ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

patriarch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *patriarch*, -patriarch-

patriarch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
patriarch (n.) ผู้อาวุโสสูงสุด See also: ผู้เฒ่าที่นับถือ
patriarch (n.) พระสังฆราช See also: พระราชาคณะ
patriarch (n.) ผู้ก่อตั้ง Syn. founder
patriarch (n.) หัวหน้าครอบครัว See also: หัวหน้าเผ่า Syn. leader, head
patriarch (n.) ต้นตระกูล See also: บรรพบุรุษ Syn. ancestor, forebear
patriarchate (n.) ตำแหน่งและเขตปกครองของพระราชาคณะ
patriarchy (n.) ระบบการปกครองแบบพ่อกับลูก Syn. patriachate
English-Thai: HOPE Dictionary
patriarch(เพ'ทริอาร์ค) n. หัวหน้าวงศ์ตระกูล,ผู้ก่อตั้ง, See also: patriarchal adj. patriarchate n.
patriarchy(เพ'ทริอาร์'คี) การปกครองฉันบิดากับบุตร
English-Thai: Nontri Dictionary
patriarch(n) พระราชาคณะ,พระสังฆราช,บาทหลวง,หัวหน้าครอบครัว,ปรมาจารย์,ผู้เฒ่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
patriarchal societyสังคมอำนาจฝ่ายบิดา, สังคมแบบพ่อบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระสังฆราช (n.) Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests Syn. สังฆราช, สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระสังฆราช (n.) Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests Syn. สังฆราช
สังฆราช (n.) patriarch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then I know of a certain big, bald patriarch I can take off the bench.ปีศาจก็พาเราไปหาแดนชำระบาปได้
patriarch around here now.ผู้อาวุโสที่สุดที่นี่แล้ว
The oppressive patriarchal values that dictate our education.เรื่องสังคมที่ถูกผู้ชายกดขี่ โดยการควมคุบการศึกษาระดับม. ปลาย
The fox was a classic family annihilator who targeted patriarchs.เดอะ ฟอกซ์ เป็นผู้ทำลายครอบครัวแบบดั้งเดิม ที่เล็งเป้าหมายไปยังหัวหน้าครอบครัว
This is the United States of America in the 21st century, not some oppressive patriarchal regime.ที่นี่คือประเทศสหรัฐอเมริกา ในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่ยุคแห่งการปกครอง โดยผู้นำที่กดขี่ข่มเหง
And I don't wanna make a certain Australian patriarch's mistake of burying the "News of the World" scandal.และฉันไม่ต้องการที่จะทำผิดพลาดบางอย่างที่ผู้เฒ่าของออสเตรเลีย ที่ฝังเรื่อง อื้อฉาว "News of the World"
Where has that patriarchy gotten us?สภาต้องการให้เราไปช่วยตรงไหนบ้างรู้ไหม
Oh, that word-- grandmother-- so old-fashioned and so patriarchal.คำนั้น-- คุณย่า--ช่างล้าสมัยและแก่หง่อม
The Dollonds made spectacles of that type for years before Franklin got credit, but misinformation within an elitist, patriarchal society runs deep.ดอลลอนส์เป็นคนคิดค้น แว่นตาแบบนั้นมาเป็นปีๆแล้ว ก่อนที่แฟรงคลินจะได้เครดิตไปซะอีกครับ แต่ข้อมูลผิดๆนั้น มันก็นับเป็นความภาคภูมิใจ
I'll always win against the patriarchal male.ฉันมักชนะ พวกผู้ชายที่ชอบทำตัวเป็นใหญ่เสมอ
Conformity, blind participation, and patriarchal...สมานฉันท์ คลุมถุงชน และหัวโบราณ... - แล้วสีชมพูล่ะ?
We are not gonna be a slave to their shitty patriarchal...!เราจะไม่ตกเป็นทาสแน่นอน

patriarch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家长制[jiā zhǎng zhì, ㄐㄧㄚ ㄓㄤˇ ㄓˋ, 家长制 / 家長制] patriarchal system

patriarch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パトリアルク[, patoriaruku] (n) patriarch
家父長制[かふちょうせい, kafuchousei] (n) patriarchal authority
家長[かちょう, kachou] (n,adj-no) patriarch; family head
家長制度[かちょうせいど, kachouseido] (n) patriarchal system
家長権[かちょうけん, kachouken] (n) patriarchal right
族長[ぞくちょう, zokuchou] (n,adj-no) patriarch; head of a family

patriarch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนก[n.] (chanok) EN: father ; patriarch FR: père [m]
พระสังฆราช[n. exp.] (Phra Sangkh) EN: Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests ; supreme patriarch FR:
สมณสาสน์[n.] (samanasāt) EN: writing of the Supreme Patriarch FR:
สังฆราช[n.] (sangkharāt) EN: patriarch ; supreme patriarch ; highest-ranking religious leader FR: patriarche [m]
สมเด็จ[n.] (somdet) EN: high rank Buddhist priest ; patriarch ; holiness FR: sainteté [f]
สมเด็จพระสังฆราช[n. prop.] (Somdētphras) EN: Supreme Patriarch ; Buddhist supreme patriarch FR:

patriarch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patriarchat {n}patriarchate
Patriarchie {f} | Patriarchien

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า patriarch
Back to top