ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rear*, -rear-

rear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rear (n.) ส่วนหลัง See also: ข้างหลัง, ตอนท้าย Syn. back Ops. front
rear (n.) กองหลัง See also: แนวหลัง
rear (n.) บั้นท้าย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ก้น Syn. buttocks
rear (adj.) หลัง See also: ท้าย Syn. back, hindmost
rear (vt.) เลี้ยงดู Syn. bring up, educate, raise
rear (vt.) เพาะปลูก Syn. breed, grow
rear (vt.) ชูขึ้น See also: ตั้งขึ้น, ชูเท้าหน้าขึ้น Syn. rise, stand
rear admiral (n.) นายทหารเรือยศพลเรือตรี
rear end (n.) หาง (สัตว์) Syn. extremity, coccyx
rear its ugly head (idm.) แสดงความไม่ดีออกมา See also: เห็นความเลวร้ายหลังจากที่ซ่อนเร้นไว้
rear up (phrv.) (ม้าหรือสัตว์สี่เท้าอื่น) ชูเท้าหน้าขึ้น
rear up (phrv.) (ความโกรธ) พลุ่งขึ้น
rear-end (adj.) ขับไปชนท้ายรถคันอื่น
rear-ender (sl.) อุบัติเหตุ (รถชนท้ายอีกคันหนึ่ง) Syn. back-ender
rearch (vi.) ค้นกระจุยกระจาย See also: รื้อค้น, ค้นทั่ว Syn. ransack
rearguard (n.) ทหารกองหลัง
rearing (n.) การเลี้ยงดูและสั่งสอนเด็กให้เติบโต
rearm (vt.) ติดอาวุธอีกครั้ง
rearmament (n.) การติดอาวุธใหม่
rearmost (adj.) ซึ่งอยู่หลังสุด
rearrange (vt.) จัดเตรียมใหม่ Syn. reorganize, reposition
rearranged (adj.) ซึ่งจัดเตรียมใหม่ Syn. remodeled, repaired
rearrangement (n.) การจัดเตรียมใหม่ Syn. readjustment, renewal
rearward (adj.) ใกล้ส่วนหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง,แนวหลัง,กองหลัง,ท้าย,ห้องส้วม,บั้นท้าย,ก้น vt. เลี้ยง,เลี้ยงดู,อบรมสั่งสอน,เพาะปลูก,ก่อสร้าง,ตั้ง,สร้าง,ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น,ชูศีรษะ,ชูขึ้น adj. หลัง,ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง,อยู่ท้าย)
rear admiraln. นายพลเรือตรี
rearm(รี'อาร์ม) vt.,vi. ติดอาวุธใหม่,ติดอาวุธใหม่หรืออาวุธที่ดีขึ้น, See also: rearmament n.
