ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

personal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *personal*, -personal-

personal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
personal (adj.) ส่วนตัว See also: ส่วนบุคคล, เฉพาะบุคคล, เฉพาะตัว Syn. private, secluded Ops. public
personal (adj.) ด้วยตนเอง See also: โดยตนเอง Syn. own, peculiar
personal (adj.) เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว
personal (adj.) ทางเรือนร่าง See also: เกี่ยวกับรูปร่างภายนอก, ในด้านร่างกาย Syn. corporal
personal (n.) ข่าวบุคคล (ในหน้าหนังสือพิมพ์) See also: บุคคลในข่าว
personal (adj.) เกี่ยวกับบุรุษ (ในทางไวยากรณ์)
personal appeal (n.) คุณสมบัติพิเศษเฉพาะคน See also: พรสวรรค์
personal attendant (n.) แม่บ้าน (คนทำงานในบ้าน) Syn. female servant
personal computer (n.) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว Syn. microprocessor, home computer
personal effects (n.) สังหาริมทรัพย์ See also: ทรัพย์ส่วนตัว Syn. belongings, personal estate
personal estate (n.) สังหาริมทรัพย์ See also: ทรัพย์ส่วนตัว Syn. belongings
personal history (n.) อัตชีวประวัติ See also: การเขียนชีวประวัติของตนเอง Syn. life, self-portrayal
personal magnetism (n.) เสน่ห์ Syn. charm
personal pronoun (aux.) บุรุษสรรพนาม
personal property (n.) สังหาริมทรัพย์ See also: ทรัพย์สินส่วนตัว
personal property (n.) สิ่งที่ครอบครองอยู่ See also: ทรัพย์สมบัติหรือดินแดนที่ครอบครอง Syn. real estate
personality (n.) บุคลิกลักษณะ See also: ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน, ลักษณะเฉพาะตัว Syn. disposition, nature, temperamant
personality (n.) คนที่มีชื่อเสียง See also: บุคคลมีชื่อเสียง, คนที่เป็นที่รู้จักกันดี Syn. celebrity, personage
personalize (vt.) ทำให้เป็นส่วนตัว See also: ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล, ทำให้ของบุคคล Syn. particularize, personify
personally (adv.) โดยส่วนตัว See also: โดยส่วนบุคคล, เป็นส่วนตัว Syn. in person
personally (adv.) โดยตรง Syn. directly Ops. indirectly
personalty (n.) สังหาริมทรัพย์ See also: ทรัพย์สินส่วนตัว Syn. personal property
English-Thai: HOPE Dictionary
personal(เพอ'ซะเนิล) adj. ส่วนตัว,ส่วนบุคคล,เกี่ยวกับบุรุษ (ในไวยากรณ์) ,เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว. n. ข่าวบุคคล (ในหน้าหนังสือพิมพ์) ,บุคคลในข่าว, Syn. individual,private,bodily,carnal
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
personal computer disk opระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal digital assistanเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอลหมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบเสื้อ แผนที่ทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯลฯ
personal pronounn. บุรุณสรรพนาม (I,we,you,he,she,it,they)
personality(เพอซะแนล'ลิที) n. บุคลิกภาพ,บุคลิกลักษณะ,บุคคล, Syn. character,nature
personalize(เพอ'ซะนัลไลซ) vt. ทำให้เป็นส่วนตัว,ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล,ทำให้เป็นของตัว,ทำให้เป็นตัว., See also: personalization n.
