ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

many

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *many*, -many-

many ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
many (det.) มากมาย See also: หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ
many (pron.) คนหรือสิ่งของจำนวนมาก Syn. the many
many (n.) จำนวน See also: คนส่วนมาก Syn. abundance, thousands, greatnumber
many (adj.) มากมาย See also: หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ Syn. countless, most, numerous Ops. few, scant, scarce
many a time (adv.) บ่อย See also: ถี่, หลายครั้ง Syn. often
Many hands make light work. (idm.) งานสำเร็จได้หากร่วมแรงร่วมใจกันทำ
many is the time (idm.) หลายครั้ง
many times (adv.) บ่อย See also: ถี่, หลายครั้ง Syn. frequently, mostly, often, time and again
many-colored (adj.) หลากสี Syn. multicolored Ops. solid-colored
many-shaped (adj.) หลากหลายรูปทรง Syn. various
many-sided (adj.) หลายด้าน See also: หลากหลาย, หลายแง่ Syn. polyhedral
many-sidedness (n.) การมีหลายด้าน See also: ความหลากหลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
many(เม'นี) adj. มากเป็นจำนวนมาก. n. จำนวนมาก. -Phr. (The many มนุษย์ส่วนใหญ่) pron. คนหรือสิ่งของจำนวนมาก, Syn. divers
manyplies(เมน'นิพลิซ) n. =omasum
English-Thai: Nontri Dictionary
many(adj) มาก,หลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
many valued logicตรรกศาสตร์หลายค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำถั่ว (n.) gamble by betting on how many seeds are held in both hands Syn. โปกำ
กินเมีย (adj.) having many deceased wives
ขนมจันอับ (n.) Chinese sweetmeat made of many ingredients
จันอับ (n.) Chinese sweetmeat made of many ingredients Syn. ขนมจันอับ
ผุดลุกผุดนั่ง (v.) rise up and sit down many times See also: stand up and sit down repeatedly, be restless, get up and sit down, be fidgety Syn. เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง
ภังคะ (n.) cloth woven with many kind of thread
ภาคเสธ (adv.) (reply) with many reservations See also: of two minds, (accept) with conditions, (accept) conditionally
เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง (v.) rise up and sit down many times See also: stand up and sit down repeatedly, be restless, get up and sit down, be fidgety
แบ่งรับแบ่งสู้ (adv.) (reply) with many reservations See also: of two minds, (accept) with conditions, (accept) conditionally Syn. ภาคเสธ
โปกำ (n.) gamble by betting on how many seeds are held in both hands
ก่ายกอง (adj.) many See also: lots of, plenty, abundant
ดอกเห็ด (adv.) many See also: much Syn. มากมาย
นานา (det.) many See also: various, diversified, different, numerous Syn. หลาย, ต่างๆ, มากมาย, หลากหลาย Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
ภูริ (adv.) many See also: much Syn. มาก
ยั้วเยี้ย (adv.) many See also: a lot of, much, numerous, plentiful of Syn. มากมาย, เยอะแยะ
ยั้วเยี้ย (adv.) many See also: a lot of, much, numerous, plentiful of Syn. มากมาย, เยอะแยะ
เป็นร้อยเป็นพัน (adv.) many See also: very much, in great quantity, in great numbers Syn. มากมาย, เยอะแยะ Ops. น้อย
เป็นสิบๆ (adv.) many See also: very, several Syn. มาก, มากมาย Ops. น้อย
เยอะแยะ (adv.) many See also: much, abundantly, plentifully Syn. มากมาย, เยอะ Ops. น้อย
หลายเท่า (adv.) many times (e.g. the number of)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You've been here many daysคุณอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว
They buy many things at the storeพวกเขาซื้อของมากมายที่ร้านค้า
I have heard its name for many timesฉันได้ยินชื่อมันมาหลายครั้งแล้ว
There are too many complications for meมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหลือเกินสำหรับฉัน
And I experience many different types of countriesและได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
But I've heard many things about itแต่ฉันได้ยินหลายเรื่องเกี่ยวกับมัน
I've been to many countries, many placesฉันไปมาหลายประเทศ หลายสถานที่
I do so many things and I keep so busyฉันทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายและมีธุระยุ่งอยู่ตลอด
There are many Thai people living hereมีคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่จำนวนมาก
How many times do I have to tell you?กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ฉันต้องบอกเธอ?
