ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mostly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mostly*, -mostly-

mostly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mostly (adv.) ส่วนมาก See also: โดยมาก, ส่วนใหญ่, โดยปกติ Syn. chiefly, essentially Ops. specifically
English-Thai: HOPE Dictionary
mostly(โมสทฺ'ลี) adv. ส่วนมาก, Syn. principally
English-Thai: Nontri Dictionary
mostly(adv) โดยมาก,ส่วนมาก,โดยทั่วไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนมาก (adv.) mostly See also: chiefly, largely, mainly, generally, on the whole Syn. ส่วนใหญ่, โดยมาก Ops. ส่วนน้อย
เป็นส่วนใหญ่ (adv.) mostly See also: mainly, lastly Syn. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่ Ops. เป็นส่วนน้อย
โดยมาก (adv.) mostly See also: for the most part, mainly Syn. ส่วนมาก
ติดสำนวน (adv.) mostly use idiomatic expression
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I paid for this mostly myself, actually.ผมควักกระเป๋าตัวเองเกือบทั้งหมด
And the vast majority of Indians, mostly Hindus, like yourself were brought here to work mines and harvest crops.และคนอินเดียส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนมากเป็นชาวฮินดูเหมือนคุณ ถูกพามาที่นี่เพื่อ ทำงานเหมืองและเก็บเกี่ยว
Look who knows so much, huh. Well, it just so happens that your friend here is only mostly dead.เพื่อนเจ้าแค่กำลังจะตาย
There's a big difference between mostly dead and all dead.มันต่างกันมากนะ ระหว่าง "กำลังจะตาย" กับ "ตายไปแล้ว"
Now, mostly dead is slightly alive.นี่ กำลังจะตายก็คือ ยังมีชีวิตอยู่นิดหน่อย
You've been mostly dead all day.ก็นายเกือบตายมาตลอดทั้งวันเลยนี่
But over two million civilians, mostly peasants farmers and their families, have been systematically slaughtered by invading Russian armies.ประชากรมากกว่า 2 ล้านคน ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร ชาวไร่Nชาวนากับครอบครัวพวกเขา กำลังถูกกองทัพรัสเซียรุกราน เข่นฆ่า
I only keep it open part-time, mostly for my dad.ฉันเพียงให้มันเปิดนอกเวลาส่วนใหญ่สำหรับพ่อของฉัน
After a while, he was mostly pissed because I hung around the cabstand.หลังจากนั้น เขาก็โกรธอยู่เสมอ เพราะผมยังวนเวียนที่แก๊งค์อยู่
But mostly they just wanted a handout.แต่ส่วนใหญ่พวกเขาอยากมาก็มา
I see her mostly in Hareton.เหมือนแฮร์ตันมากกว่า
Sometimes we're mum and dad, sometimes we're Julie and Derek, but mostly we're you and Julie.บางครั้งเราเล่นเป็นพ่อกับแม่ บางครั้งเป็นจูลี่กับดีเร็ก แต่ส่วนใหญ่เป็นนายกับจูลี่

mostly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, 贝壳 / 貝殼] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written
工业大学[gōng yè dà xué, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 工业大学 / 工業大學] Technical University; university, mostly for Engineering Sciences
太半[tài bàn, ㄊㄞˋ ㄅㄢˋ, 太半] more than half; a majority; most; mostly

mostly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan)
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P)
ブラックティップ・リーフ・シャーク;ブラックティップリーフシャーク[, burakkuteippu . ri-fu . sha-ku ; burakkuteippuri-fusha-ku] (n) (See 妻黒・1) blacktip reef shark (Carcharhinus melanopterus, species of requiem shark mostly found in the Indo-Pacific)
多く[おおく, ooku] (adv) many; much; largely; abundantly; mostly
異人館[いじんかん, ijinkan] (n) Western style residences built mostly for early foreign settlers during the end of the Shogunate and the Meiji era
胴付長靴[どうつきながくつ, doutsukinagakutsu] (n) waders (waterproof pants often fitted with boots, used mostly by fishermen)
鳥わさ;鳥山葵[とりわさ, toriwasa] (n) briefly-boiled chicken breast (served cold and mostly raw as sashimi with wasabi-seasoned shoyu)
黒縁目白[くろへりめじろ;クロヘリメジロ, kuroherimejiro ; kuroherimejiro] (n) (uk) (See クロヘリメジロザメ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark
黒縁目白鮫[くろへりめじろざめ;クロヘリメジロザメ, kuroherimejirozame ; kuroherimejirozame] (n) (uk) (See くろへりめじろ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark
大抵[たいてい, taitei] (adj-na,adv,n) (1) (uk) mostly; ordinarily; usually; generally; (2) probably; (adj-no,n) (3) most; almost all; (4) (before a neg. form) ordinary; (adj-na) (5) (usu. as 〜にする) proper; appropriate; moderate; (P)
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea
殆ど(P);殆んど[ほとんど, hotondo] (n-adv,n-t) (uk) mostly; nearly; practically; well-nigh; almost invariably; all but; just about; almost; (P)

mostly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly ; generally FR: surtout ; pour beaucoup ; principalement
โดยส่วนใหญ่แล้ว[adv.] (dōi suanyai) EN: for the most part ; mostly FR:
กรัก[n.] (krak) EN: heart-wood of the jackfruit tree (used mostly for dying Buddhist monk's robes) FR: noyau de jaque [m]
ส่วนมาก[adv.] (suan māk = ) EN: mostly ; for the most ; mainly ; usually ; generally ; as a rule FR: essentiellement ; pour l'essentiel ; principalement
ส่วนใหญ่[adv.] (suan yai = ) EN: most ; mostly ; almost ; for the most part ; mainly ; much of ; in the main FR: principalement ; surtout

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mostly
Back to top