ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*most*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น most, -most-

*most* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aftermost (adj.) ท้ายสุด
almost (adv.) เกือบจะ See also: เกือบ, จวนจะ, จวนเจียน, จวน, แทบจะ, เกือบถึง Syn. nearly, all but
at most (idm.) ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด See also: ที่สำคัญที่สุด
be almost the same as (vt.) เกือบจะเหมือน Syn. approach
be almost the same as (vi.) เกือบจะเหมือน Syn. come near
demostrating (adj.) ซึ่งแสดงออกมา (คำทางการ) Syn. displaying
easternmost (adj.) สุดทิศตะวันออก See also: สุดทิศบูรพา
endmost (adj.) ไกลที่สุด See also: ท้ายที่สุด Syn. farthest, last
farthermost (adj.) ไกลมากที่สุด See also: ห่างมากที่สุด Syn. farthest
first and foremost (idm.) สิ่งสำคัญที่สุดอย่างแรก
foremost (adj.) สำคัญที่สุด Syn. chief
foremost (adj.) หน้าสุด
furthermost (adj.) ไกลที่สุด Syn. farthest, furthest
headmost (adj.) ก้าวหน้าที่สุด Syn. foremost
hemostatic (n.) สิ่งที่ใช้ห้ามเลือด
hemostatic (adj.) ซึ่งห้ามเลือด
hindmost (adj.) หลังที่สุด See also: สุดท้าย Syn. hind, posterior, rear
inmost (adj.) สุดซึ้ง See also: ลึกที่สุด Syn. deepest, intimate, secret, innermost
innermost (adj.) ซึ่งอยู่ส่วนในสุด See also: ซึ่งอยู่ลึกที่สุด Syn. deepest, inner, inside
innermost (adj.) ส่วนตัว See also: ซึ่งเป็นความลับ Syn. inmost, personal Ops. outermost
lattermost (adj.) ล่าสุด See also: หลังสุด, สุดท้าย
lowermost (adj.) ต่ำสุด See also: ใต้สุด, ลึกสุด Syn. lowest, deepest, nethermost, bottom Ops. topmost, highest
lowermost (adv.) ต่ำสุด See also: ใต้สุด, ลึกสุด Ops. topmost
make the most of (idm.) ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
midmost (n.) ตรงกลาง See also: กึ่งกลาง Syn. central
most (adj.) มากที่สุด
most (adj.) มากที่สุด Syn. greatest, many Ops. few, scant
most (pron.) จำนวนมากที่สุด See also: ปริมาณมากที่สุด Syn. maximum Ops. minimum, least
most (adv.) ที่สุด See also: มากที่สุด, มาก Syn. much
most (n.) ส่วนใหญ่
most important (adj.) สำคัญที่สุด See also: เป็นตัวหลัก, เป็นตัวเอก, เป็นตัวนำ Syn. leading
most of all (idm.) เหนือสิ่งอื่นใด See also: ที่สำคัญที่สุด
most recent (adj.) ล่าสุด See also: ครั้งล่าสุด, ที่ผ่านมา Syn. latest
most recent (adj.) ล่าสุด See also: ทันสมัยที่สุด, เกิดหลังสุด Syn. newest
most recently (adv.) ครั้งล่าสุด See also: ล่าสุด
most terrible (adj.) เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill) See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด Syn. poorest, lowest, least
mostly (adv.) ส่วนมาก See also: โดยมาก, ส่วนใหญ่, โดยปกติ Syn. chiefly, essentially Ops. specifically
nethermost (adj.) ต่ำที่สุด
northermost (adj.) ทางเหนือสุด
northernmost (adj.) ซึ่งตั้งอยู่ไกลที่สุดทางทิศเหนือ See also: ซึ่งอยู่เหนือสุด
English-Thai: HOPE Dictionary
aftermost(อาฟ' เทอะโมสทฺ, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
bottommostadj. เกี่ยวกับพื้น,ลึกที่สุด,ต่ำที่สุด,ก้น
easternmostadj. สุดตะวันออก,สุดบูรพาทิศ
endmostadj. ปลายสุด,ท้ายสุด,ไกลสุด
farthermostadj. ไกลที่สุด
foremost(ฟอร์'โมสทฺ) adj. หน้าสุด,ก่อนสุด,ชั้นเยี่ยม,สำคัญที่สุด, Syn. leading
furthermostadj. ไกลที่สุด
haemostatn. เครื่องมือหรือยาห้ามโลหิต.
