ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

finely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *finely*, -finely-

finely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
finely (adv.) อย่างละเอียด See also: แหลก, ป่น
finely (adv.) อย่างประณีต See also: อย่างละเอียด Syn. delicately
finely (adj.) อย่างสวยงาม See also: อย่างงดงาม Syn. nicely, elegantly
English-Thai: HOPE Dictionary
finely(ไฟนฺ'ลี) adj. ดีเลิศ,ประณีต,งดงาม,ละเอียด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหมือด (n.) finely cut vegetables eating with Thai vermicelli and curry sauce See also: chopped banana flowers
ทรายละเอียด (n.) finely powdered sand See also: fine sand, very minute grains of sand Ops. ทรายหยาบ
ทรายแป้ง (n.) finely powdered sand See also: fine sand, very minute grains of sand Syn. ทรายละเอียด Ops. ทรายหยาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, my finely honed instincts are telling me that he probably escaped through here.สัญชาติญาณอันเฉียบของฉัน บอกว่า... เขาจะต้องหนีออกทางนี้แน่
You know, you should've seen Rachel when she was a kid, all black nail Polish and attitude and a finely tuned compass for the wrong guy.นายรู้มั้ย นายควรจะได้เห็นราเชลตอนที่เธอยังเด็ก ทาเล็บสีดำทั้งมือและเจตคติ
I'm bringing with me the next generation of finely tuned combat soldiers.ข้าจะไปกับนักรบเหนือมนุษย์รุ่นใหม่ที่เราสร้าง

finely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce
みじん切り(P);微塵切り[みじんぎり, mijingiri] (n) finely chopped (cooking); (P)
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed
彫りの深い[ぼりのふかい, borinofukai] (adj-i) finely chiseled (features)
精確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 正確・せいかく) detailed and accurate; exhaustive and precise; meticulous; finely detailed
芋粥[いもがゆ, imogayu] (n) (1) rice gruel with diced sweet potatoes; (2) (arch) gruel with ivy broth and finely minced Japanese yam served at large Imperial banquets
金平[きんぴら, kinpira] (n) finely chopped cooked vegetable (typically burdock)
骨切り[ほねきり, honekiri] (n) (1) osteotomy; (2) finely cutting a fish to cut up its small bones
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge
越虫貝[えっちゅうばい;エッチュウバイ, ecchuubai ; ecchuubai] (n) (uk) finely-striate buccinum (species of whelk, Buccinum striatissimum)

finely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
หั่นฝอย[v. exp.] (han føi) EN: shred ; slice finely FR: râper ; découper en lanières ; découper finement
หั่นละเอียด[v. exp.] (han la-īet) EN: chop finely ; mince FR: hacher finement ; émincer
ละเอียด[adj.] (la-īet) EN: crushed to powder ; powdered ; pulverized ; finely powdered FR: réduit en poudre
ทรายแป้ง[n. exp.] (sāipaēng) EN: silt ; finely powdered sand ; fine sand FR:
สับละเอียด[v. exp.] (sap la-īet) EN: chop finely FR: hacher menu ; hacher finement
สับละเอียด[adj.] (sap la-īet) EN: finely chopped FR:
ซอย[v.] (søi) EN: slice ; divide ; mince ; cut into thin slices ; pare ; chop up ; slice finely FR: émincer ; couper finement
ซอยละเอียด[adj.] (søi la-īet) EN: finely sliced FR:
หย่อง[n.] (yǿng) EN: finely carved windowsill FR:

finely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feinmaschig {adj}finely woven

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า finely
Back to top