rearmost(เรีย'โมสทฺ) adj. หลังสุด,ท้าย
rearrange(รีอะเรนจฺ') vt. จัดใหม่,ปรับปรุง
rearward(เรีย'เวิร์ด) adj.,adv. ไปทางหลัง,ทางหลัง,ถอยหลัง,n. ตำแหน่งหลัง,กองหลัง,แนวหลัง
English-Thai: Nontri Dictionary
rear(n) ข้างหลัง,ตอนท้าย,กองหลัง,ด้านหลัง,แนวหลัง,ก้น
REAR rear admiral(n) พลเรือตรี
rearrange(vi) ปรับปรุงใหม่,จัดแจงใหม่,จัดใหม่
rearrangement(n) การปรับปรุงใหม่,การจัดแจงใหม่,การจัดใหม่
rearward(adj,adv) ทางด้านหลัง,ถอยหลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rear axleเพลาท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rear-end torqueทอร์กบนเสื้อเพลาท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rearmamentการสร้างเสริมอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vice admiral (n.) พลเรือโท (ยศต่ำกว่า admiral และสูงกว่า rear admiral)
ข้างหลัง (n.) rear See also: back, hind Syn. ตอนหลัง, ส่วนหลัง, ด้านท้าย, ตอนท้าย, ด้านหลัง Ops. ข้างหน้า
ด้านท้าย (n.) rear See also: back, hind Syn. ตอนหลัง, ส่วนหลัง, ตอนท้าย, ด้านหลัง Ops. ข้างหน้า
ท้าย (n.) rear See also: backward, end Syn. หาง, ชาย, ปลาย, ด้านหลัง, ตอนหลัง Ops. หัว, ต้น, ด้านหน้า
ส่วนหลัง (adj.) rear See also: back, hind
แนวหลัง (n.) rear See also: rearward Ops. แนวหน้า
หาง (n.) rear (end) See also: tail, end, back
หาง (n.) rear (end) See also: tail, end, back
พล.ร.ต. (n.) Rear Admiral See also: R.A., R.Adm., Rear Adm., Radm Syn. พลเรือตรี
พลเรือตรี (n.) Rear Admiral
ปกหลัง (n.) rear cover
ส่วนหลัง (n.) rear part
เบาะหลัง (n.) rear seat
ล้อหลัง (n.) rear wheel
กระจกหลัง (n.) rear window
จัดลำดับ (v.) rearrange Syn. ลำดับ
ค้างชำระ (v.) be in arrears See also: be behind in payment Syn. ติด, ติดหนี้
ตอนหลัง (n.) (the) rear See also: back part Syn. ข้างหลัง, ด้านหลัง, ตอนปลาย, ท้าย, หาง, ปลาย
ปืนไฟ (n.) firearm
เกราะกำบัง (n.) shield attached to the forearm See also: round shield, rectangular shield Syn. โล่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keep your rear down. It's her, sir.มันเป็นของเธอครับ เธอได้รับ การยัดไส้
Homage to the rear temple is more fervent than the otherHomage to the rear temple... ...อบอุ่นมากมากกว่าอื่นๆ
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้
It's not every day you see a horse with two rear ends!48,720 เจ้าเป็นแค่หนูข้างถนนที่ไร้ค่า
I fired off six shots at the front and rear windows.ผมยิงใส่ที่กระจกหน้า หลัง ไป 6นัด.
I was summoned to a rear door of the palace... where the queen's own priest placed a baby in my arms.ข้าถูกตามเข้าวังทางประตูหลัง พระประจำองค์ราชินีอุ้มทารกมาส่งให้
The rear differential locks up.บ.ประกันภัย จะจ่ายเป็น3เท่า
On the night of Tuesday, the 17th... we got a fire alarm going off in the rear wing of 213, Stygian Street.ในคืนวันอังคารที่ 17 เราได้ยินสัญญาณเพลิงไหม้ ที่ด้านหลังช่วงท้ายถนนสไตเจี้ยน 213
And I use Rust-eze Medicated Bumper Ointment, new rear end formula!และฉันจะใช้ รัสทอีส ยากันชนครีมสูตรท้ายใหม่!