personalty(เพอ'ซะเนิลที) n. สังหาริมทรัพย์
English-Thai: Nontri Dictionary
personal(adj) ส่วนตัว,เฉพาะตัว,ส่วนบุคคล,เฉพาะบุคคล,ด้วยตัวเอง
personality(n) บุคลิกภาพ,ท่าทาง,บุคคล,ความมีตัวตน
personally(adv) ส่วนตัว,ซึ่งแสดงเป็นตัว,ด้วยตัวเอง,เฉพาะตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
personalส่วนตัว, ส่วนบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal computer (PC)คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal digital assistant (PDA)เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal effectsของใช้ส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personalityบุคลิกภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personaltyสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว, สังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล [ดู personal property] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personal accountบัญชีส่วนบุคคล [การบัญชี]
Personal computer คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [คอมพิวเตอร์]
Personal Computer Memory Card International Association สมาคมที่บริษัทผู้ผลิตและผู้ขายคอมพิวเตอร์จัดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์]
Personal Digital Assistant คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ [คอมพิวเตอร์]
Personalityบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
PC (abbr.) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (คำย่อ Personal Computer)
PIN (abbr.) เลขรหัสลับส่วนตัว (คำย่อของ Personal Identification Number)
ข้ารับใช้ (n.) a personal attendant of princes or nobles Syn. ข้าหลวง
ข้าหลวงน้อย (n.) a personal attendant of princes or nobles Syn. ข้ารับใช้, ข้าหลวง
ประวัติส่วนตัว (n.) background and personal information
ประจำตัว (adj.) personal See also: private Syn. ส่วนตัว, ติดตัว
ส่วนตัว (adj.) personal See also: individual Syn. เฉพาะบุคคล, เฉพาะกลุ่ม
ส่วนตัว (adj.) personal See also: private Syn. ติดตัว
ส่วนบุคคล (adj.) personal See also: individual Syn. เฉพาะบุคคล, ส่วนตัว, เฉพาะกลุ่ม
เฉพาะกลุ่ม (adj.) personal See also: individual Syn. เฉพาะบุคคล, ส่วนตัว
อาณาประโยชน์ (n.) personal advantage See also: one´s own interest
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (n.) personal computer Syn. เครื่องพีซี
เครื่องพีซี (n.) personal computer
ของส่วนตัว (n.) personal effects See also: personal property, personal belongings Syn. ของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนตัว (n.) personal effects See also: personal property, personal belongings
ประโยชน์ส่วนตน (n.) personal interest Ops. ประโยชน์ส่วนรวม
ประโยชน์ส่วนตัว (n.) personal interest Syn. ประโยชน์ส่วนตน Ops. ประโยชน์ส่วนรวม
ความเห็นส่วนตัว (n.) personal opinion See also: personal idea, personal concept, personal thought
บุรุษธรรม (n.) personal precepts See also: personal rules
เสด็จ (n.) personal pronoun for the king or royal personages See also: His/Her Highness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's a personal matterมันเป็นเรื่องส่วนตัว
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
He's staying in our house as my personal guestเขาจะพักอยู่ที่บ้านเราในฐานะแขกส่วนตัวของฉัน
My personal life is all messed up!ชีวิตส่วนตัวของฉันยุ่งเหยิงไปหมด
Can I ask you for a personal favor?ขอฉันขอความช่วยเหลือจากเธอเป็นส่วนตัวสักเรื่องได้ไหม
I'll handle this personallyฉันจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเอง
Isn't that a little personal?นั่นไม่เป็นเรื่องส่วนตัวไปหน่อยหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The interpreter is Hynkel's personal translator, reading from a prepared manuscript.ล่าม เป็นล่ามส่วนตัวของ เฮนเคิล ได้อ่านจากต้นฉบับดั่งเดิม
It's usual for ladies in your position to have a personal maid.เป็นปกติที่สุภาพสตรีอย่างคุณ จะมีคนรับใช้ส่วนตัว
Mr. De Winter, however painful it may be, I have to ask you a very personal question.นี่อาจจะเจ็บปวดสักหน่อย เเต่ผมต้องถามคําถามส่วนตัวมากๆ กับคุณ
OK. Here's what I think. And I have no personal feelings about this.ตกลง นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า และผมไม่ได้มีความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้
We should not make it a... personal thing.เราไม่ควรจะทำให้มันเป็นเรื่องส่วนตัว ...
It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this.It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this.
Why is this such a personal triumph for you, this one vote?Why is this such a personal triumph for you, this one vote?
