ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chief

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chief*, -chief-

chief ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chief (n.) ผู้นำ See also: หัวหน้า Syn. leader, head
chief (adj.) มีอำนาจสูงสุด Syn. foremost, highest
chief (adj.) สำคัญ See also: หลัก Syn. main, leading
chief bishop (n.) หัวหน้าของบิชอพ
Chief Executive (n.) ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา
chief executive officer (n.) ผู้บริหารสูงสุด
chief justice (n.) ผู้พิพากษาสูงสุด
chief of staff (n.) เสนาธิการ
chief person (n.) หัวหน้า See also: ผู้นำ Syn. leader
chiefly (adv.) อย่างสำคัญที่สุด See also: อย่างมากที่สุด Syn. mainly, primarily, principally,
chieftain (n.) หัวหน้าเผ่า
English-Thai: HOPE Dictionary
chief(ชีฟ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,นาย -adj. สำคัญที่สุด,หลัก -adv. ส่วนใหญ่, Syn. leader ###A. underling
chief cellsทำหน้าที่สร้างและหลั่งสาร peptinogen
chief executiven. ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
chief inspectorn. สารวัตรใหญ่,นายตรวจใหญ่
chief justicen. หัวหน้าผู้พิพากษา,อธิบดีศาล, See also: chiefjusticeship n.
chief mournern. เจ้าภาพศพ,ญาติผู้ใกล้ชิดที่สุดของผู้ตาย
chief of policen. อธิบดีกรมตำรวจ
chief of staffเสนาธิการ
chieftain(ชีฟ'เทิน) หัวหน้าคณะ,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าแก๊ง, See also: cy, ship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
chief(adj) เป็นหัวหน้า,เป็นนาย,สำคัญ,เป็นหลัก
chiefly(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยมาก
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Chief Aide-de-Camp Generalสมุหราชองครักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief justiceหัวหน้าศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chief of Staffเสนาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chief Cells, Inactiveชีพเซลล์เฉื่อย [การแพทย์]
Chief Change Officerผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Chief executive officersผู้บริหารสูงสุด [TU Subject Heading]
Chief Information Officerผู้บริหารด้านสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กันแทรก (n.) guards of the chief commander
พลอากาศเอก (n.) Air Chief Mashal See also: ACM Syn. พล.อ.อ.
คนบัญชา (n.) chief See also: commander-in-chief
นายใหญ่ (n.) chief See also: leader, director, supervisor, manager
ผกก. (n.) chief Syn. ผู้กำกับการ
ผู้บัญชา (n.) chief See also: commander-in-chief Syn. คนบัญชา
ผู้เป็นนายกอง (n.) chief See also: captain, leader Syn. หัวหน้า
ผู้เป็นใหญ่ (n.) chief See also: boss, leader, master, lord Syn. นาย, หัวหน้า
หน. (n.) chief Syn. หัวหน้า
หัวหน้า (n.) chief
หัวหน้า (n.) chief See also: captain, leader Syn. ผู้เป็นนายกอง
หัวหน้า (n.) chief See also: boss, leader, master, lord Syn. นาย, ผู้เป็นใหญ่
หัวเรือใหญ่ (n.) chief See also: head, one who takes more responsibilities than he should Syn. แม่งาน
อธิป (n.) chief See also: boss, leader, master, lord Syn. นาย, หัวหน้า, ผู้เป็นใหญ่
แม่กอง (n.) chief See also: captain, leader Syn. ผู้เป็นนายกอง, หัวหน้า
แม่งาน (n.) chief See also: head, one who takes more responsibilities than he should
หัวหน้าแผนก (n.) chief (of a section) See also: head, boss (of a section)
หัวหน้าแผนก (n.) chief (of a section) See also: head, boss (of a section)
สมุหบัญชี (n.) chief accountant See also: accountant general Syn. สมุห์บัญชี
กลองนำ (n.) chief drummer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Colonel Julyan called. He's the chief constable of the county.พันเอกจูเลี่ยนโทรมา ท่านเป็นสารวัตรตำรวจประจำท้องที่
According to your dossier, your chief qualification... seems to be your friendship with this man Chai Keong.{\cHFFFFFF}ตามที่เอกสารของคุณ วุฒิการศึกษาหัวหน้าของคุณ ... {\cHFFFFFF}ดูเหมือนว่าจะเป็นมิตรภาพของคุณ กับผู้ชายคนนี้ชัย Keong
And, as it stands now, your brother is, uh, commander in chief of the armed forces, your cousin is director of public works...{\cHFFFFFF}And, as it stands now, your brother is, uh, {\cHFFFFFF}commander in chief of the armed forces, your cousin is director of public works...
