ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

choose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *choose*, -choose-

choose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
choose (vt.) เลือก See also: คัดเลือก, เลือกสรร, คัด Syn. pick out, select
choose (vi.) เลือก
choose among (phrv.) คัดเลือกจาก
choose as (phrv.) เลือกให้เป็น See also: แต่งตั้งให้เป็น Syn. choose for
choose between (phrv.) เลือกระหว่าง
choose for (phrv.) เลือกให้เป็น See also: แต่งตั้งให้เป็น Syn. choose as, select as
choose from (phrv.) คัดเลือกจาก See also: คัดสรรจาก Syn. select from
choose sides (idm.) กำหนดผู้เล่นและแบ่งข้างกัน
choosey (adj.) ช่างเลือก Syn. choosy
English-Thai: HOPE Dictionary
choose(ชูส) (chose,chosen,choosing,chooses) vt. เลือก,คัดเลือก,สมัคร. vi. เลือก,เลือกสรร,ชอบ. -Phr. (cannot choose but ต้อง,จำต้อง,ก็เลยต้อง) . -Phr. (choose up คัดเลือกคนเล่นลงสนาม), See also: chooser n. ดูchoose choosingly adv. ดูchoose คำที่มีค
choosey(ชู'ซี) adj. เอาใจยาก, จู้จี้
English-Thai: Nontri Dictionary
choose(vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คัดตัว (v.) choose See also: select, pick
คัดเลือก (v.) choose See also: select, pick, assort Syn. เลือกสรร, คัด, เลือก, เลือกเฟ้น
เลือก (v.) choose See also: select, pick, assort, elect Syn. เลือกสรร, คัด, คัดเลือก, เลือกเฟ้น
เลือกคัด (v.) choose See also: select, pick, elect Syn. คัดเลือก, เลือก, คัด, เลือกสรร, เลือกเฟ้น
สุ่ม (v.) choose at random See also: choose whimsically Syn. เลือกสุ่ม
สุ่ม (v.) choose at random See also: choose whimsically Syn. เลือกสุ่ม
เลือกสุ่ม (v.) choose at random See also: choose whimsically
เลือกสุ่ม (v.) choose at random See also: choose whimsically
chose (vt.) กริยาช่อง 2 ของ choose
chose (vi.) กริยาช่อง 2 ของ choose
chosen (vt.) กริยาช่อง 3 ของ choose
chosen (vi.) กริยาช่อง 3 ของ choose
คัดหา (v.) pick and choose See also: select, cull, choose Syn. เสาะหา, เลือกหา, เลือกสรร
ตาแหลม (v.) smartly choose See also: intelligently choose
เฟ้นหา (v.) pick and choose See also: select, cull, choose Syn. เสาะหา, เลือกหา, คัดหา, เลือกสรร
เลือกหา (v.) pick and choose See also: select, cull, choose Syn. เสาะหา, คัดหา, เลือกสรร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm free to choose who I want to hireฉันมีอิสระที่จะเลือกจ้างใครก็ได้ที่อยากจะจ้าง
Why don't you choose?ทำไมคุณไม่เลือกล่ะ?
No, you invited me out, you chooseไม่ คุณชวนฉันมา คุณเลือกเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You must learn to choose between right and wrong.คุณต้องเรียนรู้ที่จะเลือก ระหว่างที่เหมาะสมและ
It's obvious you want to be kind, but why do you choose me for your charity?เห็นชัดว่าคุณอยากแสดงเมตตา เเต่ทําไมถึงเลือกมาสงเคราะห์ฉันล่ะคะ
You see, Mr. Ambassador, we're starved for people with administrative training here, and I haven't the luxury to pick and choose as your president has.{\cHFFFFFF}You see, Mr. Ambassador, {\cHFFFFFF}we're starved for people with administrative training here, {\cHFFFFFF}and I haven't the luxury to pick and choose as your president has.
Why choose me as your defending officer?ทำไมต้องเลือกฉันเป็น เจ้าหน้าที่ป้องกันของคุณหรือไม่
You can choose one of oursคุณสามารถเลือกสิ่งของของเราเอง
If some of you choose to find hotel rooms, I'll have no objections.ถ้ามีใครบางคนจะหาโรงแรมพัก ฉันไม่ขัดข้อง.
We should choose a lottery.เราควรจะเลือก การจับสลาก
It's only symbolic if we choose to make it so.มันจะเป็นการแสดงออก ถ้าเราคิดว่ามันเป็น
I know. So I choose to expose myself.ผมรู้ ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะเปิดเผยตัวเอง
Which shall we choose out of these two ugly characters?แล้วจะเลือกทางไหน \ จากเจ้าตัวอัปลักษณ์สองตัวนี้เนี่ย
I'm not a great fool, so I can clearly not choose the wine in front of you.ฉันไม่ใช่คนโง่... ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้านาย
You would've counted on it, so I can clearly not choose the wine in front of me.นายก็จะรู้ทัน... ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้าฉัน