Nothing personal in my attitude, Mr. MacWhite.{\cHFFFFFF}ไม่มีอะไรส่วนบุคคลใน ทัศนคติของฉันนาย MacWhite
I think we discussed whatever good friends talk about, personal things.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าเราได้พูดถึงสิ่งที่ดี เพื่อนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว
The next time there are 6,000 people that begin a riot, or six people, without this embassy being aware of it, those responsible will be on the first plane out of here... with my personal recommendation they be dropped from the Foreign Service.{\cHFFFFFF}ครั้งต่อไปที่มี 6,000 คนที่เริ่มต้นจลาจล {\cHFFFFFF}หรือหกคน {\cHFFFFFF}โดยไม่ต้องสถานทูตนี้ การตระหนักถึงมัน
I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, that I can't preach the American heritage... and expect to be believed if I act out of impatience... or sacrifice my principles for expediency.{\cHFFFFFF}I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, {\cHFFFFFF}that I can't preach the American heritage... {\cHFFFFFF}and expect to be believed if I act out of impatience...
Can I speak to you on a personal matter?ฉันสามารถพูดคุยกับคุณสักครู่ ในเรื่องส่วนตัว? ส่วนบุคคล?

personal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溥仪[Pǔ yí, ㄆㄨˇ ㄧˊ, 溥仪 / 溥儀] Pu Yi, personal name of the last Qing emperor (reigned as child 1909-1911), the subject of Bertolucci's biopic The Last Emperor
人格魅力[rén gé mèi lì, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, 人格魅力] personal charm; charisma
混水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 混水摸鱼 / 混水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain; also written 渾水摸魚|浑水摸鱼
浑水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 浑水摸鱼 / 渾水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain
汉文帝[Hàn wén dì, ㄏㄢˋ ㄨㄣˊ ㄉㄧˋ, 汉文帝 / 漢文帝] fourth Han emperor Han Wendi (202-157 BC), personal name Liu Heng 劉恆|刘恒 reigned 180-157 BC
营私舞弊[yíng sī wǔ bì, ˊ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, 营私舞弊 / 營私舞弊] fraudulent personal gain (成语 saw); to engage in corrupt practice
周武王[Zhōu Wǔ wáng, ㄓㄡ ˇ ㄨㄤˊ, 周武王] King Wu of Zhou (-1043), personal name Ji Fa 姬發|姬发, reigned 1046-1043 BC as first king of Western Zhou dynasty 1046-1043 BC
周武王姬发[Zhōu Wǔ wáng Jī Fā, ㄓㄡ ˇ ㄨㄤˊ ㄐㄧ ㄈㄚ, 周武王姬发 / 周武王姬發] King Wu of Zhou, personal name Ji Fa, reigned 1046-1043 BC as first king of Western Zhou dynasty 1046-1043 BC
人身权[rén shēn quán, ㄖㄣˊ ㄕㄣ ㄑㄩㄢˊ, 人身权 / 人身權] one's personal rights
掌握电脑[zhǎng wò diàn nǎo, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 掌握电脑 / 掌握電腦] PDA; Personal Digital Assistant
人事管理[rén shì guǎn lǐ, ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 人事管理] personal management
人保[rén bǎo, ㄖㄣˊ ㄅㄠˇ, 人保] personal guarantee; to sign as guarantor
人名[rén míng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, 人名] personal name
人格神[rén gé shén, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄕㄣˊ, 人格神] personal God; anthropomorphic God
人称代词[rén chēng dài cí, ㄖㄣˊ ㄔㄥ ㄉㄞˋ ㄘˊ, 人称代词 / 人稱代詞] personal pronoun: I 我, you 你, she 她, they 他們|他们, we two 咱們|咱们 etc
个人伤害[gè rén shāng hài, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄕㄤ ㄏㄞˋ, 个人伤害 / 個人傷害] personal injury
个人电脑[gè rén diàn nǎo, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 个人电脑 / 個人電腦] personal computer; PC
专征[zhuān zhēng, ㄓㄨㄢ ㄓㄥ, 专征 / 專征] to go on a personal punitive expedition
醍醐[tí hú, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ, 醍醐] refined cream cheese; fig. crème de la crème; nirvana; Buddha nature; Buddhist truth; broth; flawless personal character
盈亏自负[yíng kuī zì fù, ˊ ㄎㄨㄟ ㄗˋ ㄈㄨˋ, 盈亏自负 / 盈虧自負] responsible for its profit and losses (of organization); financially autonomous; personal financial responsibility
自负盈亏[zì fù yíng kuī, ㄗˋ ㄈㄨˋ ˊ ㄎㄨㄟ, 自负盈亏 / 自負盈虧] responsible for its profit and losses (of organization); financially autonomous; personal financial responsibility
避讳[bì huì, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 避讳 / 避諱] taboo against using the personal names of emperors or one's elders
