ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decorate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decorate*, -decorate-

decorate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decorate (vt.) ประดับ See also: ตกแต่ง, ประดับประดา, เสริมแต่ง Syn. adorn, array, beautify, bedeck, deck, embellish, festoon, garnish, grace, ornament
decorate (vt.) มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ Syn. award a decoration to, award a mark of honor, honor
decorate with (phrv.) ประดับด้วย See also: ตกแต่งด้วย, ประดับประดาด้วย Syn. adorn with, deck with, festoon with, ornament with
decorate with (phrv.) ติดเหรียญ (กล้าหาญ) See also: ประดับเหรียญตรา, มอบเหรียญตรา
decorated (adj.) ที่ตกแต่งประดับประดา Syn. garnished
decorated (adj.) หรูหรา See also: ฟุ่มเฟือย Syn. elaborate
English-Thai: HOPE Dictionary
decorate(เดค'คะเรท) vt.,vi. ประดับ,ตกแต่ง, See also: decorateness n. การประดับหรือตกแต่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
decorate(vt) ประดับ,ตกแต่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบวร (v.) decorate See also: adorn Syn. ประดับ, แต่ง
ขจิต (v.) decorate See also: ornament, adorn, bedeck, embellish, set Syn. ประดับ, ตกแต่ง
ตกแต่ง (v.) decorate See also: deck out, dress Syn. ประดับ
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, ornament, embellish, beautify, garnish Syn. ประดับ, ขจิต, รจิต
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, ornament Syn. ประดับ
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon Syn. ประดับ, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim Syn. ประดับประดา, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม
ตกแต่ง (v.) decorate See also: ornament, adorn, bedeck, embellish, set Syn. ประดับ
ตกแต่ง (v.) decorate See also: adorn, embellish, ornament Syn. ประดับประดา
ประดับ (v.) decorate See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม
ประดับประดา (v.) decorate See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม
ภูษิต (v.) decorate See also: adorn, ornament Syn. ประดับ, แต่ง
รจิต (v.) decorate See also: adorn, ornament Syn. ตกแต่ง, ประดับ
อลงกต (v.) decorate See also: adorn, embellish, ornament Syn. ตกแต่ง, ประดับประดา
อ่า (v.) decorate See also: deck out, dress Syn. ประดับ, ตกแต่ง
แต่ง (v.) decorate See also: adorn, ornament, embellish, beautify, garnish Syn. ประดับ, ตกแต่ง, ขจิต, รจิต
แต่งแต้ม (v.) decorate See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง
แต่งแต้ม (v.) decorate See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง
ติดธง (v.) decorate with flags See also: attach a flag to, fasten flags, hoist (/raise) a flag, string up flags Syn. ประดับธง
ประดับธง (v.) decorate with flags See also: attach a flag to, fasten flags, hoist (/raise) a flag, string up flags
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Did you decorate and furnish it yourself?คุณตกแต่งประดับประดามันด้วยตนเองหรือนี่
Did you decorate this yourself?คุณตกแต่งสิ่งนี้ด้วยตัวคุณเองหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, while I decorate and his friends arrive, I was thinking, if you wouldn't mind...ขณะที่ฉันตบแต่งบ้านและชวนเพื่อนเขามา. ฉันอยากรู้ว่า คุณจะสะดวกไม๊...
Our right to decorate as we see fit.สิทธิในการตกแต่งอย่างที่เราเห็นว่าเหมาะสม
Let's decorate the canopy of the skyเพื่อประดับใต้ชายคาแห่งท้องฟ้า
He can build home and decorate them.เค้าสร้างได้ทั้งบ้านแถมแต่งบ้านได้อีกต่างหาก
They could decorate the room any way they wanted.ว่าเค้าสามารถตกแต่งห้องนี้ได้ตามที่เค้าต้องการ
I helped decorate your stupid locker.ชั้นช่วยคุณจัดล็อกเกอร์โง่ๆนั่น
I'm getting really worried. I mean, how long can it take to decorate one room?ฉันเครียดจริงๆนะ เมื่อไรเค้าจะทำห้องเสร็จซะที
To celebrate, we'll eat cake and decorate the house with lights and balloons.เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง, \ เราจะกินเค้ก และตกแต่งบ้าน \ด้วยไฟและลูกโป่ง
World-famous brand name stores can be found here, and you can even buy items to decorate your avatar.สินค้าแบรนเนมจากทั่วโลก มีอยู่ที่นี่แล้วค่ะ คุณสามารถซื้อของมาตกแต่งอวตาร์ของคุณได้ด้วยค่ะ
You have to take the tradition and decorate it your way.คุณต้องเอาประเพณีเก่า มาตกแต่งในแบบของคุณเอง
You can decorate it however you like.- นายจะตกแต่งมันยังไงก็ได้ตามใจนาย
Well, we hired Barbara to decorate her room.เราเลยจ้างบาร์บาร่า แฟร์ไชลด์มาตกแต่งห้องให้เธอ

decorate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆设[bǎi shè, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ, 摆设 / 擺設] furnish and decorate (a room)
[máo, ㄇㄠˊ, 旄] banner decorated with animal's tail
雕楹碧槛[diāo yíng bì kǎn, ㄉㄧㄠ ˊ ㄅㄧˋ ㄎㄢˇ, 雕楹碧槛 / 彫楹碧檻] carved pillar, jade doorsill (成语 saw); heavily decorated environment
[xiū, ㄒㄧㄡ, 修] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate
牌楼[pái lou, ㄆㄞˊ ㄌㄡ˙, 牌楼 / 牌樓] decorated archway
缀饰[zhuì shì, ㄓㄨㄟˋ ㄕˋ, 缀饰 / 綴飾] decorate; decoration
[shì, ㄕˋ, 饰 / 飾] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate
装饰[zhuāng shì, ㄓㄨㄤ ㄕˋ, 装饰 / 裝飾] to decorate; decoration; decorative; ornamental

