
Refinery only pays by check.โรงกลั่นจ่ายเป็นเช็ค
Much of western music is unrefined, worthless.ดนตรีตะวันตกส่วนใหญ่ล้วนไร้สาระ ไร้คุณค่า

refine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精密[jīng mì, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ, 精密] accuracy; exact; precise; refined
精美[jīng měi, ㄐㄧㄥ ㄇㄟˇ, 精美] delicate; fine; refinement
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 娴 / 嫻] elegant; refined
文雅[wén yǎ, ㄨㄣˊ ㄧㄚˇ, 文雅] elegant; refined
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 博而不精] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none.
娴静[xián jìng, ㄒㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 娴静 / 嫻靜] gentle and refined
[jīng, ㄐㄧㄥ, 精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine)
[bīn, ㄅㄧㄣ, 彬] ornamental; refined
[bīn, ㄅㄧㄣ, 斌] ornamental; refined
石化厂[shí huà chǎng, ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ ㄔㄤˇ, 石化厂 / 石化廠] petroleum plant; refinery
不登大雅之堂[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, 不登大雅之堂] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined
蕴藉[yùn jiè, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, 蕴藉 / 蘊藉] temperate and refined; implicit; restrained
典雅[diǎn yǎ, ㄉㄧㄢˇ ㄧㄚˇ, 典雅] refined; elegant
彬彬有礼[bīn bīn yǒu lǐ, ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ, 彬彬有礼 / 彬彬有禮] refined and courteous; urbane
文质彬彬[wén zhì bīn bīn, ㄨㄣˊ ㄓˋ ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ, 文质彬彬 / 文質彬彬] refined in manner; gentle
斯文[sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ, 斯文] refined; educate; cultured; intellectual; polite; gentle
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, 炼 / 煉] refine; smelt
精密化[jīng mì huà, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 精密化] refinement; to add precision
精炼[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, 精炼 / 精煉] refine; purify; smart and capable; concise; succinct; terse; well-trained
精米[jīng mǐ, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˇ, 精米] refined rice
精粮[jīng liáng, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄤˊ, 精粮 / 精糧] refined grain (rice, wheat etc)
精制[jīng zhì, ㄐㄧㄥ ㄓˋ, 精制 / 精製] refined
[cí, ㄘˊ, 辞 / 辭] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline
醍醐[tí hú, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ, 醍醐] refined cream cheese; fig. crème de la crème; nirvana; Buddha nature; Buddhist truth; broth; flawless personal character
[jì, ㄐㄧˋ, 骥 / 驥] thoroughbred horse; refined and virtuous

refine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
練り上げる;練上げる;煉り上げる;錬り上げる[ねりあげる, neriageru] (v1,vt) (1) to knead well; (2) to polish; to refine
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P)
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
三盆[さんぼん, sanbon] (n) (See 和三盆) fine high-grade Japanese refined sugar
三盆白[さんぼんじろ, sanbonjiro] (n) (See 三盆) fine high-grade Japanese refined sugar
不意気[ぶいき, buiki] (adj-na,n) vulgarity; lack of refinement
京風[きょうふう, kyoufuu] (n) Kyoto style; urbanity; refinement
俗了[ぞくりょう, zokuryou] (n,vs) a refined thing becoming vulgar
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n,adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional
凝った[こった, kotta] (adj-f) (See 凝る・こる・2) elaborate; exquisite; tasteful; refined; artistic; (P)
品のいい;品の良い;品のよい[ひんのいい(品のいい;品の良い);ひんのよい(品の良い;品のよい), hinnoii ( hin noii ; hin no yoi ); hinnoyoi ( hin no yoi ; hin noyoi )] (adj-i) (See 品がいい) refined; genteel; graceful; decent
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained
屋上屋を架す[おくじょうおくをかす, okujouokuwokasu] (exp,v5s) (See 屋上架屋) to do something useless; to paint the lily; to gild refined gold; to build a roof atop the roof
山の手言葉[やまのてことば, yamanotekotoba] (n) (See 下町言葉,山の手・1) the refined speech of the uptown residents of Tokyo
山出し[やまだし, yamadashi] (n) (See 田舎者) bumpkin; person from the country; unrefined person recently arrived from the countryside
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.)
彬蔚[ひんうつ, hin'utsu] (n) erudite and refined; handsome
心憎い[こころにくい, kokoronikui] (adj-i) refined; admirable; superb
教養[きょうよう, kyouyou] (n,vs,adj-no) cultivation; refinement; culture; education; (P)
文人墨客[ぶんじんぼっかく;ぶんじんぼっきゃく, bunjinbokkaku ; bunjinbokkyaku] (n) writers and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting and calligraphy
景趣[けいしゅ, keishu] (n) elegance; taste; refinement
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] (n) {comp} stepwise refinement
気品[きひん, kihin] (n) (1) elegance; refinement; grace; dignity; (2) aroma
気品がある[きひんがある, kihingaaru] (exp,v5r-i) (See 気品のある) to be elegant; to be graceful; to be refined
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement)
洒々落々;洒洒落落[しゃしゃらくらく, shasharakuraku] (n,adj-na) free and easy; frank, easy, and openhearted; sophisticatedly refined
洒落[しゃれ(P);シャレ, share (P); share] (adj-na,n) (1) joke; pun; witticism; (adj-na) (2) (See お洒落) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; refined; (P)
清談[せいだん, seidan] (n,vs) (1) Qingtan (Taoist-related movement in ancient China); (2) noble, refined, eloquent speech
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)
渋味[しぶみ, shibumi] (n) good taste; astringency; refinement
濁り[にごり, nigori] (n,adj-no) (1) muddiness; murkiness; lack of clarity; (2) impurity; (3) Japanese voiced consonant mark; (4) (abbr) (See 濁り酒) unrefined sake
無粋;不粋[ぶすい, busui] (adj-na,n) no sense of refinement; inelegant; lacking in polish; unromantic; boorish
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na,n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic
無骨;武骨[ぶこつ, bukotsu] (adj-na,n) boorish; unrefined; rustic; uncouth; clumsy; brusque
燻し銀;熏し銀;いぶし銀[いぶしぎん, ibushigin] (n) (1) oxidized silver; oxidised silver; (2) refined (aesthetic) taste
精油[せいゆ, seiyu] (n) (1) essential oil; volatile oil; (2) refined oil
精油所[せいゆしょ, seiyusho] (n) oil refinery
精糖[せいとう, seitou] (n) refined sugar; sugar refining
Japanese-English: COMDICT Dictionary
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement

refine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดเกลา[v.] (khatklao) EN: polish ; refine ; improve ; finish FR:
กลั่น[v.] (klan) EN: refine ; extract ; distil ; distill (Am.) FR: distiller ; raffiner ; extraire
สุภาพชน[n.] (suphāpchon) EN: gentlefolk ; refine person ; polite people ; gentlemen FR: personnes bien élevées [fpl] ; gentlemen [mpl]
ทำให้บริสุทธิ์[v. exp.] (thamhai bør) EN: refine FR: affiner ; purifier
โดกเดก[adj.] (dōkdēk) EN: unpolished ; unrefined ; swaying ; unsteady FR:
การกลั่นน้ำมัน[n. exp.] (kān klan nā) EN: oil refinery FR:
คอสูง[adj.] (khøsūng) EN: luxurious ; refined ; choosy FR:
เกลือหยาบ[n. exp.] (kleūa yāp) EN: unrefined salt ; crude salt FR: gros sel [m]
กระโดกกระเดก[adj.] (kradōkkradē) EN: unrefined ; coarse ; untrained ; clumsy ; awkward FR:
กรีด[v.] (krīt) EN: walk in an affected manner ; move in a refined manner FR:
ละเมียด[adj.] (lamīet) EN: refined ; delicate ; sensitive ; gentle FR: délicat
ละเมียดละไม[adj.] (lamīetlamai) EN: refined ; delicate ; sensitive ; gentle FR:
น้ำตาลทราย[n.] (nāmtān sāi) EN: refined sugar ; granulated sugar FR: sucre raffiné [m]
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์[n. exp.] (nāmtān sāi ) EN: white refined sugar FR: sucre blanc raffiné [m]
ผลแบ่งกั้นละเอียดขึ้น[n. exp.] (phon baeng ) EN: refinement of a partition FR:
ผู้ดีจัด[n. exp.] (phūdī jat) EN: over-refined person FR:
ผู้ลากมากดี[n.] (phūlākmākdī) EN: elite ; aristocrat ; high-class person ; refined person ; noble man ; noble woman FR: aristocrate [m]
ปลอมปน[adj.] (plømpon) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased ; contaminated FR:
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: polite ; elegant ; refined ; well-behaved ; well-mannered FR: sage ; aimable ; avenant ; bienveillant ; circonspect ; courtois
โรงกลั่น[n.] (rōng klan) EN: refinery FR: raffinerie [f]
โรงกลั่นน้ำมัน[n. exp.] (rōng klan n) EN: oil refinery FR: raffinerie de pétrole [f]
เสลา[adj.] (salao) EN: pretty ; fine ; polished ; fine-featured ; of refined appearance ; charming ; clean cut ; smooth-skinned FR:

refine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kultiviert; gewählt {adj} | kultivierter; gewählter | am kultiviertesten; am gewähltestenrefined | more refined | most refined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refine
Back to top