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, 钻营 / 鑽營] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit
损人利己[sǔn rén lì jǐ, ㄙㄨㄣˇ ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ, 损人利己 / 損人利己] harming others for one's personal benefit (成语 saw); personal gain to the detriment of others
洁操[jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ, 洁操 / 潔操] unimpeachable conduct; noble behavior; spotless personal integrity
出面[chū miàn, ㄔㄨ ㄇㄧㄢˋ, 出面] act in a (official or personal) capacity
个人崇拜[gè rén chóng bài, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄞˋ, 个人崇拜 / 個人崇拜] personality cult
个性化[gè xìng huà, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 个性化 / 個性化] to personalize; to customize (software)
切身[qiè shēn, ㄑㄧㄝˋ ㄕㄣ, 切身] direct; concerning oneself; personal
失迎[shī yíng, ㄕ ˊ, 失迎] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally
个人[gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, 个人 / 個人] individual; personal; oneself
个性[gè xìng, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, 个性 / 個性] individuality; personality
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 内向] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy)
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, 多愁善感] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality
外向[wài xiàng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 外向] outward-looking; extrovert; extroverted (personality); export-oriented (economy)
人格[rén gé, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ, 人格] personality; integrity; dignity
人身[rén shēn, ㄖㄣˊ ㄕㄣ, 人身] personal; on one's person
亲手[qīn shǒu, ㄑㄧㄣ ㄕㄡˇ, 亲手 / 親手] personally; with one's own hands
亲自[qīn zì, ㄑㄧㄣ ㄗˋ, 亲自 / 親自] personally
精神分裂症[jīng shén fēn liè zhèng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄥˋ, 精神分裂症] schizophrenia; split personality

personal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PC[ピーシー, pi-shi-] (n) {comp} PC; personal computer
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS
ウェアラブルパソコン[, uearaburupasokon] (n) {comp} wearable personal computer
オールインワンPC[オールインワンピーシー, o-ruinwanpi-shi-] (n) {comp} all-in-one Personal Computer
オールインワンパソコン[, o-ruinwanpasokon] (n) {comp} all-in-one personal computer
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing
サブノート型パソコン[サブノートがたパソコン, sabuno-to gata pasokon] (n) {comp} subnotebook personal computer
システム手帳[システムてちょう, shisutemu techou] (n) personal organiser (e.g. Filofax)
ダウンサイジング[, daunsaijingu] (n,vs) (1) downsizing; (2) {comp} switching from mainframe to personal computers; (P)
タブレットPC[タブレットピーシー, taburettopi-shi-] (n) tablet personal computer (tablet PC)
デスクトップパソコン[, desukutoppupasokon] (n) desktop personal computer
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.)
ノートパソコン[, no-topasokon] (n) (from notebook personal computer) (See パソコン) laptop; notebook
ノートブック型パーソナルコンピュータ[ノートブックがたパーソナルコンピュータ, no-tobukku gata pa-sonarukonpyu-ta] (n) {comp} notebook personal computer
パーソナルエリアネットワーク[, pa-sonaruerianettowa-ku] (n) {comp} Personal Area Network
パーソナルオピニオン[, pa-sonaruopinion] (n) personal opinion
パーソナルチェック[, pa-sonaruchiekku] (n) personal check; personal cheque
パーソナルデジタルアシスタント[, pa-sonarudejitaruashisutanto] (n) {comp} personal digital assistant; PDA
パーソナルファウル[, pa-sonarufauru] (n) personal foul
ハンドヘルドPC[ハンドヘルドピーシー, handoherudopi-shi-] (n) {comp} handheld Personal Computer; HPC
ブザー[, buza-] (n) buzzer; personal alarm (loud buzzer to attract attention in case of attack); (P)
マイコン[, maikon] (n) (1) (abbr) {comp} microcomputer; personal computer; home computer; (2) micro-controller; micro-processor; MCU; (3) moving (animated) icon; (P)
一身上[いっしんじょう, isshinjou] (n,adj-no) personal (affairs)
一身上の都合[いっしんじょうのつごう, isshinjounotsugou] (exp) personal reasons; personal matters; personal affairs
一騎打ち(P);一騎打;一騎討;一騎討ち[いっきうち, ikkiuchi] (n,vs) personal combat; one-to-one fight; (P)
人事訴訟[じんじそしょう, jinjisoshou] (n) litigation related to personal status (e.g. divorce actions, etc.)
