ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

displaying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *displaying*, -displaying-

displaying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
displaying (adj.) ซึ่งแสดงออกมา (คำทางการ) Syn. demostrating

displaying ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
晒し首;曝し首;晒首;曝首[さらしくび, sarashikubi] (n) displaying a gibbeted head; gibbeted head
見せ金[みせがね, misegane] (n) displaying money (to prove that one actually has it)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า displaying
Back to top