There are many ways of learning a languageมีหลายๆ วิธีในการเรียนภาษาหนึ่งๆ
He lived abroad for many yearsเขาอาศัยอยู่ต่างประเทศหลายปี
So many of their alumni get into the top Universityศิษย์เก่าจำนวนมากของพวกเขาสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้
How many children do you have?คุณมีลูกกี่คนหรือ?
How many languages can you speak?คุณพูดได้กี่ภาษาหรือ?
How many cigarette do you smoke a day?คุณสูบบุหรี่มากแค่ไหนต่อวัน?
I have asked him so many times to arrive on timeฉันขอร้องเขาหลายครั้งให้มาตรงเวลา
He has many strange ideas in his mindเขามีความคิดแผงๆ มากมายในหัว
How many students are there in your class?มีนักเรียนกี่คนในชั้นเรียนของคุณ?
I am having so many things to tell youฉันมีเรื่องราวต่างๆ มากมายที่อยากจะบอกคุณ
How many times do I have to say this?ฉันต้องพูดอย่างนี้กี่ครั้งกี่หนแล้ว?
How many times have I told you?ฉันบอกเธอกี่ครั้งกี่หนแล้ว
How many dogs do they train at a time?พวกเขาฝึกสุนัขกี่ตัวในครั้งหนึ่งๆ?
How many times have I told you?ฉันบอกแกกี่ครั้งกี่หนแล้ว
My work raises too many questions?งานของฉันสร้างข้อกังขามากมายเกินไปหรือ?
How many times do I have to tell you to knock?กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ฉันต้องบอกนายให้เคาะประตู?
It's your fault for ignoring me, no matter how many times I calledเป็นความผิดของเธอเองนะที่เพิกเฉยต่อฉัน ไม่ว่าฉันจะร้องเรียกเธอสักเท่าไร
Many a man died in the battleคนจำนวนมากตายในสงคราม
Many people has desperate about their liveหลายๆ คนหมดหวังกับชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'll have many surprises.เขาจะต้องประหลาดใจมาก
How many were going to strike?ผู้ประท้วงมีเท่าไหร่
You're a capable child in many ways.เธอมันเก่งสารพัดนี่นา
I suppose you've been at Manderley for many years, longer than anyone else.ฉันเดาว่าคุณคงจะอยู่ที่แมนเดอเลย์ มานานกว่าคนอื่นๆ
Goodbye, my dear. Forgive me for asking you so many rude questions.ลาก่อนนะอภัยให้ฉันด้วย ที่ถามซอกแซกหลายเรื่อง
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้
I've sat on many juries.ผมเคยนั่งอยู่บนคณะลูกขุนหลาย
This boy has been hit so many times that violence is practically...เด็กคนนี้ได้รับการตีหลายครั้งความรุนแรงที่เป็นจริง ...
He let too many things go by-little things.เขาปล่อยให้สิ่งที่มากเกินไปไปโดยสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ
This phrase, how many times have all of us used it? Probably thousands.วลีนี้ว่ามีกี่ครั้งที่เราทุกคนใช้มันได้หรือไม่ พันอาจ
What's the difference how many seconds it was?What's the difference how many seconds it was?
They sat on the terrace and many fishermen made fun of the old man.พวกเขานั่งอยู่บนระเบียงและ หลาย ของชาวประมงที่ทำสนุกของ ชายชรา

many ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
不下于[bù xià yú, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄩˊ, 不下于] as many as; no less than; not inferior to; as good as; on a par with
[qū, ㄑㄩ, 麴] yeast; Aspergillus (includes many common molds); surname Qu; now sometimes written 曲
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
租界[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, 租界] settlement; international settlement in many Chinese cities established under unequal treaties from 1860
大杂院[dà zá yuàn, ㄉㄚˋ ㄗㄚˊ ㄩㄢˋ, 大杂院 / 大雜院] compound with many families living together
人浮于事[rén fú yú shì, ㄖㄣˊ ㄈㄨˊ ㄩˊ ㄕˋ, 人浮于事 / 人浮於事] more hands than needed (成语 saw); too many cooks spoil the broth
大院[dà yuàn, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ, 大院] courtyard (surrounded by many buildings); compound; great institution
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, 诡计多端 / 詭計多端] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning
名目繁多[míng mù fán duō, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄈㄢˊ ㄉㄨㄛ, 名目繁多] names of many kinds (成语 saw); items of every description
多种[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ, 多种 / 多種] many kinds of; multiple; diverse; multi-
寿比南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿比南山 / 壽比南山] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them.