人事訴訟事件[じんじそしょうじけん, jinjisoshoujiken] (n) litigation related to personal status (e.g. divorce actions, etc.)
人代名詞[じんだいめいし, jindaimeishi] (n) {ling} personal pronoun
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character
人柄[ひとがら, hitogara] (adj-na,n) personality; character; personal appearance; gentility; (P)
人物本位[じんぶつほんい, jinbutsuhon'i] (n,adj-no) chiefly on the basis of someone's personal character
人称代名詞[にんしょうだいめいし, ninshoudaimeishi] (n) {ling} personal pronoun
体で覚える;身体で覚える;躯で覚える[からだでおぼえる, karadadeoboeru] (exp,v1) to master something (through personal experience)
体臭[たいしゅう, taishuu] (n) body odor; body odour; personal odor; personal odour; characteristic (of someone)
個人所得税[こじんしょとくぜい, kojinshotokuzei] (n) personal income tax
個人攻撃[こじんこうげき, kojinkougeki] (n,adj-no) personal attack or denunciation
個人用オーガナイザ[こじんようオーガナイザ, kojinyou o-ganaiza] (n) {comp} personal organizer
個人的に知る[こじんてきにしる, kojintekinishiru] (exp,v5r) to know personally; to have personal knowledge of
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パーソナルコンピュータ[ぱーそなるこんぴゅーた, pa-sonarukonpyu-ta] PC, personal computer
パーソナルコンピューター[ぱーそなるこんぴゅーたー, pa-sonarukonpyu-ta-] personal computer
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA)
パソコン[ぱそこん, pasokon] personal computer
パソコン通信[パソコンつうしん, pasokon tsuushin] personal computer communication
マイコン[まいこん, maikon] personal computer
個人コミュニケーションサービス[こじんコミュニケーションサービス, kojin komyunike-shonsa-bisu] personal communication service (PCS)
個人用オーガナイザ[こじんようオーガナイザ, kojinyou o-ganaiza] personal organizer
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA)
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS)
個人間メッセージ通信サービス[こじんかんメッセージつうしんサービス, kojinkan messe-ji tsuushin sa-bisu] interpersonal messaging service
個人間通信[こじんかんつうしん, kojinkantsuushin] interpersonal communication
私的[してき, shiteki] personal, private, proprietary
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer

personal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest FR: intérêt personnel [m]
อัตตา[n.] (attā) EN: self ; ego ; personal entity ; atman ; soul FR: ego [m]
อัตโนมัติ[n.] (attanōmat) EN: personal opinion FR: opinion personnelle [f]
อัตภาพ[n.] (attaphāp) EN: personal condition ; personal status ; personal situation ; personal circumstances FR:
บัญชีส่วนบุคคล[n. exp.] (banchī suan) EN: personal account FR:
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma FR: prestige [m] ; influence [f] ; vertu [f] ; perfection [f] ; charisme [m]
บุคคลสิทธิ[n.] (bukkhalasit) EN: personal right FR:
บุคคลสิทธิ[n.] (bukkhonlasi) EN: personal right FR:
บุรุษสรรพนาม[n. exp.] (burut sapph) EN: personal pronoun FR: pronom personnel [m]
บุรุษธรรม[n.] (burutsatham) EN: personal precepts ; personal rule FR: principe personnel [m]
เฉพาะตัว[adj.] (chaphǿtūa) EN: individual ; personal ; exclusive FR: personnel ; privé
จีวรอธิษฐาน[n. exp.] (jīwøn athit) EN: the determined robes ; the three robes determined for regular personal use FR:
จดหมายส่วนตัว[n. exp.] (jotmāi sūan) EN: personal letter FR: lettre personnelle [f] ; courrier personnel [m]
การบริหารบุคลากร[n. exp.] (kān børihān) EN: personal management FR:
การจัดการบุคลากร[n. exp.] (kān jatkān ) EN: personal management FR:
การคุ้มครองข้อมูล[n. exp.] (kān khumkhr) EN: personal data FR: protection des données personnelles [f]
