ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

push

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *push*, -push-

push ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
push (vi.) ดัน See also: ผลัก, เข็น, ผลักดัน Syn. force, drive, shove
push (vt.) ดัน See also: ผลัก, เข็น, ผลักดัน Syn. force, drive, shove
push (vt.) กดดัน
push (vi.) กดดัน
push (vt.) กระตุ้น
push (n.) การผลัก See also: การดัน
push (n.) การกดดัน
push (n.) ความพยายาม
push (sl.) มีอายุเกือบจะ (อายุ / วัยหนึ่ง) See also: จวนจะถึงอายุ / วัยหนึ่ง
push about (phrv.) พยายามควบคุม See also: พยายามบังคับ Syn. order about
push about (phrv.) พยายามควบคุม See also: พยายามบังคับ Syn. order about
push about (phrv.) บังคับ See also: ควบคุม Syn. shove around
push about (phrv.) บังคับ See also: ควบคุม Syn. shove about
push against (phrv.) ผลัก See also: กด, ดัน Syn. press against, thrust against
push ahead (phrv.) ผลักไปข้างหน้า See also: ด้านไปด้านหน้า, ด้านหน้า
push ahead (phrv.) เดินหน้าต่อ See also: ทำต่อไป Syn. press forward, press on
push along (phrv.) เข็นไป See also: ผลักไปตาม
push aside (phrv.) ผลักไปด้านข้าง Syn. elbow aside, shoulder aside
push at (phrv.) พยายามผลัก See also: ดัน Syn. push towards, thrust at
push away (phrv.) ดัน/ผลักต่อไป
push away (phrv.) ผลัก/ดันออกไป Syn. thrust away
push back (phrv.) ผลัก/ดันกลับ
push back (phrv.) ถอยกลับ (ทางทหาร) Syn. thrust back
push broom (n.) ไม้กวาดที่ออกแบบให้มีพื้นที่ในการกวาดได้กว้างๆ
push by (phrv.) ชนเบาๆ See also: สัมผัสเบาๆ
push down (phrv.) ผลักหรือดันลง Syn. press down
push for (phrv.) กระตุ้น See also: ขอร้อง, บังคับ Syn. press for
push forward (phrv.) ผลักไปด้านหน้า Syn. press forward, thrust forward
push forward (phrv.) เดินหน้าต่อ (ทางทหาร) Syn. press forward, thrust forward
push forward (phrv.) ทำต่อไป See also: รีบทำต่อ Syn. plough on, press forward
push forward (phrv.) กระตุ้นความสนใจ Syn. push oneself, thrust forward
push from (phrv.) ผลักออกไปจาก Syn. thrust from
push home (phrv.) เข็นไปบ้าน See also: ผลักกลับบ้าน
push home (phrv.) ทำให้รู้สึกถึงผลกระทบ Syn. press home, thrust home
push in (phrv.) ผลักเข้าด้านใน See also: ดันเข้า Syn. plung in, press in
push in (phrv.) เบียดเข้ามา
push in (phrv.) ขัดจังหวะพูดแทรก
push in (phrv.) อัดใส่ See also: ดัน, ยัด Syn. fit into
push into (phrv.) อัดเข้า See also: ดันเข้า, ยัด Syn. fit into
push into (phrv.) กระตุ้น See also: ชักจูงให้เข้าร่วม Syn. thrust into
English-Thai: HOPE Dictionary
push(พุช) vt.,vi.,n. (การ) ผลัก,ดัน,ยัน,ไส,แทง (บิลเลียด) ,รุกไปข้างหน้า,ทำให้ยื่นออก,สนับสนุน,ส่งเสริม,รุก,เร้า,ขายยาเสพติด,เผยแพร่,รีบเดินทาง,ยื่นหรือขยายออก -Phr. (push off จากไป ออกเดินทาง)
push buttonn. ปุ่มกด,ปุ่มปิดเปิดวงจรกระแสไฟฟ้า, Syn. push cycle
push-up(พุช'อัพ) n. การออกกำลังแบบวัดพื้น
pushcart(พุช'คาร์ท) n. รถเข็น
pusher(พุช'เชอะ) n. ผู้ผลัก,ผู้ดัน,คนเสือก,เครื่องบินที่มีใบพัดชนิดผลักดัน (แทนที่จะเป็นลากพา) , (สแลง) ผู้ขายยาเสพติด
pushing(พุช'ชิง) adj. เกี่ยวกับการผลักดัน,ขยันขันแข็ง,ทะเยอทะยาน,รุกราน,ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก., See also: pushingness n., Syn. enterprising,pushy
pushy(พุช'ชี) adj. ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก,ระรานคนอื่น., See also: pushiness n. pushily adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
