ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oldness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oldness*, -oldness-

oldness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oldness (n.) ความแก่ Syn. old age, elderliness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเย็น (n.) coldness See also: coolness, chill Ops. ความร้อน
ความเย็นฉ่ำ (n.) coldness See also: coolness, chill Syn. ความเย็น Ops. ความร้อน

oldness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
魄力[pò lì, ㄆㄛˋ ㄌㄧˋ, 魄力] courage; daring; boldness
气魄[qì pò, ㄑㄧˋ ㄆㄛˋ, 气魄 / 氣魄] spirit; boldness; positive outlook; imposing attitude

oldness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷ややかさ[ひややかさ, hiyayakasa] (n) coldness; frigidity; indifference
剛胆;豪胆[ごうたん, goutan] (adj-na,n) boldness; hardihood; courage; valour; valor
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P)
厥冷[けつれい, ketsurei] (n) clamminess; coldness of body
寒がる[さむがる, samugaru] (v5r,vi) (See がる,寒い) to be bothered by coldness; to complain about the cold
寒さ[さむさ, samusa] (n) (See 寒い・1,さ・1) coldness; (P)
寒冷[かんれい, kanrei] (adj-na,n,adj-no) cold; coldness; chilliness; (P)
寒気[さむけ(P);かんき(P), samuke (P); kanki (P)] (n) (1) (さむけ only) chill; the shivers; shivering fit; (2) (usu. かんき) cold; coldness; cold air; (P)
強心臓[きょうしんぞう, kyoushinzou] (n) boldness; guts; courage; gall; sangfroid
放胆[ほうたん, houtan] (adj-na,n) boldness; fearlessness
時代[じだい, jidai] (n-t,n) (1) period; epoch; era; age; (2) the times; those days; (3) oldness; ancientness; antiquity; (4) (abbr) (See 時代物) antique; period piece; (P)
知余って勇足らず[ちあまってゆうたらず, chiamatteyuutarazu] (exp) lacking boldness by being too sagacious; being too sagacious to be bold
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)

oldness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหนาว[n.] (khwām nāo) EN: coldness FR: froid [m] ; froideur [f] (vx) ; frigidité [f] (vx) ; froidure [f] (vx - litt.)
ความเย็น[n.] (khwām yen) EN: coldness FR: fraîcheur [f]
ความเย็นฉ่ำ[n.] (khwām yench) EN: coldness FR:
วีรกรรม[n.] (wīrakam) EN: bravery ; boldness ; intrepidity FR: bravoure [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oldness
Back to top