ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depression

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depression*, -depression-

depression ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depression (n.) การยุบตัวลงไป See also: ส่วนที่ยุบตัวลง Syn. cavity, dent, hole Ops. hill, bump
depression (n.) ความกดอากาศต่ำ See also: บริเวณความกดอากาศต่ำ, ไซโคลน, ดีเปรสชั่น Syn. low pressure area
depression (n.) ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ Syn. slump, recession, downslide Ops. upturn, rise
depression (n.) ความสะเทือนใจ See also: ความเศร้าสลด, ความหดหู่ Syn. unhappiness, gloom Ops. hopefulness, cheerfulness
depression (n.) รอยบุ๋ม See also: รอยเว้าลงไป, รอยกด Syn. hollow
depression (n.) พายุดีเพรสชั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
depression(ดีเพรส'เชิน) n. การทำให้ตกต่ำ,ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ,บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ำ,ความกดดันของอากาศต่ำ,ที่เป็นแอ่งหลุมหรือเว้า
English-Thai: Nontri Dictionary
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
depression๑. แอ่ง, รอยบุ๋ม๒. การทำหน้าที่ลดลง๓. ภาวะซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depressionดีเปรสชัน [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสะเทือนใจ (n.) depression See also: melancholy
ดีเปรสชัน (n.) depression
พายุดีเปรสชัน (n.) depression Syn. ดีเปรสชัน
มุมก้ม (n.) angle of depression See also: angle of indication Syn. มุมกดลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Through the Depression when we didn't have anything.ตอนที่สิ้นหวัง เราแทบไม่มีอะไรกันเลย
Confirm depression with... obsessional features.ยืนยันว่าเครียดจากการหมกมุ่น
Our great depression is our lives.เรามีข้อตกลงกับเออร์วิน เออร์วินเรอะ มันนอนไหปลาร้าหักอยู่บ้าน
Less than a year later, the Great Depression that swept the nation... hit Savannah.ไม่ถึงปีถัดมา วิกฤตเศรษฐกิจ ก็ส่งผลถึงซาวันน่าห์
Did I miss somethin' ? Did I ? Or are we not in the midst of a great depression ?นี่เราไม่ได้อยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจรึไง
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์
But under the community's care, she lost her depression and...But under the community's care, she lost her depression and...
If you're right, then this guy, who's not an ass, who's not a workaholic, who's not a sociopath, has somehow missed both her depression and severe alcoholism.คนที่ไม่ต่อต้านสังคม อย่างไรก็ตามก็พลาดทั้งเรื่อง อาการซึมเศร้า และโรคติดเหล้ารุนแรง
My mom went into a pretty bad depression when he got arrested.แม่ของฉันรู้สึกเศร้าหดหู่อย่างมาก ตอนที่พ่อถูกจับ
She drank out of depression and loneliness.แม่ดื่มเพราะเหงาและเครียด
No depression no migraine, nothing.คุณอยากตาบอดอีกครั้งหรือ
Like, your depression thing, I get it. I'm totally, totally worried.แบบว่าเรื่องที่เธอเครียดอยู่เนี่ย ฉันเข้าใจนะแล้วก็ฉันห่วงนะห่วงจริงๆ

depression ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低迷[dī mí, ㄉㄧ ㄇㄧˊ, 低迷] depression (esp. economic)
准葛尔盆地[Zhǔn gě ěr pén dì, ㄓㄨㄣˇ ㄍㄜˇ ㄦˇ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 准葛尔盆地 / 準葛爾盆地] Dzungaria or Jungarian depression in north Xinjiang between Altai and Tianshan
塔里木盆地[Tǎ lǐ mù pén dì, ㄊㄚˇ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 塔里木盆地] Tarim Basin depression in southern Xinjiang
盆地[pén dì, ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 盆地] basin (low-lying geographical feature); depression
抑郁症[yì yù zhèng, ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, 抑郁症 / 抑鬱症] clinical depression
凹坑[āo kēng, ㄠ ㄎㄥ, 凹坑] concave depression; crater
凹进[āo jìn, ㄠ ㄐㄧㄣˋ, 凹进 / 凹進] concave; a concavity (lower than the surrounding area); a depression; hollow; dented
中央凹[zhōng yāng āo, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄠ, 中央凹] fovea centralis (depression in the macula retina, most sensitive optic region)
不景气[bù jǐng qì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, 不景气 / 不景氣] depression; recession; slump
抑郁[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, 抑郁] depression; depressed; despondent; gloomy
[wā, ㄨㄚ, 洼 / 窪] depression; sunken; swamp
洼地[wā dì, ㄨㄚ ㄉㄧˋ, 洼地 / 窪地] depression; low-lying ground
拗陷[ào xiàn, ㄠˋ ㄒㄧㄢˋ, 拗陷] geological depression
四大盆地[sì dà pén dì, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 四大盆地] four great basin depressions of China, namely Tarim 塔里木盆地 in south Xinjiang, Jungar 準葛爾盆地|准葛尔盆地 and Tsaidam or Qaidam 柴達木盆地|柴达木盆地 in north Xinjiang Sichuan 四川盆地
躁狂抑郁症[zào kuáng yì yù zhèng, ㄗㄠˋ ㄎㄨㄤˊ ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, 躁狂抑郁症 / 躁狂抑鬱症] manic depression
惆怅[chóu chàng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˋ, 惆怅 / 惆悵] melancholy; depression