push(vt) ผลัก,ดัน,ผลักไส,ยื่น,แทง,หนุน,ขับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
push and pullดันและดึง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
push button telephoneโทรศัพท์แบบกดปุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
push downกดลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pushup listรายการแบบผลักขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดัน (n.) push See also: shove, thrust, pushing Syn. การดุน, การผลักดัน, การยัน, การเข็น, การรุน
การดุน (n.) push See also: shove, thrust, pushing Syn. การดัน, การผลักดัน, การยัน, การเข็น, การรุน
การผลัก (n.) push See also: shove, thrust, pushing Syn. การดุน, การดัน, การผลักดัน, การยัน, การเข็น, การรุน
การผลักดัน (n.) push See also: encourage, support, promotion Syn. การหนุน, การสนับสนุน, การส่งเสริม
การยัน (n.) push See also: shove, thrust, pushing Syn. การดุน, การดัน, การผลักดัน, การเข็น, การรุน
การรุน (n.) push See also: shove, thrust, pushing Syn. การดุน, การดัน, การผลักดัน, การยัน, การเข็น
การส่งเสริม (n.) push See also: encourage, support, promotion Syn. การหนุน, การสนับสนุน
การสนับสนุน (n.) push See also: encourage, support, promotion Syn. การหนุน, การส่งเสริม
การหนุน (n.) push See also: encourage, support, promotion Syn. การสนับสนุน, การส่งเสริม
การเข็น (n.) push See also: shove, thrust, pushing Syn. การดุน, การดัน, การผลักดัน, การยัน, การรุน
ดัน (v.) push See also: shove, push forward Syn. ผลัก, ไส, ยัน, ดุน, รุน, เข็น
ดุน (v.) push See also: nudge, poke Syn. ดัน, ผลัก, ไส, เข็น, รุน, ขับดัน
ผลัก (v.) push See also: shove, thrust, drive Syn. ดัน
รุน (v.) push See also: nudge, shove, poke, pod, jog Syn. ดุน, ไส
เข็น (v.) push See also: shove Syn. ไส, ดัน, เสือก, ผลัก Ops. ลาก
เสือก (v.) push See also: shove, drive, thrust Syn. ดัน, ผลัก, เคลื่อน, ไส
แรงผลักดัน (n.) push See also: force, pressure
ไถ (v.) push See also: shove, thrust, move Syn. เข็น, เคลื่อน
บุ้ย (v.) push away See also: shift Syn. โบ้ย, โยน
ปัด (v.) push away See also: ward off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will push you in the public's eye.แน่ใจ ฉันจะผลักดันให้คุณอยู่ใน สายตาของประชาชน ของคุณ
He said he was gonna push my face in everybody's eye.เขาบอกว่าเขากำลังจะผลักดัน ใบหน้าของฉัน ในสายตาของทุกคน
There were other boats going out to sea... ... and the old man heard the dip and push of their oars.มีเรือลำอื่น ๆ ได้จากที่อื่น ๆ ชายหาดที่จะออกไปในทะเล และชายชรา ได้ยินกรมทรัพย์สินทางปัญญา และการผลักดันของพายของพวกเขา
I took Freddy in when you had a bad time, and now you try to push me out!I took Freddy in when you had a bad time, and now you try to push me out!
If she decides to push over the Great Lakes, it could get plenty soupy.ถ้ามันแผ่ขยายไปถึงเกรท เลคส์ มันอาจแปรปรวนมากทีเดียว
Can't push him too hard. Might break. Remember who you're dealing with.กดดันเขามากเกินไปไม่ได้ อาจพัง จำไว้สิว่าคุณกำลังเผชิญอยู่กับใคร
Pull out of it! Push that button!ดึงมันเร็ว กดปุ่นนั่น
Don't push it! Don't push it, or I'll give you a war you won't believe!อย่าผลักมัน อย่าผลักมันหรือผมจะให้คุณสงครามที่จะไม่เชื่อ
Through the sleeve she used to push steel scissors.ผ่านแขนเธอใช้ในการดันกรรไกรเหล็ก
"for erector panel, push red button." "depress red key switch."เปิดแผงควบคุม กดปุ่มสีแดง" กดปุ่มสีแดง
Did you push that boy named Yu?นายเป็นคนผลักคนชื่อยูใช่ไหม?
