ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hind*, -hind-

hind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hind (adj.) ด้านหลัง See also: ข้างหลัง Syn. hinder, posterior, rear
hind (n.) กวางตัวเมีย
hind (n.) ชาวชนบท See also: ชาวนาที่ทำงานในฟาร์ม
hinder (vi.) ขัดขวาง See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค
hinder (vt.) ขัดขวาง See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค Syn. block, impede, obstruct Ops. advance, promote
hinder from (phrv.) ยับยั้ง See also: ทำให้ชักช้า, กีดขวาง, กีดกัน Syn. prevent from
Hindi (n.) ภาษาฮินดู See also: ภาษาราชการและเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศอินเดีย
hindmost (adj.) หลังที่สุด See also: สุดท้าย Syn. hind, posterior, rear
hindquarter (n.) ส่วนหลังของสัตว์ 4 เท้า
hindquarters (n.) สะโพกสัตว์ Syn. posterior
hindrance (n.) เครื่องกีดขวาง See also: สิ่งกีดขวาง, ข้อขัดข้อง, เหตุขัดข้อง Syn. barricade, impediment, obstacle Ops. aid, assistance, opening
hindrande (n.) สิ่งที่เป็นอุปสรรค See also: สิ่งที่ทำให้ล่าช้า, สิ่งที่ขัดขวาง, อุปสรรค Syn. delay, obstacle
hindsight (n.) การเข้าใจถึงปัญหาหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว
Hindu (adj.) เกี่ยวกับชาวฮินดู See also: เกี่ยวกับวัฒนธรรมชองชาวฮินดู
Hindu (adj.) เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu (n.) ผู้นับถือศาสนาฮินดู
Hinduism (n.) ศาสนาฮินดู
Hindustan (n.) ประเทศอินเดีย See also: ประเทศอินเดียทางตอนเหนือซึ่งเป็นส่วนที่ประชาชนพูดภาษาฮินดู
Hindustani (n.) กลุ่มภาษาอินเดียซึ่งรวมถึงภาษาฮินดูและภาษาอูรดู
Hindustani (adj.) เกี่ยวกับฮินดูสถาน
English-Thai: HOPE Dictionary
hind(ไฮนดฺ) adj. ข้างหลัง,ด้านหลัง n.กวางตัวเมีย
hindbrain(ไฮนดฺ'เบรน) n. สมองส่วนหลังซึ่งรวมสมองน้อย
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง,กีดกัน,หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง,ข้างหลัง, See also: hinderer n.
hindermostadj.ดูhindmost, Syn. hindmost
hindi(ฮิน'ดี) n. ภาษาฮินดู
hindmost(ไฮนดฺ'โมสทฺ) adj. หลังที่สุด,สุดท้าย, Syn. hindermost
hindoo(ฮิน'ดู) n., (pl. -doos) ,adj. ดูHindu
hindooism(ฮิน'ดูอิสซึม) n. Hinduism
hindrance(ฮิน'ดรันซฺ) n. การหยุดยั้ง,การป้องกัน,วิธีการขัดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstruction
hindu(ฮิน'ดู) n.,adj. ชาวฮินดู, Syn. Hindoo
hinduism(ฮิน'ดูอิสซึม) n. ศาสนาฮินดู., Syn. Hindooism
hindustan(ฮินดูสถาน) n. อินเดียส่วนที่ชาวฮินดูอาศัยอยู่
English-Thai: Nontri Dictionary
hind(adj) ข้างหลัง,ด้านหลัง
hinder(vi,vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ขวางทาง,มีอุปสรรค
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindmost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindrance(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สิ่งกีดกั้น
Hindu(adj) เกี่ยวกับชาวฮินดู,เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hindbrain; rhombencephalonสมองส่วนท้าย, สมองส่วนหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hindering functionหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hindbrainสมองส่วนท้าย, [การแพทย์]