headmostadj. ก้าวหน้าที่สุด,เจริญที่สุด
hemostatn. เครื่องมือหรือยาห้ามโลหิต.
hemostatic(ฮีมะสแทท'ทิค) adj. ห้ามเลือด. n. ยาห้ามเลือด., Syn. haemostatic
hindermostadj.ดูhindmost, Syn. hindmost
hindmost(ไฮนดฺ'โมสทฺ) adj. หลังที่สุด,สุดท้าย, Syn. hindermost
inmost(อิน'โมสทฺ) adj. ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปที่สุด,ในสุดลึกซึ้ง,ส่วนก้นบึง, Syn. intimate
innermost(อิน'เนอโมสทฺ) adj. ในสุด,เข้าไปในสุด. n. ส่วนในสุด,ส่วนที่อยู่ลึกที่สุด
lattermost(แลท'เทอโมสทฺ) adj. ล่าสุด,หลังสุด,สุดท้าย, Syn. latest,last
most(โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ
mostly(โมสทฺ'ลี) adv. ส่วนมาก, Syn. principally
northernmost(นอร์ธ'เธิร์นโมสทฺ) adj. เหนือสุด
outermost(เอา'เอทโมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างใจกลางที่สุด
outmost(เอาทฺ'โมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างจากศูนย์กลางที่สุด
rearmost(เรีย'โมสทฺ) adj. หลังสุด,ท้าย
southernmostadj. ใต้สุด
sternforemostadv. โดยมีส่วนหางพุ่งไปข้างหน้า,งุ่มง่าม อืดอาด,เก้งก้าง
sternmostadj. ท้ายสุด,ห้องสุด,ใกล้หลังสุด, Syn. farthest aft
thermostat(เธอ'โมสแทท) n. เครื่องมืออัต-โนมัต'สำหรับควบคุมความร้อน., See also: thermostatic adj.
topmostadj. สูงสุด
upmost(อัพ'โมสทฺ) adj. =uppermost (ดู)
utmost(อัท'โมสทฺ) adj.,n. (จำนวน,ระดับ) สุดเหวี่ยง,สุดขีด,ที่สุด,ไกลสุด,ใหญ่สุด., Syn. maximum,maximal,extreme,remotest,uttermost
uttermost(อัท'เทอโมสทฺ') adj.,n. (จำนวน,ระดับ) เต็มที่,สุดขีด,ไกลสุด,สมบูรณ์,ยิ่งยวด,มากสุด,สูงสุด., Syn. extreme,utmost,greatest
English-Thai: Nontri Dictionary
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด
foremost(adj) มาก่อน,แรก,หน้าสุด,สำคัญ,ชั้นเยี่ยม,ดีเยี่ยม
headmost(adj) ทีแรก,ก่อนเพื่อน,นำหน้า,อยู่หน้า,เป็นที่หนึ่ง
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindmost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
inmost(adj) ข้างในสุด,ชั้นในสุด,มิดชิด,ลึกสุด,ก้นบึ้ง
innermost(adj) ข้างในสุด,ที่สุด,ลึกที่สุด
midmost(adj) ซึ่งอยู่ตรงกลาง,ซึ่งอยู่ใกล้จุดกลาง
most(adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด
mostly(adv) โดยมาก,ส่วนมาก,โดยทั่วไป
nethermost(adj) ต่ำที่สุด,ใต้สุด,ในสุด
northernmost(adj) เหนือสุด
outermost(adj) ภายนอกสุด,ไกลสุด
thermostat(n) เครื่องบังคับอุณหภูมิ,เครื่องควบคุมความร้อน
topmost(adj) สูงสุด,ยอดสุด
upmost(adj) สูงสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
uppermost(adj) สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
utmost(adj) สูงสุด,ปลายสุด,สุดเหวี่ยง
uttermost(adj) ที่สุด,เต็มที่,ยิ่งยวด,สูงสุด,สุดขีด
westernmost(adj) สุดทางตะวันตก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
almost everywhereเกือบทุกแห่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
de-ice thermostatเทอร์มอสแตตละลายเกล็ดน้ำแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
defrost thermostatเทอร์มอสแตตละลายน้ำแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
haemostat๑. คีมบีบหลอดเลือด๒. สารบีบหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemostatic forceps; forceps, haemostaticคีมห้ามเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limiting thermostatเทอร์มอสแตตแบบขีดจำกัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