And I would make my mother-in-law chief of police if she were qualified, and sometimes I think she is.{\cHFFFFFF}And I would make my mother-in-law chief of police if she were qualified, {\cHFFFFFF}and sometimes I think she is.
Well, you're up awful early. Is the Chief in there?คุณตื่นเช้าจังเลยนะ สารวัตรอยู่ในนั้นเหรอ
The Fire Chief wants you to go over the Fourth of July...หัวหน้าหน่วยดับเพลิง ต้องการให้คุณทบทวนงานวันชาติ...
Don't worry. The Chief lives on the other side of the island.อย่าห่วง บ้านสารวัตรอยู่อีกด้านของเกาะ
Could you tell me how I could find Chief Brody?คุณรู้มั้ยว่าผมจะพบ สารวัตรโบรดี้ได้ที่ไหน
I can do anything. I'm the Chief of Police.ผมทําได้ทุกอยาง ผมเป็นสารวัตร
Is Chief Federal Officer Feldman there? He's the little guy with a crew cut.ผู้พันเฟลด์เเมนอยู่นั่นมั้ย ตัวเล็กๆ ผมเกรียนน่ะ
Hooper, give the Chief a hand, will you? Right!- ฮูเปอร์ ช่วยสารวัตรหน่อยนะ
I spoke with the chief of police just this morning.ฉันเพิ่งได้พูดกับ หัวหน้าตำรวจ เมี่อเช้านี้.

chief ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杠头[gàng tóu, ㄍㄤˋ ㄊㄡˊ, 杠头 / 槓頭] argumentative man; chief coffin-bearer (arch.)
参谋总长[cān móu zǒng zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄗㄨㄥˇ ㄓㄤˇ, 参谋总长 / 參謀總長] army Chief of Staff
机长[jī zhǎng, ㄐㄧ ㄓㄤˇ, 机长 / 機長] captain; chief pilot
首席执行官[shǒu xí zhí xíng guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄢ, 首席执行官 / 首席執行官] CEO, Chief Executive Officer
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, 包工头 / 包工頭] chief labor contractor
参谋长[cān móu zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄓㄤˇ, 参谋长 / 參謀長] chief of staff
执行长[zhí xíng zhǎng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄤˇ, 执行长 / 執行長] chief executive
祸首[huò shǒu, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, 祸首 / 禍首] chief offender; chief culprit
总编[zǒng biān, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ, 总编 / 總編] chief editor (of newspaper); abbr. for 總編輯|总编辑
总编辑[zǒng biān jí, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 总编辑 / 總編輯] chief editor (of newspaper)
首席[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, 首席] chief (representative, correspondent etc)
首席代表[shǒu xí dài biǎo, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 首席代表] chief representative
首席大法官[shǒu xí dà fǎ guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ, 首席大法官] Chief Justice (of US Supreme Court)
首席法官[shǒu xí fǎ guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ, 首席法官] Chief Justice
上将[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, 上将 / 上將] general; admiral; air chief marshal
元老[yuán lǎo, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ, 元老] grandee; old leadership; chief figure (in a gerontocracy)
曾荫权[Céng Yìn quán, ㄘㄥˊ ˋ ㄑㄩㄢˊ, 曾荫权 / 曾蔭權] Sir Donald Tsang or Tsang Yam-Kuen (1944-), Hong Kong chief executive from 2005
五瘟[wǔ wēn, ˇ ㄨㄣ, 五瘟] five chief demons of folklore personifying pestilence
五瘟神[wǔ wēn shén, ˇ ㄨㄣ ㄕㄣˊ, 五瘟神] five chief demons of folklore personifying pestilence; cf four horsemen of the apocalypse
五鬼[wǔ guǐ, ˇ ㄍㄨㄟˇ, 五鬼] five chief demons of folklore personifying pestilence; also written 五瘟神
