ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jubilant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jubilant*, -jubilant-

jubilant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jubilant (adj.) ปีติยินดี See also: ดีอกดีใจ, ยินดีปรีดา, ปลาบปลื้ม, ร่าเริง Syn. exultant, triumphant, exuberant Ops. sad, cheerless
English-Thai: HOPE Dictionary
jubilant(จู'บะเลินทฺ) n. ดีอกดีใจ,ปลื้มปีติยินดีร่าเริง., See also: jubilance n. ดูjubilant jubilancy n. ดูjubilant, Syn. rejoicing,gay
English-Thai: Nontri Dictionary
jubilant(adj) ร่าเริง,ปีติยินดี,เบิกบานใจ,ยินดี,ดีใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดี๊ด๊า (adv.) jubilantly See also: delightfully, joyfully Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด
เพลิน (adv.) jubilantly See also: joyously, merrily Syn. เพลิดเพลิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
India, China and Russia have declared a state of emergency and have mobilized military forces. In the Middle East though, the response to the attack on the White House is jubilant.เธžเธงเธเธกเธฑเธ™เธ•เน‰เธญเธ‡เธฃเธฐเธงเธฑเธ‡เธเธฒเธฃเนเธ—เธฃเธเธ‹เธถเธกเน€เธ‚เน‰เธฒเน„เธ›

jubilant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครงครื้น[adj.] (khrēngkhreū) EN: merry ; jolly ; jubilant FR:
เครงเครียว[adj.] (khrēngkhrīo) EN: merry ; jolly ; jubilant FR:
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreū) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful FR:
กระดี๊กระด๊า[adj.] (kradikradā) EN: jubilant ; delighted ; joyful FR:
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir
ปีติยินดี[adj.] (pīti yindī) EN: jubilant FR:
สุขสันต์[adj.] (suk san) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed FR: joyeux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jubilant
Back to top