depression ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うつ状態;鬱状態;欝状態[うつじょうたい, utsujoutai] (n,adj-no) depression; manic depression
デプレッション;ディプレッション[, depuresshon ; deipuresshon] (n) depression
世界恐慌[せかいきょうこう, sekaikyoukou] (n) (See 世界大恐慌) worldwide financial crisis; global depression
凹地;窪地;くぼ地[おうち(凹地);くぼち, ouchi ( ou chi ); kubochi] (n) pit; hollow; basin; depression
凹所[おうしょ, ousho] (n) concavity; hollow; depression
危極[ききょく, kikyoku] (n) crisis; grave danger; serious depression
台湾坊主[たいわんぼうず, taiwanbouzu] (n) atmospheric depression originating in Taiwan
壷;壺;壼(iK)[つぼ;つほ(ok);つふ(ok), tsubo ; tsuho (ok); tsufu (ok)] (n) (1) jar; pot; vase; (2) dice cup; (3) depression (i.e. the basin of a waterfall); (4) (arch) target (when aiming an arrow); (5) (See 思うつぼ) (figurative) bull's-eye; (6) key point (of a conversation, etc.); (7) acupuncture point; moxibustion point; (8) (often ツボ) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.)
引っ込み[ひっこみ, hikkomi] (n) retreat; retirement; depression (hole)
戦後恐慌[せんごきょうこう, sengokyoukou] (n) post World War I depression; depression of 1920-1921
抑鬱;抑うつ[よくうつ, yokuutsu] (n) dejection; depression
気鬱;気欝[きうつ, kiutsu] (adj-na,n) gloom; mental depression
沈鬱[ちんうつ, chin'utsu] (adj-na,n) melancholy; gloom; depression
陥没[かんぼつ, kanbotsu] (n,vs) cave-in; collapse; sinking; depression (e.g. of the skull); subsidence; (P)
鬱病;うつ病[うつびょう, utsubyou] (n) melancholia; depression
ウバーレ[, uba-re] (n) uvala (composite karst depression) (ger
ラクナ[, rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression)
不振[ふしん, fushin] (adj-na,n) dullness; depression; slump; stagnation; (P)
不景気[ふけいき, fukeiki] (adj-na,n) business recession; hard times; depression; gloom; sullenness; cheerlessness; (P)
低地[ていち, teichi] (n,adj-no) depression; lowlands; low ground; bottom land; plain; (P)
低気圧[ていきあつ, teikiatsu] (adj-na,n) (1) low (atmospheric) pressure; low-pressure system; depression; cyclone; (2) bad temper; foul mood; tense situation; (P)
凹み(P);窪み(P)[くぼみ(P);へこみ(凹み)(P), kubomi (P); hekomi ( kubomi )(P)] (n) hollow; cavity; dent; depression; (P)
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na,n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P)
気鬱症;気欝症(iK)[きうつしょう, kiutsushou] (n) depression; melancholy
消沈;銷沈[しょうちん, shouchin] (n,vs,adj-no) depression; low spirits; dejection
躁鬱病;躁うつ病;そううつ病;躁欝病[そううつびょう;そううつやまい, souutsubyou ; souutsuyamai] (n,adj-no) manic depression; manic-depressive psychosis; bipolar disorder
長期不況[ちょうきふきょう, choukifukyou] (n) prolonged recession; depression; protracted economic slump

depression ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake ; basin FR: dépression [f] ; enfoncement [m] ; bassin [m]
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well FR: puits [m] ; trou [m]
ดีเปรสชัน = ดีเปร๊สชั่น[n.] (dīprētchan) EN: depression FR: dépression atmosphérique [f$ ; dépression cyclonique [f]
ความหดหู่[n.] (khwām hothū) EN: depression ; melancholy FR:
ความสะเทือนใจ[n.] (khwām sathe) EN: depression FR: dépression [f]
ความท้อแท้[n.] (khwām thøth) EN: disheartenment FR: abattement [m] ; accablement [m] ; découragement [m] ; affliction [f] (litt.) ; consternation [f] ; torpeur [f] ; dépression [f] ; déserspoir [m] ; écoeurement [m] ; effondrement [m] ; démoralisation [f] (vx)
มุมก้ม[n. exp.] (mum kom) EN: angle of depression FR:
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่[n. exp.] (phāwa sētth) EN: Great Depression FR:
ภาวะซึมเศร้า[n. exp.] (phāwa seums) EN: depression FR: dépression [f] ; état dépressif [m]
ภาวะซึมเศร้ารุนแรง[n. exp.] (phāwa seums) EN: major depressive disorder ; major depressive episode ; clinical depression ; major depression ; severe depression ; unipolar depression FR: dépression sévère [f] ; dépression majeure [f]
พายุดีเปรสชัน[n. exp.] (phāyu dīprē) EN: tropical depression ; depression FR: dépression tropicale [f]
รอยบุ๋ม[n. exp.] (røi bum) EN: fovea ; incisure FR: dépression [f]
โรคอารมณ์สองขั้ว[n. exp.] (rōk ārom sø) EN: bipolar disorder ; manic-depressive disorder ; bipolar affective disorder ; manic depression FR:
โรคซึมเศร้า[n. exp.] (rōk seumsao) EN: depression ; major depressive disorder (MDD) FR: dépression [f]
เศรษฐกิจตกฅ่ำ[n. exp.] (sētthakit t) EN: economic depression ; economic recession ; cyclical downturn FR: dépression [f] ; crise économique [f]
ที่ลุ่ม[n. exp.] (thī lum) EN: lowland ; low-lying area/land FR: dépression [f] ; cuvette [f]
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:
ยุควิกฤตเศรษฐกิจ = ยุควิกฤติเศรษฐกิจ[n. exp.] (yuk wikrit ) EN: depression FR: dépression [f] (anglic.)

depression ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Depression {f} | Depressionen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depression
Back to top