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 总 / 總] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case
[lí, ㄌㄧˊ, 缡 / 縭] bridal veil or kerchief
[lí, ㄌㄧˊ, 褵] bride's veil or kerchief
司长[sī zhǎng, ㄙ ㄓㄤˇ, 司长 / 司長] bureau chief
多半[duō bàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄢˋ, 多半] chiefly; likelihood
[zhǎng, ㄓㄤˇ, 长 / 長] chief; head; elder; to grow; to develop
统帅[tǒng shuài, ㄊㄨㄥˇ ㄕㄨㄞˋ, 统帅 / 統帥] command; commander-in-chief
总司令[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 总司令 / 總司令] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations
次长[cì zhǎng, ㄘˋ ㄓㄤˇ, 次长 / 次長] deputy chief
酋长国[qiú zhǎng guó, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 酋长国 / 酋長國] Emirate; Sheikdom; used as translation for country under a chief
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, 帨] handkerchief
手帕[shǒu pà, ㄕㄡˇ ㄆㄚˋ, 手帕] handkerchief
手绢[shǒu juàn, ㄕㄡˇ ㄐㄩㄢˋ, 手绢 / 手絹] handkerchief
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, 帅 / 帥] handsome; graceful; smart; commander in chief
酋长[qiú zhǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ, 酋长 / 酋長] headman (of primitive people); tribal chief; used as translation for foreign leaders, e.g. Indian Rajah or Arab Sheik or Emir
丝巾[sī jīn, ㄙ ㄐㄧㄣ, 丝巾 / 絲巾] headscarf; kerchief; silk neckband
帕子[pà zi, ㄆㄚˋ ㄗ˙, 帕子] kerchief; handkerchief; headscarf
[shà, ㄕㄚˋ, 帹] kerchief covering head (arch.)
帹暆[shà yí, ㄕㄚˋ ㄧˊ, 帹暆] kerchief covering head (arch.)
饰巾[shì jīn, ㄕˋ ㄐㄧㄣ, 饰巾 / 飾巾] kerchief as head ornament

chief ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924)
チーフエグゼクティブ[, chi-fueguzekuteibu] (n) chief executive
チーフメート[, chi-fume-to] (n) chief mate
め組の頭[めぐみのかしら, meguminokashira] (n) (arch) fire brigade chief (in Edo); chief fireman
上等兵曹[じょうとうへいそう, joutouheisou] (n) chief petty officer
上級准尉[じょうきゅうじゅんい, joukyuujun'i] (n) (See 准尉) chief warrant officer
主力[しゅりょく, shuryoku] (n,adj-no) main force; chief object; mainline; (P)
主席全権[しゅせきぜんけん, shusekizenken] (n) chief delegate
主席法官[しゅせきほうかん, shusekihoukan] (n) chief justice of the Court of Final Appeal of Hong Kong
主幹[しゅかん, shukan] (n) (1) chief editor; managing editor; (2) manager; person in charge; (P)
主査[しゅさ, shusa] (n,vs) chief examiner or investigator; (P)
人長[にんじょう;ひとおさ, ninjou ; hitoosa] (n) (arch) chief kagura dancer (of kagura performed at the imperial palace)
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
係長(P);掛長[かかりちょう, kakarichou] (n) chief clerk; (P)
元兇[げんきょう, genkyou] (n) chief instigator; ringleader
医長[いちょう, ichou] (n) medical director; chief physician; (P)
参謀長[さんぼうちょう, sanbouchou] (n) chief of staff
喪主[もしゅ, moshu] (n) chief mourner; (P)
図書館長[としょかんちょう, toshokanchou] (n) chief librarian
大納言[だいなごん, dainagon] (n) (1) chief councillor of state; chief councilor of state; (2) large-grained variety of adzuki bean
大統領[だいとうりょう, daitouryou] (n) president; chief executive; (P)
官房長[かんぼうちょう, kanbouchou] (n) Chief Cabinet Secretary
官房長官[かんぼうちょうかん, kanbouchoukan] (n) Chief Cabinet Secretary; (P)
幕僚長[ばくりょうちょう, bakuryouchou] (n) chief of staff
