ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

minimum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *minimum*, -minimum-

minimum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
minimum (n.) จำนวนน้อยที่สุด See also: ปริมาณต่ำที่สุด, ค่าที่น้อยที่สุด Syn. least amount, lowest, modicum, trifle
minimum (adj.) อย่างต่ำ See also: น้อยที่สุด, ขั้นต่ำ, ต่ำสุด Syn. least, smallest, tiniest Ops. most, greatest
minimum security prison (n.) เรือนจำที่ไม่เข้มงวดมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
minimum(มิน'นะมัม) n. จำนวนน้อยที่สุด,ค่าที่น้อยที่สุด adj. น้อยที่สุด pl. minimums,minima, Syn. least
English-Thai: Nontri Dictionary
minimum(n) ขั้นต่ำ,ค่าน้อยที่สุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
minimumขั้นต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
minimum reservoir levelminimum reservoir level, ระดับน้ำต่ำสุดในอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขั้นต่ำ (n.) minimum Ops. ขั้นสูง
ขั้นต่ำ (adj.) minimum See also: lowest, minimal Ops. ขั้นสูง
ต่ำสุด (adj.) minimum Ops. สูงสุด
ค่าจ้างขั้นต่ำ (n.) minimum wage
ค่าแรงขั้นต่ำ (n.) minimum wage
min (abbr.) คำย่อของ minimum/mineralogical/mineralogy/minim(s) See also: น้อยที่สุด
minima (n.) คำนามพหูพจน์ของ minimum
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But the minimum price you would pay is 10 Bahtแต่ราคาต่ำสุดที่คุณจะต้องจ่ายคือ 10 บาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We do have a minimum standard that the structure is intact and livable.เรามีมาตรฐานว่าโครงสร้าง ต้องคงสภาพเดิมและพักอาศัยได้
I sentence you to life imprisonment... and I instruct that you shall serve... a minimum of 30 years.ประโยคที่ผมคุณ ให้จำคุกตลอดชีวิต ... และผมสั่ง ที่คุณจะให้บริการ ... ขั้นต่ำ 30 ปี
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร
Of course, Norton failed to mention to the press that "bare minimum of expense" is a fairly loose term.RED: แน่นอนนอร์ตันล้มเหลวที่จะพูดถึงการกด ว่า "ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่าย" เป็นคำที่ค่อนข้างหลวม
You cooperate, and you'll be to transfer to a minimum security facility.ถ้านายร่วมมือกับเรา นายจะได้ย้ายไปอยู่ที่ที่สบายขึ้น
Sorry I didn't give you your pardon. You will get the minimum security.เสียใจนะที่คุณไม่ได้รับอภัยโทษน่ะ
Safe Driving believes strongly in minimum coverage.Safe Driving believes strongly in minimum coverage.
They're serious about minimum coverage.They're serious about minimum coverage.
To maintain hydration... the body cycles through a minimum of two-and-a-half liters of water per day.เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ... ร่างกายต้องการน้ำอย่างน้อยที่สุด 2.5 ลิตรต่อวัน
Making a dollar over minimum wage at 32 years old.หาเงินได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำ อายุก็ปาเข้าไป 32
Even at 162, you're pushing minimum height for a jump.เอาล่ะ ถึงคุณจะทำได้ อยู่บนหลังคา จัดการยามได้
I guarantee you do minimum sentence.ฉันรับรองจะให้เธอรับโทษ สถานเบา

minimum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最低限度[zuì dī xiàn dù, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, 最低限度] minimum
鞍点[ān diǎn, ㄢ ㄉㄧㄢˇ, 鞍点 / 鞍點] saddle point (math.), a critical point of a function of several variables that is neither a maximum nor a minimum

minimum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シビルミニマム[, shibiruminimamu] (n) civil minimum
最低限度[さいていげんど, saiteigendo] (n) minimum limit; the lowest degree (possible, allowable, etc.)
法定得票数[ほうていとくひょうすう, houteitokuhyousuu] (n) minimum number of votes required to elect a candidate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
最小値[さいしょうち, saishouchi] minimum value, min
最小構成[さいしょうこうせい, saishoukousei] minimum configuration

minimum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ[n. exp.] (attrā dokbi) EN: minimum lending rate (MLR) FR:
การกำหนดราคาขั้นต่ำ[n. exp.] (kān kamnot ) EN: price support ; minimum price control FR:
ค่าจ้างขั้นต่ำ[n. exp.] (khājāng kha) EN: minimum wage FR: salaire miminum [m] ; smic [m]
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท[n. exp.] (khājāng kha) EN: FR: salaire minimum de 300 bahts [m]
ค่าจ้างขั้นต่ำสุด[n. exp.] (khājāng kha) EN: minimum wage FR:
ขั้นต่ำ[adj.] (khan tam) EN: minimum ; lowest ; minimal FR: minimum ; minimal ; le plus bas
ค่าแรงขั้นต่ำ[n. exp.] (khā raēng k) EN: minimum wage FR: salaire minimum [m]
ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน[n. exp.] (khā sūngsut) EN: extrema of functions ; maximum and minimum values of a function FR:
ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันสองตัวแปร[n. exp.] (khā sūngsut) EN: maximum and minimum values of functions of two variables FR:
ค่าต่ำสุด[n. exp.] (khā tamsut) EN: minimum FR: minimum [m]
ค่าต่ำสุดเฉพาะที่[n. exp.] (khā tamsut ) EN: local minimum FR:
ค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน[n. exp.] (khā tamsut ) EN: minimum value of a function FR: valeur minimale d'une fonction
ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์[n. exp.] (khā tamsut ) EN: absolute minimum FR: minimum absolu [m]
ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์[n. exp.] (khā tamsut ) EN: relative minimum FR:
ไม่ต่ำกว่า...[xp] (mai tam kwā) EN: not less than ... FR: ... au minimum ; pas moins de …
มินต์ [X] (min) EN: minimum FR:
เงินเดือนต่ำสุด[n. exp.] (ngoendeūoen) EN: minimum salary FR: salaire minimum [m]
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest ; minimum FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.)
รายได้ขั้นต่ำ[n. exp.] (rāidāi khan) EN: low income FR: revenu minimum [m]
ต่ำสุด[adj.] (tamsut) EN: minimum ; lowest ; nadir FR: minimum ; minimal
เทอร์มอมิเตอร์ต่ำสุด [n. exp.] (thoēmømitoē) EN: minimum thermometer FR:
ต้นทุนต่ำสุด [n. exp.] (tonthun tam) EN: minimize cost FR: coût minimum [m] ; coût minimal [m]
อุณหภูมิต่ำสุด [n. exp.] (unhaphūm ta) EN: minimum temperature FR: température minimale [f] ; minimum [m] ; minima [mpl]
อย่างน้อย[adv.] (yāng nøi) EN: at least ; at worst ; minimally FR: au moins ; au minimum ; à tout le moins

minimum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untergrenze {f}lower limit; minimum level
Mindestabnahmemenge {f}minimum purchasing quantity
Mindestalter {n}minimum age
Mindestaußenluftanteil {m}minimum make-up air quota
Mindestbestellmenge {f}minimum order quantity
Minimalbetrag {m}minimum amount
Minimalpolynom {n} [math.]minimum polynomial
Mindestlaufzeit {f}minimum time delay
Mindestpreis {m}minimum price
Mindestquerschnitt {m}minimum section
Mindestreservesystem {n}minimum reserve system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า minimum
Back to top