choose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任选[rèn xuǎn, ㄖㄣˋ ㄒㄩㄢˇ, 任选 / 任選] to choose arbitrarily; to take whichever one fancies
卜宅[bǔ zhái, ㄅㄨˇ ㄓㄞˊ, 卜宅] to choose a capital by divination; to choose a home; to choose one's burial place by divination
卜居[bǔ jū, ㄅㄨˇ ㄐㄩ, 卜居] to choose a home
矮子里拔将军[ǎi zi li bá jiāng jūn, ㄞˇ ㄗ˙ ㄌㄧ˙ ㄅㄚˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, 矮子里拔将军 / 矮子裡拔將軍] lit. choose a general from among the dwarfs; fig. choose the best person available (out of a mediocre bunch)
飞蛾投火[fēi é tóu huǒ, ㄈㄟ ㄜˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄛˇ, 飞蛾投火 / 飛蛾投火] lit. like a moth flying into the fire (成语 saw); fig. to choose a path to certain destruction
选用[xuǎn yòng, ㄒㄩㄢˇ ㄩㄥˋ, 选用 / 選用] to choose for some purpose; to select and use
[tiāo, ㄊㄧㄠ, 挑] carry on a pole; choose
挑选[tiāo xuǎn, ㄊㄧㄠ ㄒㄩㄢˇ, 挑选 / 挑選] choose; select
[zōu, ㄗㄡ, 诹 / 諏] choose; consult
推举[tuī jǔ, ㄊㄨㄟ ㄐㄩˇ, 推举 / 推舉] elect; choose
选举人[xuǎn jǔ rén, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄖㄣˊ, 选举人 / 選舉人] selector; chooser

choose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くじで選ぶ;籤で選ぶ[くじでえらぶ, kujideerabu] (exp,v5b) to choose by lot
兄たり難く弟たり難し[けいたりがたくていたりがたし, keitarigatakuteitarigatashi] (exp) there is little to choose between the two; they're both about the same
多くの中から選ぶ[おおくのなかからえらぶ, ookunonakakaraerabu] (exp,v5b) to choose among many things
惑い箸[まどいばし, madoibashi] (n) (See 迷い箸) hovering one's chopsticks back and forth over side dishes, when trying to choose which one to take (a breach of etiquette)
押し立てる;押したてる;押立てる;推し立てる[おしたてる, oshitateru] (v1,vt) (1) to set up; to raise; (2) to nominate; to choose as a representative; (3) to push; to shove
目移り[めうつり, meutsuri] (n,vs) distraction; difficulty in choosing; inability to choose
自由結婚[じゆうけっこん, jiyuukekkon] (n) freedom to choose one's marriage partner, parental wishes notwithstanding
良い日を選ぶ[よいひをえらぶ, yoihiwoerabu] (exp,v5b) to choose a lucky (auspicious) day
見繕う;見つくろう[みつくろう, mitsukurou] (v5u,vt) to choose (a thing) at one's own discretion; to use one's discretion in choosing
見計らう[みはからう, mihakarau] (v5u,vt) to choose at one's own discretion
迷い箸[まよいばし, mayoibashi] (n) (See 惑い箸) hovering one's chopsticks back and forth over side dishes, when trying to choose which one to take (a breach of etiquette)
選ぶ所がない[えらぶところがない, erabutokoroganai] (exp) (id) There is nothing choose between the two
選曲[せんきょく, senkyoku] (n) (1) chosen song; choosing a song; (vs) (2) to choose a song
して言えば[していえば, shiteieba] (n) if I must say (choose)
どちらにしろ[, dochiranishiro] (exp) whichever one one chooses; either way
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone)
選する[せんする;ぜんする, sensuru ; zensuru] (vs-s,vt) to choose; to take; to select; to pick out
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: เลือกจากตัวเลือกที่มี English: to choose

choose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟ้น[v.] (fen) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner
กาลัญญุตา[u] (kālanyutā) EN: the quality of one who knows the proper time ; knowing the proper time ; knowledge of how to choose and keep time FR:
กำหนดตัว[v. exp.] (kamnot tūa) EN: select ; choose FR: sélectionner une personne ; choisir une personne
คัด[v.] (khat) EN: select ; pick ; choose ; glean ; sort ; cull ; separate ; cull FR: choisir ; sélectionner
คัดหา[v. exp.] (khat hā) EN: pick and choose FR:
คัดเลือก[v.] (khatleūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
คัดแยก[v. exp.] (khat yaēk) EN: sort out ; pick out ; screen ; choose ; select FR: trier ; séparer ; sélectionner
กระอักกระอ่วน[adj.] (kra-akkra-ū) EN: embarrassed ; awkward ; hesitant ; unable to make a decision ; in a dilemma ; in a quandary ; unable to choose ; uneasy ; in a difficult position FR: embarrassé
เลือก[v.] (leūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect ; opt FR: choisir ; sélectionner ; voter ; élire ; désigner ; préférer ; opter
เลือกเอา[v.] (leūak ao) EN: choose ; pick out ; select FR: choisir ; sélectionner
เลือกเฟ้น[v.] (leūakfen) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; make a choice ; pick ; choose ; assort ; elect FR: choisir soigneusement
เลือกคบเพื่อน[v. exp.] (leūak khop ) EN: choose one's friends FR: choisir ses amis
สรร[v.] (san) EN: choose ; select ; pick ; pick out ; opt ; make a choice ; cull FR: sélectionner ; choisir ; faire son choix ; trier
สุ่ม[v.] (sum) EN: choose at random ; select at random ; pick at random ; choose whimsically ; pick out FR: choisir au hasard
สุ่มตัวอย่าง[v.] (sumtūayāng) EN: choose at random ; do random sampling ; take a random sample FR:
ตั้งชื่อ[v. exp.] (tang cheū) EN: name ; call ; assume a name ; choose a name ; denominate ; entitle FR: nommer ; appeler ; baptiser ; prénommer ; donner un nom ; intituler
ได้รับเลือก[adj.] (dāi rap leū) EN: elected ; choosen FR: élu ; choisi

choose ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binomialkoeffizient (n über k) {m} [math.]binomial coefficient (n choose k)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า choose
Back to top