If you push yourself, you might do irreparable damage.ถ้าเธอพลักมันด้วยตัวเอง, เธออาจจะ ทำให้เกิดความเสียหายจนไม่สามารถแก้ไขได้นะ

push ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推车[tuī chē, ㄊㄨㄟ ㄔㄜ, 推车 / 推車] cart; trolley; to push a cart
[bā, ㄅㄚ, 扒] climb; pull (out); to strip; hold on to; cling to; dig up; rake; push aside
[dǐ, ㄉㄧˇ, 抵] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage
[chòng, ㄔㄨㄥˋ, 揰] poke out; punch; push into
扒拉[bā lā, ㄅㄚ ㄌㄚ, 扒拉] push lightly
按钮[àn niǔ, ㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, 按钮 / 按鈕] push button
推开[tuī kāi, ㄊㄨㄟ ㄎㄞ, 推开 / 推開] push open
[sǎng, ㄙㄤˇ, 搡] push back; push over
电钮[diàn niǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, 电钮 / 電鈕] push button (electric switch)
推倒[tuī dǎo, ㄊㄨㄟ ㄉㄠˇ, 推倒] to push over
普希金[Pǔ xī jīn, ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, 普希金] Alexandr Sergeevich Pushkin (1799-1837), great Russian romantic poet
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 戗 / 戧] contrary; pushing against; bump; knock; used as equivalent for 抢 qiang1
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, 一窝蜂 / 一窩蜂] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest
俯卧撑[fǔ wò chēng, ㄈㄨˇ ㄨㄛˋ ㄔㄥ, 俯卧撑 / 俯臥撐] press-up (physical exercise); push-up
[zùn, ㄗㄨㄣˋ, 捘] push
逆断层[nì duàn céng, ㄋㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 逆断层 / 逆斷層] reverse fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees
冲断层[chōng duàn céng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 冲断层 / 衝斷層] thrust fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees

push ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage)
はず押し;筈押し[はずおし, hazuoshi] (n) pushing up with hands under opponent's armpits (sumo); armpit push
プッシュバント[, pusshubanto] (n) push bunt
ボタン戦争[ボタンせんそう, botan sensou] (n) (obsc) war started or ended with the push of a single 'launch' button (wasei
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
分け入る[わけいる, wakeiru] (v5r) to force one's way; to push through
台車[だいしゃ, daisha] (n) push car; flatcar; bogie; (P)
圧し合う;圧しあう[へしあう, heshiau] (v5u,vi) to jostle; to push
息む[いきむ, ikimu] (v5m,vi) (1) to strain (e.g. with constipation); (2) to bear or push down (during childbirth)
押し上げる;押上げる;押しあげる[おしあげる, oshiageru] (v1,vt) to boost; to force up; to push up
押し下げる[おしさげる, oshisageru] (v1,vt) to push or press or force down; to depress
押し入れる[おしいれる, oshiireru] (v1) to shove in; to push in
押し出す;押出す[おしだす, oshidasu] (v5s,vt) (1) to crowd out; to push out; to squeeze out; (2) to start together; to set out en masse; (3) to highlight; to draw attention to
押し分ける;押しわける;押分ける[おしわける, oshiwakeru] (v1,vt) to push aside
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P)
押し退ける;押しのける[おしのける, oshinokeru] (v1,vt) to push aside; to brush aside
押し通す;押通す;押しとおす[おしとおす, oshitoosu] (v5s,vt) to persist in; to carry out; to have one's own way; to push through; to carry through
横車を押す[よこぐるまをおす, yokogurumawoosu] (exp,v5s) to have one's own way (against all reason); to push through an unreasonable idea
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P)
突き出す;突出す;突きだす;つき出す;突ん出す[つきだす(突き出す;突出す;突きだす;つき出す);つんだす(突出す;突ん出す), tsukidasu ( tsuki dasu ; tosshutsu su ; tsuki dasu ; tsuki dasu ); tsundasu ( tossh] (v5s,vt) (1) to push out; to project; to stick out; (2) to hand over (e.g. to the police)
突き進む[つきすすむ, tsukisusumu] (v5m,vi) to push on; to plunge forward; to push one's way to
踏み分ける[ふみわける, fumiwakeru] (v1,vt) to push through (i.e. a crowd, vegetation, etc.)
