ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

innermost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *innermost*, -innermost-

innermost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
innermost (adj.) ซึ่งอยู่ส่วนในสุด See also: ซึ่งอยู่ลึกที่สุด Syn. deepest, inner, inside
innermost (adj.) ส่วนตัว See also: ซึ่งเป็นความลับ Syn. inmost, personal Ops. outermost
English-Thai: HOPE Dictionary
innermost(อิน'เนอโมสทฺ) adj. ในสุด,เข้าไปในสุด. n. ส่วนในสุด,ส่วนที่อยู่ลึกที่สุด
English-Thai: Nontri Dictionary
innermost(adj) ข้างในสุด,ที่สุด,ลึกที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eavesdrop on real people... telling their innermost secrets, darkest desires.ลึกลงไปในใจคน บอกเล่าความลับและเรื่องดำมืด
I request the innermost secret teachings.ข้าขอเรียนรู้คำสอน ที่ล้ำลึกที่สุดด้วยเถิด
To give expression to our innermost thoughts and feelings.เพื่อถ่ายทอดไปยังส่วนที่ลึกที่สุด ความคิดและความรู้สึก
To trust someone with your darkest innermost secrets.ไว้ใจใครบางคนกับความลับที่ดำมืดที่สุด
Never admit your innermost fears to Cammy.ไม่แนะนำให้นายไป แหยมกับแคมมี่เด็ดขาด
My most personal and innermost thoughts and feelings.ความคิด ความรู้สึกส่วนตัว และลึกซึ้งสุดของพี่
These are Sue's personal and innermost thoughts. It says on the cover.นี่เป็นความคิด ความรู้สึก ลึกซึ้งของซู ปกก็บอกอยู่
Look into my eyes... and deliver me your innermost thoughts.และบอกสิ่งที่อยู่ในหัวของเจ้าทั้งหมดออกมา
In our solar system, the innermost planet, Mercury, moves much faster than the outermost one, Neptune.ดาวเคราะห์สุดพุธย้ายได้เร็วขึ้นมาก กว่าหนึ่งในสุดดาวเนปจูน และนั่นทำให้รู้สึกใช่มั้ย?
Truth is that your innermost fear is in fact your most striking attribute.ความจริงก็คือค​​วามกลัวสุดของคุณ ในความเป็นจริงคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของคุณ
And if we all went around just declaring our innermost desires to the exact people we felt them for, well, then we'd all end up happy, or something.ถ้าเที่ยวบอกความรู้สึกแก่คนที่มีใจให้ เราก็คงลงเอยมีความสุขกัน
I made it rain in your innermost.และทำให้ฝนตก.. ภายในใจของเธอ

innermost ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内心[nèi xīn, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄣ, 内心 / 內心] heart; innermost being

innermost ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内心[ないしん, naishin] (n-adv,n-t) innermost thoughts; real intention; inmost heart; one's mind; in the heart; (P)
奥まって[おくまって, okumatte] (exp) secluded; innermost
微衷[びちゅう, bichuu] (n) one's innermost thoughts (feelings)
心の奥底[こころのおくそこ, kokoronookusoko] (exp) innermost depths of one's heart
心の琴線[こころのきんせん, kokoronokinsen] (n) heartstrings; innermost soul
心底[しんそこ;しんてい, shinsoko ; shintei] (adv,n) one's innermost depths; completely (from the bottom of one's heart)
心腹[しんぷく, shinpuku] (n) chest and stomach; one's innermost being
最深部[さいしんぶ, saishinbu] (n) deepest part; deepest portion; depths (of the ocean etc.); innermost
肺肝[はいかん, haikan] (n) lungs and livers; depths of one's heart; innermost heart
衷心[ちゅうしん, chuushin] (n) innermost feelings; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า innermost
Back to top