ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

greatest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *greatest*, -greatest-

greatest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greatest (adj.) มากที่สุด Syn. many Ops. few, scant
greatest (adj.) ซึ่งอยู่ในขั้นสูงสุด See also: สูงสุด, สุดยอด Syn. best, highest, supreme, extreme, surpassing, preeminent
greatest (adj.) ที่สุด See also: สุดขีด, สุดกำลัง Syn. utmost, extreme, ultimate
greatest (adj.) ที่สุด See also: ที่มากที่สุด Syn. extreme
greatest common divisor (n.) ตัวหารร่วมมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
greatest common divisor (G.C.D.); highest common factor (H.C.F.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
greatest common divisor (G.C.D.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.), ตัวหารร่วมมากของจำนวนใด ๆ หมายถึง ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนเหล่านั้น ใช้ตัวย่อว่า ห.ร.ม.  เช่น ห.ร.ม. ของ 4,  8,  12  คือ 4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มเหยียด (adv.) at one´s greatest speed
เลือดตาแทบกระเด็น (adv.) with greatest trouble See also: excruciatingly
ห.ร.ม (n.) greatest common factor Syn. ตัวหารร่วมมาก Ops. คูณร่วมน้อย
หารร่วมมาก (n.) greatest common factor Syn. ตัวหารร่วมมาก, ห.ร.ม Ops. คูณร่วมน้อย

greatest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一世の雄[いっせいのゆう, isseinoyuu] (n) greatest hero (mastermind) of the age
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details
最大公約数[さいだいこうやくすう, saidaikouyakusuu] (n) {math} greatest common divisor; GCD
最大量[さいだいりょう, saidairyou] (n,adj-no) maximum (e.g. dose); greatest amount; largest amount
油断大敵[ゆだんたいてき, yudantaiteki] (exp) Unpreparedness is one's greatest enemy; He that is too secure is not safe
醍醐[だいご, daigo] (n) {Buddh} (See 五味・2) ghee (held to be the greatest of all flavours); the ultimate truth of Buddhism; nirvana
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate
一生[いっしょう, isshou] (n-adv,n-t,adj-no) (1) whole life; a lifetime; all through life; one existence; a generation; an age; the whole world; the era; (adj-no) (2) (the only, the greatest, etc.) of one's life; (P)

greatest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
ฟังก์ชันจำนวนเต็มมากสุด[n. exp.] (fangchan ja) EN: greatest integer function FR:
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
ขอบเขตล่างมากสุด[n. exp.] (khøpkhēt lā) EN: greatest lower bound FR:
มากสุด[X] (māk sut) EN: greatest FR: le plus
มากที่สุด[adv.] (māk thīsut) EN: the most [superlative] ; the most important ; the greatest ; the most possible ; maximum FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif] ; maximum
เต็มเหยียด[adv.] (temyīet) EN: fully ; at one' s greatest speed FR:
ที่สุด (...ที่สุด)[adv.] (thīsut) EN: most ; maximum ; greatest ; largest ; utmost ; maximally ; extreme ; ultimate FR: ultime ; maximal ; le plus ... ; extrêmement ... ; le mieux …
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)[n.] (tūahānruamm) EN: greatest common divisor (GCD) ; highest common factor (HCF) FR: plus grand commun diviseur [m] ; PGCD [m] (abrév.)
ยิ่ง[adv.] (ying) EN: extremely ; the asmost; the most ; the greatest ; the most extremely ; the more ; more ; much FR: extrêmement ; à l'extrême
ห.ร.ม. (ตัวหารร่วมมาก)[abv.] (Hø.Rø.Mø. () EN: G.C.D (greatest common divisor). ; H.C.F. (highest common factor) FR:

greatest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive
Teiler {m} [math.] | gemeinsamer Teiler | größter gemeinsamer Teiler (ggT) [math.] | niederwertiger Teilerfactor | common factor | greatest common divisor (GCD) | divisor latch low
großartig {adj} | großartiger | am großartigsten; am bestengreat | greater | greatest
groß; schwer; wichtig {adj} | größer | am größtenbig | bigger; greater; larger; taller | biggest; greatest; largest; tallest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า greatest
Back to top