ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intricate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intricate*, -intricate-

intricate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intricate (adj.) ที่ซับซ้อน Syn. complicated, complex Ops. simple
English-Thai: HOPE Dictionary
intricate(อิน'ทระคิท) adj. พัวพัน,สับสน,ยุ่ง,ยากที่จะเข้าใจ., See also: intricately adv. intricateness n., Syn. tangled,
English-Thai: Nontri Dictionary
intricate(adj) ยุ่งยาก,สับสน,พัวพัน,สลับซับซ้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An intricate and extremely challenging o.i.f.Surgery was performed by dr.Torres and dr.Hunt this morning before rounds.การผ่าตัดOIFที่ประนีตและท้าทายถูกทำโดย ดร.เทอเรส และดร.ฮันท์ก่อนตรวจคนไข้
My readers appreciate the intricate plots and the unique forensics.ผู้อ่านของฉันยกย่องในโครงเรื่องที่ซับซ้อนและการโต้แย้งเพื่อหาข้อสรุป
THE INTRICATE PATTERNS THAT THE DARK MATTER FORMS,ดังนั้นที่ใดก็ตามที่มีคลัสเตอร์ ยักษ์ใหญ่ของกาแลคซี มีความเข้มข้นมากของสสารมืด
Details surrounding the intricate system of gas lines that run beneath the square are still forthcoming, but the majority of those lines date back to the Soviet era and have not been updated in at least. ..รายระเอียดรอบๆ ระบบท่อแก๊สอันซับซ้อน ซึ่งอยู่ภายใต้จัตุรัส ซึ่งจะรายงานให้ทราบต่อไป แต่ท่อแก็สส่วนใหญ่นั้น มีมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียต
She ruled Russia in the late 1700s, and one night, when she was feeling particularly randy, she used an intricate system of pulleys to have intimate relations with a horse.เธอปกครองรัสเซีย ช่วงปลายปี 1700 และคืนนึง เธอเกิดอาการ อยากกินตับอย่างรุนแรง
He had intricate relationships with the special missions for the North.ชุดปฎิบัติภารกิจพิเศษที่ส่งไป เกาหลีเหนือสำหรับความสัมพันธ์ที่แก้ไม่ได้
She has this intricate concealment technique.เธอมีเทคนิคการอำพรางที่เนี๊ยบมาก
Americas financial system is intricate and complex.ระบบการเงินของอเมริกาสับสนและซับซ้อน
You see, I have a very intricate pile system going here.นายก็เห็น ฉันมีการคัดแยก ที่เป็นระบบอย่างยิ่ง
The intricate knots would be impossible with arthritis.เงื่อนซับซ้อนแบบนั้น คนเป็นโรคไขข้อมัดไม่ได้
The structure of a fungus mirrors that of the human brain... an intricate web of connections.โครงสร้างของเชื้อรา ก็เหมือนโครงสร้างของสมองมนุษย์ เป็นสายใยซับซ้อนที่เชื่อมโยงกัน
He must have channeled years of anger to come up with a plan as intricate as this.เขาคงต้องใช้เวลาหลายปี ไปกับความโกรธแค้น และคิดแผนที่ซับซ้อนขนาดนี้

intricate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
错综[cuò zōng, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ, 错综 / 錯綜] intricate; complicated; tangled; involved; to synthesize

intricate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds
手が込む;手が混む[てがこむ, tegakomu] (exp,v5m) (See 手の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex
手の込んだ;手の混んだ[てのこんだ, tenokonda] (adj-f) intricate; elaborate; complicated; complex
煩雑(P);繁雑[はんざつ, hanzatsu] (adj-na,n) complex; intricate; complicated; confused; troublesome; vexatious; (P)
込み入った[こみいった, komiitta] (adj-f) intricate; complicated

intricate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผีเสื้อลายตลกขีดยุ่ง[n. exp.] (phīseūa lāi) EN: Intricate Jester FR:
ซับซ้อน[adj.] (sapsøn) EN: sophisticated ; complex ; complicated ; intricate ; having layer upon layer of FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe ; alambiqué
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungy) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness ; chaos ; clutter FR: désordre [m[ ; pagaille [f] ; chaos [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intricate
Back to top