most favoured nationชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermostabileคงตัวในความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermostatตัวควบคุมอุณหภูมิ, ตัวปรับอุณหภูมิ [มีความหมายเหมือนกับ thermoregulator ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
utmost good faithความสุจริตใจอย่างยิ่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Almost widespread rainฝนเกือนทั่วไป [อุตุนิยมวิทยา]
Hemostatic techniquesเทคนิคการห้ามเลือด [TU Subject Heading]
Most Favoured Nation (MFN) Treatmentการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง
thermostatตัวควบคุมอุณหภูมิ, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้คงตัว โดยใช้หลักว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปจะทำให้แผ่นโลหะคู่หรือแก๊สขยายตัวหรือหดตัว ซึ่งจะควบคุมการเปิด - ปิดของวงจรไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จนสุดกำลัง (adv.) at the utmost of one´s strength See also: try as hard as possible Syn. เต็มที่
เต็มเสียง (adv.) to the utmost of one´s voice
ข้างบนสุด (adj.) uppermost See also: topmost, foremost Syn. เหนือสุด Ops. ล่างสุด, ใต้สุด
คนโปรด (adj.) most beloved See also: favourite
ค่อน (adv.) almost See also: nearly, mostly, approximately Syn. เกือบเต็ม
ค่อนคืน (adv.) almost the whole night Ops. ค่อนวัน
ค่อนวัน (adv.) almost the whole day Ops. ค่อนคืน
จวนจะ (adv.) almost See also: nearly, practically, virtually Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ใกล้จะ
จวนเจียน (adv.) almost See also: nearly, narrowly Syn. หวุดหวิด, เฉียด
ด่วนจี๋ (adv.) most urgently See also: extremely pressingly, immediately, instantly Syn. ด่วนมาก
ด่วนมาก (adv.) most urgently See also: extremely pressingly, immediately, instantly
ตัวเต็ง (n.) most hopeful to win See also: one who be expected to win Syn. ตัวเก็ง
ตัวเต็ง (n.) most hopeful to win See also: one who be expected to win Syn. ตัวเก็ง
ติดสำนวน (adv.) mostly use idiomatic expression
ที่สุด (adj.) most See also: maximum, greatest, largest, utmost
ที่สุด (adv.) most See also: maximally, greatest
ทึนทึก (adj.) almost old See also: almost ripe Syn. ทึมทึก
ทึมทึก (adj.) almost old See also: almost ripe
นฤดม (adj.) most manly See also: strongest, most vigorous
น้องๆ (adv.) almost See also: nearly Syn. เกือบ, แทบเหมือน, จวนเจียน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've almost finished the preparations for…ฉันเตรียมการเกี่ยวกับ...เกือบจะเสร็จแล้ว
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
I'm sure most of you know meฉันมั่นใจว่าพวกคุณส่วนใหญ่รู้จักฉัน
This is the most stupid thing I have ever doneนี่คือสิ่งงี่เง่าที่สุดที่ฉันเคยทำ
I've lived in very big cities for most of my lifeฉันอาศัยอยู่ในเมืองที่ใหญ่มากมาเกือบตลอดชีวิต
So most of the rainy day I stay at homeดังนั้นวันที่ฝนตกส่วนใหญ่ฉันจะพักอยู่ที่บ้าน
That's probably the thing I waste the most time onนั่นอาจเป็นสิ่งที่ฉันเสียเวลาไปมากที่สุดกับมัน
We did, but we were almost lateพวกเราไปตรงเวลา แต่ก็เกือบไม่ทันแล้ว
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
Men fear most what they cannot seeที่คนเรากลัวมากที่สุดคือสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้
What would be the most interesting place?ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?