Get your rear end in here.รับปลายด้านหลังของคุณที่นี่
It looked like it came out of the rear end of an elephant. [Groans]มันเหมือนกับของที่ออกมาจากทางด้านหลังของช้างเลย
What do you do if you find out that your rear bike tire is flat?พี่จะทำอย่างไรคะ ถ้าพี่พบว่า ยางรถจักรยานของพี่แบน

rear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kāo, ㄎㄠ, 尻] coccyx; tailbone at end of spine; rear joint of meat animal
后头[hòu tou, ㄏㄡˋ ㄊㄡ˙, 后头 / 後頭] behind; in the back; the rear side; later; in future
养虎伤身[yǎng hǔ shāng shēn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄕㄤ ㄕㄣ, 养虎伤身 / 養虎傷身] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
养虎遗患[yǎng hǔ yí huàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养虎遗患 / 養虎遺患] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
少将[shào jiàng, ㄕㄠˋ ㄐㄧㄤˋ, 少将 / 少將] major general; rear admiral; air vice marshal
后卫[hòu wèi, ㄏㄡˋ ㄨㄟˋ, 后卫 / 後衛] rear guard; backfield; fullback
表尺[biǎo chǐ, ㄅㄧㄠˇ ㄔˇ, 表尺] rear sight (of a gun)
标尺[biāo chǐ, ㄅㄧㄠ ㄔˇ, 标尺 / 標尺] surveyor's rod; staff; staff gauge; rear sight
家养[jiā yǎng, ㄐㄧㄚ ㄧㄤˇ, 家养 / 家養] domestic (animals); home reared
背后[bèi hòu, ㄅㄟˋ ㄏㄡˋ, 背后 / 背後] behind; at the back; in the rear; behind sb's back
弹夹[dàn jiá, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄚˊ, 弹夹 / 彈夾] cartridge clip; magazine (of an automatic firearm)
凄迷[qī mí, ㄑㄧ ㄇㄧˊ, 凄迷] dreary and fuzzy (sight)
厌倦[yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, 厌倦 / 厭倦] dreary; to tired of; to be weary of
哺养[bǔ yǎng, ㄅㄨˇ ㄧㄤˇ, 哺养 / 哺養] feed; rear
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 豢] feed pigs and dogs; to rear
枪械[qiāng xiè, ㄑㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ, 枪械 / 槍械] firearm
火器[huǒ qì, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧˋ, 火器] firearm
火枪[huǒ qiāng, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ, 火枪 / 火槍] firearms (in historical context); flintlock (old powder and shot firearm)
前臂[qián bì, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ, 前臂] forearm
养育[yǎng yù, ㄧㄤˇ ㄩˋ, 养育 / 養育] foster; rear
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 枪 / 槍] gun; firearm; rifle; spear
拖欠[tuō qiàn, ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄢˋ, 拖欠] in arrears; behind in payments; to default on one's debts
[yù, ㄩˋ, 毓] nourish; rear
[yù, ㄩˋ, 育] nourish; to rear
[ráo, ㄖㄠˊ, 桡 / 橈] radius (anat.); bone of the forearm
桡骨[ráo gǔ, ㄖㄠˊ ㄍㄨˇ, 桡骨 / 橈骨] radius (anat.); bone of the forearm
后备军[hòu bèi jūn, ㄏㄡˋ ㄅㄟˋ ㄐㄩㄣ, 后备军 / 後備軍] rearguard
后面[hòu mian, ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢ˙, 后面 / 後面] rear; back; behind; later; afterwards
后顾之忧[hòu gù zhī yōu, ㄏㄡˋ ㄍㄨˋ ㄓ ㄧㄡ, 后顾之忧 / 後顧之憂] (set phrase) disturbance in the rear, trouble back home, family worries
尺骨[chǐ gǔ, ㄔˇ ㄍㄨˇ, 尺骨] ulna (anat.); bone of the forearm

rear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奥宮[おくみや, okumiya] (n) (See 奥社) rear shrine (located behind the main shrine, but dedicated to the same deity)
奥社[おくしゃ, okusha] (n) (See 本社) rear shrine (located behind the main shrine, but dedicated to the same deity)
少将[しょうしょう, shoushou] (n,adj-no) major general; rear admiral; air commodore; (P)
後棒[あとぼう, atobou] (n) (See 先棒・1) rear carrier of a palanquin