込み入る;込入る[こみいる, komiiru] (v5r,vi) to push in; to be crowded; to be complicated
駆り立てる;駆立てる;狩り立てる;駆りたてる[かりたてる, karitateru] (v1,vt) (1) to flush out (game, etc.); to drive (animals); to beat; to hunt down; (2) (駆り立てる, 駆立てる only) to urge; to spur on; to push on; to impel
Ε;ε[イプシロン;エプシロン, ipushiron ; epushiron] (n) epsilon
Υ;υ[ウプシロン;ユプシロン;オイプシロン, upushiron ; yupushiron ; oipushiron] (n) upsilon
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy
アサンプション[, asanpushon] (n) assumption
アドプション[, adopushon] (n) adoption
イラプション[, irapushon] (n) eruption
インターセプション[, inta-sepushon] (n) interception
エクセプション[, ekusepushon] (n) exception
エグゼンプション[, eguzenpushon] (n) exemption
エスケープシークェンス[, esuke-pushi-kuensu] (n) {comp} escape sequence
エスケープシーケンス[, esuke-pushi-kensu] (n) {comp} escape sequence
エッジサブスクリプション[, ejjisabusukuripushon] (n) {comp} edge subscription
エッジサブスクリプションファイル[, ejjisabusukuripushonfairu] (n) {comp} edge subscription file
エレプシン[, erepushin] (n) erepsin
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プッシュ[ぷっしゅ, pusshu] push (vs)
プッシュテクノロジー[ぷっしゅてくのろじー, pusshutekunoroji-] push technology
プッシュ技術[プッシュぎじゅつ, pusshu gijutsu] push technology
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button
仮想押しボタン[かそうおしぼたん, kasouoshibotan] virtual push button, light button
エスケープシークェンス[えすけーぷしーくえんす, esuke-pushi-kuensu] escape sequence
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence
エンキャプシュレーション[えんきゃぷしゅれーしょん, enkyapushure-shon] encapsulation
オプション[おぷしょん, opushon] option
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline
ジャンパオプション[じゃんぱおぷしょん, janpaopushon] strapping option, jumper option
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack
ストップ信号[すとっぷしんごう, sutoppushingou] stop signal
ストラップオプション[すとらっぷおぷしょん, sutorappuopushon] strapping option, jumper option
プロトタイプシステム[ぷろとたいぷしすてむ, purototaipushisutemu] prototype system
メニューオプション[めにゅーおぷしょん, menyu-opushon] menu option
先入れ先出しリスト[さきいれさきだしリスト, sakiiresakidashi risuto] queue, pushup list
先入れ先出し記憶装置[さきいれさきだしきおくそうち, sakiiresakidashikiokusouchi] pushup storage
待ち行列[まちぎょうれつ, machigyouretsu] queue, pushup list
後入れ先出しリスト[あといれさきだしリスト, atoiresakidashi risuto] pushdown list, (pushdown) stack
後入れ先出し記憶装置[あといれさきだしきおくそうち, atoiresakidashikiokusouchi] pushdown storage, stack (storage)
押しボタン[おしボタン, oshi botan] pushbutton
押す[おす, osu] to push, to press, to stamp
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document

push ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
ชิงดี[v. exp.] (ching dī) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ชิงดีชิงเด่น[v.] (chingdīchin) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ดัน[v.] (dan) EN: push ; press ; shove ; support FR: pousser ; presser ; appuyer sur ; peser sur
ดั้น[v.] (dan) EN: pierce ; go through ; push trough ; venture ; push forward FR:
ด้น[v.] (don) EN: push forward ; penetrate into FR:
ดุน[v.] (dun) EN: push ; shove away FR:
เฮโลสาระพา[X] (hēlōsāraphā) EN: push forward en masse ; press forward noisily FR:
จราญ[v.] (jarān) EN: push FR:
การผลักดัน[n.] (kān phlakda) EN: push ; encourage ; support ; promotion ; shove FR:
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize ; mobilise (Am.) ; requisition ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push FR: réquisitionner ; enrôler
ขับเคลื่อน[v.] (khapkhleūoe) EN: propel ; move ; impel ; push forward FR: propulser