I lost my job almost 6 months agoฉันตกงานมากว่า 6 เดือนแล้ว
It's almost a year since I came to live hereเกือบหนึ่งปีแล้วที่ฉันมาอยู่ที่นี่
I go back almost every day and just re-read and re-readฉันกลับมาอ่านมันเกือบทุกวัน ก็แค่อ่านแล้วอ่านอีก
He almost laughed out loudเขาเกือบหัวเราะออกมาดังๆ
But first and foremost, you are firedแต่อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณถูกไล่ออกแล้ว
She is the most celebrated editor in the businessเธอเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการธุรกิจ
Most of them are less than 30พวกเขาส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
Most of our children are rejects from other schoolsเด็กๆ ของเราส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธจากโรงเรียนอื่น
Most of them can hardly readพวกเขาส่วนใหญ่อ่านหนังสือแทบไม่ออก
I want to be the guy that the girl I like can count on the most!ฉันอยากจะเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงที่ฉันชอบสามารถพึ่งพาอาศัยได้มากที่สุด
Most of them are too busy with studyingพวกเขาส่วนใหญ่ยุ่งอยู่กับการเรียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A parachute. The most compact in the world.ร่มชูชีพ ที่ขนาดเล็กที่สุดในโลก
We've just discovered the most wonderful poison gas.เราพึ่งค้นพบ แก๊ซพิษที่ดีที่สุดครับท่าน
The most fantastic clocks you ever laid your eyes on.นาฬิกาที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณเคย วาง
He almost looks alive.เขาเกือบจะดูเหมือนมีชีวิตอยู่
Ohh. Oh, Cleo, I almost forgot.โอ๋ โอ้ คลีโอ ฉันเกือบลืม
All right. Go ahead. Make the most of it.ก็ได้ไปเถอะ เอาให้เต็มที่เลย
But this will be your last, so make the most of it.แต่นี่ก็ครั้งสุดท้ายแล้ว งั้นก็ตามสบายเถอะ
He would most certainly have called me back.ป่านนี้เขาน่าจะโทรกลับมาหาฉันได้เเล้วนะ
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน
I do love you. I love you most dreadfully.- โอ้ ฉันรักคุณนะคะ ฉันรักคุณมากจริงๆ
We're most grateful, Mrs. Van Hopper, but I think we'd both prefer to have it all as quiet as possible.แต่ผมคิดว่าเราอยากจะจัดกันเเบบเงียบๆ มากกว่า
It's the most beautiful room in the house, the only one that looks down across the lawns to the sea.และเป็นห้องเดียวที่มองลงไปเห็นทะเล

*most* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深处[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, 深处 / 深處] abyss; depths; deepest or most distant part
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, 七七八八] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds
伯仲之间[bó zhòng zhī jiān, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄓ ㄐㄧㄢ, 伯仲之间 / 伯仲之間] almost on a par
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 佹] almost succeed; crafty; suddenly
大同小异[dà tóng xiǎo yì, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄧˋ, 大同小异 / 大同小異] almost similar; except slight differences
将近[jiāng jìn, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ, 将近 / 將近] almost; nearly; close to
差不多[chà bu duō, ㄔㄚˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄛ, 差不多] almost; nearly; more or less
几乎[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, 几乎 / 幾乎] almost; nearly; practically
几乎不可能[jī hū bù kě néng, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 几乎不可能 / 幾乎不可能] almost impossible
几乎完全[jī hū wán quán, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 几乎完全 / 幾乎完全] almost entirely; almost completely
[zhì, ㄓˋ, 至] arrive; most; to; until
充其量[chōng qí liàng, ㄔㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄤˋ, 充其量] at most; at best
最多[zuì duō, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄨㄛ, 最多] at most; maximum; largest (number of sth); the most