Hindi languageภาษาฮินดี [TU Subject Heading]
Hindu cosmologyจักรวาลวิทยาฮินดู [TU Subject Heading]
Hinduismศาสนาฮินดู [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เท้าหลัง (n.) hind leg
กีดกั้น (v.) hinder See also: impede, block, bar, encumber, trammel Syn. ขวางกั้น, กั้น, กีดขวาง, กัน, ขัดขวาง
กีดหน้าขวางตา (v.) hinder See also: annoy by obstructing, encumber, trammel Syn. ขวาง, ขัดขวาง
ขวางกั้น (v.) hinder See also: impede, block, bar, encumber, trammel Syn. กั้น, กีดขวาง, กัน, ขัดขวาง
การขัดขวาง (n.) hindrance See also: obstruction
ตัวถ่วง (n.) hindrance See also: barrier, obstruction, impediment Syn. ตัวถ่วงความเจริญ
ตัวถ่วงความเจริญ (n.) hindrance See also: barrier, obstruction, impediment
ชาวฮินดู (n.) Hindu Syn. แขกฮินดู
ฮินดู (n.) Hindu Syn. ชาวฮินดู
แขกฮินดู (n.) Hindu
ศิวลึงค์ (n.) Hindu phallic symbol of creative power
ลัทธิฮินดู (n.) Hinduism
ศาสนาฮินดู (n.) Hinduism
ฮินดู (n.) Hinduism Syn. ศาสนาฮินดู
กระดูกอึ่ง (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, กระดูกเขียด, แกลบหนู, แกลบหูหนู, ขมิ้นยา, ขมิ้นลิง, ลูกประคำผี, หน้านวล, อีเหนียว, เหนียวหมา
กระดูกเขียด (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, แกลบหนู, แกลบหูหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นยา, ขมิ้นลิง, ลูกประคำผี, หน้านวล, อีเหนียว, เหนียวหมา
ขมิ้นยา (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, กระดูกเขียด, แกลบหนู, แกลบหูหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นลิง, ลูกประคำผี, หน้านวล, อีเหนียว, เหนียวหมา
ขมิ้นลิง (n.) Dendrolobiam lanceolatum Schindi Syn. ต้นแปรงหูหนู, กระดูกเขียด, แกลบหนู, แกลบหูหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นยา, ลูกประคำผี, หน้านวล, อีเหนียว, เหนียวหมา
ข้างหลัง (prep.) behind Syn. ด้านหลัง, ตอนหลัง Ops. ข้างหน้า
ชักใย (v.) manipulate behind the scene See also: pull the strings behind the scene
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He always lags behind the othersเขาตามไม่ทันคนอื่นเสมอ
He loves to gossip Rose behind her backเขาชอบนินทาโรสลับหลัง
He's right behind youเขาอยู่ข้างหลังเธอแน่ะ
It's right behind youมันอยู่ข้างหลังคุณนั่นไง
Did you do anything behind my back again?นี่เธอทำอะไรลับหลังฉันอีกแล้วหรือ
Let them know that people who are left behind aren't easily bulliedทำให้พวกนั้นรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นไม่ใช่จะมารังแกกันได้ง่ายๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Alligators don't have that little fringe on their hind leg.จระเข้มันไม่มี พังผืดที่เท้าหลัง
First, I'll slice its hind quarters into sections.ก่อนอื่น, ฉันจะแล่มันออกเป็น4ส่วน.
It's like seeing a dog walk on its hind legs.เหมือนเวลาเห็นสุนัข เดินด้วยขาที่ซ่อนไว้
The problem with the right hind is gonna...ปัญหาคือขาหลังมันอาจจะ...
