ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bend*, -bend-

bend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bend (vt.) ทำให้งอ See also: ทำให้โค้ง, ทำให้เฉ Syn. turn, curve
bend (vi.) โค้ง See also: งอ, งอตัว, ย่อตัว, ก้ม
bend (vt.) หันเห See also: เปลี่ยนเส้นทาง
bend (vt.) ทำให้โค้ง Syn. curve Ops. straighten
bend (n.) ทางโค้ง See also: การโค้ง Syn. curve
bend (vt.) ยืดหยุ่น (ต่อกฎข้อบังคับ)
bend (vt.) มีสมาธิต่องานที่ทำ See also: ใจจดใจจ่อ Syn. concentrate
bend (vt.) ทำให้ยอม See also: ทำให้ค้อมหัวให้, ศิโรราบให้
bend back (phrv.) พลิกกลับ See also: พับกลับ, หักกลับ Syn. fold back
bend before (phrv.) เอนไปตาม See also: ลู่ไปตาม Syn. bow before
bend before (phrv.) ยอมทำตาม See also: ยอมตาม, ยินยอม, ยอมอ่อนข้อให้ Syn. bow before
bend down (phrv.) พับ See also: งอ, ทำให้พับ Syn. fold down, lean down, stoop down, turn down
bend forward (phrv.) ก้มลงไป See also: โน้มตัวลงไป, ค้อมตัว Syn. incline forward, lean forward
bend in (phrv.) พับ See also: งอ, ทำให้พับ
bend on (phrv.) มุ่งมั่นในเรื่อง See also: ตั้งใจมั่นกับ, แน่วแน่ในเรื่อง
bend over (idm.) กระตือรือร้นที่จะทำอย่างมาก See also: ตั้งใจทำอย่างมาก
bend over (phrv.) ชะโงกข้าม See also: ชะโงกเหนือ, โน้มต้วข้าม
bend over backwards (phrv.) พยายามอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ) Syn. lean over backwards
bend to (phrv.) งอจนถึง Syn. lean to
bend to (phrv.) เลี้ยวไปทาง See also: เลี้ยวโค้ง Syn. lean to
bend to (phrv.) บังคับให้เชื่อฟัง
bend upon (phrv.) มุ่งมั่นในเรื่อง See also: ตั้งใจมั่นกับ, แน่วแน่ในเรื่อง Syn. bend on
bender (n.) ช่วงของการดื่มอัลกอฮอล์หรือกินยามาก
bender (sl.) การดื่มฉลองสุดเหวี่ยง
bender (sl.) เกย์ See also: ชายรักร่วมเพศ
bending (n.) ความลาดเอียง See also: การเบี่ยง, การโอน Syn. sloping, moving downward
English-Thai: HOPE Dictionary
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
English-Thai: Nontri Dictionary
bend(n) หัวโค้ง,หัวเลี้ยว,คุ้งน้ำ,การดัด,เงื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bend and Stepก้มแตะและก้าวเท้า [การแพทย์]
Benderที่จับเฝือก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่ง (v.) bend See also: curve up, draw, arch, flex Syn. โก่ง
การคด (n.) bend See also: crook Ops. การตรง
คดงอ (v.) bend See also: curve, crook Syn. งอ, คด Ops. ตรง
ค้อม (v.) bend See also: lower, bow
ค้อมตัว (v.) bend See also: stoop down, bow
งอ (v.) bend See also: crook, flex, curve Syn. โค้ง, บิด, โก่ง, คด, งุ้ม, เบี้ยว Ops. ตรง
ดัด (v.) bend See also: straighten, flex, bend Syn. งอ, ทำให้คด, ทำให้ตรง
ทำให้คด (v.) bend See also: straighten, flex, bend Syn. งอ, ทำให้ตรง
ทำให้ตรง (v.) bend See also: straighten, flex, bend Syn. งอ, ทำให้คด
น้าว (v.) bend See also: draw, curve, crook back Syn. โน้ม, โก่ง
เกร็ด (n.) bend See also: river bend, twist Syn. เตร็ด
เตร็ด (n.) bend See also: river bend, twist
โน้ม (v.) bend See also: draw, pull down, bow Syn. เหนี่ยว
โอนอ่อน (v.) bend Syn. โอนเอน
ก้ม (v.) bend down See also: stoop, bow, bend over Syn. น้อม, โค้ง, โน้ม
โน้มตัว (v.) bend down See also: stoop, crook, curve Syn. น้อมตัว, ก้มตัว Ops. ยืดตัว