抑え(P);押さえ;押え[おさえ, osae] (n) weight (e.g. paperweight); rear guard; control; check; pressure; (P)
横板[よこいた, yokoita] (n) (1) crosscut plank; (2) rear part of a noh stage
櫓;艪[ろ, ro] (n) Japanese scull (oar attached to the rear of the boat by a traditional peg-in-hole oarlock)
狂言座[きょうげんざ, kyougenza] (n) (where the interlude kyogen actors wait) (See 間狂言) place on bridge passageway next to the rear of a noh stage
臀部[でんぶ, denbu] (n) (1) buttocks; (adj-no) (2) gluteal; rear
裏口[うらぐち, uraguchi] (n,adj-no) backdoor; rear entrance; (P)
踏み出し[ふみだし, fumidashi] (n) rear step out (sumo)
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction)
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out
スキンシップ[, sukinshippu] (n) (1) child-rearing with frequent physical contact (wasei
フリース転移[フリースてんい, furi-su ten'i] (n) {chem} Fries rearrangement
ベレッタ[, beretta] (n) Beretta (Italian firearm manufacturer)
やらせ[, yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P)
下膊[かはく, kahaku] (n) forearm
予定期日[よていきじつ, yoteikijitsu] (n) prearranged date
事前割当[じぜんわりあて, jizenwariate] (n) prearranged quota
侘しい;侘びしい(io);佗しい(iK)[わびしい, wabishii] (adj-i) miserable; wretched; lonely; dreary; shabby; comfortless
保育(P);哺育[ほいく, hoiku] (n,vs,adj-no) nursing; nurturing; rearing; lactation; suckling; (P)
停滞[ていたい, teitai] (n,vs) stagnation; tie-up; congestion; retention; accumulation; falling into arrears; (P)
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n,vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf,n) (7) around; about; approximately; nearly; (P)
前腕[ぜんわん;まえうで, zenwan ; maeude] (n,adj-no) forearm
前膊[ぜんぱく, zenpaku] (n) forearm
家賃を溜める[やちんをためる, yachinwotameru] (exp,v1) to let the rent fall into arrears
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent
寒々しい;寒寒しい[さむざむしい, samuzamushii] (adj-i) bleak; chilly; dreary
小手[こて, kote] (n) forearm
小手投げ[こてなげ, kotenage] (n) armlock throw (sumo); forearm throw
延滞[えんたい, entai] (n,vs,adj-no) arrears; (being) overdue; delay (e.g. in payment); procrastination; (P)
延滞利子[えんたいりし, entairishi] (n) interest in arrears
延滞料[えんたいりょう, entairyou] (n) arrears; late fee; delinquent account charge
延滞税[えんたいぜい, entaizei] (n) taxes in arrears
延滞金[えんたいきん, entaikin] (n) arrears; late fee; delinquent account charge
弾倉[だんそう, dansou] (n) (See 回転弾倉) magazine (of a firearm)

rear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังโคลนหลัง[n. exp.] (bangkhlōn l) EN: rear mudguard ; rear fender (Am.) FR: garde-boue arrière [m]
เบื้องหลัง[prep.] (beūanglang) EN: behind ; in the rear ; in the past FR: derrière
เบาะหลัง[n. exp.] (bǿ lang) EN: rear seat FR:
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; back ; behind FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m] ; côté pile [m]
ไฟท้าย[n. exp.] (fai thāi) EN: rear light ; taillight FR: feu arrière [m]
หาง[n.] (hāng) EN: tail ; end ; back ; rear FR: queue [f] ; appendice [m]
จระนำ[n.] (jaranam) EN: projecting bay at the rear of a temple FR:
กันชนท้าย[n. exp.] (kanchon thā) EN: rear bumper FR: pare-chocs arrière [m] ; parechoc arrière [m]
ข้างหลัง[adv.] (khāng lang) EN: behind ; in the rear ; at the back ; in the back (of) ; to the rear (of) FR: derrière ; en arrière ; à l'arrière (de)