顶多[dǐng duō, ㄉㄧㄥˇ ㄉㄨㄛ, 顶多 / 頂多] at most; at best
竞秀[jìng xiù, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄡˋ, 竞秀 / 競秀] beauty contest; vying to be the most beautiful
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
精华[jīng huá, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, 精华 / 精華] best feature; most important part of an object; quintessence; essence; soul
硬骨鱼[Yìng gǔ yú, ˋ ㄍㄨˇ ㄩˊ, 硬骨鱼 / 硬骨魚] bony fishes; Osteichthyes (taxonomic class including most fish)
洋白菜[yáng bái cài, ㄧㄤˊ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, 洋白菜] cabbage (round cabbage most commonly found in Western countries)
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 戬 / 戩] carry to the utmost; to cut
颈椎[jǐng zhuī, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄟ, 颈椎 / 頸椎] cervical vertebra; the seven cervical vertebrae in the neck of humans and most mammals
中央凹[zhōng yāng āo, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄠ, 中央凹] fovea centralis (depression in the macula retina, most sensitive optic region)
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, 尖端] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best
[dài, ㄉㄞˋ, 殆] dangerous; perilous; endanger; almost; probably; only
心甘情愿[xīn gān qíng yuàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 心甘情愿 / 心甘情願] delighted to (do sth, 成语 saw); perfectly happy to do; most willing to do
正仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, 正仓院 / 正倉院] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road
九州[Jiǔ zhōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄡ, 九州] division of China during earliest dynasties; fig. ancient China; Kyūshū, southernmost of Japan's four major islands
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, 拼命] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it
各尽所能[gè jìn suǒ néng, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 各尽所能 / 各儘所能] each does his utmost (成语 saw); from each according to his means
八成[bā chéng, ㄅㄚ ㄔㄥˊ, 八成] eighty percent; most probably; most likely
[jí, ㄐㄧˊ, 极 / 極] extremely; pole (geography, physics); utmost; top
微漠[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ, 微漠] faint (almost inaudible or invisible)
包袱底儿[bāo fu dǐ r, ㄅㄠ ㄈㄨ˙ ㄉㄧˇ ㄖ˙, 包袱底儿 / 包袱底兒] family heirloom; most precious family possession; person's secrets; one's best performance
名列[míng liè, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄝˋ, 名列] famous; among the most famous
最远[zuì yuǎn, ㄗㄨㄟˋ ㄩㄢˇ, 最远 / 最遠] furthest; most distant; at maximum distance
竞艳[jìng yàn, ㄐㄧㄥˋ ㄧㄢˋ, 竞艳 / 競艷] vying to be the most glamorous; each more gorgeous than the other; beauty contest
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, 顶 / 頂] go against; most; peak; top; to replace; to substitute; classifier for hats
不绝如缕[bù jué rú lǚ, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄌㄩˇ, 不绝如缕 / 不絕如縷] hanging by a thread; very precarious; almost extinct; (of sound) linger on faintly
内心[nèi xīn, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄣ, 内心 / 內心] heart; innermost being
吴国[Wú guó, ˊ ㄍㄨㄛˊ, 吴国 / 吳國] Wu state (in south China, in different historical periods); Wu state 220-280, founded by Sun Quan 孫權|孙权 the southernmost of the three Kingdoms

*most* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P)
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most
いられないくらい[, irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something)
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter)
