ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glide*, -glide-

glide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glide (vi.) แล่น See also: ลื่นไถล, ร่อน Syn. drift, float, scud
glide (n.) การร่อน See also: เครื่องร่อน
glider (n.) เครื่องร่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
glide(ไกลดฺ) v.,n. (การ) ลื่นไหล,ร่อน,เลื้อย,เคลื่อนที่อย่างเร็วและแผ่วเบา, See also: glidingly adv., Syn. slither,slip
glider(ไกล'เดอะ) n. เครื่องร่อน,สิ่งที่ลื่นไหล
English-Thai: Nontri Dictionary
glide(n) การเลื่อน,การไหล,การเลื้อย,การลื่นไถล,การแล่น,การร่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glideเสียงเลื่อน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glideหลุดเลื่อน [การแพทย์]
Glidersเครื่องร่อน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องร่อน (n.) glider See also: sailplane Syn. เรือเหาะ, จานบิน, เครื่องเหินเวหา
เครื่องเหินเวหา (n.) glider See also: sailplane Syn. เรือเหาะ, จานบิน
เรือเหาะ (n.) glider See also: sailplane Syn. จานบิน, เครื่องเหินเวหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But we glide very well. Save your threats, Necromonger.ไม่ต้องมาขู่กันหรอก เนโครมังเกอร์
Let them swim in the deepest ocean or glide over the highest cloud.That might be swimming in the deepest ocean... Or glide over the highest cloud
Try Glide Memorial. The building books up at 5.ลองไปที่ไกลด์ เมมโมเรียล เปิดจองตอน 5 โมง
To get in line at Glide by 5.จะได้ไปต่อคิวที่ไกลด์ตอน 5 โมง
Electra Glide was just rotting behind some garage.รุ่นElectra Glidegเครื่องยนต์แย่มาก อยู่ด้านหลังอู่ซ่อมรถ
Though some say I got two left feet I still glide to the beat Sliding with thee in motion[แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ]
There was no time to correct for the steeper glide path, which is why this droid's pod crashed.มันไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยน ทิศทางการลงจากที่สูงให้เหมาะสม นั่นคือสาเหตุว่าทำไมยานของดรอยด์นี่จึงตกลงมา
But I loved to glide along the bottom,แต่ฉันชอบดำลงไปให้ถึงก้นทะเลสาบ
How your ship slide n' glide so silentsome?ฮ™f Yะพะพnะฐ-939 wะพkะต yะพu, whะพ wะพkะต hะตr?
You gotta trust me on this. You should just glide right over.ไว้ใจฉันสิ นายก็แค่จะร่อนข้ามไป
And glide and pivot.สไลด์ตรงไป สไลด์ตรงไป
Orion's pursuit of the Pleiades will finally end, and the seven sisters will glide serenely into the waiting arms of the Milky Way.การแสวงหาของเทพนิยาย ของกลุ่มดาวลูกไก่ก็จะจบ และเจ็ดสาวน้องสาว จะเหินสงบเงียบเป็นแขนรอ

glide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滑翔机[huá xiáng jī, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄤˊ ㄐㄧ, 滑翔机 / 滑翔機] glider

glide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グライドパス[, guraidopasu] (n) glide path
ずり落ちる[ずりおちる, zuriochiru] (v1,vi) to slip down; to slide down; to glide down
滑らす;辷らす[すべらす, suberasu] (v5s,vt) (See 滑らせる) to let something slip; to slide; to glide
滑らせる[すべらせる, suberaseru] (v1,vt) (See 滑らす・すべらす) to let something slip; to slide; to glide
グライダー[, guraida-] (n) glider; (P)
パラグライダー[, paraguraida-] (n) paraglider; (P)
ハンググライダー[, hanguguraida-] (n) hang glider
ハングライダー[, hanguraida-] (n) (col) (abbr) (See ハンググライダー) hang glider
モーターグライダー[, mo-ta-guraida-] (n) motor glider
介音[かいおん, kaion] (n) medial; final-head (glide before the center vowel in Chinese)
滑る(P);辷る[すべる, suberu] (v5r,vi) (1) to glide; to slide (e.g. on skis); to slip; (2) to fail (an examination); to bomb (when telling a joke); (3) to drop; to go down; to come down; to fall (e.g. in status); (P)
滑空[かっくう, kakkuu] (n,vs) gliding in a glider
滑空機[かっくうき, kakkuuki] (n) sailplane; glider
滑翔機[かっしょうき, kasshouki] (n) glider; sailplane
滑走[かっそう, kassou] (n,vs) glide; volplane; (P)
袋鼯鼠[ふくろももんが;フクロモモンガ, fukuromomonga ; fukuromomonga] (n) (uk) sugar glider (species of flying phalanger, Petaurus breviceps)

glide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหิน[v.] (hoēn) EN: fly ; travel by air ; soar ; glide FR: voler ; planer
การสะท้อนแบบเลื่อน[n. exp.] (kān sathøn ) EN: glide reflection FR:
แล่น[v.] (laen) EN: run ; move ; go ; sail (along/by) ; glide FR: circuler ; rouler ; se déplacer ; voguer ; naviguer
ลื่นไถล[v. exp.] (leūn thalai) EN: slip ; glide FR:
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: slide ; slip ; glide FR: glisser
ลอย[v.] (løi) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft FR: flotter ; surnager
ราปีก[v.] (rāpīk) EN: glide FR:
เครื่องร่อน[n.] (khreūangrǿn) EN: glider ; sailplane FR:
แมลงปอบ้านหางแหลม[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Globe Skimmer ; Wandering Glider FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glide
Back to top