ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

last

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *last*, -last-

last ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
last (n.) คนหรือสิ่งที่อยู่สุดท้าย See also: คนสุดท้าย
last (adv.) ครั้งล่าสุด See also: ล่าสุด Syn. most recently
last (n.) ช่วงสุดท้าย
last (adj.) ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว Syn. only remaining
last (adv.) ในที่สุด See also: โดยสรุป Syn. finally, in conclusion
last (adj.) เป็นไปได้น้อยที่สุด See also: เหมาะสมน้อยที่สุด
last (adj.) ล่าสุด See also: ครั้งล่าสุด, ที่ผ่านมา Syn. most recent, latest
last (adj.) สุดท้าย See also: หลังที่สุด, ท้ายสุด, หลังสุด Syn. final, ultimate
last (adv.) สุดท้าย See also: ท้ายสุด, หลังสุด Syn. finally
last (vt.) คงอยู่ See also: อยู่, ยังคงดำเนินต่อไป Syn. continue, go on
last (vi.) คงอยู่ See also: อยู่, ยังคงดำเนินต่อไป Syn. stay alive
last (n.) แบบที่มีรูปคล้ายเท้าคน (สำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า)
last but not least (idm.) ท้ายสุดแต่ไม่ใช่สุดท้าย
last day of Folly (n.) วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (เรียก Shrove Tuesday) Syn. fat Tuesday
last exams (n.) การสอบปลายเทอม See also: การสอบปลายภาค
last for (phrv.) ยังคงมีหรือดำเนินต่อไป See also: อยู่ต่อไป, ใช้การได้, ยังมีเพียงพอ Syn. keep till, last till
Last Judgment (n.) การตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้าในวันสิ้นโลก
last name (n.) นามสกุล See also: ชื่อสกุล Syn. surname
last out (phrv.) ยังใช้การได้ See also: มีต่อ, ทำต่อไป, ยังมีเพียงพอ, ดำเนินต่อไป Syn. hang out, hold out, hold up, keep up
last straw (n.) ปัญหาสุดท้ายที่ทำให้หมดความอดทน
Last Supper (n.) อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขน
last till (phrv.) ยังคงมีหรือดำเนินต่อไป See also: อยู่ต่อไป, ใช้การได้, ยังมีเพียงพอ Syn. keep till, last for
last until (phrv.) ยังคงมีหรือดำเนินต่อไป See also: อยู่ต่อไป, ใช้การได้, ยังมีเพียงพอ Syn. keep till, last for
last word (n.) คำตัดสินสุดท้าย See also:
last-ditch (adj.) ที่สุดท้าย See also: ที่ทำครั้งสุดท้าย
last-ditch effort (idm.) ความพยายามขั้นสุดท้าย
lasting (adj.) ยั่งยืน See also: ยืนยง, คงทน, ถาวร, ยาวนาน, ยืนยาว, มั่นคง, ชั่วกัลปาวสาน, ไม่สิ้นสุด Syn. continuing, enduring
lastingly (adv.) for long See also: enduringly, Ops. จิรัง, ยั่งยืน
lastly (adv.) สุดท้าย See also: ท้ายนี้ Syn. finally, in conclusion
English-Thai: HOPE Dictionary
last(ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
last judgmentวันโลกาวินาศ,วันล้างโลก,วันตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า., Syn. Last Assize,Last Inquest
last namen. นามสกุล,ชื่อสกุล, Syn. surname
last postn. การเป่าแตรทหารครั้งที่2ก่อนเข้านอน
last sleepn. การนอนหลับครั้งสุดท้าย,การนอนตาย
last suppern. อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับสาวกทั้ง12คนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม่กางเขนจนตาย
last-ditch(ลาสทฺ'ดิทชฺ) adj. ด่านสุดท้าย,แผนสุดท้าย,พยายามครั้งสุดท้าย, See also: last-ditcher n. ดูlast-ditch
last-minute(ลาสทฺ'มินนิท) นาทีสุดท้ายในนาทีวิกฤติ,ในระยะเวลาที่สำคัญที่สุด
lasting(ลาส'ทิง) adj. ทนทาน,ทน,คงทน,ยืนหยัด,ถาวร. n. สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง., See also: lastingness n. ดูlasting, Syn. durable
lastly(ลาสทฺ'ลี) adv. ในที่สุด,โดยสรุป,สุดท้ายนี้
