ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adorn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adorn*, -adorn-

adorn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adorn (vt.) ตกแต่ง See also: แต่ง, ทรงเครื่อง, ประดิดประดอย, ประดับ, ประดับประดา Syn. beautify, embellish, ornament
adorn with (phrv.) ตกแต่ง (คนหรือสิ่งต่างๆ) ให้ดีมีคุณค่า See also: ประดับประดา Syn. decorate with
adorned (adj.) ที่ตกแต่งประดับประดา Syn. garnished, decorated
adornment (n.) การประดับประดา See also: การจัดแต่ง, การตกแต่ง Syn. ornamentation, embellishment
adornment (n.) สิ่งประดับตกแต่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
adornment(อะดอร์น' เมินทฺ) n. การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Syn. ornament)
English-Thai: Nontri Dictionary
adorn(vt) ประดับ,ตกแต่ง
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adornmentการประดับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประตูป่า (n.) archway adorn with branches of trees See also: arch made of leaves under which a funeral procession passes
การตกแต่ง (n.) adornment See also: decoration, ornamentation, embellishment Syn. การประดับ
การประดับ (n.) adornment See also: decoration, ornamentation, embellishment Syn. การตกแต่ง
อลงกรณ์ (n.) adornment See also: decoration, ornamentation, embellishment Syn. การตกแต่ง, การประดับ
sheldrake (n.) เป็ดยุโรปตัวผู้จำพวก Tadorna มีปากหนาและสีสันสดใส Syn. shelduck
shelduck (n.) เป็ดยุโรปตัวผู้จำพวก Tadorna มีปากหนาและสีสันสดใส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You adorn them like a god.ท่านสวมมันแล้วอย่างกับเทพเจ้า
Adorned in masters' loving art, she liesศิลปกรรม สุดเลิศล้ำที่ค้ำชู
"Adorned in masters' loving art, she lies"."ศิลปกรรมสุดเลิศล้ำที่ค้ำชู"
Adorned in masters' loving art, she lies.ศิลปกรรม สุดเลิศล้ำที่ค้ำชู
Much as I do appreciate tonsorial adornment...แม้ว่าผมจะยินดีที่จะได้รับบริการตัดผม...
The adornment of some sort of flashy affect to sort of try to distract witnesses.เป็นพวกประดับประดาร่างกายด้วยเสื้อผ้าโก้เก๋ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เห็นเหตุการณ์
"And I, John, saw the Holy City, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.""และฉัน, จอห์น เห็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ กรุงเยรูซาเล็มใหม่ ถัดมาจากสรวงสวรรค์ ของพระผู้เป็นเจ้า เตรียมตัวเป็นเจ้าสาว สุดรักสำหรับสามีของเธอ"
Your belt and adornments.เข็มขัดและเครื่องประดับของเจ้า
You know that the Ancient Egyptians used self-adornment to...คุณรู้ไหมว่า ชาวอียิปต์โบราณ ใช้การประดับประดาร่างกาย... ..
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหิน ดอกไม้และพู่ห้อยระย้า
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหินดอกไม้ และพู่ห้อยระย้ากรอบบนสลักเป็นรูปก้นหอย

adorn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 妆 / 妝] adornment; adorn
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 绚 / 絢] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated
[rù, ㄖㄨˋ, 缛 / 縟] adorned; beautiful
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
华严经[huá yán jīng, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 华严经 / 華嚴經] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
华严经大方广佛[huá yán jīng dà fāng guǎng fó, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄈㄛˊ, 华严经大方广佛 / 華嚴經大方廣佛] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
[shì, ㄕˋ, 饰 / 飾] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate
服饰[fú shì, ㄈㄨˊ ㄕˋ, 服饰 / 服飾] dress and adornment; trappings
狄奥多・阿多诺[Dí ào duō, ㄉㄧˊ ㄠˋ ㄉㄨㄛ· A1 duo1 nuo4, 狄奥多・阿多诺 / 狄奧多・阿多諾] Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer
阿多诺[Ā duō nuò, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄨㄛˋ, 阿多诺 / 阿多諾] surname Adorno; Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 狄奧多·阿多諾|狄奥多·阿多诺 (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer
朴素[pǔ sù, ㄆㄨˇ ㄙㄨˋ, 朴素 / 樸素] plain and simple; unadorned; simple living; not frivolous
赤麻鸭[chì má yā, ㄔˋ ㄇㄚˊ ㄧㄚ, 赤麻鸭 / 赤麻鴨] Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea)
黄鸭[huáng yā, ㄏㄨㄤˊ ㄧㄚ, 黄鸭 / 黃鴨] Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea); same as 赤麻鴨|赤麻鸭
俭朴[jiǎn pǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄆㄨˇ, 俭朴 / 儉朴] simple and unadorned
质朴[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, 质朴 / 質樸] simple; plain; unadorned; unaffected; unsophisticated; rustic; earthy
质樸[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, 质樸 / 質樸] simple and unadorned; downright; unpretentious; plain; unaffected

