ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

largest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *largest*, -largest-

largest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最多[zuì duō, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄨㄛ, 最多] at most; maximum; largest (number of sth); the most
查戈斯群岛[Chá gē sī qún dǎo, ㄔㄚˊ ㄍㄜ ㄙ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 查戈斯群岛 / 查戈斯群島] Chagos Archipelago, coral archipelago in tropical Indian Ocean, with Diego Garcia 迪戈·加西亞島|迪戈·加西亚岛 as largest island

largest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレートハンマーヘッド;グレート・ハンマーヘッド[, gure-tohanma-heddo ; gure-to . hanma-heddo] (n) great hammerhead (Sphyrna mokarran, the largest species of hammerhead shark)
最多数[さいたすう, saitasuu] (n) largest number; plurality
最大量[さいだいりょう, saidairyou] (n,adj-no) maximum (e.g. dose); greatest amount; largest amount
筆頭株主[ひっとうかぶぬし, hittoukabunushi] (n) biggest shareholder; largest stockholder
舟状骨[しゅうじょうこつ, shuujoukotsu] (n) navicular bone (largest wrist bone on the thumb side); scaphoid (bone)
馬大頭;鬼蜻蜓(oK)[おにやんま;オニヤンマ, oniyanma ; oniyanma] (n) (uk) Anotogaster sieboldii (largest species of dragonfly in Japan)

largest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของประเทศไทย[n. exp.] (phū song-øk) EN: Thailand's largest rice exporter FR:
ที่สุด (...ที่สุด)[adv.] (thīsut) EN: most ; maximum ; greatest ; largest ; utmost ; maximally ; extreme ; ultimate FR: ultime ; maximal ; le plus ... ; extrêmement ... ; le mieux …

largest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
groß; schwer; wichtig {adj} | größer | am größtenbig | bigger; greater; larger; taller | biggest; greatest; largest; tallest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า largest
Back to top