ก้มตัว (v.) bend down/over See also: stoop, bow, duck, lean Syn. ก้มลง, โน้มตัว Ops. ยืดตัว
ก้มลง (v.) bend down/over See also: stoop, bow, duck, lean Syn. ก้มตัว Ops. ยืดตัว
หัวคุ้ง (n.) bend in the river See also: beginning of the river bend, curve of the river Syn. หัวโค้ง
ขาพับ (n.) bend of the knee
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, in my opinion, skipper, we've passed through a Hasslein Curve, a bend in time.ตามความเห้นผมนะ เราคงผ่านความเบี่ยงเบนของอวกาศ ลัดกาลเวลามา
I may bend your airplane, but I'll get it down.ผมอาจทำเครื่องบินของคุณพัง แต่ผมจะนำมันลง
I've been noticing lately that the A and the E are starting to bend around the sides.ฉันก็สังเกตเห็นว่าตัว A กับ ตัวE ที่อกเสื้อเธอ เริ่มโค้งออกนะ
Now, bend your knees and go up. Go, go.ทีนี้ย่อเข่าลง แล้วไปเลย
My arms don't bend that way, damn it!แขนกูมันไม่ได้งอแบบนั้น ชิบหายละ
Twist the bones and bend the back.บิดกระดูก และงอหลัง.
It's a bat - Will it bend - It's a ratคงจะเป็นค้างคาว มันหักได้มั้ย / หรือเป็นหนู จะพังรึป่าว
I fear not the wind. I bend without breaking."'ข้ามิเกรงกลัวสายลม ตัวข้าเอนตัวไปตามสายลมโดยหาได้แตกหักไม่
Because we can use that immense power to bend space-time.-ใช่แล้ว เราจะใช้พลังมหาศาล ไปบีบม้วนห่วงเวลา
Anyway, I tried, but I couldn't bend that way.ยังไงซะฉันก็ลอง แต่ฉัน... เอี้ยวไปทางนันไม่ได้
Don't think you're fooling me. I know who you wanna bend the rules for. It's that hot-rod Joey.อย่ามาหลอกพ่อเลย พ่อรู้ว่าลูกอยากให้พ่อเบี่ยงกฏเพื่อใคร จะให้นายโจอี้จิ๊กโก๋นั่นล่ะสิ
Only one who can bend it to his will.ผู้เดียวที่สามารถบังคับมันได้

bend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转角[zhuǎn jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, 转角 / 轉角] bend in a street; corner; to turn a corner
贪赃枉法[tān zāng wǎng fǎ, ㄊㄢ ㄗㄤ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, 贪赃枉法 / 貪贓枉法] corruption and abuse of the law (成语 saw); to take bribes and bend the law
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 挫] be obstructed; fail; oppress; repress; lower the tone; bend back; dampen
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, 摇曳 / 搖曳] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose
[wān, ㄨㄢ, 弯 / 彎] bend; bent
[ào, ㄠˋ, 拗] bend; break in two
潜水夫病[qián shuǐ fū bìng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨ ㄅㄧㄥˋ, 潜水夫病 / 潛水夫病] bends
潜水夫症[qián shuǐ fū zhèng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨ ㄓㄥˋ, 潜水夫症 / 潛水夫症] bends
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 躩] bend; leap
形变[xíng biàn, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 形变 / 形變] deformation; bending
奴颜婢膝[nú yán bì xī, ㄋㄨˊ ㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄒㄧ, 奴颜婢膝 / 奴顏婢膝] servile and bending the knee (成语 saw); fawning; bending and scraping to curry favor
倔强[jué jiàng, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, 倔强 / 倔強] stubborn; obstinate; unbending
不屈[bù qū, ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 不屈] unyielding; unbending

bend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くねる[, kuneru] (v5r,vi) to bend loosely back and forth
