ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

narrowly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *narrowly*, -narrowly-

narrowly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
narrowly (adv.) อย่างแคบๆ Syn. biased, limited, shallow Ops. broad, widebroadly, widely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉิวเฉียด (adv.) narrowly See also: by inches, nearly, barely Syn. เกือบ, หวุดหวิด, เฉียดฉิว
หวุดหวิด (adv.) narrowly See also: barely, almost Syn. เฉียด, จวนเจียน
อย่างหวุดหวิด (adv.) narrowly See also: barely, by a hair´s breadth, by inches Syn. จวนเจียน, เฉียด, เฉียดฉิว
อย่างหวุดหวิด (adv.) narrowly See also: barely, by a hair´s breadth, by inches Syn. จวนเจียน, เฉียด, เฉียดฉิว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's been waiting on a heart transplant since narrowly missing out on one on may 14th of two thousand-- wait,wait.ไม่เคยเข้ารับการรักษาที่ซีแอตเทิลเพรส เขารอรับหัวใจมานานมากและเกือบได้ อย่างฉิวเฉียดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 200...
The two are narrowly separated in these trying times.สองสิ่งนี้แยกจากกันด้วนเส้นกันบางๆ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
Looks like someone narrowly avoided a "lifestyle mistake" of their own.ดูเหมือนว่าใครบางคนแอบหลีกเลี่ยง "ไลฟ์สไตล์ที่ผิดพลาด" ของตัวเองอยู่นะ
It's my favorite pink fluid, narrowly beating out Pepto-Bismol.เป็นของเหลวชมพูโปรดของฉันเลย ชอบกว่า Pepto-Bismol.อีก (ยาเคลือบกระเพาะ น้ำสีชมพู)
Now I think maybe a miracle is... just a tragedy... narrowly avoided by chance.ตอนนี้ฉันคิดว่ามิราเคิล เพียงแค่โศกนาฏกรรม แคบ ๆ หลีกเลี่ยงโดยบังเอิญ

narrowly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幸免[xìng miǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ, 幸免] narrowly and luckily escape
险些[xiǎn xiē, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄝ, 险些 / 險些] narrowly; almost; nearly
失之交臂[shī zhī jiāo bì, ㄕ ㄓ ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ, 失之交臂] to miss narrowly; to let a great opportunity slip

narrowly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
九死[きゅうし, kyuushi] (n) narrowly averting death
やっと[, yatto] (adv) (1) (on-mim) at last; at length; (2) (on-mim) barely; narrowly; just; by the skin of one's teeth; (P)
危うく[あやうく, ayauku] (adv) (1) (See 危うい) barely; narrowly; (2) almost; nearly; (P)
擦れ擦れ[すれすれ, suresure] (adj-na,n) (1) (uk) grazing; skimming; almost touching; passing within inches; being within a whisker; shaving close; (2) (uk) barely; just; narrowly; by a slim margin; (P)
漸く[ようやく, youyaku] (adv) (1) (uk) finally; at last; (2) barely; narrowly; hardly; only just; (3) gradually; little by little; by degrees; (P)
繁繁;繁々[しげしげ, shigeshige] (adv-to) (1) frequently; often; (2) fixedly; narrowly; closely

narrowly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียดฉิว[adv.] (chīet chiu) EN: narrowly FR:
หุ้ยหุย[adv.] (huihui) EN: narrowly FR:
จักแหล่น ; จั๊กแหล่น[adv.] (jakkalaen) EN: almost ; narrowly ; nearly ; about FR: presque
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; approximatively ; virtually ; soon FR: presque ; quasiment ; quasi ; pratiquement ; virtuellement
กลั้วเกลี้ย[adv.] (klūaklīa) EN: almost finished ; with little to spare ; narrowly FR:
รอมร่อ[adv.] (rømmarø) EN: nearly ; almost ; narrowly ; on the treshold of ; on the verge of FR:
หวิด[n.] (wit) EN: nearly ; almost ; just about ; narrowly FR: presque ; tout juste
หวิดไป[v. exp.] (wit pai) EN: narrowly miss FR:
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour FR: de justesse ; sur le fil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า narrowly
Back to top