幹事長[かんじちょう, kanjichou] (n) chief secretary (usu. of a party); secretary-general
技監[ぎかん, gikan] (n) engineer-in-chief; chief engineer; chief scientist
捜査主任[そうさしゅにん, sousashunin] (n) chief investigator; head of the investigation; lead investigator
方丈[ほうじょう, houjou] (n) (1) square jo (approx. 10 sq feet); (2) {Buddh} abbot's chamber; (3) chief priest
施主[せしゅ, seshu] (n) chief mourner; donor; benefactor
最高経営責任者[さいこうけいえいせきにんしゃ, saikoukeieisekininsha] (n) chief executive officer; CEO
最高責任者[さいこうせきにんしゃ, saikousekininsha] (n) chief executive
杜氏[とうじ;とじ, touji ; toji] (n) chief brewer at a sake brewery (after name of sake's alleged inventor)
検事正[けんじせい, kenjisei] (n) chief public prosecutor; (P)
検非違使[けびいし;けんびいし;けいびいし, kebiishi ; kenbiishi ; keibiishi] (n) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods)
正使[せいし, seishi] (n) senior envoy; chief delegate
渠帥;巨帥[きょすい, kyosui] (n) chief of bandits
用人[ようにん, younin] (n) (1) (See 御用人) manager; steward; factotum; person next in rank to the chief retainers and in charge of general management and accounting in a samurai family (Edo period); (2) useful person
第一部長[だいいちぶちょう, daiichibuchou] (n) assistant chief of staff, g1
第三部長[だいさんぶちょう, daisanbuchou] (n) assistant chief of staff, g3

chief ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิมุข[n.] (aphimuk) EN: chief FR: chef [m]
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior ; chief monk FR: prieur [m] ; père supérieur [m]
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord FR: chef [m]
บรรณาธิการอำนวยการ[n. exp.] (bannāthikān) EN: editor in chief FR:
บรรณาธิการบริหาร[n. exp.] (bannāthikān) EN: executive editor ; editor-in-chief = editor in chief FR:
เอก[adj.] (ēk) EN: chief ; first ; prime ; leading FR:
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าช่างกล[n. exp.] (hūanā chang) EN: chief engineer FR:
หัวหน้าฝ่าย[n. exp.] (hūanā fāi) EN: subdivision chief FR:
หัวหน้าฝูง[n. exp.] (hūanā fūng) EN: chief of a herd of animals FR:
หัวหน้าแขวง[n. exp.] (hūanā khwaē) EN: municipal district chief FR:
หัวหน้างาน[n. exp.] (hūanā ngān) EN: supervisor ; foreman ; section chief FR: chef d'équipe [m]
หัวหน้าหน่วย[n. exp.] (hūanā nūay) EN: section chief FR:
หัวหน้าแผนก[n. exp.] (hūanā phana) EN: chief (of a section) FR: chef de département [m]
หัวหน้าพ่อครัว[n. exp.] (hūanā phøkh) EN: chef ; chief cook ; head cook FR: chef [m]
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด[n. exp.] (hūanā samna) EN: Chief of Governor’s Office FR:
หัวหน้าส่วน[n. exp.] (hūanā suan ) EN: section chief ; head of department FR: chef de département [m]
หัวหน้าศูนย์[n. exp.] (hūanā sūn) EN: chief of center FR:
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman FR:
หัวเรือใหญ่[n. exp.] (hūareūayai) EN: chief ; head ; one who takes more responsibilities than he should ; busybody FR: chef [m]
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūara) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man ; mainstay FR: maître d'oeuvre [m]
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress FR: leader [m] ; chef [m]
