ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exhilarated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exhilarated*, -exhilarated-

exhilarated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhilarated (adj.) ซึ่งมีความสุขมาก See also: ชื่นใจ, ปิติยินดี Syn. ecstatic, jubilant

exhilarated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気分高揚[きぶんこうよう, kibunkouyou] (n,adj-no) feeling exhilarated
浮き立つ[うきたつ, ukitatsu] (v5t,vi) to be enlivened; to be exhilarated
うはうは[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exhilarated
Back to top