ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

highest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *highest*, -highest-

highest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
highest (adj.) มีอำนาจสูงสุด Syn. foremost
highest (adj.) สูงสุด See also: มากที่สุด, ใหญ่สุด Syn. supreme, most
highest (n.) จุดสูงสุด See also: ยอดสูงสุด, จุดยอด Syn. maximum Ops. lowest, minimum
highest (adj.) สูงสุด See also: ขีดสุด, จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, สุดยอด Syn. maximum Ops. lowest, minimum
highest (adj.) สำคัญมากกว่าอย่างอื่น See also: เป็นส่วนใหญ่ Syn. first, foremost Ops. unimportant
highest (adj.) ซึ่งอยู่ในขั้นสูงสุด See also: สูงสุด, สุดยอด Syn. best, greatest, supreme, extreme, surpassing, preeminent
highest (adj.) ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด See also: สูงสุด, เหนือสุด, ยิ่งใหญ่ที่สุด Syn. sovereign, dominant, topmost
highest (adj.) สูงที่สุด See also: ที่ระดับสูงสุด Syn. topmost, uppermost Ops. bottommost, lowest
highest (adj.) สูงสุด Syn. uppermost, first, leading
highest (adj.) ชั้นเยี่ยม See also: ชั้นนำ, ดีเยี่ยม Syn. excellent, important
highest (adv.) ในตำแหน่งสูงสุด See also: ในตำแหน่งสุดยอด
highest (n.) ระดับสูงสุด Ops. lowest
highest common factor (n.) ตัวหารร่วมมาก Syn. greatest common divisor
highest point (n.) จุดสูงสุด Syn. summit, peak
highest point (n.) จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์ Syn. peak, apex
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
highest common factor (H.C.F.); greatest common divisor (G.C.D)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สูงสุด (adj.) highest See also: utmost Ops. ต่ำสุด, น้อยสุด
สูงสุด (adj.) highest See also: tallest, sky-high
อุกฤษฏ์ (adj.) highest See also: the most
ตัวหารร่วมมาก (n.) highest common factor, H.C.F. Syn. ห.ร.ม.
ตัวหารร่วมมาก (n.) highest common factor, H.C.F. Syn. ห.ร.ม.
ห.ร.ม. (n.) highest common factor, H.C.F.
ห.ร.ม. (n.) highest common factor, H.C.F.
ชั้นเอก (n.) highest rank See also: first rank

highest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友谊峰[yǒu yì fēng, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄈㄥ, 友谊峰 / 友誼峰] Mt Friendship, the highest peak of the Altai mountains
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, 尖端] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best
优等[yōu děng, ㄧㄡ ㄉㄥˇ, 优等 / 優等] first-rate; of the highest order; high-class; excellent; superior
进士[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, 进士 / 進士] successful candidate in the highest imperial civil service examination; palace graduate
上等[shàng děng, ㄕㄤˋ ㄉㄥˇ, 上等] highest quality; top-notch
国子监[Guó zǐ jiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, 国子监 / 國子監] Imperial College (or Academy), the highest educational body in Imperial China
九重霄[jiǔ chóng xiāo, ㄐㄧㄡˇ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄠ, 九重霄] ninth heaven; Highest Heaven
重霄[chóng xiāo, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄠ, 重霄] ninth heaven; Highest Heaven
状元[zhuàng yuán, ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, 状元 / 狀元] Number One Scholar, title conferred on the person who came first in the highest imperial examination; very best (in any field)
万户侯[Wàn Hù hòu, ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ ㄏㄡˋ, 万户侯 / 萬戶侯] Marquis (highest Han dynasty ducal title meaning lord of 10,000 households); high nobles

highest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
位人臣を極める[くらいじんしんをきわめる, kuraijinshinwokiwameru] (exp,v1) to rise to the highest possible rank
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
和尚(P);和上[おしょう(和尚)(P);かしょう;わじょう, oshou ( oshou )(P); kashou ; wajou] (n) (1) (おしょう only) (hon) preceptor or high priest (esp. in Zen or Pure Land Buddhism); (2) (かしょう only) (hon) preceptor or high priest (in Tendai or Kegon Buddhism); (3) (わじょう only) (hon) (usu. 和上) preceptor or high priest (in Shingon, Hosso, Ritsu or Shin Buddhism); (4) (See 法眼) second highest priestly rank in Buddhism; (5) (おしょう, かしょう only) monk (esp. the head monk of a temple); (6) master (of one's art, trade, etc.); (P)
国際相撲連盟[こくさいすもうれんめい, kokusaisumourenmei] (n) International Sumo Federation; highest body of amateur sumo
大関陥落[おおぜきかんらく, oozekikanraku] (n) demotion from oozeki (the second highest rank in sumo wrestling) ranking
婆羅門[ばらもん;バラモン;ブラーマン, baramon ; baramon ; bura-man] (n,adj-no) (1) (uk) Brahman (priest of Hinduism, members of the highest caste) (san
忌寸[いみき, imiki] (n) (arch) (See 八色の姓) Imiki (fourth highest of the eight hereditary titles)
昼三;中三[ちゅうさん, chuusan] (n) (See 宝暦・ほうれき) highest ranking prostitute in Yoshiwara (from the Houreki era onward)
最高峰[さいこうほう, saikouhou] (n) highest peak; most prominent; highest authority; (P)
最高額入札者[さいこうがくにゅうさつしゃ, saikougakunyuusatsusha] (n) highest bidder
法眼[ほうげん, hougen] (n) (1) {Buddh} (See 五眼) the dharma eye; (2) (abbr) second highest priestly rank in Buddhism; (3) (arch) title bestowed upon doctors, etc.
満貫[まんがん, mangan] (n) winning with the highest possible score (in mah-jongg) (mahjong); a win worth 8000 points (or, if dealer, 12000 points)
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me
[むらじ, muraji] (n) (arch) Muraji (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to seventh highest of eight)
過去最多[かこさいた, kakosaita] (n) record highest (in number); most on record
長者番付[ちょうじゃばんづけ, choujabanduke] (n) list of the richest people; list of the very highest income earners; billionaire's list
天職[てんしょく, tenshoku] (n) (1) vocation; lifework; calling; (2) sacred task (esp. the emperor's rule over the nation); (3) (See 天神・6) prostitute of the second-highest class (Edo period)
常寂光土[じょうじゃっこうど, joujakkoudo] (n) {Buddh} (See 寂光浄土) land of eternally tranquil light (highest realm in Tendai Buddhism)
幕の内[まくのうち, makunouchi] (n) (1) (See 幕内) highest-ranking sumo division; (2) variety of boxed lunch
[げん, gen] (n,n-suf) (1) (arch) special Nara-period administrative division for areas containing a detached palace (Yoshino and Izumi); (n) (2) (arch) (See 大宰府) secretary; third highest-ranking officials in the Dazaifu
金輪[こんりん, konrin] (n) (1) {Buddh} gold wheel (highest of the three layered wheels that support the earth above the primordial void); (2) (abbr) {Buddh} (See 金輪王) gold wheel-turning sage king
高麗笛;狛笛[こまぶえ, komabue] (n) Korean flute (horizontal bamboo flute with six holes; highest-pitched flute used in gagaku)