オオテンジクザメ属[オオテンジクザメぞく, ootenjikuzame zoku] (n) Nebrius (genus of a single species of nurse shark in the family Ginglymostomatidae)
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan)
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P)
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
スズメダイ属[スズメダイぞく, suzumedai zoku] (n) Chromis (genus containing most damselfish of the family Pomacentridae)
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P)
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly
せめて[, semete] (adv) at least; at most; (P)
ソーダ石灰ガラス[ソーダせっかいガラス, so-da sekkai garasu] (n) soda-lime-silica glass; soda-lime glass (most common type of glass)
そうになった[, souninatta] (exp) almost (did); nearly (did)
チャームポイント[, cha-mupointo] (n) most attractive feature of a person (wasei
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable
デスクトップ[, desukutoppu] (n) (1) {comp} desk-top computer; (2) desktop of a computer (the primary screen for most graphical-based computer operating systems)
どうせ[, douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P)
ひかり[, hikari] (n) skips-most-stations Toukai-line Shinkansen
ブラックティップ・リーフ・シャーク;ブラックティップリーフシャーク[, burakkuteippu . ri-fu . sha-ku ; burakkuteippuri-fusha-ku] (n) (See 妻黒・1) blacktip reef shark (Carcharhinus melanopterus, species of requiem shark mostly found in the Indo-Pacific)
もう少しで[もうすこしで, mousukoshide] (exp) almost; nearly; close to
もう少しのところで;もう少しの所で[もうすこしのところで, mousukoshinotokorode] (exp) almost; nearly; close to
やまびこ[, yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen
一の宮[いちのみや, ichinomiya] (n) (1) (arch) (See 一の御子) first-born imperial prince; (2) most important provincial shrine
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P)
一生懸命(P);一生けん命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] (adj-na,n-adv,n) (See 一所懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; for dear life; (P)
一番下[いちばんした, ichibanshita] (n,adj-no) bottommost; lowest; nadir
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
三の丸[さんのまる, sannomaru] (n) (See 本丸,二の丸) outermost region of the castle
中国[ちゅうごく, chuugoku] (n) (1) China; (2) South-west most region of Honshu; middle of a country; the Hiroshima area; (P)
九州[きゅうしゅう, kyuushuu] (n) Kyushu (southernmost of the four main islands of Japan); (P)
京都五山[きょうとござん, kyoutogozan] (n) Kyoto Gozan; the five most important Rinzai temples of Kyoto, as well as Nanzen-ji
今を生きる[いまをいきる, imawoikiru] (exp,v1) to make the most of the present; to live for the moment; to seize the day
Japanese-English: COMDICT Dictionary
最上位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit
最上位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB)
最大有効ビット[さいだいゆうこうびっと, saidaiyuukoubitto] most significant bit, MSB
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD

*most* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนันตริยกรรม[n.] (anantariyak) EN: the most heinous crimes ; sins with five heaviest punishment ; mortal sins FR: les péchés mortels [mpl]
อันติกะ[X] (antika) EN: nearly ; almost FR:
อายุใกล้ 50 (ปี)[X] (āyu klai hā) EN: almost 50 FR: proche de 50 (ans)
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
ชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[n. exp.] (chāt thī dā) EN: Most favoured nation (MFN) FR:
เฉียด[adv.] (chīet) EN: nearly ; almost FR:
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: glance ; skim ; buzz ; be almost scraping FR: effleurer ; frôler
แดยัน[v.] (daēyan) EN: be almost died FR:
