ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nearly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nearly*, -nearly-

nearly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nearly (adv.) เกือบ See also: ไม่ทั้งหมด Syn. about, almost, approximately
nearly human (adj.) เกือบจะเป็นมนุษย์ See also: คล้ายมนุษย์
English-Thai: HOPE Dictionary
nearly(เนียร์'ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด,ตระหนี่, Syn. almost
English-Thai: Nontri Dictionary
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าตรีทูต (v.) be nearly dead See also: approach to death
คู่คี่ (adv.) nearly See also: almost, equally Syn. สูสี, ไล่เลี่ย
จวน (adv.) nearly See also: almost, practically, virtually Syn. ใกล้, เกือบ
จวนเจียนจะ (aux.) nearly See also: almost, just about, approximately Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ
ปิ่ม (adv.) nearly See also: almost Syn. ปิ้ม, เกือบ, จวน, แทบ, เจียน
รอมร่อ (adv.) nearly See also: almost, soon Syn. เกือบจะ, จวนเจียน, หวุดหวิด, รำมะร่อ
เกือบ (adv.) nearly See also: almost, shortly, closely Syn. แทบ, เจียน, จวน, หวิด, เกือบจะ
เจียน (adv.) nearly See also: almost, on the verge of Syn. จวน, เกือบ
เจียนจะ (aux.) nearly See also: almost, just about, approximately Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, ใกล้จะ
เท่าๆ กัน (adv.) nearly See also: almost, equally Syn. สูสี, คู่คี่, พอๆ กัน, ใกล้เคียง
ใกล้จะ (aux.) nearly See also: almost, just about, approximately Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ
ไล่เลี่ย (adv.) nearly See also: almost, equally Syn. สูสี, คู่คี่, เท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ใกล้เคียง
จวนตาย (adv.) nearly die See also: almost die Syn. เจียนตาย, ใกล้ตาย
เจียนตาย (adv.) nearly die See also: almost die Syn. ใกล้ตาย
ใกล้ตาย (adv.) nearly die See also: almost die Syn. เจียนตาย
ปลาชา (n.) nearly-dead fish See also: dying fish
ปลาชา (n.) nearly-dead fish See also: dying fish
รำมะร่อ (adv.) very nearly See also: very soon, almost, imminently Syn. รอมร่อ, เกือบจะ, จวนเจียนจะ, หวุดหวิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We nearly put one over on that old gypsy that time.เราเกือบใส่หนึ่งมากกว่า ว่ายิปซีเก่าเวลานั้น
Oh, no, don't look at it. It's not nearly good enough.อย่าเพิ่งดูค่ะ มันยังไม่ดีพอเลย
Fact is, that empty house got on his nerves to such an extent, he nearly went off his head.ความจริงคือบ้านที่ว่างเปล่านั่น ทําให้เขาประสาทเสียเเทบบ้า
I nearly did sometimes, but you never seemed close enough.ผมเกือบจะบอกอยู่หลายครั้ง แต่คุณไม่เคยเข้าใกล้ชิดพอ
I nearly bawled. Just...ฉันเกือบ bawled เพียงแค่ ...
I've been shaken up in this train nearly ten hours now.โยกเยกอยู่บนรถไฟนี่ เกือบสิบชั่วโมงแล้วนะ
For nearly three thousand years, Man has been searching for the lost Ark.เกือบๆ 3 พันปี, ที่มนุษย์ค้นหาหีบที่หายไป
There's nearly 200 men out there and a lot of M16s!มีเกือบ 200 คน ออกที่นั้นและจำนวนมากของปืนเอม16
Dr.Jones, you know perfectly well the Thuggee cult has been dead for nearly a century.Dr.Jones คุณรู้ว่าสมบูรณ์ดี ศาสนาทักกีได้ตายเกือบศตวรรษ
Supper's nearly ready. Go wash your hands and face and go sit down at the table.ไปล้างมือล้างหน้าแล้วนั่งที่โต๊ะสิ
Those incompetents you hired nearly got me killed.พวกไร้ความสามารถทั้งหลายที่คุณจ้างไว้น่ะ เกือบจะฆ่าฉันเสียแล้ว.
Of those, nearly 40 are concentrated on underground levels 7 and 8.ของเหล่านั้น อยู่มาเกือบ 40 ปี ได้ถูกอัดแน่น ภายในใต้ดินในระดับ 7 และ 8

nearly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
将近[jiāng jìn, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ, 将近 / 將近] almost; nearly; close to
差不多[chà bu duō, ㄔㄚˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄛ, 差不多] almost; nearly; more or less
几乎[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, 几乎 / 幾乎] almost; nearly; practically
险些[xiǎn xiē, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄝ, 险些 / 險些] narrowly; almost; nearly