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth)
一重継ぎ[ひとえつぎ, hitoetsugi] (n) sheep bend (knot)
仰け反る;仰けぞる;仰反る[のけぞる, nokezoru] (v5r) (1) to bend (backward); to throw (the head) back; (2) to be taken aback
伏す[ふす, fusu] (v5s) (1) to bend down; to bow down; to prostrate oneself; (2) to hide oneself
伏する[ふくする, fukusuru] (vs-s,vi,vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself
伸し掛かる;圧し掛かる;伸し掛る[のしかかる, noshikakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to lean on; to weigh on; (2) to bend over; to lean forward
体を反らす[からだをそらす, karadawosorasu] (exp,v5s) to bend oneself backward
前屈[ぜんくつ, zenkutsu] (n,vs) bend forward
反り返る[そりかえる, sorikaeru] (v5r,vi) to warp; to bend backwards; to throw the head (or shoulders) back; to throw out the chest
小首を傾げる;小首をかしげる[こくびをかしげる, kokubiwokashigeru] (exp,v1) to bend one's head slightly to one side; to look slightly doubtful
屈まる[かがまる;こごまる;くぐまる(ok), kagamaru ; kogomaru ; kugumaru (ok)] (v5r,vi) to bow (of one's back, e.g. due to age); to bend
屈む[かがむ;こごむ, kagamu ; kogomu] (v5m) to stoop; to lean over; to bend down; to crouch
屈める[かがめる;こごめる, kagameru ; kogomeru] (v1,vt) (uk) to stoop; to bend
屈曲部[くっきょくぶ, kukkyokubu] (n) elbow; elbow-shaped bend
弓引く[ゆみひく, yumihiku] (v5k,vi) (1) to bend a bow; to shoot an arrow; (2) to rise up against; to rebel against
弓形になる[ゆみなりになる, yuminarininaru] (exp,v5r) to bend backward; to become bow-shaped
折れ曲がる[おれまがる, oremagaru] (v5r) to bend back and forth
曲がりくねる;曲りくねる[まがりくねる, magarikuneru] (v5r,vi) to bend many times; to turn and twist; to zigzag
曲がり目;曲り目[まがりめ, magarime] (n) corner; turn; bend in the road; curve; turning point
曲がり角(P);曲がりかど(P);曲り角[まがりかど, magarikado] (n) (1) street corner; road turn; bend in the road; (2) turning point; watershed; (P)
綰ねる[わがねる, waganeru] (v1,vt) to bend into a loop (wire, hair, etc.)
腰を屈める[こしをかがめる, koshiwokagameru] (exp,v1) (See 会釈) to bend one's back; to bow
跼まる[せぐくまる;せくぐまる, segukumaru ; sekugumaru] (v5r) to bend down with a round back
跼む[せくぐむ, sekugumu] (v5m) (See 跼まる) to bend down with a round back
身をかがめる;身を屈める[みをかがめる, miwokagameru] (exp,v1) to stoop; to bend over
身を乗り出す[みをのりだす, miwonoridasu] (exp,v5s) to bend oneself forward (esp. in curiosity or excitement); to hang out (e.g. over a balcony)
アベンド[, abendo] (n) {comp} abnormal termination; abnormal end; ABEND
オスメス変換[オスメスへんかん, osumesu henkan] (n) {comp} gender bender
サードベンダ[, sa-dobenda] (n) {comp} third vender
サイアベンダゾール[, saiabendazo-ru] (n) thiabendazole
スイッチベンダ[, suicchibenda] (n) {comp} switch vendor
スプーン曲げ[スプーンまげ, supu-n mage] (n) spoon bending
チアベンダゾール[, chiabendazo-ru] (n) thiabendazole
チョーキング[, cho-kingu] (n) (1) choking; (2) chalking; (3) bending (a guitar string); (P)
テレコムベンダー[, terekomubenda-] (n) {comp} telecom vendor
のんべんだらり[, nonbendarari] (adv-to) idly; sluggishly; doing nothing
へなへな[, henahena] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) bending; loss of strength
ベンダー;ベンダ[, benda-; benda] (n) (1) bender; (2) vendor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.)
