ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

much

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *much*, -much-

much ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
much (adj.) มาก See also: เยอะ, ไม่น้อย, หนัก, ใหญ่ Syn. abundant, ample, plentiful Ops. inadquate, insufficient
much (adv.) อย่างมาก See also: อย่างใหญ่หลวง, อย่างมากมาย Syn. greatly, enormously, extremely
much (adv.) เกือบจะ See also: โดยประมาณ Syn. nearly, approximately, practically
much (adv.) บ่อย See also: ถี่ Syn. seldom
much (n.) จำนวนมาก See also: ปริมาณที่มาก Syn. lot, plenty, mass Ops. lack, scarcity, shortage
much (n.) สิ่งที่สำคัญมาก See also: สิ่งที่ยิ่งใหญ่
much ado about nothing (idm.) ความตื่นเต้นกับสิ่งไม่มีตัวตน
Much Ado about Nothing (n.) ชื่อละครของเช็คสเปียร์ Syn. overestimation
much in evidence (idm.) เห็นได้ชัด See also: ชัดแจ้ง
much of a muchness (idm.) ไม่แตกต่างกันมาก See also: เหมือนกันมาก
much sought after (idm.) น่าปรารถนาอย่างยิ่ง See also: เป็นที่ต้องการยิ่ง
muchness (n.) จำนวนมหาศาล Syn. abundance, plenty
English-Thai: HOPE Dictionary
much(มัชฺ) n. จำนวนมาก,ปริมาณที่มาก,สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก,หลาย,ใหญ่,นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก,อย่างใหญ่,เกือบจะ,โดยประมาณ, Syn. great ###A. little
English-Thai: Nontri Dictionary
much(adj) มาก,ใหญ่,หลาย,ไม่น้อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับเละ (v.) get much money
สำอาง (v.) pay much attention to one´s appearance
เท่าที่ (adv.) as much as
เท่าที่จำเป็น (adv.) as much as necessary See also: as long as needed
เท่าที่จำเป็น (adv.) as much as necessary See also: as long as needed
เท่าที่จำเป็น (adv.) as much as necessary See also: as long as needed
เปลืองที่ (v.) take up much space See also: take up much land Syn. เปลืองเนื้อที่
เปลืองเนื้อที่ (v.) take up much space See also: take up much land
แฝดน้ำ (n.) too much amniotic fluid in the pregnancy See also: water discharged just before giving birth
จุ (adv.) much See also: enough, sufficiently, amply Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เยอะแยะ Ops. น้อย, เล็กน้อย
นักหนา (adv.) much See also: very, many, very many, abundantly Syn. มาก, หนักหนา, อย่างยิ่ง
บานเบะ (adv.) much See also: largely Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เบะ
พอการ (adv.) much See also: considerably Syn. มาก
พอแรง (adv.) much See also: quite, very Syn. เต็มแรง, มาก
มลัก (adv.) much See also: many Syn. มาก
ยิ่ง (aux.) much
รุ่ม (adv.) much See also: a lot Syn. มาก
หนัก (adj.) much Ops. น้อย
หลาย (adv.) much Syn. มาก, นัก, มากหลาย
เกร่อ (adv.) much See also: commonly, normally, widely Syn. มาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก
We don't have much timeพวกเรามีเวลาไม่มากนัก
There's so much you need to knowมีเรื่องมากมายที่คุณจำเป็นต้องรู้
How much cash do you have?คุณมีเงินสดเท่าไหร่หรือ
There's much I have to tell youมีเรื่องมายมายที่ฉันต้องบอกกับคุณ
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
So much you do not yet understandเรื่องมากมายที่เธอยังไม่เข้าใจ
He looks much younger than he isเขาดูอ่อนกว่าที่เป็น
You drink too much coffeeคุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
She doesn't have much experienceเธอมีประสบการณ์ไม่มากนัก
You two don't have much contactคุณทั้งสองไม่ได้ติดต่อกันมากนัก
How much time do we have?พวกเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่
We met much laterพวกเราเจอกันหลังกว่านั้นมาก
I haven't enjoyed a movie so much in yearsฉันไม่สนุกกับ(การดู)หนังมากนักในหลายปีนี้
We are not going to spend much time talkingพวกเราจะไม่เสียเวลาพูดคุยมากนัก
So much to do so much to seeมีมากเหลือเกินที่ต้องทำและต้องเห็น
They get paid so much moneyพวกเขามีเงินรายได้มากเหลือเกิน
I don't really go out much at allฉันไม่ค่อยออกไปข้างนอกมากเท่าไหร่เลยจริงๆ
I don't have much free timeฉันไม่มีเวลาว่างมากนัก
I try not to eat too much of itฉันพยายามที่จะไม่ทานมันมากเท่าไหร่
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
I waste so much time on internetฉันเสียเวลาไปมากกับอินเตอร์เน็ต
I don't spend too much moneyฉันไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากเกินไป
She has done so much for meเธอทำอะไรให้ฉันมากมายเหลือเกิน
I've had too much work to finishฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำให้เสร็จ
How much would it be to get to Pune?ไปถึงเมืองปูเณ่ค่าค่าเดินทางเท่าไหร่หรือ?
I have never wanted anything as much in my whole lifeฉันไม่เคยต้องการสิ่งใดมากมายในทั้งชีวิตของฉัน
Do you know much about him?คุณรู้เกี่ยวกับเขามากไหม?
I'm not sure I'll be studying it much longer!ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเรียนรู้มันนานมากไปกว่านี้ได้อีก
We got as much as we could carryพวกเราได้มามากเท่าที่จะขนมาได้
They have so much to loseพวกเขาต้องสูญเสียอะไรมากมาย
There is so much damageมีความเสียหายมากมายเหลือเกิน
I don't think we have much choiceฉันไม่คิดว่าพวกเรามีทางเลือกมากนัก
And we don't have much timeและพวกเราก็ไม่มีเวลามากนัก
And I don't know so much about itและฉันก็ไม่ทราบเกี่ยวกับมันมากนัก
They need me as much as I need themพวกเขาต้องการฉันเท่าๆ กับที่ฉันต้องการพวกเขา
The two brothers are very much alikeสองหนุ่มพี่น้องเหมือนกันมากๆ
Why do people spend so much for them?ทำไมผู้คนต้องจ่ายเงินไปมากมายเพื่อพวกมันด้วย
How much did you pay for it?คุณจ่ายไปเท่าไหร่หรือ?
I've got too much work to doฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're very much alike.เรามีความเหมือนกันอยู่มาก
Business is much better. Nobody interferes with us any more.กิจการดีๆซักที่ ไม่มีใครมาก่อกวน
It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.มันสวยกว่า ประเทศ บ้าๆนี่ ที่ทั้งเก่า และ มีแต่ปล่องควัน
We think too much and feel too little.เราคิดว่ามันมากเกินไป จนไร้ความรู้สึก
It won't take much longer.มันจะไม่ใช้เวลานานกว่า
Good Geppetto, you have given so much happiness to others.ดี เจเปโท ที่คุณได้รับ มีความสุขมากกับคนอื่น ๆ
Oh, well, he can't get in much trouble... between here and school.ในปัญหามากระหว่างที่นี่และที่ โรงเรียน
We can't hold out much longer.เราไม่สามารถถือออกมากอีก ต่อไป
We can never go back to Manderley again. That much is certain.เราไม่มีวันได้กลับไปที่เเมนเดอเลย์อีกเเน่ ไม่มีวัน
Are you playing the tables much here at Monte?คุณมาเล่นไพ่ที่นี่บ่อยเหรอคะ
Well, I'd... I'd concentrate on the view instead, if I were you. Much more worthwhile.ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเน้นไปที่วิวทิวทัศน์ น่าจะเหมาะกว่า
Oh, I didn't know it had been changed. I hope you haven't been to too much trouble.โอ้ ฉันไม่ทราบว่ามันเปลี่ยนไป หวังว่าคงไม่ได้ทําให้คุณยุ่งยากมากนัก

much ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酒量[jiǔ liàng, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˋ, 酒量] capacity for liquor; how much one can drink
顺便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 顺便 / 順便] conveniently; in passing; without much extra effort
碍难从命[ài nán cōng mìng, ㄞˋ ㄋㄢˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 碍难从命 / 礙難從命] difficult to obey orders (成语 saw); much to my embarrassment, I am unable to comply
多少[duō shao, ㄉㄨㄛ ㄕㄠ˙, 多少] how much; how many; which (number); as much as
德薄能鲜[dé bó néng xiǎn, ㄉㄜˊ ㄅㄛˊ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, 德薄能鲜 / 德薄能鮮] little virtue and meager abilities (成语 saw); I'm a humble person and not much use at anything (Song writer Ouyang Xiu 欧阳修)
何况[hé kuàng, ㄏㄜˊ ㄎㄨㄤˋ, 何况 / 何況] much less; let alone
多愁多病[duō chóu duō bìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄥˋ, 多愁多病] much sorrows and illness (成语 saw); melancholy and weakly
大惊小怪[dà jīng xiǎo guài, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄞˋ, 大惊小怪 / 大驚小怪] much fuss about nothing
百思不解[bǎi sī bù jiě, ㄅㄞˇ ㄙ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 百思不解] remain puzzled after pondering over sth a hundred times; remain perplexed despite much thought
毕肖[bì xiào, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄠˋ, 毕肖 / 畢肖] resemble closely; be the very image of; to look very much like; to be the spitting image of
甚或[shèn huò, ㄕㄣˋ ㄏㄨㄛˋ, 甚或] so much so that; to the extent that; even
甚至于[shèn zhì yú, ㄕㄣˋ ㄓˋ ㄩˊ, 甚至于 / 甚至於] so much (that); even (to the extent that)
足以[zú yǐ, ㄗㄨˊ ㄧˇ, 足以] sufficient to...; so much so that; so that
兵不厌诈[bīng bù yàn zhà, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ ㄓㄚˋ, 兵不厌诈 / 兵不厭詐] there can never be too much deception in war; in war nothing is too deceitful; all's fair in war
不迭[bù dié, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄝˊ, 不迭] cannot cope; find it too much; incessantly
不怎么样[bù zěn me yàng, ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, 不怎么样 / 不怎麼樣] not up to much; very indifferent; nothing great about it; nothing good to be said about it
多大[duō dà, ㄉㄨㄛ ㄉㄚˋ, 多大] how big; how much; how old etc
[jǐ, ㄐㄧˇ, 几 / 幾] how much; how many; several; a few
口干舌燥[kǒu gān shé zào, ㄎㄡˇ ㄍㄢ ㄕㄜˊ ㄗㄠˋ, 口干舌燥 / 口乾舌燥] lit. dry mouth and tongue (成语 saw); to talk too much
[duō, ㄉㄨㄛ, 多] many; much; a lot of; numerous; multi-
木栅[Mù zhà, ㄇㄨˋ ㄓㄚˋ, 木栅 / 木柵] Mucha (district in Taipei)
非常多[fēi cháng duō, ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄛ, 非常多] much; very many
这么[zhè me, ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙, 这么 / 這麼] so much; this much; how much?; this way; like this
那么多[nà me duō, ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄛ, 那么多 / 那麼多] so much; so very much
太多[tài duō, ㄊㄞˋ ㄉㄨㄛ, 太多] too much
未免[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, 未免] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate)
焦虑不安[jiāo lǜ bù ān, ㄐㄧㄠ ㄌㄩˋ ㄅㄨˋ ㄢ, 焦虑不安 / 焦慮不安] worried too much

much ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらん限り;有らん限り[あらんかぎり, arankagiri] (exp,adv,adj-no) all; as much as possible
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes
おっつかっつ[, ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P)
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P)
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P)
ずんと;づんと(ok)[, zunto ; dunto (ok)] (adv) much
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P)
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down
と言っても過言ではない;といっても過言ではない[といってもかごんではない, toittemokagondehanai] (exp,adj-i) it is no exaggeration to say; it is not too much to say
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P)
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
一層[いっそう, issou] (adv,adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n,adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P)
一段[いちだん, ichidan] (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五段・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P)
人並みに[ひとなみに, hitonamini] (adv) like others; as much as anyone else
伏竜鳳雛[ふくりょうほうすう, fukuryouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n,vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P)
其れ処;其処[それどころ, soredokoro] (exp,adj-no) (uk) (usu. before a verb in negative form) (not) so much; (not) that much
[ぶん, bun] (n,n-suf,pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身分) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P)
分だけ[ぶんだけ, bundake] (suf) in proportion to; just as much as
取り放題;取放題[とりほうだい, torihoudai] (n) as much as one can take or carry away
口に乗る[くちにのる, kuchininoru] (exp,v5r) (1) to be a topic of conversation; to be made much of; (2) to be taken in
嘘つき(P);嘘吐き;嘘付き[うそつき, usotsuki] (n,adj-no) (uk) liar (sometimes said with not much seriousness); fibber; (P)
大山鳴動して鼠一匹;泰山鳴動して鼠一匹;大山鳴動してねずみ一匹[たいざんめいどうしてねずみいっぴき, taizanmeidoushitenezumiippiki] (exp) much ado about nothing; The mountains have brought forth a mouse (Aesop)
奇貨可居;奇貨居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price
寵愛昂じて尼になす[ちょうあいこうじてあまになす, chouaikoujiteamaninasu] (exp,v5s) (obsc) to love one's child too much for their own good; to love one's daughter so much as to make her a nun
寸進尺退[すんしんしゃくたい, sunshinshakutai] (n,vs) one step forward, many steps backward; little to gain and much to lose
思い詰める;思いつめる[おもいつめる, omoitsumeru] (v1,vt) to think hard; to brood over; to worry too much (about); to torment oneself (with the thought of)
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
成るべく(P);成る可く[なるべく, narubeku] (adv) (uk) as much as possible; wherever practicable; (P)
所か;処か[どころか, dokoroka] (suf) (1) (uk) far from; anything but; not at all; (2) let alone; to say nothing of; not to speak of; much less
打ち過ぎる[うちすぎる, uchisugiru] (v1,vi) to pass by (time); to hit too much
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カスタムチップ[かすたむちっぷ, kasutamuchippu] custom chip, ASIC
サムチェック[さむちえっく, samuchiekku] sum check
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: ทำอะไรโดยไม่ลืมหูลืมตา ทำแต่อย่างนั้น English: engrossment

much ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานเบะ[adv.] (bān be) EN: much FR:
เบอะ[adv.] (boe) EN: plenty ; loads ; much FR:
ดื่มจัด[v. exp.] (deūm jat) EN: drink too much ; drink a lot FR:
ดีกว่าเป็นกอง[X] (dī kwā pen ) EN: much better ; a lot better FR:
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion FR:
ฟุ้ง[adv.] (fung) EN: too much ; too many FR: diffusément
ให้ความสำคัญกับมากเกินไป (ให้ความสำคัญกับ...มากเกินไป)[v. exp.] (hai khwām s) EN: attach too much importance (to) ; overrate FR: exagérer l'importance (de) ; attacher trop d'importance (à)
อีกหลายอย่าง[adv.] (īk lāi yāng) EN: much more FR:
อีกมาก[adv.] (īk māk) EN: much more ; a lot more ; plenty more FR: beaucoup plus
อีกนาน[adv.] (īk nān) EN: for much longer FR:
จนกระทั่ง[conj.] (jonkrathang) EN: until ; till ; so much that FR: jusqu'à
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot FR: largement ; beaucoup
จุงเบย[adv.] (jung boei) EN: very much FR:
แก่บ่น[v. exp.] (kaē bon) EN: grumble too much ; grouch FR:
แค่ไหน[adv.] (khaē nai) EN: how far ; how much ; to what extent FR: à quel point
ข้าวขอดหม้อ[n. exp.] (khāo khøt m) EN: remainder of the rice at the bottom of the pot ; not much rice left FR:
คิดมาก[v.] (khitmāk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard ; overthink ; worry FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci ; être tracassé ; ressasser
คิดมากไปเอง[v. exp.] (khit māk pa) EN: attach too much importance (to) ; That's pretty far-fetched FR:
คล้าย ๆ = คล้ายๆ[adj.] (khlāi-khlāi) EN: similar ; much like FR: similaire
โข[adv.] (khō) EN: very ; much FR: très
ขอขอบคุณ[xp] (khø khøpkhu) EN: thank you so much FR: merci infiniment ; nos remerciements ; merci mille fois
ขอบใจมาก[X] (khøpjai māk) EN: many thanks ; thank you very much ; thanks a lot FR: merci beaucoup
ขอบใจมากเลย[X] (khøpjai māk) EN: thank you ever so much FR:
ขอบคุณมาก[X] (khøpkhun mā) EN: thank you very much FR: merci beaucoup
ขอบคุณมาก ๆ = ขอบคุณมากๆ[n. exp.] (khøpkhun mā) EN: thank you very much FR: merci beaucoup
ขอบคุณอย่างยิ่งเลย[xp] (khøpkhun yā) EN: thank you ever so much FR: merci infiniment ; merci grandement
ขอตั้ง[adv.] (khø tang) EN: as much as FR:
ครัน[adv.] (khran) EN: very ; much FR:
ขู[adv.] (khū) EN: many ; much FR:
กี่[adv.] (kī) EN: how many ; how much FR: combien de
กี่มากน้อย[adv.] (kīmāknøi) EN: how much ; how many ; what amount FR:
กินไฟมาก[v. exp.] (kin fai māk) EN: use much power ; use much electricity FR: consommer beaucoup d'électricité
กินไฟน้อย[v. exp.] (kin fai nøi) EN: do not use much power ; do not use much electricity FR: consommer peu d'électricité
กินกำลัง[v. exp.] (kin kamlang) EN: require labour ; require labor (Am.) ; take labour ; take labor (Am.) ; take much effort ; be strenuous FR: nécessiter un travail
กินขาด[v.] (kinkhāt) EN: be superior ; be much better ; be much superior ; win hands down FR: être supérieur ; surpasser
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond ; above FR: trop
เกินการ[adv.] (koēnkān) EN: too ; too much ; excessively ; exceedingly FR: trop
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; too far ; too ; over ; excessively ; improperly ; immoderately FR: trop ; excessivement
เกินพอดี[adv.] (koēn phødī) EN: too much ; excessively ; more than is appropriate FR: plus que nécessaire
กระบุงโกย[adv.] (krabungkōi) EN: much ; lots of FR: énormément

much ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedauern {n} | sehr zu meinem Bedauernregret | much to my regret
beliebt; begehrt {adj} (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children
Tara {n} | mit großem Trararazzmatazz | with much fanfare
Überregulierung {f}too much regulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า much
Back to top