慢车[màn chē, ㄇㄢˋ ㄔㄜ, 慢车 / 慢車] local bus or train; slow train with many stops
人多势众[rén duō shì zhòng, ㄖㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ, 人多势众 / 人多勢眾] many men, a great force (成语 saw); many hands provide great strength; There is safety in numbers.
多种多样[duō zhǒng duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, 多种多样 / 多種多樣] manifold; all sorts; many and varied
各样[gè yàng, ㄍㄜˋ ㄧㄤˋ, 各样 / 各樣] many different types
多姿[duō zī, ㄉㄨㄛ ㄗ, 多姿] many postures
多年[duō nián, ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ, 多年] many years
多方面[duō fāng miàn, ㄉㄨㄛ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, 多方面] many-sided; in many aspects
多次[duō cì, ㄉㄨㄛ ㄘˋ, 多次] many times; repeatedly
摩诃婆罗多[Mó hē pó luó duō, ㄇㄛˊ ㄏㄜ ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄨㄛ, 摩诃婆罗多 / 摩訶婆羅多] Mahābhārata, second great Indian epic after Rāmāyana 羅摩衍那|罗摩衍那, possibly originally c. 4th century BC; contains many reference to people and lands in central Asia called China
如来[rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, 如来 / 如來] tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc)
数种[shù zhǒng, ㄕㄨˋ ㄓㄨㄥˇ, 数种 / 數種] numerous types; many kinds
微小病毒科[wēi xiǎo bìng dú kē, ㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄎㄜ, 微小病毒科] Picornaviridae (virus family including many human pathogens); small RNA virus
多神教[duō shén jiào, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, 多神教] polytheism, belief in the existence of many gods
多语言[duō yǔ yán, ㄉㄨㄛ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 多语言 / 多語言] polyglot; many language
多育[duō yù, ㄉㄨㄛ ㄩˋ, 多育] prolific; bearing many offspring
百闻不如一见[bǎi wén bù rú yī jiàn, ㄅㄞˇ ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄧ ㄐㄧㄢˋ, 百闻不如一见 / 百聞不如一見] seeing once is better than hearing a hundred times (成语 saw); seeing for oneself is better than hearing from many others; seeing is believing
新宿[Xīn sù, ㄒㄧㄣ ㄙㄨˋ, 新宿] Shinjuku (district of Tokyo with many Chinese residents)
履舄交错[lǚ xì jiāo cuò, ㄌㄩˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, 履舄交错 / 履舄交錯] lit. shoes and slippers muddled together (成语 saw); fig. many guests come and go; a lively party
几岁[jǐ suì, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄟˋ, 几岁 / 幾歲] some years; How many years?; How old are you? (familiar, or to child, equivalent to 多大 for older person)
连年[lián nián, ㄌㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, 连年 / 連年] successive years; over many years
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
繁多[fán duō, ㄈㄢˊ ㄉㄨㄛ, 繁多] many and varied; of many different kinds
诸般[zhū bān, ㄓㄨ ㄅㄢ, 诸般 / 諸般] various; many different kinds of
一波三折[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, 一波三折 / 一波三摺] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, 丁韪良 / 丁韙良] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university
鹪鹩[jiāo liáo, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄠˊ, 鹪鹩 / 鷦鷯] wren, Troglodytes troglodytes, many Chinese and Himalayan species
亚琛[Yà chēn, ㄧㄚˋ ㄔㄣ, 亚琛 / 亞琛] Aachen (city in Germany)
阿伦[Ā lún, ㄚ ㄌㄨㄣˊ, 阿伦 / 阿倫] Aalen, town in Germany

many ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) {chem} oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars)
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P)
シャッター通り[シャッターどおり, shatta-doori] (n) shutter Street (street with many closed-down shops or offices)
ティラピア;テラピア[, teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat
どやどや[, doyadoya] (adv,adv-to) (on-mim) sound of many footsteps