highest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อกนิษฐ์[adj.] (akanit) EN: highest FR:
อภิธรรม[n.] (aphitham) EN: higher doctrine ; analytic doctrine of the Buddhist canon ; highest spiritual law ; highest spiritual doctrine FR:
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
ด่วนที่สุด[adv.] (dūan thīsut) EN: most urgent ; highest urgency FR: extrêmement urgent ; de la plus grande urgence ; urgentissime
เจ้าฟ้าหญิง[n. exp.] (jaofā ying) EN: Her Royal Highness ; H.R.H. ; princess of the highest rank FR: princesse royale [f] ; altesse royale [f]
เจ้าพระยา[n.] (jaophrayā) EN: [the highest rank of the ancient Thai civil nobility] FR:
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
ขายประมูล[v. exp.] (khāi pramūn) EN: sell to the highest bidder FR:
คะแนนเต็ม[n. exp.] (khanaēn tem) EN: full score ; full marks ; highest mark FR:
ขอแสดงความนับถือ[v. exp.] (khø sadaēng) EN: respectfully yours ; yours truly ; I assure you of my highest respect ; very truly yours ; sincerely yours ; yours faithfully ; yours truly FR: respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง[v. exp.] (khø sadaēng) EN: I assure you of my highest respect FR: je vous prie d'agréer mes salutations distinguées ; je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués ; je vous prie d'agréer l'assurance de mes salutations distinguées. ; je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée.
มกุฎ[adj.] (makut) EN: highest FR:
มัธยมบริบูรณ์[n.] (matthayombø) EN: highest grade in high school FR: baccalauréat [m] ; bac [m] (abrév.)
มงกุฎ[adj.] (mongkut) EN: supreme ; highest ; excellent FR:
น้ำเกิด[n. exp.] (nāmkoēt) EN: spring tide ; highest tide of the month FR: marée du printemps [f]
เปรียญธรรม[n. exp.] (parīen tham) EN: graduation in Buddhist theology ; the highest level of Buddhist dhamma FR: diplômé en théologie bouddhique [m]
สูงส่ง[adj.] (sūngsong) EN: supreme ; sublime ; highest ; majestic FR: suprême
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: highest ; topmost ; tallest ; sky-high FR: culminant ; le plus élevé
สุดฝีมือ[n. exp.] (sut fīmeū) EN: highest skill FR: extrême compétence
ทอดตลาด[v. exp.] (thøt talāt) EN: sell in the open market ; sell to the highest bidder ; sell by auction ; auction FR:
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)[n.] (tūahānruamm) EN: greatest common divisor (GCD) ; highest common factor (HCF) FR: plus grand commun diviseur [m] ; PGCD [m] (abrév.)
อุดม[adj.] (udom) EN: highest ; great ; excellent ; rich in FR: supérieur ; excellent ; riche en
อุกฤษฏ์[adj.] (ukrit) EN: highest ; supreme ; excellent FR:
อุตริมนุสธรรม[n.] (uttarimanut) EN: highest accomplishment of man ; enlightenment FR:
วร-[pref.] (wøra- ; war) EN: highest ; glorious ; best ; excellent ; superb FR:
ยอด[n.] (yøt) EN: top ; summit ; peak ; highest point ; apex ; crest FR: sommet [m] ; cime [f] ; pic [m] ; point culminant [m] ; crête [f] ; faîte [m] ; summum []
ยวดยิ่ง[adv.] (yūatying) EN: excellently ; to the highest degree ; super ; top FR: extrêmement ; super
ห.ร.ม. (ตัวหารร่วมมาก)[abv.] (Hø.Rø.Mø. () EN: G.C.D (greatest common divisor). ; H.C.F. (highest common factor) FR:
สังฆราช[n.] (sangkharāt) EN: patriarch ; supreme patriarch ; highest-ranking religious leader FR: patriarche [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า highest
Back to top