ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

euphoria

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *euphoria*, -euphoria-

euphoria ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
euphoria (n.) ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น และเป็นสุขอย่างที่สุด See also: ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข Syn. ecstasy, elation, happiness
English-Thai: HOPE Dictionary
euphoria(ยูฟอ'เรีย) n. ความรู้สึกสบาย,ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข., See also: euphoric adj. ดูeuphoria
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
euphoriaภาวะครึ้มใจ, ภาวะเคลิ้มสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't get to feel that euphoria of being spared.คุณโล่งใจกับความไม่จริงนั้นไม่ได้
Most patients experience a sense of euphoria after the treatment.ผู้ป่วยส่วนมากจะอยู่ใน ภาวะเคลิบเคลิ้มภายหลังการรักษา
Hey, you could dial up the euphoria a couple of notches, by the way.เฮ้ เธอน่าจะทำท่าซื้ดยา ให้เนียนกว่านี้หน่อยนะ
It's about the euphoria of summer, being carefree, having freedom... happiness and joy.มันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของฤดูร้อน เป็นห่วงมีเสรีภาพ ... ความสุขและความสุข
EV's are trained to recognize the symptoms of euphoria.คาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้
That's an immediate state of euphoria.นั่นคือรัฐทันทีของความรู้สึกสบาย
And I'm just saying, a little more "o" mouth would sell the euphoria, babe.และผมก็แค่จะบอกว่า ทำปาก "โอ้วว" อีกหน่อย ก็เนียนมากขึ้นแล้ว
There are several categories of trance-like states... bhakti, maenads, rapture, bacchae, euphoria...โอเค เอาล่ะNลักษณะของการอยู่ในภวังค์
I believe the term is "euphoria."ในทางเทคนิคเรียกว่าภาวะเคลิ้มสุขน่ะ

euphoria ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
四月病[しがつびょう, shigatsubyou] (n) (See 五月病,六月病) euphoria experienced by college students or workplace recruits at the beginning of school or work
幸福感[こうふくかん, koufukukan] (n) feeling of happiness; sense of well-being; euphoria
多幸感[たこうかん, takoukan] (n) (1) (See 多幸) euphoria; eudemonia; (adj-f) (2) euphoric
多幸症[たこうしょう, takoushou] (n) (1) euphoria; (adj-f) (2) euphoric

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า euphoria
Back to top