わいわい[, waiwai] (adv) (on-mim) noisily; clamorously; many people making a din; (P)
一度ならず[いちどならず, ichidonarazu] (exp) not just once; more than once; many times; again and again
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一殺多生[いっさつたしょう;いっせつたしょう, issatsutashou ; issetsutashou] (exp) It is justifiable to kill one (harmful) person to save the lives of many
万劫末代[まんごうまつだい, mangoumatsudai] (n-t) eternity; through all eternity; for evermore; for many generations to come
万緑一紅[ばんりょくいっこう, banryokuikkou] (n) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
万緑叢中紅一点[ばんりょくそうちゅうこういってん, banryokusouchuukouitten] (exp) (arch) (See 万緑一紅) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
万言[まんげん, mangen] (n) many words
万難[ばんなん, bannan] (n) many obstacles; innumerable difficulties
三面六臂[さんめんろっぴ, sanmenroppi] (n) rush of business; versatility; man who can do the work of many
九拝[きゅうはい, kyuuhai] (n,vs) bowing many times (in apology)
京の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto)
[なに(P);なん(P), nani (P); nan (P)] (int,pn,adj-no) (1) what; (pref) (2) (なん only) (See 何か月) how many (some counter); (n) (3) (col) euph. for genitals or sex; (P)
何回[なんかい, nankai] (n) how many times?; (P)
何回も[なんかいも, nankaimo] (adv,adj-no) (See 何度も・なんども) time and time again; many times; a number of times
何度[なんど, nando] (n) how many times?; how often?; (P)
何度も[なんども, nandomo] (adv) many times over; often
何日も[なんにちも, nannichimo] (adv) (See 何日) for many days; for several days
何遍[なんべん, nanben] (n) how many times; how often; (P)
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for
千億[せんおく, sen'oku] (n) (1) 100,000,000,000; hundred billion; (obs) hundred milliard (British); (2) many
千年一日[せんねんいちじつ, sennen'ichijitsu] (n) without intermission for many years; with constancy of purpose for many years; in the same old rut for years on end
千本鳥居[せんぼんどりい, senbondorii] (n) many torii; torii corridor
千枚[せんまい;センマイ, senmai ; senmai] (n) (1) (せんまい only) 1000 sheets (of paper); many pages; (2) (uk) {food} cow omasum; cow psalterium
千波万波[せんぱばんぱ, senpabanpa] (n) many waves; onrushing waves
千重[ちえ, chie] (n) many layers; many piles
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed
塵も積もれば山と成る[ちりもつもればやまとなる, chirimotsumorebayamatonaru] (exp) (id) Many a little makes a mickle
多くの中から選ぶ[おおくのなかからえらぶ, ookunonakakaraerabu] (exp,v5b) to choose among many things
多岐[たき, taki] (adj-na,n) (See 多岐にわたる) digression; many divergences; (P)
多岐亡羊[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate
多恨[たこん, takon] (adj-na,n) many troubles or sadnesses or vexations or grudges
多生[たしょう, tashou] (n) (1) {Buddh} metempsychosis; (2) (See 一殺多生) saving the lives of many
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book
プログラム保守マニュアル[プログラムほしゅマニュアル, puroguramu hoshu manyuaru] program maintenance manual
マニュアル[まにゅある, manyuaru] manual
ユーザーズマニュアル[ゆーざーずまにゅある, yu-za-zumanyuaru] users' manual
ユーザマニュアル[ゆーざまにゅある, yu-zamanyuaru] user manual, user's guide
利用者マニュアル[りようしゃマニュアル, riyousha manyuaru] user manual, user's guide
参考マニュアル[さんこうマニュアル, sankou manyuaru] reference manual
重複部分配列[じゅうふくぶぶんはいれつ, juufukububunhairetsu] many-one array section
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
何年[なんねん, nannen] Thai: กี่ปี English: how many years
多年[たねん, tanen] Thai: หลายปี English: many years
長年[ながねん, naganen] Thai: เวลานาน หลายปี English: many years

many ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักโข[adj.] (akkhō) EN: plentiful ; many ; considerable ; a host of ; legion of FR:
อเนก-[pref.] (anēk- ; anē) EN: multi- (pref.) ; many ; plural FR: multi- (préf.)