...when he got his beautiful hind legs just as big God Ngog had promised... และเมื่อเขาได้ขาหลังที่สวยงามคู่นั้นมา ล่ำสันดั่งที่พระเจ้าเอ็นก็อกได้สัญญาไว้
This is the picture of Old Man Kangaroo at 5 in the afternoon, when he got his beautiful hind legs.นี่เป็นรูปของจิงโจ้ถ่ายตอน 5 โมงเย็น มันมีขาหลังยาวสวยงาม
How long you gonna follow her around like a puppy looking for hind tit?เธอจะตามหล่อนเหมือนลูกหมาไปอีกนานมั้ยเนี่ย
"and he found that he actually had hind legs." และมันพบว่า จริงแล้วมันมีขนที่ขาหลัง
"he gave one leap, and the joy of using his hind legs" มันกระโดด และมีความสุขกับการใช้ขาหลัง
Dogs with wheels for hind legs.สุนัขที่มีล้อแทนขาหลัง - แฮมสเตอร์หูหนวก
The survivors were those who evolved the ability to walk great distances on their hind legs and to run when necessary.ที่จะเดินระยะทางที่ดีบนขา หลังของพวกเขา และเรียกใช้เมื่อมีความจำเป็น นี้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่
You have contacts. You have taste. You can haggle the hind legs off a donkey.คุณมีเส้นสาย มีรสนิยม คุณสามารถต่อรองราคาที่ต้องการ

hind ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后肢[hòu zhī, ㄏㄡˋ ㄓ, 后肢 / 後肢] hind legs
延髓[yán suǐ, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˇ, 延髓] medulla oblongata (part of hind brain continuing the spinal chord)
事后[shì hòu, ㄕˋ ㄏㄡˋ, 事后 / 事後] after the event; in hindsight; in retrospect
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 落] alight; to fall; to drop (behind)
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, 后台 / 後臺] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter
障碍[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, 障碍 / 障礙] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle
在后[zài hòu, ㄗㄞˋ ㄏㄡˋ, 在后 / 在後] behind
幕后[mù hòu, ㄇㄨˋ ㄏㄡˋ, 幕后 / 幕後] behind the scenes
后头[hòu tou, ㄏㄡˋ ㄊㄡ˙, 后头 / 後頭] behind; in the back; the rear side; later; in future
背地风[bèi dì fēng, ㄅㄟˋ ㄉㄧˋ ㄈㄥ, 背地风 / 背地風] behind sb's back; privately; on the sly
背后[bèi hòu, ㄅㄟˋ ㄏㄡˋ, 背后 / 背後] behind; at the back; in the rear; behind sb's back
婆罗门[Pó luó mén, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ, 婆罗门 / 婆羅門] Brahman (Hindu God); eternal origin
婆罗门教[pó luó mén jiào, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, 婆罗门教 / 婆羅門教] Brahmanism; Hinduism
[lán, ㄌㄢˊ, 拦 / 攔] cut off; hinder
暗星云[àn xīng yún, ㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 暗星云 / 暗星雲] dark nebula (visible as a shadow, absorbing light from behind); absorption nebula
屠妖节[Tú yāo jié, ㄊㄨˊ ㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, 屠妖节 / 屠妖節] Deepavali (Hindu festival)
[chì, ㄔˋ, 傺] detain; hinder
千里寄鹅毛[qiān lǐ jì é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里寄鹅毛 / 千里寄鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it; also written 千里送鵝毛|千里送鹅毛
千里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里送鹅毛 / 千里送鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it
千里送鹅毛,礼轻人意重[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, li3 qing1 ren2 yi4 zhong4, 千里送鹅毛,礼轻人意重 / 千里送鵝毛,禮輕人意重] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
步人后尘[bù rén hòu chén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ㄔㄣˊ, 步人后尘 / 步人後塵] follow in other people's footsteps; trail along behind others
格涅沙[gé niè shā, ㄍㄜˊ ㄋㄧㄝˋ ㄕㄚ, 格涅沙] Ganesha (the elephant-headed God in Hinduism, son of Shiva and Parvati)
礼轻人意重,千里送鹅毛[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, qian1 li3 song4 e2 mao2, 礼轻人意重,千里送鹅毛 / 禮輕人意重,千里送鵝毛] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
