ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poorest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poorest*, -poorest-

poorest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poorest (adj.) เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill) See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด Syn. most terrible, lowest, least

poorest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
arm; armselig; dürftig {adj} | ärmer; armseliger; dürftiger | am ärmsten; am armseligsten; am dürftigstenpoor | poorer | poorest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poorest
Back to top