ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maximum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maximum*, -maximum-

maximum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maximum (n.) จำนวนสูงสุด See also: จำนวนมากที่สุด, จุดที่สูงสุด, ค่าสูงสุด, ค่ามากที่สุด Syn. supremacy, height
maximum (adj.) สูงสุด See also: มากที่สุด, ใหญ่สุด Syn. supreme, highest, most
maximum-security (adj.) ซึ่งมีการคุ้มกันเข้มงวด
English-Thai: HOPE Dictionary
maximum(แมค'ซะมัม) n.จำนวนที่มากที่สุด,ค่าสูงสุด,ค่ามากที่สุด. adj. มากสุด,สูงสุด,ใหญ่สุด,เกี่ยวกับจำนวนหรือค่าที่สูดสุด. pl. maximums,maxima
English-Thai: Nontri Dictionary
maximum(adj) มากที่สุด,ขั้นสูง,สูงสุด,ใหญ่สุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maximum๑. สูงสุด๒. ค่าสูงสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maximumสูงสุด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าสูงสุด (n.) maximum score See also: maximum value
max (abbr.) คำย่อของ maximum Syn. max. Ops. min
max. (abbr.) คำย่อของ maximum Ops. min
maxima (n.) คำนามพหูพจน์ของ maximum
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He is currently serving time in a maximum security state camp in Massachusetts.ตอนนี้เขาอยู่ที่เรือนจำในแมสซาชูเซ็ต
Jews will be allowed to keep a maximum of 2,000 zlotys in their homes. "ชาวยิวได้รับอนุญาต ให้มีเงินในบ้านได้ไม่เกิน 2,000 ซโลทิส
The atmospheric pressure at the center is 950hPa, the maximum wind speed near the center is 40 meters, and within the parameters 110 kilometers southeast and... 70 kilometers northwest...ความกดอากาศที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ 950hPa ความแรงลม ใกล้จุดศูนย์กลางที่ 40 เมตร และพารามิเตอร์ 110 กิโลเมตร ตะวันออกเฉียงใต้
A maximum of 5 years in prison or a $10,000 fine.โทษสูงสุดจำคุก 5ปี ปรับ 10,000
To do that. You're gonna have to take maximum points from your next games.งั้นนัดที่เหลือ คุณต้องเก็บ 3 แต้มให้ได้ทุกนัดเลยนะ
So maximum points shouldn't be a problem.เรื่องเก็บแต้มเต็มไม่น่าเป็นปัญหา
It doesn't have maximum grip.ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ยามกดคันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
Inflict the maximum amount of pain, so a guy wishes he'd just die, you know, and get it over with, but just can't quite get there.ลงโทษแบบเจ็บปวดสุดๆ จนร้องขอความตาย และเกือบตาย แต่ก็ไม่ถึงตาย
That's maximum security, Your Honor."ระดับ1"? นั่นเป็นการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดนะคะท่าน
There are maximum casualties, and most of the evidence is under 1 00 feet of muddy water.มีเด็กสองคนเจอผู้หญิง คว่ำหน้าอยู่ในน้ำ ห่างจากท่าเรือแอลเจียรส์.
To ensure maximum attentionเพื่อให้แน่ใจว่ามีความตั้งใจสูงที่สุด
That means the Assault Two charge you've pled guilty to carries a maximum of one year in juvie.นั้นหมายความว่าการจู่โจม2ครั้งนั้น คุณได้แบกรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว 1ปีในจูวี่

maximum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最远[zuì yuǎn, ㄗㄨㄟˋ ㄩㄢˇ, 最远 / 最遠] furthest; most distant; at maximum distance
最大能力[zuì dà néng lì, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 最大能力] maximum capacity
最大速率[zuì dà sù lǜ, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, 最大速率] maximum speed; maximum velocity
极大值[jí dà zhí, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄓˊ, 极大值 / 極大值] maximum value
鞍点[ān diǎn, ㄢ ㄉㄧㄢˇ, 鞍点 / 鞍點] saddle point (math.), a critical point of a function of several variables that is neither a maximum nor a minimum
最多[zuì duō, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄨㄛ, 最多] at most; maximum; largest (number of sth); the most
极大[jí dà, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ, 极大 / 極大] maximum; enormous

maximum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウンターストップ[, kaunta-sutoppu] (n) (See カンスト) maximum value in games (e.g. 99, 255, etc.) (wasei
ストップ安[ストップやす, sutoppu yasu] (n) (See ストップ高) maximum allowable single-day loss (stock exchange, etc.)
ストップ高[ストップだか, sutoppu daka] (n) (See ストップ安・ストップやす) maximum allowable single-day gain (stock exchange, etc.)
ベーシックイングリッシュ[, be-shikkuingurisshu] (n) Basic English; version of English with a maximum of 850 basic words
マキシマム[, makishimamu] (adj-na,n) maximum
マクシマム[, makushimamu] (n) maximum
最優先[さいゆうせん, saiyuusen] (n,vs) maximum preference; maximum priority; priority handling
最大積載量[さいだいせきさいりょう, saidaisekisairyou] (n) maximum carrying capacity; maximum payload
最大表示[さいだいひょうじ, saidaihyouji] (n) {comp} full screen; maximum display; maximized view
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] (n) {comp} maximum allowable common mode overvoltage
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] (n) {comp} maximum allowable normal mode overvoltage
最大許容線量[さいだいきょようせんりょう, saidaikyoyousenryou] (n) maximum permissible dose
最大量[さいだいりょう, saidairyou] (n,adj-no) maximum (e.g. dose); greatest amount; largest amount
最深積雪[さいしんせきせつ, saishinsekisetsu] (n) deepest snow; maximum snowfall; maximum depth of snow cover
桁下[けたした, ketashita] (n) headroom; maximum height; (vertical) clearance; (distance) under beam (girder)
許容線量[きょようせんりょう, kyoyousenryou] (n) maximum permissible dose
許容量[きょようりょう, kyoyouryou] (n) maximum permissible level or dosage
スペクトル半値幅[スペクトルはんねはば, supekutoru hannehaba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width
スペクトル幅[スペクトルはば, supekutoru haba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width
パナマックス[, panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal)
マックス[, makkusu] (n) (1) (abbr) (See マキシマム) maximum; max; (2) (See マルチプレクサ) mux (multiplexor); (P)
極度[きょくど, kyokudo] (adj-na,n) maximum; extreme; utmost; curvature; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
最大バーストサイズ[さいだいバーストサイズ, saidai ba-sutosaizu] maximum burst size
最大ビット長[さいだいビットちょう, saidai bitto chou] maximum bit length
最大フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] maximum frame size
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage
最大同相電圧[さいだいどうそうでんあつ, saidaidousouden'atsu] maximum common mode voltage
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width

