ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

curve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *curve*, -curve-

curve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
curve (n.) เส้นโค้ง See also: ทางโค้ง, แนวโค้ง Syn. bend, arch
curve out (vt.) ทำให้บวม See also: ทำให้พอง, ทำให้โป่ง Syn. bulge, bloat
curved (adj.) ซึ่งโค้ง See also: ที่มีรูปร่างโค้งงอ Syn. rounded
English-Thai: HOPE Dictionary
curve(เคิร์ฟว) n. เส้นโค้ง,ทางโค้ง,แนวโค้ง
curvet(เคอร์'วิท) {curvetted,curvetting,curvets} n. การกระโดดของม้าโดยยกขาหน้าผงาดขึ้น แล้วกระโดดขึ้นโดยเอาขาหน้าลงและเหยียดขาหลัง -v. กระโดดเป็นเส้นโค้งดังกล่าว,กระโดด
English-Thai: Nontri Dictionary
curve(n) ทางโค้ง,เส้นโค้ง,แนวโค้ง
curvet(n) การเหยาะย่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
curveเส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curveโค้ง,โค้งเว้า,เส้นโค้ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คด (v.) curve See also: bend, crook Syn. โค้ง, คดเคี้ยว, คดโค้ง Ops. ตรง
คดโค้ง (v.) curve See also: bend, crook Syn. โค้ง, คดเคี้ยว Ops. ตรง
ทางโค้ง (n.) curve
ธนุรมารค (n.) curve See also: bowline
หัวโค้ง (n.) curve See also: bend Syn. หัวเลี้ยว, โค้ง
เส้นโค้ง (n.) curve Ops. เส้นตรง
โค้ง (adj.) curved See also: bowed, bent Syn. งอ Ops. ตรง
เหล็กดัด (n.) curved steel
ก้านตอง (n.) curved strips of wood nailed to the insides of small boats See also: round sideboard of a boat or ship
แหกโค้ง (v.) overshoot a curve
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด
There are some women... fine-featured... a certain... texture to the hair, a curve to the ears, that .... that sweeps like the turn of a shell.มีผู้หญิงบางคน รูปร่างงดงาม ผมยาวสลวย
Connecting a curve through the concentric golden rectangles,ลากเส้นโค้งเชื่อมต่อสี่เหลี่ยมทอง ที่ร่วมศูนย์กลางเดียวกัน
Just curve it out over them pretty trees into the ocean.ไดรฟ์ข้ามยอดไม้ ลงทะเลไปเลย
You're the one that fucked up the bell curve on my anthropology final.you're the one that fucked up the bell curve on my anthropology final. Thumper.
When it gets back to the A end.... Curve that around.แล้วพอมันมาถึงปลาย A คือวนครบรอบ เจ้าตุ๊กตาล้มลุก...
Every time it hits the B end there's a chance... a small chance it won't curve back around towards the A end.ทุกครั้งที่มาถึงปลาย B จะมีโอกาส... โอกาสเล็กน้อยที่มันจะไม่วกกลับไปปลาย A
There was, uh, one curve in the road in 43 miles... and they missed it.เกิดอุบัติเหตุ ที่โค้งหนึ่งแถวๆ ไมล์ที่ 43 น่ะ
Nothing yet. There's a curve in the tunnel up ahead, though.ไม่มีอะไรน่ะ เพียงแต่ ทางนี้มีทางโค้งในอุโมงค์ ขึ้นไปข้างหน้า
This is the curve where the battle between the two will be decided.จุดตัดสินการแข่งครั้งนี้ อยู่ที่โค้งสุดท้าย
Gotta curve your spine forward, elongate.Gotta curve your spine forward, elongate.
When the Rainbow Device reaches maximum velocity the path between two points in a curve is created.เมื่ออุปกรณ์สายรุ้ง เร่งถึงความเร็วสูงสุด มันจะสร้างส่วนโค้งของ2จุด..

