ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inmost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inmost*, -inmost-

inmost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inmost (adj.) สุดซึ้ง See also: ลึกที่สุด Syn. deepest, intimate, secret, innermost
English-Thai: HOPE Dictionary
inmost(อิน'โมสทฺ) adj. ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปที่สุด,ในสุดลึกซึ้ง,ส่วนก้นบึง, Syn. intimate
English-Thai: Nontri Dictionary
inmost(adj) ข้างในสุด,ชั้นในสุด,มิดชิด,ลึกสุด,ก้นบึ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I reveal my inmost self unto my God.ลูกขอถวายร่างกายเเละจิตใจ เเด่พระผู้เป็นเจ้า
I reveal my inmost self.ฉันต้องการให้คุณสู้กัน

inmost ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内心[ないしん, naishin] (n-adv,n-t) innermost thoughts; real intention; inmost heart; one's mind; in the heart; (P)
胸臆[きょうおく, kyouoku] (n) one's inmost thoughts (feelings)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inmost
Back to top