北印度语[běi Yìn dù yǔ, ㄅㄟˇ ˋ ㄉㄨˋ ㄩˇ, 北印度语 / 北印度語] Hindi; a north Indian language
印地语[yìn dì yǔ, ˋ ㄉㄧˋ ㄩˇ, 印地语 / 印地語] Hindi (language)
印度教[Yìn dù jiào, ˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, 印度教] Hinduism; Indian religion
印度教徒[Yìn dù jiào tú, ˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 印度教徒] Hindu; adherent of Hinduism
印度斯坦[Yìn dù sī tǎn, ˋ ㄉㄨˋ ㄙ ㄊㄢˇ, 印度斯坦] Hindustan
[fáng, ㄈㄤˊ, 妨] hinder; harm
妨碍[fáng ài, ㄈㄤˊ ㄞˋ, 妨碍 / 妨礙] hinder; obstruct
[dǎng, ㄉㄤˇ, 攩] hinder; resist
兴都库什山[Xīng dū kù shí shān, ㄒㄧㄥ ㄉㄨ ㄎㄨˋ ㄕˊ ㄕㄢ, 兴都库什山 / 興都庫什山] Hindu Kush mountain range in Afghanistan
拖欠[tuō qiàn, ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄢˋ, 拖欠] in arrears; behind in payments; to default on one's debts
因陀罗[Yīn tuó luó, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, 因陀罗 / 因陀羅] Indra (a Hindu deity)
内幕[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, 内幕 / 內幕] inside story; non-public information; behind the scenes; internal
潜移[qián yí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ, 潜移 / 潛移] intangible changes; unnoticed transformation; changes behind the scenes
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, 生财有道 / 生財有道] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest
[là, ㄌㄚˋ, 落] leave behind
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, 人不为己,天诛地灭 / 人不為己,天誅地滅] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost.
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口风 / 口風] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech

hind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後肢[こうし, koushi] (n) hindlimb; hindlimbs; hind leg; hind legs
アイソレーションシンドローム[, aisore-shonshindoro-mu] (n) isolation syndrome
アクセス頻度が低いファイル[アクセスひんどがひくいファイル, akusesu hindogahikui fairu] (n) {comp} inactive file
アクセス頻度の低いファイル[アクセスひんどのひくいファイル, akusesu hindonohikui fairu] (n) {comp} infrequently accessed files
アデノシンデアミナーゼ[, adenoshindeamina-ze] (n) adenosine deaminase
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
アヒンサー[, ahinsa-] (n) ahimsa (principle of non-violence in Jainism, Buddhism, Hinduism, etc.)
ヴァルナ;バルナ[, varuna ; baruna] (n) varna (each of the four Hindu castes)
ウパニシャッド[, upanishaddo] (n) Upanishad (sacred Hindu treatises) (san
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre
エンプティーネストシンドローム[, enputei-nesutoshindoro-mu] (n) empty nest syndrome
オンライン診断[オンラインしんだん, onrain shindan] (n) {comp} online diagnostics
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home)
ガラス越し[ガラスごし, garasu goshi] (exp,adv,adj-no) through glass; behind glass; (made of) glass
キッチンドリンカー[, kicchindorinka-] (n) kitchen drinker
クラッシュシンドローム[, kurasshushindoro-mu] (n) crush syndrome
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus
シンデレラ[, shinderera] (n) Cinderella; (P)
シンデレラコンプレックス[, shindererakonpurekkusu] (n) Cinderella complex
シンデレラボーイ[, shindererabo-i] (n) Cinderella boy
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P)
スイスイ;すいすい[, suisui ; suisui] (adv,adv-to) (on-mim) (swim, work) smoothly; unhindered
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers
ドアーヒンヂ;ドアヒンヂ;ドアヒンジ[, doa-hindi ; doahindi ; doahinji] (n) door hinge
ドシンドシン;どしんどしん[, doshindoshin ; doshindoshin] (adv-to) (on-mim) walking (with heavy steps); tramping; lumbering; clumping
ニュートリノ振動[ニュートリノしんどう, nyu-torino shindou] (n) neutrino oscillation
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.)