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of ; lots of ; tons of FR: beaucoup ; énormément
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; fecund ; many FR: abondant ; nombreux ; copieux ; considérable ; épais ; dense
ฟุ้ง[adv.] (fung) EN: too much ; too many FR: diffusément
จำนวนมาก (...จำนวนมาก)[n. exp.] (... jamnūan) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; dozens ; many ; numerous ; scores of FR: un grand nombre de ... ; beaucoup de … ; en grand nombre ; en quantité ; à la pelle
ก่ายกอง[adj.] (kāikøng) EN: many ; lots of ; plenty ; abundant FR:
กำถั่ว[X] (kamthūa) EN: gamble by betting on how many seeds are held in both hands FR:
เก็บเล็กผสมน้อย[v.] (keplekphaso) EN: save little by little ; pick up fragment by fragment ; many a mickle makes a muckle FR:
ขอให้มีความสุขมาก ๆ = ขอให้มีความสุขมากๆ[X] (khø hai mī ) EN: many happy returns (of the day) FR:
ขอบใจมาก[X] (khøpjai māk) EN: many thanks ; thank you very much ; thanks a lot FR: merci beaucoup
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง[X] (khø sadaēng) EN: many congratulations FR: toutes mes félicitations
ขู[adv.] (khū) EN: many ; much FR:
กี่[adv.] (kī) EN: how many ; how much FR: combien de
กี่หน[X] (kī hon) EN: How many times? FR:
กี่คน[X] (kī khon) EN: how many people ; how many persons FR: combien de personnes
กี่ครั้ง[X] (kī khrang) EN: how many times FR: combien de fois
กี่ครั้งกี่หน[X] (kī khrang k) EN: how many times? FR: combien de fois ?
กี่มากน้อย[adv.] (kīmāknøi) EN: how much ; how many ; what amount FR:
กี่วัน[X] (kī wan) EN: How many days? FR: Combien de jours ?
แหล่[adv.] (laē) EN: much ; many FR:
หลาย[adj.] (lāi) EN: several ; varied ; various ; many ; a variety of FR: plusieurs ; divers ; différents ; varié ; nombreux
หลายหน[adv.] (lāi hon) EN: several times ; on several occasions ; on many occasions ; repeatedly FR: plusieurs fois ; à différentes reprises ; à plusieurs reprises ; maintes fois
หลายคน[n. exp.] (lāi khon) EN: many people FR: de nombreuses personnes ; beaucoup de personnes ; beaucoup de gens
หลายครั้ง[adv.] (lāi khrang) EN: often ; over and over again ; many times ; again and again FR: plusieurs fois ; à plusieurs reprises ; à différentes reprises ; à diverses reprises
หลายสิ่งหลายอย่าง[n. exp.] (lāi sing lā) EN: many things ; lots of things ; plenty of stuff FR:
หลายเท่า[X] (lāi thao) EN: many times ; several times FR:
หลายอย่าง[adj.] (lāi yāng) EN: varied ; numerous ; many FR: varié ; divers ; panaché ; différents ; plusieurs
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse ; more FR: divers
ไม่กี่[X] (mai kī) EN: not much ; not many FR: pas beaucoup de ; peu de
ไม่กี่หน[X] (mai kī hon) EN: not many times FR:
ไม่กี่ครั้ง[X] (mai kī khra) EN: not many times FR:
ไม่กี่วัน[adv.] (mai kī wan) EN: not many days ; in a few days ; a few days ago ; a few days later FR: quelques jours ; peu de temps
ไม่มาก[adv.] (mai māk) EN: not much ; not many FR: pas beaucoup ; pas tellement ; pas très ; peu nombreux ; peu
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely FR: beaucoup ; très ; nombreux ; abondamment ; à profusion ; en grand nombre ; à souhait
มากเกินไป[adv.] (māk koēnpai) EN: overabundantly ; extremely ; too much ; too many FR: trop ; beaucoup trop ; excessivement ; exagérément ; extrêmement ; à l'extrème ; à l'excès ; avec excès ; de trop ; par trop ; vraiment trop ; surabondamment ; immodérément
มากมาย[adj.] (mākmāi) EN: many ; numerous ; several ; various ; multiple ; substantial ; copious FR: nombreux ; considérable ; abondant ; énorme ; multiple
มาก ๆ = มากๆ[adv.] (māk-māk = m) EN: many ; a lot of ; much FR: beaucoup ; énormément ; très
มากหมอมากความ[xp] (māk mø māk ) EN: too many cooks spoil the broth FR:
มากนัก[X] (māk nak) EN: very much ; so much ; so many FR:

many ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tote {m,f}; Toter | viele Totedead | many dead
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves
sagenumwoben {adj}steeped in legend; ... of many legends; storied
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany)
Jardineschlüpfer {m} [ornith.]Many-striped
Vielseitigkeit {f}many-sidedness
Bundesliga {f} [sport] (Deutschland)national league (Germany)
Bundesverdienstkreuz {n}order of the Federal Republic of Germany
vereinigt; vereint; einig; verbunden {adj} | vereintes Deutschland; vereinigtes Deutschlandunited | united Germany

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า many
Back to top