nearly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっつかっつ[, ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly
そうになった[, souninatta] (exp) almost (did); nearly (did)
歯茎音[はぐきおん;しけいおん, hagukion ; shikeion] (n) (See 歯茎) alveolar consonant; sound (e.g. n,t,d) where the tongue touches (or nearly touches) the ridge behind your front top teeth
溺れる[おぼれる, oboreru] (v1,vi) (1) (uk) to drown; to nearly drown; to sink below the surface (of water); (2) to indulge in; to lose one's head over something; to wallow in; (P)
足掛け;足かけ;足掛[あしかけ, ashikake] (n) (1) leg trip (in sumo, judo, etc.); (2) foothold; pedal; (n-adv) (3) (See 丸・まる・2) nearly (used to estimate a period of time by rounding up incomplete units)
近く[ちかく, chikaku] (n-adv,n) (1) (See 近い) near; neighbourhood; neighborhood; vicinity; (n-suf) (2) nearly (i.e. "it took nearly one year"); close to; (adv) (3) shortly; soon; (P)
もう少しで[もうすこしで, mousukoshide] (exp) almost; nearly; close to
もう少しのところで;もう少しの所で[もうすこしのところで, mousukoshinotokorode] (exp) almost; nearly; close to
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n,vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf,n) (7) around; about; approximately; nearly; (P)
危うく[あやうく, ayauku] (adv) (1) (See 危うい) barely; narrowly; (2) almost; nearly; (P)
危なく[あぶなく, abunaku] (adv) nearly; almost; on the point of (doing)
殆ど(P);殆んど[ほとんど, hotondo] (n-adv,n-t) (uk) mostly; nearly; practically; well-nigh; almost invariably; all but; just about; almost; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an)

nearly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันติกะ[X] (antika) EN: nearly ; almost FR:
เฉียด[adv.] (chīet) EN: nearly ; almost FR:
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere FR: de près ; partout
ใจหายวาบ[X] (jai hāi wāp) EN: my heart sank ; I nearly died FR:
จักแหล่น ; จั๊กแหล่น[adv.] (jakkalaen) EN: almost ; narrowly ; nearly ; about FR: presque
เจียน[adv.] (jīen) EN: near ; nearly ; almost ; on the verge of ; on the point of FR: presque ; sur le point de
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; approximatively ; virtually ; soon FR: presque ; quasiment ; quasi ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually FR: sur le point de
จวนเจียน[adv.] (jūanjīen) EN: almost ; just about ; on the verge to ; nearly FR:
จวบจวน[prep.] (jūapjūan) EN: to ; at ; as far as ; nearly ; almost FR:
เกือบ[adv.] (keūap) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; on the point of ; on the verge of FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement ; virtuellement ; de l'ordre de ; sur le point de
เกือบตาย[v. exp.] (keūap tāi) EN: almost die ; nearly die FR: être sur le point de mourir
คล้าย[adv.] (khlāi) EN: such as ; like ; nearly alike ; almost alike FR: tel que ; comme ; pareil à ; proche de
คล้ายคลึง[adj.] (khlāikhleun) EN: nearly alike ; almost alike ; similar FR: similaire
คล้ายคลึงกับ[adj.] (khlāikhleun) EN: nearly alike ; almost alike ; similar to FR: similaire à ; semblable à
ค่อน[X] (khøn = khǿn) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most FR: la plus grande partie
คู่คี่[adj.] (khūkhī) EN: close ; about equal ; nearly equal ; neck and neck FR: au coude à coude
ใกล้[adv.] (klai) EN: nearly ; almost ; about FR: pratiquement ; sur le point de ; quasi
ใกล้สำเร็จแล้ว[X] (klai samret) EN: nearly complete ; almost ready FR: presque achevé
ปาง[adv.] (pāng) EN: nearly ; almost ; virtually FR:
ปางตาย[adv.] (pāng tāi) EN: nearly dead ; almost dead ; almost died ; close to death ; in critical condition ; moribund FR:
รำมะร่อ[adv.] (rammarø) EN: very nearly FR:
รอมร่อ[adv.] (rømmarø) EN: nearly ; almost ; narrowly ; on the treshold of ; on the verge of FR:
ร่วม[adv.] (ruam = rūam) EN: almost ; nearly ; just about ; about ; well on the way FR: presque ; grosso modo
แทบ[adv.] (thaēp) EN: almost ; nearly ; pratically FR: pratiquement ; presque ; quasiment ; sur le point de
แทบจะ[X] (thaēp ja) EN: almost ; nearly ; just about ; practically ; virtually FR: pratiquement ; presque ; quasi ; virtuellement ; tellement ; ne ... guère
หวิด[n.] (wit) EN: nearly ; almost ; just about ; narrowly FR: presque ; tout juste
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour FR: de justesse ; sur le fil
อิสระเชิงเส้น[adj.] (itsara choē) EN: linearly independent FR: linéairement indépendant
ไม่อิสระเชิงเส้น[adj.] (mai itsara ) EN: linearly dependent FR:
ปลาชา[n.] (plāchā) EN: nearly-dead fish ; dying fish FR:
เซตอันดับเชิงเส้น[n. exp.] (set andap c) EN: linearly ordered set FR:

nearly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frühsport {m} | Frühsport treibenearly-morning exercise | to do one's daily dozen
Frühschicht {f} | Frühschicht habenearly shift | to be on early shift

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nearly
Back to top