lastwordn. คำปิด,คำพูดสุดท้าย,งานชิ้นสุดท้าย,สิ่งล่าสุดที่ทันสมัยที่สุด
English-Thai: Nontri Dictionary
last(adj) สุดท้าย,หลังสุด,ท้ายสุด,ปลาย,จบ,ตลอดไป,ถาวร,ล่าสุด
lasting(adj) ทนทาน,คงทน,ถาวร,ยืดเยื้อ,ยืดยาด
lastly(adv) ในที่สุด,สุดท้ายนี้,โดยสรุป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
last antecedent ruleหลักการตีความข้อความสุดท้ายมิให้มีความหมายไกลไปจากข้อความที่นำหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Last In, First Outการตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั้งก่อน (adv.) the last time See also: the time before, previously, formerly Syn. ครั้งกระโน้น, ครั้งที่แล้ว
ครั้งที่แล้ว (adv.) the last time See also: the time before, previously, formerly Syn. ครั้งกระโน้น
ดาวค้างฟ้า (n.) long last movie star
ทิ้งทวน (v.) do something in last occasion See also: give a parting shot, do one´s utmost
ปลายแถว (n.) the last in a row See also: the end of a queue Syn. หางแถว Ops. หัวแถว
พะงาบๆ (adv.) draw one´s last breath See also: breathe one´s last Syn. พะงาบ, งาบๆ
กลาย (adj.) last See also: previous, prior, preceding, foregoing, before Syn. ที่แล้ว Ops. ปัจจุบัน, อนาคต
ครั้งสุดท้าย (adj.) last See also: ultimate, final Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย Ops. ครั้งแรก
คราวสุดท้าย (adj.) last See also: ultimate, final Syn. หนสุดท้าย Ops. ครั้งแรก
จีรังยั่งยืน (v.) last See also: endure, continue, keep on Syn. ยืนยง, ยืนนาน
ท้าย (n.) last See also: final, ultimateness Syn. ตอนจบ, ปลาย, สุดท้าย, ท้ายสุด, หลังสุด, ในที่สุด Ops. ตอนต้น, ตอนแรก
ท้ายสุด (adj.) last See also: rearmost, hindmost, at the end Syn. หลังสุด
ที่แล้ว (det.) last See also: previous
บ๊วย (adv.) last Syn. สุดท้าย
บ๊วย (adj.) last See also: rearmost, hindmost, final Syn. สุดท้าย
ปัจฉิม (adj.) last See also: concluding, closing Ops. ปฐม
มั่นคงถาวร (v.) last See also: be permanent, be constant Syn. คงทนถาวร Ops. ชั่วครั้งชั่วคราว
ยั่งยืน (v.) last See also: endure, continue, keep on Syn. จีรังยั่งยืน, ยืนยง, ยืนนาน
ยืนยง (v.) last See also: endure, maintain, live on, continue, persist
รั้งท้าย (adv.) last
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Money is the last thing this guy needsเงินเป็นสิ่งสุดท้ายที่ชายคนนี้ต้องการ
It's been five years since I last saw youเป็นเวลา 5 ปีแล้วนับแต่ที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย
It's been a whole year since I last saw youเกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
I heard she got married last weekฉันได้ยินว่าเธอแต่งงานแล้วสัปดาห์ที่แล้ว
It has been a long time since I last came hereมันนานมากแล้วนับแต่ที่ฉันมาที่นี่ครั้งล่าสุด
They've been working on this project since last yearพวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
She gave birth to a baby last weekเธอคลอดบุตรสัปดาห์ที่แล้ว
When was the last time you had your medicine?คุณทานยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
It may be the last thing you ever doมันอาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณเคยทำ
It may be my last opportunityมันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันแล้ว
I had a lot of fun last nightเมื่อคืนนี้ฉันสนุกมาก
At last he managed to control himselfในที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองได้สำเร็จ
Where have you been for the last month?คุณไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อเดือนที่แล้ว?