maximum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาร์กิวเมนต์ของค่าสูงสุด[n. exp.] (ākiumēn khø) EN: argument of the maximum ; arg max ; argmax FR:
จำนวนจุผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan ju ) EN: FR: nombre maximum de passagers [m] ; capacité maximale d'accueil [f]
ขั้นสูง[adj.] (khan sūng) EN: maximum FR:
ค่าสูงสุด[n. exp.] (khā sūngsut) EN: maximum ; maximum score ; maximum value FR: maximum [m] ; valeur maximale [f]
ค่าสูงสุดเฉพาะที่[n. exp.] (khā sūngsut) EN: local maximum FR:
ค่าสูงสุดของฟังก์ชัน[n. exp.] (khā sūngsut) EN: maximum value of a function FR: valeur maximale d'une fonction
ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน[n. exp.] (khā sūngsut) EN: extrema of functions ; maximum and minimum values of a function FR:
ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันสองตัวแปร[n. exp.] (khā sūngsut) EN: maximum and minimum values of functions of two variables FR:
ค่าสูงสุดสัมบูรณ์[n. exp.] (khā sūngsut) EN: absolute maximum FR:
ค่าสูงสุดสัมพัทธ์[n. exp.] (khā sūngsut) EN: relative maximum FR:
ความควรจะเป็นสูงสุด[n. exp.] (khwām khūan) EN: maximum likelihood FR:
ความเร็วสูงสุด[n. exp.] (khwāmreo sū) EN: maximum speed ; top speed FR: vitesse maximale [f]
ไม่เกิน …[adj.] (mai koēn ..) EN: FR: pas plus de ... ; inférieur à … ; au maximum
ไม่ถึง[X] (mai theung) EN: less than ; not even ; short of FR: moins de ; à peine ; au maximum ; moins que cela ; moins
มากที่สุด[adv.] (māk thīsut) EN: the most [superlative] ; the most important ; the greatest ; the most possible ; maximum FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif] ; maximum
เงินเดือนสูงสุด[n. exp.] (ngoendeūoen) EN: maximum salary FR: salaire maximum [m]
ผลกำไรสูงสุด[n. exp.] (phonkamrai ) EN: FR: profit maximum [m]
ประสิทธิภาพสูงสุด[n. exp.] (prasitthiph) EN: maximum efficiency FR: efficacité maximale [f]
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very ; awfully ; extremely ; exceedingly ; to the fullest ; all-out ; to the utmost ; with all one's might/capability ; to the full ; to capacity ; with full speed ahead ; as can be ; as possible ; altogether FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement ; au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; aut
ที่สุด (...ที่สุด)[adv.] (thīsut) EN: most ; maximum ; greatest ; largest ; utmost ; maximally ; extreme ; ultimate FR: ultime ; maximal ; le plus ... ; extrêmement ... ; le mieux …
เทอร์มอมิเตอร์สูงสุด[n. exp.] (thoēmømitoē) EN: maximum thermometer FR:
โทษอุกฤษฏ์[n. exp.] (thōt ukrit) EN: supreme penalty ; maximum penalty FR:
อุณหภูมิสูงสุด[n. exp.] (unhaphūm sū) EN: maximum temperature FR: température maximale [f] ; maximum [m] ; maxima [mpl]
หญ้ากินนี[n. exp.] (yā kin nī) EN: Panicum maximum FR: Panicum maximum
อย่างมาก[adj.] (yāng māk) EN: sharp ; utmost ; maximum FR: considérable ; substantiel ; énorme

maximum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
Betriebsbreite {f} des Reifens | maximale Betriebsbreiteoverall tyre width | maximum overall tyre width in service
Spitzenbelastung {f} | kurzzeitige Spitzenbelastungpeak load | short-time peak load; maximum short-time load
Reparaturdauer {f} | maximale Reparaturdauer | mittlere Reparaturdauertime to repair (TTR) | maximum time to repair; maximum TTR | mean time to repair (MTTR)
Fahrzeuggewicht {n} | maximal zulässiges Fahrzeuggewichtvehicle weight | maximum loaded vehicle weight
Maximalwert {m}maximum value; peak value
maximal; höchster {adj}maximum
maximale Betriebsmaße {f}maximum tyre dimensions in service
Belastungsgrenze {f}maximum load
Höchstgeschwindigkeit {f} | mit Höchstgeschwindigkeitmaximum speed; top speed | at full speed; at top speed
Höchstleistung {f}maximum performance; supreme performance
Höchstpreis {m}maximum price; ceiling price; price limit
Höchststrafe {f}maximum penalty
Höchstbelastung {f} beim Startmaximum take-off weight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maximum
Back to top