ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lowest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lowest*, -lowest-

lowest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lowest (adj.) ต่ำสุด Ops. highest
lowest (n.) จำนวนน้อยที่สุด See also: ปริมาณต่ำที่สุด, ค่าที่น้อยที่สุด Syn. least amount, modicum, trifle
lowest (adj.) ต่ำสุด See also: ใต้สุด, ลึกสุด Syn. deepest, lowermost, nethermost, bottom Ops. topmost, highest
lowest (adj.) เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill) See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด Syn. most terrible, poorest, least
lowest common multiple (n.) ตัวคูณร่วมน้อย Syn. least common multiple
lowest point (n.) น้ำลดลงถึงจุดต่ำสุด
English-Thai: HOPE Dictionary
lowest common multiplen. ตัวคูณร่วมน้อย., Syn. least common multiple
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lowest common multiple; least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดตัว (adv.) at the lowest price See also: at a fix price
โลกันตร์ (n.) lowest hell See also: abyss of hell
ท้ายน้ำ (n.) lowest reaches Ops. ต้นน้ำ

lowest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, 低谷] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes

lowest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドベ[, dobe] (n) (See びり) lowest ranking; worst (e.g. in a test)
どんけつ[, donketsu] (n) (uk) (See どん尻) tail end; very bottom; the lowest rank
ふんどし担ぎ;褌担ぎ[ふんどしかつぎ, fundoshikatsugi] (n) (1) (uk) (col) rikishi of the lowest rank; (2) underling
下積み[したづみ, shitadumi] (n) lowest social strata; goods piled beneath
共晶[きょうしょう, kyoushou] (n,adj-no) eutectic point; lowest melting point
初段[しょだん, shodan] (n) lowest grade; first grade
新平民[しんへいみん, shinheimin] (n) (arch) (vulg) "new commoners" (name given to the lowest rank of the Japanese caste system after its abolition)
最下位[さいかい, saikai] (n) lowest rank; bottom; cellar; least significant (bit)
最下部[さいかぶ, saikabu] (n) lowest part; bottom (or footer) of a page, computer screen, on-screen window, etc.
最低限度[さいていげんど, saiteigendo] (n) minimum limit; the lowest degree (possible, allowable, etc.)
末席を汚す[まっせきをけがす;ばっせきをけがす, massekiwokegasu ; bassekiwokegasu] (exp,v5s) (hum) to attend a meeting; to have the honor of being present at a meeting; to soil the lowest seat by one's presence
次亜[じあ, jia] (pref) hypo- -ous (indicating the lowest oxidation state); hypo- -ite
穢多(ateji)[えた, eta] (n) (vulg) (See 被差別部落民) one group comprising the lowest rank of Japan's Edo-period caste system (people whose work usually involved handling human bodies or animal carcasses)
虫眼鏡;虫メガネ[むしめがね(虫眼鏡);むしメガネ(虫メガネ), mushimegane ( mushimegane ); mushi megane ( mushi megane )] (n) (1) magnifying glass; (2) (sl) sumo wrestler of the lowest rank
非人[ひにん, hinin] (n) (vulg) one group comprising the lowest rank of Japan's Edo-period caste system (often ex-convicts or vagrants)
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master
一番下[いちばんした, ichibanshita] (n,adj-no) bottommost; lowest; nadir
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P)
稲置[いなぎ;いなき, inagi ; inaki] (n) (1) (arch) regional official responsible for rice storage (under the Yamato court); (2) (See 八色の姓) Inagi (lowest of the eight hereditary titles)
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time

lowest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขั้นต่ำ[adj.] (khan tam) EN: minimum ; lowest ; minimal FR: minimum ; minimal ; le plus bas
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official ; [title for the lowest rank of nobility] FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
คูณร่วมน้อย[n.] (khūnruamnøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m. FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
ต่ำสุด[adj.] (tamsut) EN: minimum ; lowest ; nadir FR: minimum ; minimal
ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)[n.] (tūakhūnruam) EN: least common multiple (LCM) ; lowest common multiple (LCM) FR: plus petit commun multiple (PPCM) [m]
ตัวส่วนร่วมน้อย[n. exp.] (tūa suan ru) EN: lowest common denominator (LCD) ; east common denominator (LCD) FR: plus petit commun dénominateur (PPCM ) [m]
ค.ร.น. (ตัวคูณร่วมน้อย)[abv.] (khø.rø.nø. ) EN: LCM (least common multiple) ; LCM (lowest common multiple) FR: PPCM

lowest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nenner {m} [math.] | kleinster gemeinsamer Nenner | auf einen gemeinsamen Nenner bringendenominator | least (lowest) common denominator | to bring down to a common denominator
preisgünstig {adj} | preisgünstiger | am preisgünstigstenlow-priced | lower-priced | lowest-priced
ausgereift; reif; saftig {adj} | ausgereifter; reifer | am ausgereiftesten; am reifstenmellow | mellower | mellowest
seicht; flach {adj} | seichter | am seichtestenshallow | shallower | shallowest
langsam; träge; bedächtig {adj} | langsamer | am langsamsten | sehr langsamslow | slower | slowest | dead slow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lowest
Back to top