ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

specifically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *specifically*, -specifically-

specifically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
specifically (adj.) มีลักษณะพิเศษ See also: มีคุณลักษณะ, มีนิสัย Syn. especially
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉพาะ (adv.) specifically See also: especially, particularly Syn. จำกัด, เท่านี้, เท่านั้น
เฉพาะเจาะจง (adv.) specifically See also: specially Syn. เฉพาะ, เจาะจง
เท่านี้ (adv.) specifically See also: especially, particularly Syn. จำกัด, เท่านั้น
กล่าวลอยๆ (v.) say nonspecifically See also: say groundlessly Syn. พูดลอยๆ
พูดลอยๆ (v.) say nonspecifically See also: say groundlessly

specifically ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畜牲[chù shēng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ, 畜牲] livestock, or specifically the six farm animals cow, horse, sheep, cock, dog, pig 牛馬羊雞狗豬|牛马羊鸡狗猪; an insult, You animal!

specifically ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P)
貸物[かしもの, kashimono] (n) (sometimes refers specifically to bedding) items for rent; items for loan

specifically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะเจาะจง[adv.] (chaphǿ jǿjo) EN: specifically ; specially FR: spécifiquement
เฉพาะราย[adv.] (chaphǿ rāi) EN: individually ; specifically ; particularly FR:
เฉพาะเรื่อง[adv.] (chaphǿ reūa) EN: particularly ; only ; specifically FR:
โดยเฉพาะ[adv.] (dōi chaphǿ) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
กว้าง ๆ = กว้างๆ[adv.] (kwāng-kwāng) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically FR:
กล่าวลอยๆ[v. exp.] (klāo løi-lø) EN: say nonspecifically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า specifically
Back to top