ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exhilarate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exhilarate*, -exhilarate-

exhilarate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhilarate (vt.) ทำให้เบิกบานใจ See also: ทำให้มีความสุข Syn. cheer, enliven, invigorate
exhilarated (adj.) ซึ่งมีความสุขมาก See also: ชื่นใจ, ปิติยินดี Syn. ecstatic, jubilant
English-Thai: HOPE Dictionary
exhilarate(เอคซิล'ละเรท) vt. ทำให้เบิกบานใจ,กระตุ้น,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: exhilarator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
exhilarate(vt) ทำให้ร่าเริง,ทำให้เบิกบาน,ทำให้ดีอกดีใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Feel kind of exhilarated.กลับรู้สึกว่าตัวเองร่าเริง
I've never seen you so exhilarated.ฉันไม่เคยเห็นนาย มีความสุขขนาดนั้นมาก่อนเลย

exhilarate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うはうは[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles
気分高揚[きぶんこうよう, kibunkouyou] (n,adj-no) feeling exhilarated
浮き立つ[うきたつ, ukitatsu] (v5t,vi) to be enlivened; to be exhilarated

exhilarate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิงโลดใจ[v.] (linglōtjai) EN: be elated (at) ; elate ; exhilarate ; be overjoyed at/with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exhilarate
Back to top