Did you attend a concert last night?คุณไปชมคอนเสิร์ทเมื่อคืนนี้ไหม?
Did you have a good time last night?เมื่อคืนนี้คุณสนุกไหม?
I got all my school stuff last weekฉันได้ของสำหรับไปโรงเรียนทุกอย่างแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
He retired at the end of last yearเขาเกษียณปลายปีที่แล้ว
At least not in the last yearอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในช่วงปีที่ผ่านมา
I'm really sorry about last timeฉันเสียใจจริงๆ กับคราวที่แล้ว
Why didn't you call me last night?ทำไมเธอไม่โทรหาฉันเมื่อคืนนี้?
I only found out last week that she's getting marriedฉันก็แค่ทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเธอกำลังจะแต่งงาน
But I did very badly in my practice test last weekแต่ฉันทำได้แย่มากๆ ตอนสอบปฏิบัติสัปดาห์ที่ผ่าน
When did you last see them?คุณพบเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?
At last you have come too!ในที่สุดคุณก็มาด้วยเหมือนกัน
I need you to do me one last favorฉันอยากให้คุณช่วยอย่างหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
I got rejected last weekฉันถูกปฏิเสธเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
How long ago was your last relationship?สัมพันธภาพครั้งล่าสุดของคุณนี่มันนานแค่ไหนแล้ว?
You are in your last year, shouldn't you spend more time on your studies?เธออยู่ปีสุดท้ายแล้วนะ ควรทุ่มเวลาให้กับการเรียนไม่ใช่หรือ?
Last year, I did accomplish a lotปีที่แล้วฉันประสบความสำเร็จมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, last week. Why, recently!ทำไมสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำไม เมื่อเร็ว ๆ นี้!
Father was killed in the war, mother died last year.พ่อเธอตายในสงคราม แม่เธอก็ตายเมื่อปีก่อน
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว
The latest design, the last word in modern warfare.การออกแบบ ล่าสุดของรุ่น อาวุธที่ทันสมัย
But this is the last time I can help you.แต่นี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉัน สามารถช่วยคุณ
Looks like the last of them.ดูเหมือนว่าคนสุดท้ายของมัน
My mother died years and years ago, and there was only my father, and he died last summer.เหลือแต่คุณพ่อ ซึ่งท่านก็เพิ่งเสียไปเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา
There's a dangerous undertow and there was a man drowned here last year.คลื่นลมอันตราย มีคนจมน้ำเมื่อปีก่อน
And I must congratulate you upon the way Maxim looks. We were very worried about him this time last year.ดูหน้าตาแม็กซิมมีความสุขขึ้น ต้องขอบคุณคุณจริงๆ ช่วงนี้ของเมื่อปีก่อนเราเป็นห่วงเขามาก
Nothing has been altered since that last night.ไม่มีสิ่งใดถูกเปลี่ยนแปลงเลย นับตั้งแต่คืนสุดท้ายนั่น
For last night. My stupidity about the costume.ก็เมื่อคืนก่อน เรื่องความโง่เขลาของฉันกับชุดเเต่งกาย
Now we want you to tell us whether you were on the shore - that last night she went sailing.เราอยากทราบว่าคุณอยู่บนฝั่งรึไม่ ในคืนสุดท้ายที่หล่อนออกไปแล่นเรือ

last ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帝辛[Dì xīn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ, 帝辛] another name for Zhou4 紂|纣, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant
末代皇帝[mò dài huáng dì, ㄇㄛˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, 末代皇帝] the Last Emperor, biopic of Pu Yi 溥儀|溥仪 by Bernardo Bertolucci
溥仪[Pǔ yí, ㄆㄨˇ ㄧˊ, 溥仪 / 溥儀] Pu Yi, personal name of the last Qing emperor (reigned as child 1909-1911), the subject of Bertolucci's biopic The Last Emperor
博格多[Bó gé duō, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄨㄛ, 博格多] Bogdo, last Khan of Mongolia
新生代[Xīn shēng dài, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, 新生代] Cenozoic (geological era covering the last 65m years)
克娄巴特拉[Kè lóu bā tè lā, ㄎㄜˋ ㄌㄡˊ ㄅㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ, 克娄巴特拉 / 克婁巴特拉] Cleopatra (name); Cleopatra VII Thea Philopator (69-30BC), the last Egyptian pharoah
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
[dá, ㄉㄚˊ, 妲] concubine of last Shang emperor
延续[yán xù, ㄧㄢˊ ㄒㄩˋ, 延续 / 延續] continue; last longer
奄奄一息[yān yān yī xī, ㄧㄢ ㄧㄢ ㄧ ㄒㄧ, 奄奄一息] dying; at one's last gasp
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 功败垂成 / 功敗垂成] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory
上个[shàng gè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ, 上个 / 上個] first (of two parts); last (week etc); previous; the above
上世纪[shàng shì jì, ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, 上世纪 / 上世紀] last century
上个星期[shàng gè xīng qī, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, 上个星期 / 上個星期] last week
上个月[shàng gè yuè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ ㄩㄝˋ, 上个月 / 上個月] last month
上周[shàng zhōu, ㄕㄤˋ ㄓㄡ, 上周] last week
上星期[shàng xīng qī, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, 上星期] last week; previous week
上月[shàng yuè, ㄕㄤˋ ㄩㄝˋ, 上月] last month
上次[shàng cì, ㄕㄤˋ ㄘˋ, 上次] last time
下旬[xià xún, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄩㄣˊ, 下旬] last third of the month
中伏[zhōng fú, ㄓㄨㄥ ㄈㄨˊ, 中伏] last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year
去年底[qù nián dǐ, ㄑㄩˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄧˇ, 去年底] late last year; the end of last year
危若朝露[wēi ruò zhāo lù, ㄨㄟ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄠ ㄌㄨˋ, 危若朝露] precarious as morning due (成语 saw); unlikely to last out the day
宣统[Xuān tǒng, ㄒㄩㄢ ㄊㄨㄥˇ, 宣统 / 宣統] reign name (1909-1911) of the last Qing emperor Pu Yi 溥儀|溥仪
万古长青[wàn gǔ cháng qīng, ㄨㄢˋ ㄍㄨˇ ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ, 万古长青 / 萬古長青] remain fresh; last forever; eternal
二伏[èr fú, ㄦˋ ㄈㄨˊ, 二伏] same as 中伏, last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year
几个月[jǐ ge yuè, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄩㄝˋ, 几个月 / 幾個月] several months; the last few months
从去年[cóng qù nián, ㄘㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄋㄧㄢˊ, 从去年 / 從去年] since last year
[mò, ㄇㄛˋ, 妺] wife of the last ruler of the Xia dynasty
昨晚[zuó wǎn, ㄗㄨㄛˊ ㄨㄢˇ, 昨晚] yesterday evening; last night
[dí, ㄉㄧˊ, 荻] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi
再生不良性贫血[zài shēng bù liáng xìng pín xuè, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, 再生不良性贫血 / 再生不良性貧血] aplastic anemia
障碍性贫血[zhàng ài xìng pín xuè, ㄓㄤˋ ㄞˋ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, 障碍性贫血 / 障礙性貧血] aplastic anemia (med.)