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: terrace ; topmost floor ; flat roof FR: terrasse [f]
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly ; generally FR: surtout ; pour beaucoup ; principalement
โดยประมาณ[adv.] (dōi pramān) EN: approximately ; about ; roughly ; almost exact ; as a guess FR: approximativement ; à peu près
โดยส่วนใหญ่แล้ว[adv.] (dōi suanyai) EN: for the most part ; mostly FR:
ด่วนจี๋[adv.] (dūan jī) EN: extremely urgently ; immediately ; with utmost haste FR:
ด่วนที่สุด[adv.] (dūan thīsut) EN: most urgent ; highest urgency FR: extrêmement urgent ; de la plus grande urgence ; urgentissime
ฟังก์ชันเกือบเป็นคาบ[n. exp.] (fangchan ke) EN: almost periodic function FR:
ฟิน[adj.] (fin) EN: topmost ; max ; awesome ; great ; final FR:
โฟร์โมสต์[TM] (Fømōs = Føm) EN: Foremost FR: Foremost
แห้งขอด[adj.] (haēng khøt) EN: almost dried up ; almost boiled away FR: à sec
จักแหล่น ; จั๊กแหล่น[adv.] (jakkalaen) EN: almost ; narrowly ; nearly ; about FR: presque
จะ…แล้ว[adv.] (ja ... laēo) EN: almost FR:
จำนวนมาก (...จำนวนมาก)[n. exp.] (... jamnūan) EN: the majority ; most FR: la majorité de ... ; la plupart de ...
เจียน[adv.] (jīen) EN: near ; nearly ; almost ; on the verge of ; on the point of FR: presque ; sur le point de
จนสุดกำลัง[X] (jon sut kam) EN: at the utmost of one' s strength FR: de toutes ses forces ; jusqu'à épuisement
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; approximatively ; virtually ; soon FR: presque ; quasiment ; quasi ; pratiquement ; virtuellement
จวนได้ที่[X] (jūan dāithī) EN: almost right FR:
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually FR: sur le point de
จวนเจียน[adv.] (jūanjīen) EN: almost ; just about ; on the verge to ; nearly FR:
จวนเสร็จ[X] (jūan set) EN: almost ready ; just about finished FR:
จวนตาย[X] (jūan tāi) EN: almost dead ; on the verge of death ; moribund FR: à l'article de la mort
จวนเวลา[X] (jūan wēlā) EN: it is almost time FR:
จวบจวน[prep.] (jūapjūan) EN: to ; at ; as far as ; nearly ; almost FR:
การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[n. exp.] (kān pradiba) EN: Most-Favoured-Nation Treatment (MFN) FR:
กะร่องกะแร่ง[v.] (karǿngkarae) EN: be almost severed FR:
เกือบ[adv.] (keūap) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; on the point of ; on the verge of FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement ; virtuellement ; de l'ordre de ; sur le point de
เกือบจะ[adv.] (keūap ja ) EN: about ; virtually ; almost FR: pratiquement ; virtuellement
เกือบตาย[v. exp.] (keūap tāi) EN: almost die ; nearly die FR: être sur le point de mourir
เกือบเต็ม[X] (keūap tem) EN: almost FR:
เกือบทั้งหมด[n. exp.] (keūap thang) EN: almost all FR:
เกือบทุกแห่ง[n. exp.] (keūap thuk ) EN: almost everywhere FR: presque partout

*most* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable
abrupt {adj} | abrupter | am abruptestenabrupt | more abrupt | most abrupt
saugfähig; aufsaugend; einsaugend {adj} | saugfähiger | am saugfähigstenabsorbent | more absorbent | most absorbent
enthaltsam {adj} | enthaltsamer | am enthaltsamstenabstinent | more abstinent | most abstinent
absurd; widersinnig; skurril {adj} | absurder | am absurdestenabsurd | more absurd | most absurd
akademisch {adj} | akademischer | am akademischstenacademic | more academic | most academic
zugänglich; einsehbar {adj} | zugänglicher | am zugänglichstenaccessible | more accessible | most accessible
zufällig {adj} | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental
säurehaltig {adj} | säurehaltiger | am säurehaltigstenacidic | more acidic | most acidic