curve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拱度[gǒng dù, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨˋ, 拱度] arched; convex curve surface; camber (slightly arched road surface)
弦切角[xián qiē jiǎo, ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧㄝ ㄐㄧㄠˇ, 弦切角] chord angle (i.e. angle a chord of a curve makes to the tangent)
曲线拟合[qū xiàn nǐ hé, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ ㄋㄧˇ ㄏㄜˊ, 曲线拟合 / 曲線擬合] curve fitting
拐点[guǎi diǎn, ㄍㄨㄞˇ ㄉㄧㄢˇ, 拐点 / 拐點] turning point; breaking point; inflexion point (math., a point of a curve at which the curvature changes sign)
代数曲线[dài shù qū xiàn, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 代数曲线 / 代數曲線] algebraic curve
凸线[tū xiàn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˋ, 凸线 / 凸線] convex curve
[jī, ㄐㄧ, 剞] curved wood graver
卷刃[juǎn rèn, ㄐㄩㄢˇ ㄖㄣˋ, 卷刃] curved blade
弯弯曲曲[wān wān qū qū, ㄨㄢ ㄨㄢ ㄑㄩ ㄑㄩ, 弯弯曲曲 / 彎彎曲曲] curved; meandering; zigzagging
弯曲空间[wān qū kōng jiān, ㄨㄢ ㄑㄩ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 弯曲空间 / 彎曲空間] curved space
曲线[qū xiàn, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 曲线 / 曲線] curve; curved line; indirect; in a roundabout way
曲面[qū miàn, ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, 曲面] curved surface; surface
衰变曲线[shuāi biàn qū xiàn, ㄕㄨㄞ ㄅㄧㄢˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 衰变曲线 / 衰變曲線] decay curves
测地线[cè dì xiàn, ㄘㄜˋ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 测地线 / 測地線] geodesic; a geodesic (curve)
[piě, ㄆㄧㄝˇ, 撇] (downwards-left curved character stroke); throw
主法向量[zhǔ fǎ xiàng liàng, ㄓㄨˇ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, 主法向量] principal normal vector (to a space curve)
二次曲线[èr cì qū xiàn, ㄦˋ ㄘˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 二次曲线 / 二次曲線] (geom.) quadratic curve; (geom.) conic
曲颈瓶[qū jǐng píng, ㄑㄩ ㄐㄧㄥˇ ㄆㄧㄥˊ, 曲颈瓶 / 曲頸瓶] retort; bottle with curved neck
镰刀[lián dāo, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, 镰刀 / 鐮刀] sickle; curved blade to cut grain
[wēi, ㄨㄟ, 委] same as 逶 in 逶迤 winding, curved
逶迤[wēi yí, ㄨㄟ ㄧˊ, 逶迤] winding (of road, river etc); curved; long; distant