到了[dào le, ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙, 到了] at last; finally; in the end; has arrived; when subj. arrives at a location or time
终于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, 终于 / 終於] at last; in the end; finally; eventually
[dǐ, ㄉㄧˇ, 底] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month)
电木[diàn mù, ㄉㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, 电木 / 電木] bakelite (early plastic); also written jiao1 mu4 膠木|胶木
创可贴[chuāng kě tiē, ㄔㄨㄤ ㄎㄜˇ ㄊㄧㄝ, 创可贴 / 創可貼] band-aid; sticking plaster
沖擊波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, 沖擊波] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions; also written 衝擊波|冲击波
冲击波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, 冲击波 / 衝擊波] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions

last ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P)
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point
ここで会ったが百年目;ここで逢ったが百年目;此処で会ったが百年目;此処で逢ったが百年目[ここであったがひゃくねんめ, kokodeattagahyakunenme] (exp) (id) At last your time has come
この前(P);此の前(P)[このまえ, konomae] (n,adj-no) (1) some time ago; recently; lately; (2) last (Sunday, etc.); previous; (P)
この期;此の期[このご, konogo] (n-t) now (with the nuance of 'the last moment'); this late in the game
これっ切り;此れっ切り;是っ切り[これっきり, korekkiri] (n,n-adv) (1) (uk) (See これ切り) last time (as of now); never again; (2) only this
これより三役[これよりさんやく, koreyorisanyaku] (n) final three bouts on the last day of a sumo tournament
これ切り;此れ切り;是切り[これきり;これぎり, korekiri ; koregiri] (n,n-adv) (1) (uk) last time (as of now); never again; (2) only this
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki)
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words
ちびちび;ちびりちびり[, chibichibi ; chibirichibiri] (adv,adv-to) (on-mim) making something last
とべ[, tobe] (n) (sl) last (in a contest)
びり;びけ[, biri ; bike] (n) last on the list; at the bottom
ラストシーン[, rasutoshi-n] (n) last scene (e.g. of a movie)
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P)
ラストネーム[, rasutone-mu] (n) (See ファーストネーム) last name; surname; family name
ラスボス;ラストボス[, rasubosu ; rasutobosu] (n) (See ボス) last boss; final boss; end-stage monster
一世一代[いっせいちだい;いっせいいちだい(ik), isseichidai ; isseiichidai (ik)] (n,adj-no) once in a lifetime; the first and last occurrence (event, experience) of one's lifetime
一別以来[いちべついらい, ichibetsuirai] (n-adv,n-t) since our last meeting; since we parted
一昨年辺り[いっさくねんあたり, issakunen'atari] (n) the year before last or thereabouts
一生物;一生もの[いっしょうもの, isshoumono] (n,adj-no) item that will last a lifetime
上蔟[じょうぞく, jouzoku] (n,vs) spinning of cocoons; the silkworm's last sleep
下巻[げかん, gekan] (n) (See 上巻) last volume (in set)
下篇;下編[げへん, gehen] (n) last volume
久しぶり(P);久し振り(P)[ひさしぶり, hisashiburi] (adj-na,adj-no) a long time (since the last time); it's been a while (since I last saw, mailed, etc., you); (P)
九仞の功を一簣に虧く[きゅうじんのこうをいっきにかく, kyuujinnokouwoikkinikaku] (exp) (id) to fail one step short of great success; to fall at the last hurdle
仕方なく;仕方無く[しかたなく, shikatanaku] (adv) helplessly; reluctantly; as a last resort
伝家[でんか, denka] (n) heirloom; trump card; last resort; family tradition
何奴も此奴も[どいつもこいつも, doitsumokoitsumo] (exp) (uk) (id) everybody (usu. negative nuance); everybody; every last one of them; all
先学期[せんがっき, sengakki] (n) last semester
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no,n) (3) before; earlier; (P)
半夏生[はんげしょう, hangeshou] (n) 11th day after the summer solstice; last seed-sowing day
去んぬる[さんぬる, sannuru] (adj-pn) (arch) last ... (e.g. "last April")
土壇場[どたんば, dotanba] (n) (1) last moment; eleventh hour; (2) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period; (P)
大切り;大喜利;大切(io)[おおぎり, oogiri] (n) (1) (大切り, 大切 only) large cut (e.g. of meat); (2) last piece of the day's programme; last act of a play; comic dialogue as the last item in vaudeville, music hall, etc.