aktiv; tätig {adj} | aktiver | am aktivstenactive | more active | most active
akut {adj} [med.] | akuter | am akutestenacute | more acute | most acute
vorteilhaft; günstig; nützlich {adj} | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous
widrig {adj} | widriger | am widrigsten | widrige Windeadverse | more adverse | most adverse | adverse winds
leutselig; freundlich {adj} | leutseliger | am leutseligstenaffable | more affable | most affable
affektiert {adj} | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected
aggressiv; streitlustig; angriffslustig {adj} | aggressiver | am aggressivstenaggressive | more aggressive | most aggressive
beweglich; wendig; flink; agil; gewandt {adj} | beweglicher; wendiger; flinker; agiler; gewandter | am beweglichsten; am wendigsten; am flinksten; am agilsten; am gewandtestenagile | more agile | most agile
planlos; ziellos {adj} | planloser | am planlosestenaimless | more aimless | most aimless
luftdicht; hermetisch verschlossen {adj} | luftdichter | am luftdichtesten | luftdicht verschlossener Behälterairtight | more airtight | most airtight | airtight container
trunksüchtig {adj} | trunksüchtiger | am trunksüchtigstenalcoholic | more alcoholic | most alcoholic
wachsam; aufmerksam {adj} | wachsamer; aufmerksam | am wachsamsten; am aufmerksamstenalert | more alert | most alert
verblümt {adj} | verblümter | am verblümtestenallusive | more allusive | most allusive
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish
erstaunt; verblüfft {adj} | erstaunter; verblüffter | am erstauntesten; am verblüfftestenamazed | more amazed | most amazed
erstaunlich; staunenswert; verblüffend {adj} | erstaunlicher; staunenswerter; verblüffender | am erstaunlichsten; am staunenswertesten; am verblüffendstenamazing | more amazing | most amazing
ehrgeizig; ambitioniert {adj} | ehrgeiziger | am ehrgeizigstenambitious | more ambitious | most ambitious
amüsiert; vernügt; belustigt {adj} | amüsierter; vergnügter; belustigter | am amüsiertesten; am vergnügtesten; am belustigstenamused | more amused | most amused
unterhaltsam {adj} | unterhaltsamer | am unterhaltsamstenamusing | more amusing | most amusing
anomal; von der Regel abweichend; regelwidrig; ungewöhnlich {adj} | anomaler | am anomalstenanomalous | more anomalous | most anomalous
willkürlich; arbiträr {adj}; nach Ermessen | willkürlicher | am willkürlichstenarbitrary | more arbitrary | most arbitrary
wasserarm {adj} | wasserärmer | am wasserärmstenarid | more arid | most arid
aromatisch {adj} | aromatischer | am aromatischstenaromatic | more aromatic | most aromatic
arrogant; anmaßend; überheblich; hochmütig {adj} | arroganter | am arrogantestenarrogant | more arrogant | most arrogant
hinterlistig; listig; geschickt; verschlagen; schlau {adj} | hinterlistiger | am hinterlistigstenartful | more artful | most artful
künstlich {adj} | künstlicher | am künstlichstenartificial | more artificial | most artificial
kunstvoll; künstlerisch {adj} | kunstvoller | am kunstvollstenartistic | more artistic | most artistic
erstaunlich {adj} | erstaunlicher | am erstaunlichstenastonishing | more astonishing | most astonishing
athletisch {adj} | athletischer | am athletischstenathletic | more athletic | most athletic
stimmungsvoll {adj} | stimmungsvoller | am stimmungsvollstenatmospheric | more atmospheric | most atmospheric
aufmerksam {adj} | aufmerksamer | am aufmerksamstenattentive | more attentive | most attentive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *most*
Back to top