ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rapture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rapture*, -rapture-

rapture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rapture (n.) ความปิติยินดีอย่างยิ่ง See also: ความดีใจล้นเหลือ, ความพึงพอใจอย่างมาก Syn. happiness, pleasure, satisfaction
English-Thai: HOPE Dictionary
rapture(แรพ'เชอะ) n. ความปลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ความลืมตัว,ความปีติยินดีอย่างหลือล้น,การแสดงออกซึ่งความปีติยินดีอย่างเหลือล้น
English-Thai: Nontri Dictionary
rapture(n) ความดีใจ,ความปีติ,ความปลาบปลื้มใจ,ความลืมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Does a Stradivarius violin feel... the same rapture as enraptured as the violinist... when he coaxes a single, perfect note from its heart?ผมสงสัยว่า ไวโอลินสตราดิวาเรีย จะรู้สึกปิติเท่ากับนักไวโอลิน ขณะที่เขาสีตัวโน้ตที่ออกมาจากหัวหรือไม่
The gods will stop talking, ...the stars will stop shining the birds will stop singing everyone will get sleepy, surrounded by sweet rapture time will stop in the whole universe and every living being will go to sleep they will sleep...เหล่าเทพเจ้าหยุดเอื้อนเอ่ย เหล่าดวงดาวก็ดับแสง มวลสกุณาก็พากันเลิกขับขาน
Ladies and gentlemen, you can't imagine the rapture in store...ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ท่านไม่อาจจินตนาการความบ้าคลั่ง...
They're in it for the joy of it, the rapture and slow motion instant replaysเขาอยุ่กับมัน สนุกกับมัน ความสุขกับภาพโสลโมชั่น ย้อนหลัง
You were so impatient for the rapture that you didn't even smell the silver in the blood.คุณมันหุนหัน กับความปิติเกินไป คุณเลยไม่ทันได้กลิ่น เงินที่อยู่ในเลือดนั่น
I been hauling your ass in here since high school, but this time you're gonna go to prison till the goddamn Rapture unless you start talking.ฉันเคยลากก้นของแกมาที่นี่ตั้งแต่ตอนไฮสคูล แต่ตอนนี้แกจะต้องไปอยู่ในคุกจนกว่าจะสำนึก เว้นแต่แกจะเริ่มพูด
Rapture is your product, Max.แรพเตอร์เป็นสินค้าของคุณนะ แมกซ์
And by the weekend he was due back, we had enough rocks to keep him busy till rapture.และวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เขาได้รับกลับเนื่องจากเรามีหินพอ ที่จะทำให้เขายุ่งจนลืมตัว
I was quite in raptures at her beautiful design for a table.ฉันทึ่งในฝีมือ การออกแบบผ้าปูโต๊ะที่สวยงามของเธอมาก
Perhaps you will give me leave to defer your raptures.ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ผมขอไม่พูดถึงความทึ่งของคุณอีกนะครับ
Do you believe in the rapture?คุณเชื่อเรื่องการเกิดใหม่ไหม
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก

rapture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
销魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 销魂 / 銷魂] ecstasy; rapture; to feel overwhelming joy or sorrow
心醉神迷[xīn zuì shén mí, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄧˊ, 心醉神迷] ecstatic; enraptured
全神灌注[quán shén guàn zhù, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄢˋ ㄓㄨˋ, 全神灌注] rapture

rapture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P)
恍惚状態[こうこつじょうたい, koukotsujoutai] (n) state of ecstasy (rapture); trance; senile dementia
有頂天外[うちょうてんがい, uchoutengai] (n) beside oneself with joy; in raptures; in an ecstasy of delight
陶然[とうぜん, touzen] (n,adj-t,adv-to) intoxicated (by liquor or music); entranced; enraptured
陶酔境[とうすいきょう, tousuikyou] (n) become intoxicated (by liquor or music) or enraptured

rapture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation ; rapture ; exultation ; rejoicing FR: joie [f] ; plaisir [m] ; ravissement [m] ; enthousiasme [m]
เคลิบเคลิ้ม[adj.] (khloēpkhloē) EN: enraptured ; entranced (by) ; absorbed (in) FR:
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured ; be aghast FR: être pétrifié (fig.) ; être médusé ; être changé en statue de sel (loc.)
ตะลึง[adj.] (taleung) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable FR: pétrifié (fig.) ; terrifié ; médusé ; ébahi ; éberlué ; stupéfait

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rapture
Back to top