ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

utmost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *utmost*, -utmost-

utmost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
utmost (adj.) สุดขีด See also: อย่างมาก Syn. ultimate
utmost (n.) ระดับสูงสุด Syn. highest Ops. lowest
English-Thai: HOPE Dictionary
utmost(อัท'โมสทฺ) adj.,n. (จำนวน,ระดับ) สุดเหวี่ยง,สุดขีด,ที่สุด,ไกลสุด,ใหญ่สุด., Syn. maximum,maximal,extreme,remotest,uttermost
English-Thai: Nontri Dictionary
utmost(adj) สูงสุด,ปลายสุด,สุดเหวี่ยง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
utmost good faithความสุจริตใจอย่างยิ่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จนสุดกำลัง (adv.) at the utmost of one´s strength See also: try as hard as possible Syn. เต็มที่
เต็มเสียง (adv.) to the utmost of one´s voice
สุดความสามารถ (adv.) to the utmost See also: with all one´s might or capability, to the full Syn. เต็มกำลัง, เต็มขนาด
เต็มขนาด (adv.) to the utmost See also: with all one´s might or capability, to the full Syn. เต็มกำลัง, สุดความสามารถ
เต็มที่ (adv.) to the utmost See also: with all one´s might or capability, to the full Syn. เต็มกำลัง, เต็มขนาด, สุดความสามารถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด
I will do my utmost to teach him well.ข้าจะสั่งสอนเขาเป็นอย่างดี.
This case was given our utmost attention.คดีนี้เราเฝ้าดูอยู่ห่างๆ
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน
With the utmost respect.ด้วยการเคารพที่สมพระเกียรติสูงสุด
And he'd try his utmost to find a way to save you.เขาจะพยายามเพื่อหาทางช่วยชีวิตคุณ
This is of the utmost importance. You must be invisible. Do you understand?นี่มันสำคัญสุดๆ เธอต้องทำเป็นล่องหน เข้าใจมั้ย
This Island is of utmost importance to Japan.เกาะแห่งนี้ เป็นปราการด่านสุดท้าย ของประเทศ ญี่ปุ่น แล้ว
It is of utmost importance that you follow the agent's instructions.แต่มันสำคัญมาก ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ
Yes, Your Highness. I will make my utmost effort.พะยะค่ะพระพันปี กระหม่อมจะดูแลอย่างดีที่สุด
We will continue to serve you to the utmost until we have reached Incheon.ทางเราจะบริการท่านให้ดีที่สุดจนกระทั่งเครื่องลงจอด
The utmost of a woman's character is expressed in the duties of daughter, sister and, eventually, wife and mother.พี่สาวน้องสาว และสุดท้ายก็เป็นภรรยา เป็นแม่

utmost ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
各尽所能[gè jìn suǒ néng, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 各尽所能 / 各儘所能] each does his utmost (成语 saw); from each according to his means
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 戬 / 戩] carry to the utmost; to cut
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, 拼命] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it
[jí, ㄐㄧˊ, 极 / 極] extremely; pole (geography, physics); utmost; top
尽心尽力[jìn xīn jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 尽心尽力 / 盡心盡力] making an all-out effort (成语 saw); to try one's heart out; to do one's utmost
不遗余力[bù yí yú lì, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄩˊ ㄌㄧˋ, 不遗余力 / 不遺餘力] spare no pains or effort; do one's utmost

utmost ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place
一生懸命(P);一生けん命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] (adj-na,n-adv,n) (See 一所懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; for dear life; (P)
後生大事[ごしょうだいじ, goshoudaiji] (n) with religious zeal; with utmost devotion; take great care of
極限[きょくげん, kyokugen] (n) utmost limits; limit; (P)
至り[いたり, itari] (n) utmost limit; extremity; result
虚心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n,adj-na,adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions
金輪奈落[こんりんならく, konrinnaraku] (n,n-adv) utmost limits; to the finish; to the (bitter) end; to the hilt; down to the bedrock
飽くまで;飽く迄[あくまで, akumade] (adv) (uk) to the end; to the bitter end; to the last; stubbornly; persistently; to the utmost
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P)
極力[きょくりょく, kyokuryoku] (adv) to the utmost; to the best of one's ability; (P)
極度[きょくど, kyokudo] (adj-na,n) maximum; extreme; utmost; curvature; (P)
精々(P);精精[せいぜい, seizei] (adv) at the most; at best; to the utmost; as much (far) as possible; (P)
絞り上げる;搾り上げる[しぼりあげる, shiboriageru] (v1,vt) (1) to squeeze (to the utmost); to wring; (2) to strain one's voice; (3) to scold

utmost ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่วนจี๋[adv.] (dūan jī) EN: extremely urgently ; immediately ; with utmost haste FR:
จนสุดกำลัง[X] (jon sut kam) EN: at the utmost of one' s strength FR: de toutes ses forces ; jusqu'à épuisement
ขับเคี่ยว[v.] (khapkhīo) EN: fight ; deal with ; contend with ; devote oneself to ; exert oneself to the utmost FR: lutter
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal
สุดฝีมือ[v. exp.] (sut fīmeū) EN: do one's best ; do sth to one's utmost FR:
สุดขีด[adj.] (sutkhīt) EN: extreme ; great ; enormous ; utmost ; frenetic FR: extrême
เต็มกำลัง[adv.] (tem kamlang) EN: awfully ; with all one's strength ; with all one' s might ; at full capacity ; to one's utmost ; as hard as possible FR:
เต็มขนาด[adv.] (tem khanāt) EN: to the utmost FR:
เต็มเสียง[adv.] (tem sīeng) EN: at the top of one's voice ; to the utmost of one' s voice ; with conviction ; with assurance FR: à pleine voix
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very ; awfully ; extremely ; exceedingly ; to the fullest ; all-out ; to the utmost ; with all one's might/capability ; to the full ; to capacity ; with full speed ahead ; as can be ; as possible ; altogether FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement ; au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; aut
ทายาด[adv.] (thāyāt) EN: extremely ; exceedingly ; utmost FR:
ที่สุด (...ที่สุด)[adv.] (thīsut) EN: most ; maximum ; greatest ; largest ; utmost ; maximally ; extreme ; ultimate FR: ultime ; maximal ; le plus ... ; extrêmement ... ; le mieux …
ทนทายาด[adv.] (thon thāyāt) EN: endurably ; bearably ; continuously ; utmost durable FR:
อย่างมาก[adj.] (yāng māk) EN: sharp ; utmost ; maximum FR: considérable ; substantiel ; énorme

utmost ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorsicht {f} | mit größter Vorsichtcaution | with the utmost caution
eminent; außerordentlich; hervorragend {adj} | von eminenter Bedeutungeminent | of the utmost significance
eminent {adv} | eminent wichtigeminently | of the utmost importance
akribisch {adj}very painstakingly; with the utmost care

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า utmost
Back to top