adorn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
四手;垂;紙垂;椣;紙四手[しで(四手;垂;紙垂;椣);かみしで(紙垂;紙四手), shide ( shi te ; sui ; kami sui ; shide ); kamishide ( kami sui ; kami shi te )] (n) (1) zigzag-shaped paper streamer often used to adorn Shinto-related objects; (2) (四手, 垂 only) hornbeam (deciduous tree in the birch family)
窶す;俏す(oK)[やつす, yatsusu] (v5s,vt) (1) to be absorbed in; to lose oneself to; (2) to disguise oneself as; to adorn oneself
粧す[めかす, mekasu] (v5s) (1) (uk) to adorn oneself; to dress oneself up; (aux-v) (2) to give an air of; to make oneself seem like
作り立てる[つくりたてる, tsukuritateru] (v1,vt) to adorn; to decorate; to dress up; to build up
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification
筑紫鴨[つくしがも;ツクシガモ, tsukushigamo ; tsukushigamo] (n) (uk) common shelduck (Tadorna tadorna)
純一[じゅんいつ, jun'itsu] (adj-na,n) purity; homogeneity; unadorned
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly
花笠[はながさ, hanagasa] (n) type of conical hat adorned with flowers (used in Japanese traditional performing arts)
華厳[けごん, kegon] (n) (1) {Buddh} avatamsa (flower adornment, as a metaphor for becoming a buddha); (2) (abbr) (See 華厳経) Avatamska sutra; (3) (abbr) (See 華厳宗) Kegon (sect of Buddhism)
華鬘[けまん, keman] (n) {Buddh} Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple)
装い[よそおい, yosooi] (n) dress; outfit; equipment; makeup; adornment; guise; get-up; (P)
身体装飾[しんたいそうしょく, shintaisoushoku] (n) body ornamentation (adornment, tatoos, etc.)
飾る[かざる, kazaru] (v5r,vt) to decorate; to ornament; to adorn; (P)

adorn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันจวบ[v.] (banjūap) EN: decorate ; adorn FR:
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance FR: décorer ; orner ; embellir ; parer ; ornementer
ประดิษฐ์ประดอย[v.] (praditpradø) EN: embellish ; beautify ; elaborate ; polish ; adorn FR: embellir ; élaborer
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches FR: décorer ; apporter la touche finale
แต่ง[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify FR: décorer ; orner ; embellir ; ornementer ; rafraîchir
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
อาภรณ์[n.] (āphøn) EN: apparel ; raiment ; finery ; garb ; adornments FR:
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ลุ่น[adj.] (lun-lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
เป็ดเชลดัก[n. exp.] (pet chēldak) EN: Common Shelduck FR: Tadorne de Belon [m] ; Canard tadorne [m] ; Tadorne ordinaire [m] ; Tadorne vulgaire [m] ; Canard hollandais [m] ; Canard de Flandre [m] ; Ringan [m]
เป็ดพม่า[n. exp.] (pet Phamā) EN: Ruddy Shelduck FR: Tadorne casarca [m] ; Casarca roux [m] ; Canard casarca [m]
ภราดร[n. prop.] (Pharādøn ) EN: Paradorn FR: Paradorn
ภราดร ศรีชาพันธุ์ (บอล)[n. prop.] (Pharādøn Sī) EN: Paradorn Srichapan ; Paradorn "Ball" Srichaphan FR: Paradorn Srichapan
ทรงเครื่อง[v.] (songkhreūan) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired FR:

adorn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfingstochse {m}adorned ox
Rostgans {f} [ornith.]Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adorn
Back to top