กล่องท้าย [n. exp.] (klǿng thāi) EN: rear box FR:
กระจกหลังรถ[n. exp.] (krajok lang) EN: rear window FR:
หลัง[n.] (lang) EN: back ; back part ; rear FR: dos [m] ; revers [m]
หลัง[adj.] (lang) EN: rear ; back ; hind ; reverse FR: arrière ; opposé
หลังบ้าน[X] (lang bān) EN: at the rear of a house FR: derrière la maison ; à l'arrière de la maison
เลี้ยงดู[v.] (līengdū) EN: look after ; support ; bring up ; rear FR: prendre soin ; veiller sur ; élever ; faire vivre
ล้อหลัง[n. exp.] (lø lang) EN: rear wheel FR: roue arrière [f]
มุขหลัง[n. exp.] (muk lang) EN: rear porch FR:
แนวหลัง[n.] (naēolang) EN: rear ; rearward ; behind the lines FR:
ผงก[v.] (pha-ngok) EN: nod ; raise ; rear ; lift FR: lever ; relever ; hocher
พลเรือ[n. exp.] (phon reūa) EN: rear admiral FR:
พลเรือตรี[n. exp.] (phon reūa t) EN: rear admiral FR:
รั้งท้าย[v. exp.] (rangthāi) EN: bring up the rear ; be the last FR:
สปอยเลอร์ท้าย[n. exp.] (sapøiloē th) EN: rear spoiler FR: aileron arrière [m]
สเตอร์หลัง[n. exp.] (satoē lang) EN: rear sprocket FR:
ส่วนหลัง[n.] (suanlang) EN: rear part FR: arrière [m]
ส่วนหลัง[adj.] (suanlang) EN: rear ; back ; hind FR: arrière
ท้าย[n.] (thāi) EN: end ; back ; rear ; tail ; stern FR: bout [m] ; extrémité [f]
ท้าย[adj.] (thāi) EN: rear ; back FR: arrière ; final
ที่นั่งด้านหลัง[n. exp.] (thīnang dān) EN: rear seat FR: siège arrière [m]
วังหลัง[n. exp.] (wang lang) EN: rear palace ; residence of the third deputy king FR:
ยางล้อหลัง[n. exp.] (yāng lø lan) EN: rear tyre FR: pneu arrière [m]
อับเฉา[adj.] (apchao) EN: dreary ; bleak ; gloomy FR:
อาวุธปืน[n. exp.] (āwut peūn) EN: firearm FR: arme à feu [f]
จัดลำดับ[v. exp.] (jat lamdap) EN: rearrange ; rank FR: ordonner ; classer ; sérier
จัดวางใหม่[v. exp.] (jatwāng mai) EN: rearrange FR: réorganiser
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms FR: détention d'armes sans autorisation [f]
คั่ง[X] (khang) EN: behind schedule ; in arrears FR:
ค้างชำระ[v. exp.] (khāng chamr) EN: be in arrears ; be behind in payment FR:
ค้างค่าเช่า[v. exp.] (khāng khāch) EN: be in arrears with one's rent FR:
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé

rear ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackerschlepperhinterradreifen {m}tractor rear tyre (agricultural)
Gehäuseabdeckung {f} | hintere Gehäuseabdeckungcasing cover | rear cover
Rücklicht {n}rear lamp; rear light
Dividendenrückstände {pl}arrears of dividends
Steuerrückstände {pl}arrears of taxes
trostlos {adj} | trostloser | am trostlosestendreary | drearier | dreariest
Heck {n}stern; rear; back; tail
Heckantrieb {m}rear-wheel drive
Heckmotor {m} | mit Heckmotorrear mounted engine | rear-engined
Hinterachse {f}rear axle; back axle
Hinterausgang {m}rear exit
Verzugszinsen {pl}interest for delay; interest for late payment; interest on arrears
Nabenweite {f} der Hinterachserear hub spacing
Nebelschlussleuchte {f}rear fog lamp
Hinterradgepäckträger {m}rear rack
Hinterteil {n}rear part
Hinterwandmontage {f}rear panel installation
Konteradmiral {m}rear admiral
Rückansicht {f}rear view
Rückprojektion {f}rear projection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rear
Back to top