ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flexibility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flexibility*, -flexibility-

flexibility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flexibility (n.) การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ See also: ความยืดหยุ่น, การผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความพลิกแพลง Syn. adaptability, adjustability Ops. inflexibility
flexibility (n.) ความสามารถดัดงอได้โดยไม่แตกหัก See also: การยืดหดได้, การโค้งงอได้ Syn. elasticity, resilience Ops. inflexibility, stiffness
English-Thai: Nontri Dictionary
flexibility(n) การบิดงอได้,การโค้งงอ,ความยืดหยุ่นได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flexibility๑. ความงอได้, ความคู้ได้๒. (จิตเวช.) ความยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flexibilityความอ่อนไหวตัว,ความยืดหยุ่น,คล่องแคล่ว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยืดหยุ่น (n.) flexibility See also: springiness, resilience, elasticity Syn. ความอ่อนตัว, ความหยุ่น Ops. ความแข็ง
ความหยุ่น (n.) flexibility See also: springiness, resilience, elasticity Syn. ความอ่อนตัว Ops. ความแข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you looking to just lose weight, or do you want to have... increased strength and flexibility as well?แล้วคุณแค่จะลดน้ำหนัก หรือจะเพิ่มความแกร่งและยืดหยุ่นล่ะ
I know they encouraged a certain moral flexibility when you worked at the CIA, Mr. Reese, but I like to think that we're reaching for a higher standard.ผมรู้นะว่ามีการแบ่งระดับดีชั่ว ให้กับคนพวกนี้ ตอนที่คุณยังทำงานให้ซีไอเอ คุณรีส แต่ผมอยากจะคิดว่า เราได้มาถึง
Lacking in flexibility and instantaneous reaction to sudden changes.เขาขาดยืดหยุ่นและความเร็ว
Such flexibility and the dexterity!ความยืดหยุ่นดังกล่าวและความชำนาญ!
Minimal flexibility on approach routes, funeral seating, egress.เส้นทางที่ไปเซ็นต์ปอล ยืดหยุ่นได้น้อยมาก ไหนจะที่นั่งในพิธีศพ และทางออก
Kicking power comes from flexibility!พลังการเตะได้มาจากความยืดหยุ่น!
I selected you for your flexibility.ผมเลือกคุณเพราะคุณมีการวางแผนที่ยืดหยุ่นได้
With respect, sir, you said you chose me for my flexibility.บ๊อบ ต้องขอโทษด้วยนะครับท่าน.. ท่านเคยบอกว่าที่เลือกผม..
Let's test your flexibility.มาทดสอบความยืดหยุ่นกัน
It takes years to develop one's flexibility!อาศัยการพัฒนาความอ่อนตัวเป็นปี
Hardened Kevlar plates over titanium-dipped tri-weave fibers for flexibility.แผ่นเคฟล่าแข็งชุบไทเทเนี่ยม ไฟเบอร์ถักสามชั้นเพื่อความยืดหยุ่น
His ratio of girth to hip flexibilityเห็นหุ่นแบบนั้นแต่เขาพริ้ว

flexibility ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹性[tán xìng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 弹性 / 彈性] elasticity (phys.); flexibility
伸缩性[shēn suō xìng, ㄕㄣ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄥˋ, 伸缩性 / 伸縮性] flexibility
柔性[róu xìng, ㄖㄡˊ ㄒㄧㄥˋ, 柔性] flexibility
机动性[jī dòng xìng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 机动性 / 機動性] flexibility
灵活性[líng huó xìng, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, 灵活性 / 靈活性] flexibility

flexibility ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレキシビリティー[, furekishibiritei-] (n) flexibility
伸び縮み[のびちぢみ, nobichidimi] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility
股割り[またわり, matawari] (n) extreme leg-stretching exercise to increase flexibility of the crotch (sumo)
伸縮[しんしゅく, shinshuku] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility; (P)
弾力[だんりょく, danryoku] (n) elasticity; flexibility; (P)
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) elasticity; resilience; flexibility; adaptability
柔軟性[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity
耐屈曲[たいくっきょく, taikukkyoku] (n) flexibility; bend-tolerance
融通[ゆうずう(P);ゆうづう, yuuzuu (P); yuuduu] (n,adj-no,vs) (1) lending (money); finance; (2) adaptability; versatility; flexibility; accommodation; (P)
軟性[なんせい, nansei] (n,adj-no) softness; flexibility; elasticity
適応性[てきおうせい, tekiousei] (n,adj-no) adaptability; flexibility; malleability

flexibility ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การยืดหยุ่น[n.] (kān yeūtyun) EN: flexibility ; lessening FR: flexibilité [f]
ความยืดหยุ่น[n.] (khwām yeūty) EN: flexibility ; elasticity ; adaptability FR: élasticité [f] ; flexibilité [f]
ความยืดหยุ่นด้านการลงทุน[n. exp.] (khwām yeūty) EN: investment flexibility FR:
ความยืดหยุ่นด้านเวลา[n. exp.] (khwām yeūty) EN: time flexibility FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flexibility
Back to top