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor
テレコムベンダー[てれこむべんだー, terekomubenda-] telecom vendor
ベンダ[べんだ, benda] Vendor
ベンダー[べんだー, benda-] vendor
ベンダ側[ベンダがわ, benda gawa] vendor-side
マルチベンダー[まるちべんだー, maruchibenda-] multivendor
マルチベンダー環境[マルチベンダーかんきょう, maruchibenda-kankyou] multivendor environment
独立系ソフトウェアベンダ[どくりつけいソフトウェアベンダ, dokuritsukei sofutoueabenda] independent software vendor
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曲げる[まげる, mageru] Thai: ดัดให้งอ English: to bend

bend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag FR: être recourbé
อนุโลมตาม[v.] (anulōm tām) EN: bend ; follow ; yield and comply FR:
ชระดัด[v.] (charadat) EN: bend FR:
ดัด[v.] (dat) EN: bend ; flex ; shape FR: courber ; plier ; tordre
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend FR: s'incliner ; pencher ; être couché
หัวโค้ง[n. exp.] (hūa khōng) EN: bend ; curve ; head of the curve FR: virage [m] ; courbe [f]
หัวโค้งถนน[n. exp.] (hūa khōng t) EN: bend in the road FR:
หัวคุ้ง[n.] (hūakhung) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river FR: méandre [m]
หัวเลี้ยว[n.] (hūalīo) EN: bend ; turn ; curve FR: virage [m] ; courbe [f] ; tournant (Belg.) [m]
ขาพับ[n.] (khāphap) EN: popliteal space ; bend of tke knee FR:
ค้อม[v.] (khøm) EN: bend ; bow the head FR:
โค้ง[v.] (khōng) EN: bow ; bend ; curve ; arch ; incline ; stoop FR: courber ; arquer ; incurver ; s'incurver
โค้งสุดท้าย[n. (loc.)] (khōngsutthā) EN: final bend ; final curve ; home stretch FR:
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind FR: bobiner ; enrouler
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment FR: serpenter ; zigzaguer
คดงอ[v.] (khot-ngø) EN: bend FR:
คู้[v.] (khū) EN: curl ; bend FR:
คุกเข่า[v.] (khukkhao) EN: kneel ; bend the knee ; go down on one's knee ; sit on one’s heels FR: s'agenouiller
คุ้ง[n.] (khung) EN: bend FR: méandre [m]
คุ้ง[v.] (khung) EN: bend ; meander FR: serpenter ; onduler
คุ้งน้ำ[n. exp.] (khung nām) EN: river bend FR:
ก้ม[v.] (kom) EN: bend over ; bend down ; stoop FR: incliner ; baisser ; s'incliner ; se baisser ; se pencher
ก้อม[v.] (køm) EN: bend down FR:
ก้มลง[v. exp.] (kom long) EN: bend down ; bend over FR: s'abaisser ; se baisser ; se courber ; abaisser ; pencher
ก้มลงไปดำนา[v. exp.] (kom long pa) EN: bend over to transplant rice FR:
ก้มลงหยิบขวาน[v. exp.] (kom long yi) EN: bend down to pick up an axe FR:
ก้มหน้า[v.] (komnā) EN: bow the head ; low one's head ; bend down the head FR: baisser les yeux
ก่ง[v.] (kong) EN: stretch ; extend ; raise ; bend FR: arquer ; courber ; couder ; recourber ; tendre
โก่ง[v.] (kōng) EN: bend ; draw ; arch ; flex FR: courber ; arquer
ก้งโค้ง[v.] (kongkhōng) EN: bend down ; bend over ; stoop FR:
โก้งโค้ง[v.] (kōngkhōng) EN: stoop ; bend over FR:
โก่งศร[v. exp.] (kōng søn) EN: draw a bow ; bend a bow FR:
ลันโทม[v.] (lanthōm) EN: bend down FR:
เลี้ยว[v.] (līo) EN: turn ; take a bend ; change course ; wheel ; veer ; swerve FR: tourner ; virer
ลู่[v.] (lū) EN: bend (with the wind) ; be blown FR: fléchir ; plier ; se courber
น้าว[v.] (nāo) EN: bend ; draw FR: courber
เงื่อนตาย[n. exp.] (ngeūoen tāi) EN: fast knot ; carrick bend FR:
งอ[v.] (ngø) EN: bend ; crook ; flex ; curve ; arch ; contract FR: courber ; plier ; recourber ; arquer ; ployer ; fléchir ; infléchir ; gauchir
งอแขน[v. exp.] (ngø khaēn) EN: flex the arm ; bend the arm FR:
โน้ม[v.] (nōm) EN: bend ; draw ; pull down ; bow ; tend ; incline FR: ployer ; se pencher sur

bend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkantung {f}angle of bend
Haarnadelkurve {f}hairpin; hairpin bend
Knie {n} | das Knie beugenknee | to bend the knee
Kniebeuge {f}knee bend
Linkskurve {f}left turn; left-hand bend
Rohrbogen {m}pipe bend
Rechtskurve {f}right-hand bend
Serpentinenkurve {f}double bend
Ventilbiegungswinkel {m}valve bend angle
Abend {m} | Abende
Abendbrot {n}; Abendessen
Abenddämmerung {f} | Abenddämmerungen
Abendgarderobe {f}; Abendkleid
Abendglocke {f} | Abendglocken
treibend; abtreibend; dahinschwimmend {adj} | hilflos treibend | treiben; abtreibenadrift | helplessly adrift | to be adrift
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive
Wasser...; aquatisch {adj} | im Wasser lebendaquatic | aquatically
Riemendurchbiegung {f}belt bending force
Knickschutztülle {f}bend relief
Schrägbalken {m} [constr.]bend sinister
Biegewinkel {m}bend angle
Analverkehr {m} | Analverkehr Ausübenderbuggery | bugger
Heiligabend {m}; Der Heilige Abend; Weihnachtsabend
Abendkurs {m} | Abendkurse
Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes
Kaltbiegen {n}cold bending
Computeramateur {m}bit-bender
biegekritische Drehzahl {f} [techn.]critical bending speed
Tanzabend {m} | Tanzabende
entscheidend; ausschlaggebend {adj} | entscheidender; ausschlaggebender | am entscheidensten; am ausschlaggebendstendecisive | more decisive; decisivier | most decisive; decisiviest
Missgeburt {f} [med.] | eine Missgeburt habendeformed baby; deformed person; deformed animal | to miscarry
Verzichtserklärung {f} | eine Verzichterklärung auf etw. abgebendisclaimer | to put in a disclaimer of sth.
Verfügung {f} | jdm. etw. zur Verfügung stellen | etw. zur Verfügung habendisposal | to put sth. at sb.'s disposal | to have sth. at one's disposal
Biegeelastizität {f} [techn.]elasticity of bending
Abendkleid {n} | Abendkleider
Abendmesse {f}; Abendgottesdienst
Lebensabend {m} | Lebensabende
Dehnung {f} | bleibende Dehnungextension | permanent extension; permanent set
Aufbiegung {f}bending up
Autounfall {m}; kleine Kollision mit geringem Schadenfender-bender [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bend
Back to top