ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maximally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maximally*, -maximally-

maximally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maximally (adv.) อย่างสูงสุด

maximally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ที่สุด (...ที่สุด)[adv.] (thīsut) EN: most ; maximum ; greatest ; largest ; utmost ; maximally ; extreme ; ultimate FR: ultime ; maximal ; le plus ... ; extrêmement ... ; le mieux …
อย่างสูงสุด[adv.] (yāng sūngsu) EN: absolutely ; maximally ; to the max FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maximally
Back to top