decorate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポップ[, poppu] (adj-na,n,vs) (1) pop; (2) signage; display; billboard (as used to decorate arcade games); (P)
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully
念持仏[ねんじぶつ, nenjibutsu] (n) (obsc) Buddhist image used as jewellery or to decorate one's home
飾り立てる[かざりたてる, kazaritateru] (v1,vt) to decorate gaudily; to deck out
デコトラ[, dekotora] (n) decorated truck; art truck
デコレーションケーキ[, dekore-shonke-ki] (n) decorated cake (wasei
デコ電[デコでん, deko den] (n) (See 姫電) decorated cell phone
レモンチョウチョウウオ[, remonchouchouuo] (n) dotted butterflyfish (Chaetodon semeion); decorated butterflyfish; golden butterflyfish
作り立てる[つくりたてる, tsukuritateru] (v1,vt) to adorn; to decorate; to dress up; to build up
地蔵盆[じぞうぼん, jizoubon] (n) Jizo Festival (child-focused religious festival, in which Jizo statues are decorated, esp. in Kyoto; 23-24 August)
姫電[ひめでん, himeden] (n) (from 姫電話) highly decorated cell phone
烏犀帯[うさいたい, usaitai] (n) (obsc) type of leather belt worn with ceremonial court dress and decorated with a rhinoceros horn
牙纛[がとう, gatou] (n) flagstaff decorated with ivory carried by the emperor or a general
玉門[ぎょくもん, gyokumon] (n) beautifully decorated gate (euph. for female genitalia)
画楼[がろう, garou] (n) picture gallery; high decorated building
画舫[がぼう, gabou] (n) (See 遊覧船) exquisitely decorated pleasure boat
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly
絵日傘[えひがさ, ehigasa] (n) decorated umbrella; figured paper parasol
絵蝋燭[えろうそく, erousoku] (n) candle decorated with pictures, e.g. of colored birds and flowers
縁神獣鏡[しんじゅうきょう, shinjuukyou] (n) ancient mirror decorated with gods and animals
飾り車;餝り車[かざりぐるま, kazariguruma] (n) type of carriage beautifully decorated with gold, silver, gems, etc., for use by Heian era nobles at festivals and like activities
飾る[かざる, kazaru] (v5r,vt) to decorate; to ornament; to adorn; (P)

decorate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่า[v.] (ā) EN: decorate FR:
อลงกต[v.] (alongkot) EN: decorate FR:
บันจวบ[v.] (banjūap) EN: decorate ; adorn FR:
บรัด[v.] (barat) EN: decorate FR:
ชรริน[n.] (chararin = ) EN: decorate FR:
ชริน[v.] (charin) EN: decorate FR:
กบูร[v.] (kabūn) EN: decorate FR: décorer
ขจิต[v.] (khajit) EN: decorate FR:
แครง[v.] (khraēng) EN: decorate FR:
กระบวร[v.] (krabūan) EN: decorate FR: décorer
กระบูร[v.] (krabūn) EN: decorate FR: décorer
พระราชทานเครื่องราชฯ[v. exp.] (phrarātchat) EN: decorate FR:
ภูษิต[v.] (phūsit) EN: decorate FR:
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance FR: décorer ; orner ; embellir ; parer ; ornementer
ประดับธง[v. exp.] (pradap thon) EN: decorate with flags ; deck with flags FR:
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches FR: décorer ; apporter la touche finale
รจิต[v.] (rajit) EN: arrange ; decorate FR:
สรรค์[v.] (san) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate FR: créer ; construire ; décorer
แต่ง[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
แต่งร้าน[v. exp.] (taeng rān) EN: decorate a shop FR: décorer un magasin/une boutique
แต่งแต้ม[v. exp.] (taeng taēm) EN: decorate FR:
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify FR: décorer ; orner ; embellir ; ornementer ; rafraîchir
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
อลังการ[adj.] (alangkān) EN: attractively decorated ; dazzlingly beautified ; splendiferous ; resplendent FR:
อลงการ[adj.] (alongkān) EN: attractively decorated FR:
ช่างตกแต่ง[n. exp.] (chang tokta) EN: decorator FR: décorateur [m]
ช่างตกแต่งภายใน[n. exp.] (chang tokta) EN: interior designer FR: décorateur d'intérieur [m]
แกแล[n.] (kaēlaē) EN: crossed and decorated gable finials FR:
กะแล[n.] (kalaē) EN: crossed and decorated gable finials FR:
กาแล[n.] (kālaē) EN: crossed and decorated gable finials FR:
ขจิต[adj.] (khajit) EN: decorated ; embellished FR:
คนตกแต่ง[n. exp.] (khon toktae) EN: decorator FR: décorateur [m]
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ลุ่น[adj.] (lun-lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
นักตกแต่ง[n. exp.] (nak toktaen) EN: FR: décorateur [m] ; décoratrice [f]
นักตกแต่งภายใน[n. exp.] (nak toktaen) EN: FR: décorateur d'intérieur [m] ; décoratrice d'intérieur [f]
ประดับประดา[adj.] (pradappradā) EN: decorated (with) FR: orné (de)
ทรงเครื่อง[v.] (songkhreūan) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired FR:
ทรงเครื่อง[adj.] (songkhreūan) EN: savory ; garnished ; decorated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decorate
Back to top