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[n. exp.] (kān khumkhr) EN: personal data protection FR: protection des données personnelles [f]
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล[n. exp.] (kān pokpǿng) EN: protection of personal information FR:
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[n. exp.] (kān prakanp) EN: personal liability insurance FR:
ข้าหลวงน้อย[n. exp.] (khālūang nø) EN: personal attendant of princes or nobles FR:
คติประจำตัว[n. exp.] (khati praja) EN: motto ; ways ; principles ; personal principle FR:
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khǿmphiutoē) EN: personal computer FR: ordinateur individuel [m] ; ordinateur personnel [m]
ข้อมูลส่วนบุคคล[n. exp.] (khømūn suan) EN: personal information FR: informations personnelles [fpl] ; données personnelles [fpl]
ข้อมูลส่วนตัว[n. exp.] (khømūn suan) EN: personal profile FR: profil personnel [m]
ของใช้ส่วนตัว[n. exp.] (khøngchai s) EN: personal belongings ; personal effects FR: affaires personnelles [fpl] ; effets personnels [mpl]
ของส่วนตัว[n. exp.] (khøng suant) EN: personal effects FR: effets personnels [mpl]
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khreūang kh) EN: personal computer ; PC FR: ordinateur individuel [m] ; PC [m]
ความสัมพันธ์ส่วนตัว[n. exp.] (khwām samph) EN: personal relations FR: relations personnelles [fpl]
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
ลากิจ[v. exp.] (lā kit) EN: personal leave FR: s'absenter pour affaires
เลขประจำตัว[n. exp.] (lēk prajamt) EN: identification number ; Personal Identification Number (PIN) ; number FR: numéro d'identification [m]
หมายเลขประจำตัว[n. exp.] (māilēk praj) EN: personal FR: matricule [m]
งานส่วนตัว[n. exp.] (ngān suantū) EN: private matter ; private business ; personal affairs FR: affaire privée [f] ; affaire personnelle [f]
ปัจเจก[adj.] (patjēk) EN: individual ; personal FR: individuel ; personnel
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.)[n. exp.] (phāsī-ngoen) EN: personal income tax (PIT) FR:
พีซี[n.] (phīsī) EN: PC ; personal computer FR: PC [m] ; ordinateur individuel [m]
ผู้ช่วยส่วนตัว[n. exp.] (phū chūay s) EN: personal assistant (PA) FR:
เปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัว[v. exp.] (poētphoēi s) EN: disclose personal assets FR:
ประจำตัว[adj.] (prajam tūa) EN: personal FR: personnel ; individuel
ประเจก[adj.] (prajēk) EN: personal ; individual FR: personnel ; individuel

personal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmerzensgeld {n}compensation for personal suffering; smart-money [Am.]
PC : Personalcomputer {m}PC : personal computer
Mundraub {m}theft of comestibles for personal consumption
Beurteilung {f} in Personalaktenconfidential report
Depersonalisation {f}depersonalization
Personenbeschreibung {f}personal description
Ausweis {m}; Personalausweis
Sachkonto {n}impersonal account; inventory account
unpersönlich {adj} | unpersönlicher | am unpersönlichstenimpersonal | more impersonal | most impersonal
persönliche Note {f}personal touch
Personalabteilung {f} | Personalabteilungen
Personalabteilung {f}; Personalreferat
Arbeitsplatzrechner (PC) {m}personal computer
Barscheck {m}personal cheque
Körperpflege {f}personal hygiene
Personalakte {f}personal file
Persönlichkeitsstörung {f}personality disorder trait
Personalraum {m} | Personalräumestaff room | staff rooms

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า personal
Back to top