curve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
R;r[アール, a-ru] (n) (1) R; r; (2) {math} (esp. r) radius; (3) (uk) curve
イールドカーブ[, i-rudoka-bu] (n) yield curve
インボリュート曲線[インボリュートきょくせん, inboryu-to kyokusen] (n) {math} involute curve
エボリュート曲線[エボリュートきょくせん, eboryu-to kyokusen] (n) (obsc) {math} evolute curve
カーヴ[, ka-vu] (n) curve
カーブ[, ka-bu] (n,vs) (1) curve; (2) curve ball (baseball); (P)
カーブフォロア[, ka-buforoa] (n) {comp} curve follower
ガウス曲線[ガウスきょくせん, gausu kyokusen] (n) Gaussian curve
サイン曲線[サインきょくせん, sain kyokusen] (n) sinusoid; sine curve
シヌソイド[, shinusoido] (n) sinusoid; sine curve
スプライン曲線[スプラインきょくせん, supurain kyokusen] (n) {comp} spline curve
ヘアピンカーブ[, heapinka-bu] (n) hairpin curve
ベジェ曲線[ベジェきょくせん, bejie kyokusen] (n) {comp} Bezier curve
ラーニングカーブ[, ra-ninguka-bu] (n) learning curve
ロジスティック曲線[ロジスティックきょくせん, rojisuteikku kyokusen] (n) logistic curve
下降線[かこうせん, kakousen] (n) downward curve
乙矢;弟矢[おとや, otoya] (n) (See 甲矢) arrow with feathers that curve to the right (the second of two arrows to be fired)
成長曲線[せいちょうきょくせん, seichoukyokusen] (n) logistic curve; growth curve
検量線[けんりょうせん, kenryousen] (n) calibration curve; standard curve; analytical curve
甲矢;兄矢;早矢[はや, haya] (n) (See 乙矢) arrow with feathers that curve to the left (the first of two arrows to be fired)
線積分[せんせきぶん, sensekibun] (n) {math} line integral; path integral; contour integral; curve integral
Jカーブ効果[ジェーカーブこうか, jie-ka-bu kouka] (n) J-curve effect
カーブ尺[カーブじゃく, ka-bu jaku] (n) curved ruler
先端(P);尖端[せんたん, sentan] (n,adj-no) pointed end; tip; fine point; spearhead; cusp; vanguard; advanced; leading edge; apex (of a curve); (P)
円錐曲線[えんすいきょくせん, ensuikyokusen] (n) conic curve; conic section
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
双曲線[そうきょくせん, soukyokusen] (n) hyperbolic curve; hyperbola
反り[そり, sori] (n) warp; curvature; curve; arch
君が代蘭[きみがよらん, kimigayoran] (n) curve-leaf yucca (Yucca recurvifolia)
四方反鉋;四方反り鉋;四方反りかんな;四方反かんな[しほうそりかんな, shihousorikanna] (n) (See 反台鉋) wooden plane with a convex base curved both along the direction of cutting and across the blade
外回り[そとまわり, sotomawari] (n,vs) circumference; perimeter; outer tracks (in a loop or curve); outside work
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked
曲がり目;曲り目[まがりめ, magarime] (n) corner; turn; bend in the road; curve; turning point
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P)
曲刀[きょくとう, kyokutou] (n) curved sword (e.g. a scimitar, shamshir, etc.); curved blade
曲管[きょくかん, kyokukan] (n) siphon; curved pipe
曲線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] (n) {comp} curve-fitting compaction
曲面[きょくめん, kyokumen] (n) curved surface
湾曲(P);彎曲;弯曲;わん曲[わんきょく, wankyoku] (n,vs,adj-no) curve; bend; crook; (P)
端反り[はぞり;はたぞり, hazori ; hatazori] (n) outward-curving bowl rim; bowl lip curved outwards
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower
ベジェ曲線[ベジェきょくせん, bejie kyokusen] Bezier curve
成長曲線[せいちょうきょくせん, seichoukyokusen] logistic curve
曲線発生器[きょくせんはっせいき, kyokusenhasseiki] curve generator
等パラメタ曲線[とうパラメタきょくせん, tou parameta kyokusen] isoparametric curve
輪郭線要素[りんかくせんようそ, rinkakusenyouso] trimming curve
ベル型[ベルがた, beru gata] bell-shaped (e.g. curve)
円錐曲線[えんすいきょくせん, ensuikyokusen] conic curve, conics
曲線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] curve-fitting compaction