ピーターパンシンドローム[, pi-ta-panshindoro-mu] (n) Peter Pan syndrome; (P)
ビハインド[, bihaindo] (n) behind
ヒンジ(P);ヒンヂ[, hinji (P); hindi] (n) hinge; (P)
ヒンズー(P);ヒンドゥー[, hinzu-(P); hindou-] (n) Hindu; (P)
ヒンズー教;ヒンドゥー教[ヒンズーきょう(ヒンズー教);ヒンドゥーきょう(ヒンドゥー教), hinzu-kyou ( hinzu-kyou ); hindou-kyou ( hindou-kyou )] (n) Hinduism
ヒンディー[, hindei-] (n) Hindi
ヒンディー語;ヒンディ語[ヒンディーご(ヒンディー語);ヒンディご(ヒンディ語), hindei-go ( hindei-go ); hindei go ( hindei go )] (n) Hindi
ヒンドゥスターニー語[ヒンドゥスターニーご, hindousuta-ni-go] (n) Hindustani (language)
ヒンドスタン[, hindosutan] (n) Hindustan
ブラフマン[, burafuman] (n) (See 婆羅門) Bhraman (in Hinduism, the ultimate reality of the universe) (san
ボンネットバス[, bonnettobasu] (n) bus with front engine; cab-behind-engine bus
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バースト頻度[バーストひんど, ba-suto hindo] burst frequency
使用頻度[しようひんど, shiyouhindo] frequency of use
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy
利用頻度[りようひんど, riyouhindo] frequency of use
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT
機能診断テスト[きのうしんだんテスト, kinoushindan tesuto] Diagnostic Function Test
発信頻度[はっしんひんど, hasshinhindo] transmission frequency
発生頻度[はっせいひんど, hasseihindo] frequency of occurrence
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] MRI, magnetic resonance imaging
自己診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis
診断[しんだん, shindan] diagnostics
診断プログラム[しんだんプログラム, shindan puroguramu] diagnostic program
診断メッセージ[しんだんメッセージ, shindan messe-ji] diagnostic message
診断ユーティリティ[しんだんユーティリティ, shindan yu-teiritei] diagnostics utilities
診断出力[しんだんしゅつりょく, shindanshutsuryoku] diagnostic output
診断機能[しんだんきのう, shindankinou] diagnostic function
電信電話会社[でんしんでんわがいしゃ, denshindenwagaisha] common carrier
頻度[ひんど, hindo] frequency (of occurence)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
障る[さわる, sawaru] Thai: ขวาง English: hinder
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน English: University of Electro-Communication

hind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาหลัง[n. exp.] (khā lang) EN: hind leg FR: patte arrière [f]
หลัง[adj.] (lang) EN: rear ; back ; hind ; reverse FR: arrière ; opposé
ส่วนหลัง[adj.] (suanlang) EN: rear ; back ; hind FR: arrière
เท้าหลัง[n. exp.] (thāo lang) EN: hind leg FR:
อนุพงษ์ เผ่าจินดา [n. prop.] (Anuphong Ph) EN: Anupong Paochinda FR: Anupong Paochinda
เบื้องหลัง[prep.] (beūanglang) EN: behind ; in the rear ; in the past FR: derrière
บัวหลวง[n. exp.] (būa lūang) EN: Sacred lotus ; Lotus ; Nelumbo ; Indian Lotus ; East Indian lotus ; Hindu lotus ; Rose of India ; Sacred Water Lily ; Nelumbo nucifera FR: Nelumbo nucifera
ช้า[adv.] (chā) EN: slowly ; behind time ; behindhand ; late FR: lentement ; tardivement ; tard ; en retard
ชักใย[v. (loc.)] (chakyai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene FR: tirer les ficelles ; manipuler
ชาวฮินดู[n. prop.] (chāo Hindū) EN: Hindu FR: hindou [m] ; hindouiste [m]
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; back ; behind FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m] ; côté pile [m]
เดินตาม[v. exp.] (doēn tām) EN: walk behind ; follow FR: suivre ; marcher derrière