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P)
奥の手[おくのて, okunote] (n) left hand; upper hand; secret skills; secret; mystery; last resort; trump card
寄せ[よせ, yose] (n) (1) last moves (in go, shogi, or chess); endgame; (n-suf) (2) gathering; collecting; coming together; (P)
対前年比[たいぜんねんひ, taizennenhi] (n) relative change from last year
Japanese-English: COMDICT Dictionary
組終端[くみしゅうたん, kumishuutan] last character position of line
サウンドブラスタ[さうんどぶらすた, saundoburasuta] Sound Blaster
後入れ先出し[あといれさきだし, atoiresakidashi] Last-In First-Out, LIFO
誘電性プラスチック[ゆうでんせいプラスチック, yuudensei purasuchikku] conductive plastic
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery

last ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารมื้อสุดท้าย[n. prop.] (Āhān Meū Su) EN: The Last Supper FR: Cène [f]
อันหลัง[X] (an lang) EN: latter ; last one FR:
อาทิตย์ก่อน[n. exp.] (āthit køn) EN: last week FR: la semaine précédente ; la semaine dernière
อาทิตย์ที่แล้ว[n. exp.] (āthit thīla) EN: last week FR: la semaine dernière ; la semaine passée
บ๊วย[adj.] (būay) EN: last ; low ; bottom FR: dernier
บูรพ[adj.] (būrapha = b) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent FR:
ชาติที่แล้ว[n. exp.] (chāt thīlaē) EN: last life ; previous life FR: vie antérieure [f]
ช่วงสุดท้าย[n. exp.] (chūang sutt) EN: final stage ; last leg FR:
เดือนก่อน[n. exp.] (deūoen køn) EN: last month ; previous month FR: le mois précédent ; le mois dernier
เดือนที่แล้ว[n. exp.] (deūoen thīl) EN: last month FR: le mois dernier [m]
ฝนสั่งฟ้า[n.] (fonsangfā) EN: last rain of the rainy season FR:
หายใจร่อแร่[v. exp.] (hāijai røra) EN: breathe feebly ; breathe one's last FR:
หางเลข[n.] (hānglēk) EN: last numbers of a lottery ticket ; last serial numbers on the government' s lottery tickets FR: derniers chiffres d'un billet de loterie nationale [mpl]
เฮือกสุดท้าย[n.] (heūaksutthā) EN: last breath ; last gasp FR:
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated FR: à ras ; dépouillé ; rasé
จริม-[pref.] (jarima-) EN: last FR: dernier
จีรังยั่งยืน[v. exp.] (jīrang yang) EN: last FR:
จนถึงที่สุด[adv.] (jontheung t) EN: to the last FR:
การเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้าย[n. exp.] (kān kepkīo ) EN: last harvest FR:
การเข้าหลังออกก่อน[n. exp.] (kān khao la) EN: Last in, First out (FILO) FR:
การคาดการณ์ที่ผ่านมา[n. exp.] (kān khātkān) EN: last forecast FR:
การเรียกครั้งสุดท้าย[n. exp.] (kān rīek kh) EN: last call FR: dernier appel [m]
ขาดตัว[adj.] (khāttūa) EN: last ; ultimate ; final ; definitive ; firm ; at the fixed price ; fixed price ; final price FR: dernier ; ferme ; fixe ; définitif
คืนสุดท้าย[X] (kheūn sutth) EN: last night FR: la nuit dernière
คืนวาน[n. exp.] (kheūn wān) EN: last night FR:
คง[v.] (khong) EN: endure ; stand ; last ; maintain FR: maintenir
ครั้งก่อน[n. exp.] (khrang køn) EN: the last time ; the time before FR: la fois dernière
ครั้งหลัง[n. exp.] (khrang lang) EN: last time FR:
ครั้งสุดท้าย[n. exp.] (khrang sutt) EN: the last time FR: la dernière fois [f]
ครั้งที่แล้ว[n. exp.] (khrang thīl) EN: the last time FR: la dernière fois ; la fois dernière