ขย่ม[v.] (khayom) EN: push up and down with one's whole weight ; press down repeatedly ; jump up and down on ; push down FR:
เข็น[v.] (khen) EN: push ; pull ; put pressure on ; force ; egg on ; goad FR: pousser ; déplacer ; faire pression
เข็นรถ[v. exp.] (khen rot) EN: push a car FR: pousser une voiture
กด[v.] (kot) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer
กดดัน[v.] (kotdan) EN: push ; press ; bring pressure to bear (on) ; pressure FR: mettre la pression (sur) ; presser ; faire pression
กดลง[v. exp.] (kot long) EN: press down ; push down ; depress FR: abaisser
กดน้ำ[v.] (kotnām) EN: duck ; push down into the water ; dive ; dip ; souse FR:
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; batter ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge ; push FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
ลุ้น[v.] (lun) EN: push forward ; back ; support ; promote ; cheer ; look forward eagerly FR:
ปัจจัยดัน[n. exp.] (patjai dan) EN: push factors FR:
ผลัก[v.] (phlak) EN: push ; shove ; thrust FR: pousser ; repousser
ผลักดัน[v.] (phlakdan) EN: push forward ; advance ; carry forward ; push on ; drive ; urge ; expert pressure on FR: pousser ; presser ; propulser
ผลักไส[v. exp.] (phlak sai) EN: push away ; get rid of ; exclude ; repel FR: refouler ; rejeter
ผลักไสไล่ส่ง[v. exp.] (phlak sai l) EN: push away ; drive ; exclude ; repel ; get rid of FR:
พุ้ย[v.] (phui = phūi) EN: push rice into mouth by using chopsticks ; scoop rice into one's mouth by using chopsticks FR: pousser dans la bouche avec des baguettes en toute hâte
เร่งเร้า[v.] (rengrāo) EN: urge ; press ; impel ; push ; spur FR: stimuler ; pousser à
รุน[v.] (run) EN: push ; jostle FR: pousser ; bousculer
แทรกตัว[v.] (saēk tūa) EN: push through ; shove ; jostle ; press FR:
ไส[v.] (sai) EN: push ; shove FR: pousser
เสือก[v.] (seūak) EN: push ; shove ; drive ; thrust FR: pousser
ถลัน[v.] (thalan) EN: dash ; rush ; force one's way ; push one's way in ; enter stubbornly ; intrude regardless of consequences FR: se précipiter ; faire irruption
ถาโถม[v.] (thāthōm) EN: swoop ; dash ; rush in ; sweep ; pounce down ; push one's way in FR:
ถีบ[v.] (thīp) EN: to push off with the foot ; boot FR: pousser du pied
ถก[v.] (thok) EN: pull up ; roll up ; hitch up ; raise ; push up FR: relever ; retrousser
ถกแขนเสื้อ [v. exp.] (thok khaēn ) EN: push up one's sleeves ; roll up one's sleeves FR: retrousser ses manches
อวนรุน[n.] (uanrun) EN: push net FR:
แหวก[v.] (waēk) EN: penetrate ; make one's way ; push aside FR:

push ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radieschen {n} | sich die Radieschen von unten angucken [übtr.]red radish; small radish | to push up the daisies
aggressiv {adj} | aggressiver | am aggressivstenpushy | pushier | pushiest
aggressiv {adv}pushily
Klingelknopf {m}bell push; call button
Reißzwecke {f}drawing pin; pushpin [Br.]
Rauschgifthändler {m}drug trafficker; dealer; pusher
Druckknopfschalter-Mechanik {f}mechanical system of a push-button switch
Eindrücken {n}push in
Schiebesitz {m}push fit
Schnelltrennverriegelung {f}push pull
Tastenwahlfernsprecher {m}push button telephone
Sportwagen {m}pushchair [Br.]
Rempelei {f}jostling; pushing and shoving
Rempelei {f} [sport]pushing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า push
Back to top