ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

posterior

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *posterior*, -posterior-

posterior ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
posterior (adj.) ภายหลัง See also: สมัยหลัง, ต่อมา Syn. later, coming after, next
posterior (adj.) ด้านหลัง Syn. dorsal, in back of, at the rear
posterior (n.) ส่วนหลัง See also: ก้น, สะโพก
English-Thai: HOPE Dictionary
posterior(โพสเทีย'เรีย) adj.,n. ภายหลัง,ข้างหลัง,ด้านหลัง,ก้น,สมัยหลัง,ส่วนก้น,ตะโพก., See also: posteriority n., Syn. hinder,later,back
English-Thai: Nontri Dictionary
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
posterior-หลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
posterior lobe (of pituitary gland)ต่อมใต้สมองส่วนหลัง, บริเวณส่วนหลังของต่อมใต้สมอง เป็นส่วนของเนื้อเยื่อประสาทที่มีกลุ่มปลายแอกซอนของเซลล์ประสาทจากสมองมาติดต่อด้วย  ซึ่งที่ปลายแอกซอนจะปล่อยฮอร์โมนวาโซเพรสซินและออกซิโทซินออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lividity's fixed along the posterior aspectรอยช้ำแดงปรากฏเป็นแนวยาว ขนานกันอยู่บนแผ่นหลัง
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม
With a posterior approach.ด้วยการเข้าทางด้านหลัง
Corresponding microfractures to the posterior cranium indicate that Kurt was hit while resting his head on a hard surface.สอดรับกับรอยแตกเล็กๆ ตรงส่วนหลังของกะโหลกศรีษะ บ่งชี้ว่าเคิร์ดโดนตี ขณะที่ศรีษะกระทบ บนวัสดุแข็ง
Okay, I found stab marks on the posterior and right lateral side.โอเค ผมพบรอยแทงด้านหลัง และที่ด้านข้าง
These are perimortem fractures, bilaterally on the fifth, sixth and seventh ribs on the posterior axillary lines.พวกนี้เป็นรอยแตก ของกระดูกหลังจากตาย ปรากฎทั้งสองข้างของกระดูกซี่โครง ชิ้นที่ห้า หก และเจ็ด ในกระดูกสันหลัง
Most of the fractures on the female are localized to the left posterior side.รอยแตกร้าวส่วนใหญ่ ของซากศพเพศหญิงจะอยู่ตรง ด้านข้างแผ่นหลังทางซ้าย
The injuries on the female indicate that the left posterior ribs eight through 11 shattered, piercing the heart, lungs and kidneys.รอยที่ได้รับบาดเจ็บของเพศหญิง บ่งบอกว่าเกิดขึ้นตรงแผ่นหลัง ตรงกระดูกชิ้นที่ 8-11 เกิดรอยแตก และทะลุผ่าน เข้าไปตรงหัวใจ ปอด และไต
There are nicks on the lateral and posterior surfaces.ยังมีรอยบากตรงด้านข้าง และตรงผิวกระดูกด้านหลัง
"The impact on the posterior of the victim's cranium..."แรงกระทบกระเทือนบนส่วนหลังหัวกะโหลกของเหยื่อ...
Apparent gunshot wound to the posterior chest cavity.มีแผลถูกยิง ที่โพรงอกด้านหน้า
Also the fractures to the acetabulum anterior wall and posterior column... from the heads of the femur being pushed upwards.เหมือนกับการแตกของกระดูกเชิงกรานส่วนหน้า และส่วนด้านหลัง จากส่วนหัวไปจนถึงหน้าแข้งเลย

posterior ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先验[xiān yàn, ㄒㄧㄢ ㄧㄢˋ, 先验 / 先驗] a priori and a posteriori (philosophy)
乳突[rǔ tū, ㄖㄨˇ ㄊㄨ, 乳突] mastoid process (posterior part of temporal bone, at back of middle ear)

posterior ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後嚢[こうのう, kounou] (n) posterior capsule (ophthalmology)
後葉[こうよう, kouyou] (n) (1) posterity; future generations; descendant; (2) posterior pituitary; neurohypophysis
アポステリオリ[, aposuteriori] (n,adj-na) a posteriori (lat
後天[こうてん, kouten] (n) a posteriori; posteriority
後天性[こうてんせい, koutensei] (n) acquired; a posteriori
後天的[こうてんてき, koutenteki] (adj-na) a posteriori; acquired; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
後天的[こうてんてき, koutenteki] Thai: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา English: a posteriori

posterior ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความน่าจะเป็นภายหลัง[n. exp.] (khwām nā ja) EN: posterior probability FR:
ภายหลัง[adj.] (phāilang) EN: to come ; to be ; future ; posterior FR: prochain ; à venir ; suivant
ปมประสาทรากบน[n. exp.] (pomprasāt r) EN: posterior root ganglion ; spinal ganglion ; dorsal root ganglion FR:
รากบน[n. exp.] (rāk bon) EN: posterior root ; dorsal root FR:
จากผลไปหาเหตุ [adv.] (jāk phon pa) EN: a posteriori FR: a posteriori
หลังประสบการณ์[adv.] (lang prasop) EN: a posteriori FR:

posterior ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
posterior {adj}posterior

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า posterior
Back to top