โดยไม่เปิดเผย[X] (dōi mai poē) EN: behind closed doors ; in camera FR: à huis clos
ฟันซ้อน[n. exp.] (fan søn) EN: tooth growing in front/behind another tooth FR:
ฮินดี[X] (Hindī ) EN: Hindi FR:
หินดินดาน[n.] (hindindān) EN: shale FR: argile schisteuse [f]
หินดินสอพอง[n.] (hindinsøphø) EN: chalk FR: craie [f]
ฮินดู[n. prop.] (Hindū) EN: Hindu FR: Hindou [m]
ฮินดู[adj.] (Hindū) EN: Hindu FR: hindou
อีแอบ[n. exp.] (ī aēp) EN: behind-the-scene man ; wire-puller FR:
อินท์[n. prop.] (In ) EN: Indra ; Hindu deity FR:
อินทร์[n. prop.] (In ) EN: Indra ; Hindu deity FR:
อินทร-[pref.] (inthra-) EN: Indra ; Hindu deity FR:
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhw) EN: hindrance ; obstruction FR: obstacle [m] ; obstruction [f]
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: the first Hindu caste ; Kshatriya ; Kashtriya FR:
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way ; be in the way FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer ; obstruer
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind ; glean from others FR: glaner
แขก[n. prop.] (Khaēk ) EN: Indian ; Pakistani ; North-Africans ; Arab ; Muslims FR: Hindou [m] ; Indien [m] ; Pakistanais [m] ; Malaisien [m] ; Nord-africain [m] ; Arabe [m]
คั่ง[X] (khang) EN: behind schedule ; in arrears FR:
ค้าง[v.] (khāng) EN: owe ; be due to ; be behind FR: devoir
ค้างชำระ[v. exp.] (khāng chamr) EN: be in arrears ; be behind in payment FR:
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: unfinished ; overdue ; behind schedule FR: en retard
ข้างหลัง[adv.] (khāng lang) EN: behind ; in the rear ; at the back ; in the back (of) ; to the rear (of) FR: derrière ; en arrière ; à l'arrière (de)
คับคั่ง[adv.] (khapkhang) EN: overdue ; behind schedule ; in arrears FR:
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock ; interrupt FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; resist ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder FR: contrevenir ; désobéir

hind ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernis {n} | Hindernisse
Behinderte {m,f}; Behinderter | die Behinderten
Behinderung {f}; Körperbehinderung
behindernd; hinderlich {adj} | hinderlicher | am hinderlichstenhindering | more hindering | most hindering
Schinderei {f} | Schindereien
Zaun {m}; Hindernis
Hinduismus {m} [relig.]Hinduism
Hinterbein {n} | sich auf die Hinterbeine stellenhind leg | to put up a fight
hindurch {adv} | das ganze Jahr hindurchthrough; throughout | throughout the whole year
Hintern {m}behind; butt
Arschtritt {m} [slang]kick up the arse; kick behind
Widersetzlichkeit {f}; Behinderung
Oxer {m} (Hindernis beim Springreiten) [sport]ox-fence
Verhinderung {f} | Verhinderungen
zurückgeblieben {adj} | geistig zurückgeblieben; geistig behindertretarded | mentally retarded
retrosternal {adj}; hinter dem Brustbein liegend [med.]retrosternal; behind the breastbone
Rummel {m}shindig
Schindel {f} | Schindeln
Schindeldach {n} | Schindeldächer
Verkehrshindernis {n} | Verkehrshindernisse
Sehschaden {m}; Sehbehinderung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hind
Back to top