curve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอมพลิจูดเส้นโค้ง[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a curve FR:
แหกโค้ง[v. exp.] (haēk khōng) EN: overshoot a curve FR:
หัวโค้ง[n. exp.] (hūa khōng) EN: bend ; curve ; head of the curve FR: virage [m] ; courbe [f]
หัวคุ้ง[n.] (hūakhung) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river FR: méandre [m]
หัวเลี้ยว[n.] (hūalīo) EN: bend ; turn ; curve FR: virage [m] ; courbe [f] ; tournant (Belg.) [m]
การเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์[n. exp.] (kān plīenpl) EN: change in demand ; shift in demand curve ; change in demand curve FR:
การปรับเรียบเส้นโค้ง[n. exp.] (kān prap rī) EN: curve smoothing FR:
การปรับเส้นโค้ง[n. exp.] (kān prap se) EN: curve fitting FR:
การปรับเส้นโค้งเชิงพหุนาม[n. exp.] (kān prap se) EN: polynomial curve fitting FR:
โค้ง[v.] (khōng) EN: bow ; bend ; curve ; arch ; incline ; stoop FR: courber ; arquer ; incurver ; s'incurver
โค้งอันตราย[n. exp.] (khōng antar) EN: sharp curve ; dangerous curve FR: virage dangereux [m] ; courbe dangereuse [f]
โค้งสุดท้าย[n. (loc.)] (khōngsutthā) EN: final bend ; final curve ; home stretch FR:
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment FR: serpenter ; zigzaguer
คดเคี้ยว[v.] (khotkhīo) EN: crook ; wind ; twist ; curve FR:
ความชันของเส้นโค้ง[n. exp.] (khwām chan ) EN: gradient of a curve FR:
ความโค้ง[n.] (khwām khōng) EN: curvature ; curve ; arc FR: courbure [f] ; arc [m]
กราฟแบบซิกมอยด์[n. exp.] (krāp sikmøi) EN: sigmoid curve FR:
เลี้ยวโค้ง[v.] (līo khōng) EN: curve FR: virer
ไม้โค้งเขียนแบบ[n. exp.] (māi khōng k) EN: French curve FR:
งอ[v.] (ngø) EN: bend ; crook ; flex ; curve ; arch ; contract FR: courber ; plier ; recourber ; arquer ; ployer ; fléchir ; infléchir ; gauchir
ผิวโค้ง[n. exp.] (phiu khōng) EN: curve surface FR:
สัมผัสเส้นโค้ง[n. exp.] (samphat sen) EN: tangent line to a curve FR:
เซกเมนต์ของเส้นโค้ง[n. exp.] (sēkmēn khøn) EN: segment of a curve FR: segment de courbe [m]
เส้นโค้ง[n. exp.] (sen khōng) EN: curve ; arch FR: courbe [f]
เส้นโค้งอนุพัทธ์[n. exp.] (sen khōng a) EN: derived curve FR:
เส้นโค้งเบ้[n. exp.] (sen khōng b) EN: skew curve FR:
เส้นโค้งเบ้ทางลบ[n. exp.] (sen khōng b) EN: negatively skewed curve FR:
เส้นโค้งเบ้ทางซ้าย[n. exp.] (sen khōng b) EN: negatively skewed curve FR:
เส้นโค้งบิด[n. exp.] (sen khōng b) EN: twisted curve FR:
เส้นโค้งบนระนาบ[n. exp.] (sen khōng b) EN: plane curve FR:
เส้นโค้งบราคิสโทโครน[n. exp.] (sen khōng b) EN: brachistochrone curve FR: brachistochrone [f]
เส้นโค้งเชิงเดี่ยว = เส้นโค้งเชิงเดียว[n. exp.] (sen khōng c) EN: simple curve FR:
เส้นโค้งเชิงขั้ว[n. exp.] (sen khōng c) EN: polar curve FR:
เส้นโค้งเชิงปริพันธ์[n. exp.] (sen khōng c) EN: integral curve FR: courbe intégrale [f]
เส้นโค้งเชิงพีชคณิต[n. exp.] (sen khōng c) EN: algebraic curve FR: courbe algébrique [f]
เส้นโค้งเชิงเส้นกำกับ[n. exp.] (sen khōng c) EN: asymptotic curve FR: courbe asymptotique [f]
เส้นโค้งหาความยาวได้[n. exp.] (sen khōng h) EN: rectifiable curve FR:
เส้นโค้งจอร์แดน[n. exp.] (sen khōng J) EN: Jordan curve FR:
เส้นโค้งการเดือด[n. exp.] (sen khōng k) EN: boiling curve FR:
เส้นโค้งการเติบโต[n. exp.] (sen khōng k) EN: growth curve FR:

curve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anormale Häufigkeitskurve {f}abnormal curve
Amplitudenfrequenzgangkurve {f}amplitude-frequency response curve
Staukurve {f}backwater curve
Kurvenlineal {n}curve template; curve templet; French curve
Linie {f} | elastische Liniecurve | elastic curve
Dauerlinie {f}duration curve
Fieberkurve {f}temperature curve
Häufigkeitskurve {f}frequency curve
Kornverteilungsband {m}grain size fraction curve
Zinskurve {f}interest curve
Höhenlinie {f} [math.]level curve
Ortskurve {f} [math.]location curve
Penetrationskurve {f}penetration curve
Spline-Kurve {f}Spline curve
Kurvenschar {f}array of curves
Kurvenverlauf {m}curve shape
Kurvenleser {m}curve follower
Bogenstück {n}curved section
Biegelinie {f}deflection curve; elastic line
Kennlinie {f}characteristic; characteristic curve; characteristic line
Ucayaliblattspäher {m} [ornith.]Peruvian Recurvebill

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า curve
Back to top