คราวก่อน[n. exp.] (khrāo køn) EN: last time FR: la dernière fois
ครึ่งผีครึ่งคน[v.] (khreung phī) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying FR:
กินเวลา[v.] (kinwēlā) EN: take time ; take up time ; be time consuming ; take a lot of time ; consume time ; last FR: prendre du temps ; nécessiter du temps
กลาย[adj.] (klāi) EN: last ; previous ; prior ; preceding ; foregoing ; before FR: dernier ; précédent ; ancien
เกอว[n.] (koē) EN: [eighth and last of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar] FR:
ก่อน[adj.] (køn) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent FR: précédent ; dernier ; antérieur ; d'avant
แหล่[n.] (laē) EN: chapter ; episode in the story of the last incarnation of the Buddha ; episode in the story of the last great incarnation of the Buddha FR: chapitre de sermon [m]
โหล่[adj.] (lō) EN: last ; rearmost ; hindmost ; final ; end ; low FR: dernier ; ultime ; final
ลอยตัว[adj.] (løitūa) EN: free at last ; floating FR: libre
ลมสว้าน[n. exp.] (lom sawān) EN: death rattle ; last gasp ; death gasp FR: dernier souffle [m]

last ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time
Testament {n} | sein Testament machenlast will; last will and testament | to make a will
Ultimo {m}; letzter Tag des Monats | per Ultimo | bis Ultimolast (day) of the month | by the end of the month | till the last minute
Lastschriftanzeige {f}; Lastschriftenanzeige
akademisch {adv}scholastically
Angioplastie {f} [med.]angioplasty
Belästigung {f} | Belästigungen
Achs-Elastokinematik {f}axial elasto-kinematics
Ballast {m} | Ballaste
Belastungswiderstand {m}ballast resistance
Vorschaltgerät {n} [electr.] | Lampe mit eingebautem Vorschaltgerätballast | self-ballasted lamp
Blasphemie {f}; Gotteslästerung
Düse {f}blast pipe
Blasrohr {n} [techn.]blast pipe
Hochofen {m}blast furnace
Hochofenmöllerung {f}blast furnace burdening
Hornsignal {n}blast on a horn
Trompetenstoß {m}blast on a trumpet
Zugpflaster {n}blistering plaster
Bogenelastizität {f}arc elasticity
Reifenbreite {f} unter Lastbulge width; deflected width of tyre
Hochwasserrinne {f}; Entlastungskanal
Sicherungsstück {n} (am Lasthaken) [techn.]safety catch
Deckenputz {m}ceiling plaster
Deckenputzträger {m}ceiling plaster lath
Frischhaltefolie {f}cling film; plastic wrap [Am.]
Pflasterstein {m}; Pflaster
Kopfsteinpflasterstraße {f} | eine Gasse mit Kopfsteinpflasterncobbled street | a cobbled street
Schadstoffbelastung {f} | außergewöhnliche Schadstoffbelastungconcentration of noxious substances | unusual concentrations of noxious substances
Schönheitsoperation {f}cosmetic surgery; plastic surgery
Kupplung {f} | bewegliche Kupplung; elastische Kupplung | starre Kupplungcoupling | flexible coupling | rigid coupling
Linie {f} | elastische Liniecurve | elastic curve
Belastung {f} | direkte Belastung
Biegelinie {f}deflection curve; elastic line
Stützverhältnis {n}; Lastvertältnis
Elastanz {f}elastance
Elastizitätsgrenze {f}elastic limit
Elastizitätsrückgewinnung {f}elastic recovery
Elastomer {n}; elastischer Kunststoff [chem.]elastomer
Gummiband {n}elastic band

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า last
Back to top