จ่ากลอง[n. exp.] (jākløng) EN: chief drummer (of victory drums) FR:
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler (in the King's or a prince's household) FR:
จางวางเมือง[n.] (jāngwāngmeū) EN: chief of attendants ; head butler (in the King's or a prince's household) FR:
เจ้าอธิการ[n. exp.] (jao-athikān) EN: abbot who is an Ecclesiastical Subdistrict Chief as well FR:
เจ้าคณะ[n.] (jaokhana) EN: chief monk of an administrative division ; ecclesiastical chief officer ; ecclesiastical governor ; chief monk of a monastery section FR:
เจ้าคณะใหญ่[n. exp.] (jaokhana ya) EN: Chief Superintendent of the (Central, North, South, East or Dhammayuttika) Ecclesiastries ; Ecclesiastical Governor General FR:
เจ้าภาพ[n. exp.] (jaophāp) EN: host ; hostess ; sponsor ; chief donor FR: hôte [m] ; organisateur [m]
จ่าปี่[n.] (jāpī) EN: person who plays flute ; chief fife ; chief oboe FR: flûtiste [m]
โจก[n.] (jōk) EN: leader ; chief ; ringleader ; head FR: chef [m] ; meneur [m] ; leader [m]
จอม[n.] (jøm) EN: leader ; head ; chief FR: chef [m]
จอมทัพ[n.] (jømthap) EN: supreme commander ; commander in chief ; generalissimo FR: commandant en chef [m]
จุฬาราชมนตรี[n.] (Julārātcham) EN: chief of the Muslims in Thailand ; Thailand Muslim leader ; Chularatchamontri ; Shaykh al-Islām in Thailand FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
แก่บ้าน[n.] (kaēbān) EN: village headman ; village chief FR:
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān ph) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president FR:
กำนัน[n.] (kamnan) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; subdistrict chief ; subdistrict headman FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de sous-district [m]
กันแทรก[n.] (kansaēk) EN: guards of the chief commander FR:
ครุธรรม[n.] (kharutham) EN: chief rules to be observed by the Buddhist nun throughout her life FR:
คนบัญชา[n. exp.] (khon banchā) EN: chief FR:

chief ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polizeipräsident {m}Chief Constable; Chief of Police [Am.]
Betriebsleiter {m}COO : Chief Operating Officer
Geschäftsführer {m}Executive Director; Chief Executive Director
Hauptaufgabe {f}main task; chief task
Ungleichmäßigkeit {f}; Schiefe
Chefredakteur {m}chief editor
Generalbevollmächtigte {m,f}; Generalbevollmächtigterchief representative
Generalmusikdirektor {m}chief musical director
Hauptrolle {f}chief part; leading part
Pressechef {m}chief press officer
Primäre Informationsquelle {f}chief source of information
Stabschef {m}chief of staff
Vorstandsvorsitzende {m,f}; Vorstandsvorsitzender [econ.]Chief Executive Officer (CEO) [Am.]
Zugführer {m} (Eisenbahn)chief guard [Br.]; conductor
Unheilstifter {m}mischief maker
Ebene {f} [math.] | schiefe Ebene
Fürstengrab {n} [hist.]princely tomb; chieftain's tomb
Schieferbruch {m}; Schieferbergwerk
Schieferdach {n} | Schieferdächer
Schiefertafel {f}; Schieferplatte
schief {adj} | schiefer | am schiefstensloping | more sloping | most sloping
Torticollis {m}; Schiefhals
Unheil {n}mischief

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chief
Back to top